Actueel

Jeugdzorgregio's krijgen 108 miljoen voor plannen

De komende drie jaar krijgen de 42 jeugdzorgregio's in totaal 108 miljoen euro voor hun plannen voor vernieuwing van de jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge van VWS en de VNG bekend.

Eerder dit jaar stelde iedere jeugdzorgregio een transformatieplan op om aanspraak te maken op een deel van het Transformatiefonds van 108 miljoen euro. Het fonds sluit aan bij het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De plannen zijn in november beoordeeld door de Stuurgroep Zorglandschap, bestaande uit de VNG, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en de ministeries van JenV en VWS.

De verdeling van de budgetten is inmiddels gepubliceerd in de decembercirculaire 2018. De plannen worden medio december openbaar gemaakt.

Bron: Ministerie van VWS; VNG

Geplaatst op 13 december 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

Hugo Fijma versterkt Hof-Recht Advocaten

Met veel plezier kunnen we u melden dat mr. G.H. (Hugo) Fijma met ingang van 1 januari a.s. ons kantoor zal versterken. Hugo is ruim twaalf jaar advocaat en zal zich met name richten op het strafrecht en jeugdrecht. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het verbintenissenrecht en huurrecht.

 

Lees verder »

Leerlingen praktijkonderwijs krijgen schooldiploma

Minister Arie Slob voor Onderwijs wil wettelijk regelen dat leerlingen in het praktijkonderwijs een schooldiploma krijgen, omdat zij volgens hem meer erkenning verdienen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Leerlingen in het praktijkonderwijs leggen geen landelijke examens af, omdat zij niet allemaal hetzelfde onderwijs krijgen. Dat zal niet veranderen, maar volgens Slob verdienen deze leerlingen aan het eind van hun middelbareschooltijd ook een bewijs van hun prestaties.

Joanne van der Eijnden, adviseur Transformatie bij het Nederlands Jeugdinstituut, juicht het plan van Slob toe. 'Het is belangrijk om leerlingen in het praktijkonderwijs serieus te nemen en ze te ondersteunen in het doorstromen naar bijvoorbeeld het vmbo, maar ook in het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. Juist voor deze leerlingen zijn succeservaringen belangrijk. Een diploma bevestigt dat ze hun school goed hebben afgesloten en trots mogen zijn op het resultaat.'

Bron: Ministerie van OCW

Geplaatst op 6 december 2018 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Minder kinderen leven in bijstandsgezin

Bijna 7 procent van de kinderen in Nederland leeft in een bijstandsgezin. In 2017 is voor het eerst sinds 2009 het aantal kinderen in de bijstand gedaald. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor van het CBS.

Op 31 december 2017 leefden 227,8 duizend kinderen in een bijstandsgezin, bijna 3 duizend minder dan eind 2016.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Geplaatst op 6 december 2018 door Ine van Gorkum

Lees verder »

Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering verruimd

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Daardoor kunnen zij straks bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen.

Nu kunnen mensen (deels) gekort worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zonder ANBI-of SBBI-status. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hebben. Dat gaat straks veranderen, waardoor bijvoorbeeld ook lokale buurtinitiatieven en vakbonden in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk met behoud van WW.

UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor zijn geweest en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan.

De regeling wordt op dinsdag 4 december 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum

Lees verder »

Vaste eigen bijdrage voor hulpmiddelen

Iedereen die recht heeft op hulp(middelen) of ondersteuning vanuit de gemeente, betaalt daarvoor vanaf 2019 een vaste eigen bijdrage via een abonnement. Dat schrijft het AD. De ministerraad heeft onlangs in stilte ingestemd met een algemene maatregel van bestuur die daarvoor zorgt, zo schrijft de krant.

De maximale eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, rollator of traplift gaat 17,50 euro per vier weken bedragen, oftewel 227,50 euro per jaar. Gemeenten mogen ook een lager vast bedrag in rekening brengen.

Volgens het Centraal Planbureau gaan 440.000 ouderen en zieken het nieuwe abonnementstarief gebruiken. Vooral mensen met een beperking en een middeninkomen profiteren van de invoering. Zij gaan er jaarlijks zo'n 1000 tot 1500 euro op vooruit.

Bron: ANP

Geplaatst op 30 november 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Krikke wil buddy voor dader huiselijk geweld

Daders van huiselijk geweld moeten een buddy krijgen die hen helpt om hun gedrag te veranderen. Dat zei de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke vanochtend in de uitzending van Goedemorgen Nederland.

Volgens Krikke gaat de zorg nu veelal uit naar slachtoffers van huiselijk geweld. "Als je de spiraal van huiselijk geweld wil stoppen, zul je ook aandacht moeten besteden aan de daders. De dader raakt nu de weg kwijt in de hulpverleningsorganisaties, en daar heeft hij een buddy voor nodig," zegt Krikke.

Door daders de weg te wijzen naar de juiste hulp, moet de kans op recidive zo klein mogelijk gemaakt worden. "Net zoals we voor slachtoffers de drempel proberen te verlagen om hulp te zoeken, moeten we dat ook in het geval van daders doen," zegt Krikke. De nieuwe aanpak zal volgens haar niet ten koste gaan van de slachtoffers.

Bron: enieuws huiselijk geweld

Geplaatst op 29 november 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Docent voelt zich minder veilig op school

Docenten in het voortgezet onderwijs voelen zich minder veilig op school dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een enquête van Duo Onderwijsonderzoek en Advies onder ruim duizend docenten.

De docenten geven gemiddeld een 7,8 voor hun sociale veiligheid. In 2015 was dat rapportcijfer nog 8,6. Docenten die lesgeven op het niveau vmbo-basis of -kader geven gemiddeld een 7,1 voor hun sociale veiligheid; havo- en vwo-docenten geven een 8,0. Als reden voor een laag cijfer melden respondenten onder meer een grote kloof tussen leiding en werkvloer, onvoldoende actie bij incidenten, roddelen door leiding en collega's en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en ouders.

23 procent van de docenten is het afgelopen jaar geconfronteerd met ongewenst gedrag van collega's of leidinggevenden, zoals verbale intimidatie en pesten. 25 procent kreeg te maken met verbaal geweld van leerlingen, zoals schelden en dreigen, en 3 procent met fysiek geweld, zoals duwen, schoppen of slaan. Kleinere aantallen werden in het contact met ouders geconfronteerd met verbaal (10 procent) of fysiek geweld (drie gevallen).

De meest gemelde incidenten op school zijn diefstal door een leerling, vuurwerk op school, een leerling stoned in de klas, een leerling die handelt in drugs, en ongewenste bezoekers, zoals loverboys.

Bron: Duo Onderwijsonderzoek en Advies

Lees verder »

Nieuwe berekeningswijze transitievergoeding

Bron: SalarisNet.nl

Volgens het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) is de transitievergoeding lager bij een lang dienstverband. Ook heeft de werknemer straks recht op een transitievergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Hoe vindt dan de berekening plaats? De feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst is bepalend, zonder afronding op volledig gewerkte halve jaren. 

1 lagere transitievergoeding bij lang dienstverband

Het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans regelt dat voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd een transitievergoeding van een derde maandsalaris is verschuldigd is, ongeacht de lengte van het dienstverband. 

Berekening van de transitievergoeding vindt plaats aan de hand van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst zonder afronding op volledig gewerkte halve jaren.   

huidige situatie  

Over de eerste 10 jaar van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/6 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (1/3 maandsalaris per dienstjaar).  

Over de overige duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/4 maandsalaris per zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (1/2 maandsalaris per dienstjaar).  

De totale verschuldigde transitievergoeding is: 20 x (1/6 x 3.000) = €10.000 10 x (1/4 x 3.000) = €7.500  

Totaal €17.500

nieuwe situatie     

Over de gehele duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/3 maandsalaris per dienstjaar.  

De totale verschuldigde transitievergoeding is: 15 x (1/3 x 3.000) = €15.000

2 transitievergoeding vanaf start arbeidsovereenkomst 

Het voorstel in de wet arbeidsmarkt in balans dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht bestaat op een transitievergoeding zonder de ‘referteperiode’ van twee jaar, heeft gevolgen voor de berekening van de transitievergoeding.  

referteperiode

De referteperiode houdt in dat de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedurende de eerste 24 maanden van de arbeidsovereenkomst geen transitievergoeding verschuldigd is. Daarnaast geldt nu dat bij de berekening van de transitievergoeding de arbeidsovereenkomst wordt afgerond op volledig gewerkte halve jaren. 

feitelijke duur

Voorstel is de transitievergoeding te berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst zonder de duur van de arbeidsovereenkomst af te ronden op volledig gewerkte halve jaren. 

universele berekeningsmethode

Met de keuze voor berekening van de transitievergoeding aan de hand van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst wordt er ook niet voor gekozen om de arbeidsovereenkomst af te ronden op volledig gewerkte hele maanden.  Als voor berekening van de transitievergoeding per maand gekozen zou worden, zou een vast aantal werkdagen per jaar vastgesteld moeten worden. Door uit te gaan van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst kan gebruik gemaakt worden van een universele berekeningsmethode.  

De transitievergoeding zal, als er geen referteperiode van twee jaar is en afronding niet op volledig gewerkte halve jaren plaatsvindt, dus ook verschuldigd zijn wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt na een dag of een week. 

eindafrekening

De regering acht dit niet onredelijk bezwarend voor werkgevers, omdat ook voor dergelijke korte arbeidsovereenkomsten een eindafrekening moet worden opgesteld voor wat betreft vakantiedagen, vakantietoeslag en eventuele andere aanspraken. De berekening van de transitievergoeding kan hierin worden meegenomen. 

naar rato 

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de transitievergoeding per jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd een derde bruto maandsalaris bedraagt en dat de berekening van de hoogte van de transitievergoeding over overige delen van het dienstverband naar rato zal plaatsvinden.  

Voor de berekening van de transitievergoeding blijven de lengte van de arbeidsovereenkomst en het bruto maandsalaris bepalend.

Voor hele dienstjaren geldt dat de transitievergoeding  een derde bruto maandsalaris bedraagt. Bij de berekening van de transitievergoeding is de eerste stap om deze te berekenen over de hele dienstjaren.  

Voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een jaar duren, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Daarvoor kan de volgende formule worden gehanteerd:  

(bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12)  

 

Vragen? Bel of mail Marijke van der Sanden, advocaat arbeidsrecht en familierecht

 

Lees verder »

Ontslag? Laat je goed en tijdig adviseren!

Bijna iedere werkgever of werknemer krijgt in zijn leven wel een keer te maken met ontslag. Voor een ontslag moet wel een redelijke grond bestaan. Langdurige arbeidsongeschiktheid of disfunctioneren kunnen zo'n redelijke grond zijn. Maar bijvoorbeeld ook een reorganisatie. 

UWV of kantonrechter toetsen of aan alle vereisten voor ontslag is voldaan. Die tussenkomst is echter niet verplicht; vaak wordt gekozen voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Wanneer werkgever en werknemer het eens zijn over de voorwaarden voor de beeindiging worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Het is aan te bevelen om als werkgever altijd een jurist in de arm te nemen wanneer u van plan bent om te gaan reorganiseren. De wet stelt namelijk in bepaalde gevallen specifieke eisen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om de ondernemingsraad te raadplegen, met de vakbonden te overleggen en/of een collectief ontslag te melden. Wanneer niet de voorgeschreven procedure is gevolgd, kan dat tot gevolg hebben dat UWV de ontslagvergunningen weigert. Het laat zich raden dat wanneer dit risico reëel is, dat ook gevolgen heeft voor uw eventuele onderhandelingspositie. Maar ook wanneer u op een andere grond afscheid wilt nemen van een werknemer is het belangrijk u eerst goed te laten adviseren over uw positie en samen met een specialist de marsroute te bepalen.

Ook voor werknemers geldt dat wanneer zij met een ontslag worden geconfronteerd, het van belang is tijdig een jurist te raadplegen. Die kan niet alleen beoordelen of er wel sprake is van een redelijke grond voor ontslag en of de vaststellingsovereenkomst "WW-proof" is, maar ook of de vergoeding correct is berekend, of de juiste procedure door de werkgever is doorlopen en of een eventueel Sociaal Plan wel juist is toegepast.

Heeft u als werkgever of werkgever met een reorganisatie of ontslag op een andere grond te maken en wilt u daarover juridisch advies? Bel of mail mij gerust! 070-3469592, 06-50835844 of vandersanden@hofrechtadvocaten.nl

Marijke van der Sanden, advocaat arbeidsrecht en familierecht

 

Lees verder »

wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans gepubliceerd

Begin deze maand is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) gepubliceerd. De WAB moet zorgen voor een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt. In het wetsvoorstel staat een groot aantal maatregelen die in 2020 in werking moeten treden. Sommige regels zijn nieuw, andere zijn terug van weggeweest. Zo wordt de maximale duur van een tijdelijk dienstverband weer drie jaar. Deze regel van de ketenbepaling bestond ook vóór de Wet werk en zekerheid (WWZ). De Tweede Kamer gaat zich de komende tijd buigen over het wetsvoorstel. Wij houden u op de hoogte!

Marijke van der Sanden, advocaat arbeidsrecht en familierecht

 

 

 

Lees verder »

Kabinet beraadt zich op vernieuwing pensioenstelsel

Een akkoord met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel is nu niet mogelijk. De gesprekken binnen de SER en tussen het kabinet en sociale partners hebben niet tot overeenstemming geleid. Het kabinet beraadt zich nu op het vervolgproces. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Koolmees blijft de urgentie om het pensioenstelsel te vernieuwen onverminderd groot. Het stelsel sluit niet meer goed aan bij de arbeidsmarkt, er onstaan spanningen tussen generaties en doordat indexatie uitblijft, wordt ook het vertrouwen geschaad. Daarom vindt de minister het stelsel dringen aan vernieuwing toe.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 26 november 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Tot voorjaar geen extra geld voor jeugdhulp

Gemeenten hoeven tot het voorjaar van 2019 niet te rekenen op extra geld voor jeugdhulp. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over de begroting van VWS op 12 november, meldt Binnenland Bestuur.

In oktober maakte minister Hugo de Jonge van VWS al bekend een onderzoek te laten doen naar de omvang en de oorzaken van de financiële tekorten in de jeugdhulp.

Volgens de FNV zou er 750 miljoen euro nodig zijn om de tekorten in het sociaal domein te dekken. Eerder werd bekend dat 77 gemeenten in totaal 200 miljoen euro ontvangen uit het Fonds tekortgemeenten van de VNG. 88 gemeenten deden een aanvraag.

Bron: Binnenlands Bestuur

Geplaatst op 14 november 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Rechtsbijstand: minder procedures, meer oplossingen

Iedereen kan op zeker moment in zijn leven in een nare situatie terecht komen, zoals een problematische echtscheiding, dreigend ontslag, hoog oplopende schulden of een conflict met een overheidsinstantie. Veel mensen voelen zich in dit soort situaties genoodzaakt de juridische weg te kiezen. Daar wil het kabinet verandering in brengen. Het kabinet wil meer dan nu het geval is problemen van mensen aan de voorkant, dichtbij huis en in een vroeg stadium oplossen. En alleen waar nodig de weg van een juridische procedure bewandelen. Dat is de kern van het voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te moderniseren. De ministerraad heeft daar mee ingestemd.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 12 november 2018 door I.G.M. van Gorkum

Lees verder »

Nieuw toetsingskader voor verwijtbare werkloosheid

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraak van 7 november 2018 een nieuw toetsingskader toegepast voor het beoordelen van de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid. Bij de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt, wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen de objectief dringende reden en de subjectief dringende reden voor zover daarmee wordt gedoeld op de voortvarendheid waarmee de werkgever bij de beëindiging van het dienstverband heeft gehandeld. Deze benadering sluit aan op rechtspraak van de Hoge Raad en is in overeenstemming met het uitgangspunt van de wetgever dat niet de ontslagroute die de werkgever heeft gekozen maar de reden voor de werkloosheid bepalend is.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WW

Lees verder »

Voogdijkind weinig betrokken bij besluiten

Voogdijkinderen worden te weinig betrokken bij de besluiten die over hen worden genomen. Dit schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in een brief aan de verantwoordelijke ministers en instellingen.

In Nederland staan bijna 12.000 kinderen onder volledige voogdij van een gecertificeerde instelling (GI). Het gezag over het kind ligt dan niet bij de ouder, maar bij een voogd die werkzaam is bij de GI. Volgens de Kinderombudsvrouw willen de jeugdbeschermers het beste voor deze kinderen, maar rond besluiten die GI's over voogdijkinderen maken kan veel verbeterd worden.

,,Kinderen en jongeren vertellen mij dat ze niet betrokken worden bij besluiten en niet weten welke volwassenen er iets over hun situatie mogen zeggen. Ze hebben het gevoel dat de voogd hen niet genoeg kent om een goed besluit te kunnen nemen. Daarbovenop kunnen zij nergens heen als zij het niet eens zijn met een besluit'', aldus Klaverboer.

De Kinderombudsvrouw wil daarom dat het mogelijk wordt om besluiten van GI's over (door)plaatsing van of zorg voor een voogdijkind te laten toetsen door een onafhankelijke partij. ,,Op dit moment kunnen voogdijkinderen, pleegouders of andere personen om het kind heen nergens terecht als zij het niet eens zijn met een besluit. Dit terwijl er voor kinderen met een ondertoezichtstelling verschillende mogelijkheden zijn om besluiten en geschillen voor te leggen aan de kinderrechter. Dit onderscheid is onbegrijpelijk.''

Daarnaast roept de Kinderombudsvrouw GI's op om voogdijkinderen beter te betrekken bij besluiten. Ook vindt ze dat er meer tijd en ruimte moet komen voor het opbouwen van een vertrouwensband tussen voogdijkinderen en hun voogd.

Bron: ANP

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in voogdij

Lees verder »

Driekwart gemeenten meldt stijging kosten jeugdzorg

Bij driekwart van de gemeenten zijn de uitgaven aan jeugdzorg dit jaar hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur, waar 207 gemeenten aan meededen.

12 procent van de deelnemende gemeenten ziet geen stijging en 14 procent weet het nog niet. De helft van de gemeenten verwacht volgend jaar weer een stijging.

64 procent van de gemeenten met gestegen uitgaven denkt dat problemen sinds de decentralisatie sneller gesignaleerd worden. Ruim de helft denkt dat bovendien het aantal jongeren met problemen is toegenomen. Ook denkt ruim de helft van de gemeenten dat de stijging van kosten door de decentralisatie een tijdelijke zaak is.

Oplossingen waar de gemeenten aan denken zijn meer preventie, inzet van het eigen netwerk, snellere uitstroom uit de jeugdzorg, drempels bij de toegang, en andere financiële afspraken met jeugdzorgaanbieders.

Bron: NOS

Geplaatst op 8 november 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 automatisch aangepast aan de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Eventuele verhoging wordt vijf jaar van te voren aangekondigd. Indien nodig geeft dit mensen de tijd om bijvoorbeeld extra te sparen voor hun (aanvullend) pensioen.

De levensverwachting stijgt weliswaar enigszins in 2024, maar niet zoveel dat de AOW-leeftijd moet worden aangepast. Afgelopen jaren werd de AOW-leeftijd in 2022 en 2023 ook vast gesteld op 67 jaar en drie maanden. De levensverwachting blijft op langere termijn wel stijgen, maar de stijging verloopt niet gelijkmatig.

De AOW-leeftijd is nu 66 jaar, volgend jaar 66,4 jaar. Tot 2022 gaat de AOW stapsgewijs omhoog. Het kabinet Rutte-I heeft dat in 2012 besloten om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Indexering alimentatie per 1 januari 2019 2%

Alimentatie wordt per 1 januari 2019 verhoogd met een wettelijke indexering van 2 procent. Dit geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie.

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Minder jongeren geplaatst in gesloten jeugdhulp

Instellingen voor gesloten jeugdhulp, de JeugdzorgPlus, hebben in de eerste helft van 2018 minder jongeren opgenomen dan in de eerste helft van 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Direct na de invoering van de Jeugdwet in 2015 nam het aantal jongeren in JeugdzorgPlus af. Volgens Jeugdzorg Nederland kwam dat waarschijnlijk door de grote veranderingen in de toeleiding naar jeugdhulp. Gemeenten moesten deze nieuwe taak nog organiseren, waardoor de instroom naar de verschillende vormen van hulp tijdelijk terugliep. De jaren daarna steeg het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus. Deze trend is nu gekeerd. Het aantal plaatsingen daalde van 991 in de eerste helft van 2017 naar 846 in de eerste helft van 2018.

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet geholpen kunnen worden met lichtere vormen van hulpverlening. De rechter toetst of het kind mag worden opgenomen. Vaak gaat de plaatsing gepaard met een kinderbeschermingsmaatregel: een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel. Opvallend is dat het aandeel van plaatsingen zonder kinderbeschermingsmaatregel toeneemt. De oorzaak is nog onbekend.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Geplaatst op 1 november 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdhulp

Lees verder »

Politie en opvanginstellingen tekenen convenant gegevensuitwisseling bij huiselijk geweld

Opvanginstellingen Kadera en Moviera en de politie hebben deze maand een convenant ondertekend. Doel is afstemming over het uitwisselen van informatie, om betere hulp te bieden en eerder in te kunnen grijpen bij situaties van huiselijk geweld.

In het convenant zijn afspraken vastgelegd over het delen van gegevens en versterken van de informatiepositie van alle partijen. Hierbij is rekening gehouden met privacy en veiligheid.

Bron: huiselijkgeweld.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Vaak verlies van contact met ouder na scheiding

20 procent van de volwassenen tot 46 jaar met gescheiden ouders had het afgelopen jaar geen contact met hun vader. 5 procent had geen contact met hun moeder. Dat blijkt uit een onderzoek naar de langetermijneffecten van scheiding door de Universiteit van Amsterdam en het CBS.

Anita Kraak, programmaleider Veilig opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut, benadrukt het belang van contact met beide ouders na een scheiding. 'Chronische conflicten tussen ex-partners kunnen bij kinderen leiden tot problemen, weten we uit eerder onderzoek. Een scheiding is voor kinderen al moeilijk genoeg te verwerken. Het is belangrijk dat ouders hun gezamenlijk ouderschap overeind houden, ook als hun partnerschap eindigt. Daarom moeten we problemen na een scheiding vroeg signaleren en snel passende steun en zorg bieden.'

Bron: CBS; Nederlands Jeugdinstituut

Lees verder »

Arbeidsdeelname mannen 25 tot 45 lager dan voor crisis

De arbeidsdeelname van mannen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen vier jaar nog steeds lager dan voor de crisis. Wel is deze naar verhouding hoog in deze groep, 89,1 procent in het tweede kwartaal van 2018. Tien jaar geleden was dat nog 94,4 procent. Vooral de arbeidsdeelname van alleenstaande mannen van deze leeftijd blijft achter. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse.

De groep mannen van 25 tot 45 jaar die niet aan het werk is, is veranderd van samenstelling. Er zijn minder vaders dan tien jaar terug en meer alleenstaanden, kinderen of overige leden van een huishouden.

Alleenstaanden geven relatief vaak ziekte of arbeidsongeschiktheid aan als reden om niet te kunnen werken. Met het toegenomen aandeel alleenstaanden groeit ook de groep die aangeeft niet te kunnen werken vanwege ziekte, van 128 duizend naar 158 duizend. Met de afname van het aantal vaders neemt zorg als reden om niet te willen werken juist af, van 143 duizend naar 93 duizend.

Bron: CBS

Geplaatst op 18 oktober 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

NVSA zet kort geding door

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) zet het kort geding tegen de Staat door. Inzet is de invoering van de app MyTelio bij de PI Zaanstad, waarbij advocaten voor cliënten voicemails achter moeten laten.

Jaap Baar, voorzitter van de NVJSA, zegt nog altijd problemen te hebben met het opslaan van de voicemails en de belemmeringen die voortvloeien uit taalachterstand van gedetineerden. Hierdoor komen volgens hem de vertrouwelijkheid en geheimhouding van gesprekken tussen advocaat en cliënt in het geding, net als het kunnen communiceren met cliënten die geen Nederlands of Engels spreken.

Later deze week wordt bekend wanneer het kort geding dient.

Bron: advocatenorde.nl

Geplaatst op 16 oktober 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Staat moet uitstoot broeikasgassen op korte termijn verder terugdringen

De uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met tenminste 25% verminderd worden ten opzichte van 1990. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag geoordeeld in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. Het gerechtshof bevestigt met de uitspraak in de klimaatzaak het vonnis van de rechtbank Den Haag.

Urgenda en de Staat vinden allebei dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, grote gevaren meebrengt voor het leven op aarde. Urgenda wil dat de Staat daarom eerder zorgt voor een lagere uitstoot dan de Staat nu voor ogen heeft. Het Haagse gerechtshof is dit eens met Urgenda. Gelet op de grote gevaren die dreigen te ontstaan, moeten al op korte termijn verdergaande maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit om te voorkomen dat het leven en gezinsleven van burgers in Nederland aangetast worden. Het gerechtshof heeft zich bij zijn oordeel gebaseerd op de rechtsplicht van de Staat om ervoor te zorgen dat het gezinsleven en het leven van burgers ook op de langere termijn beschermd worden. Die rechtsplicht is verankerd in het Europese Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

Het hof is het niet met de Staat eens dat de rechter hier niets over te zeggen heeft. De rechter moet rechtstreeks werkende bepalingen van verdragen waarbij Nederland partij is toepassen. Deze bepalingen maken deel uit van de Nederlandse rechtssfeer en zij hebben zelfs voorrang boven Nederlandse wetten die daarvan afwijken.

bron: www.rechtspraak.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haaag

Lees verder »

Mannenopvang bijna altijd vol

Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zoeken vaker hulp. De opvang voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zit bijna altijd vol. Dat zeggen organisaties die die opvang voor hun rekening nemen vandaag in De Gelderlander.

De mannenopvang in Nederland bestaat bijna tien jaar. In de beginjaren waren de opvangplekken voor 70 procent bezet, inmiddels zitten ze bijna altijd vol. Het vermoeden is dat er niet meer mannen mishandeld worden, maar dat ze vaker hulp zoeken.

Bron: e-brief huiselijk geweld

Geplaatst op 11 oktober 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Vechtscheiding: één gezin, één zaak, één rechter

Kinderen van ouders die in een vechtscheiding liggen, lopen grote schade op. Rechters Deirdre Klijn en Johan Vissers willen deze kinderen beter beschermen.

"Als ouders elkaar gaan bestrijden, zijn ze zo met zichzelf bezig, dan vergeten ze vaak hun kinderen als kind te behandelen," vertelt Klijn, familierechter bij rechtbank Noord-Nederland. "Dat kan deze kinderen in hun latere leven flink opbreken."

Volgens Klijn en Vissers is het bij een echtscheiding in ieder geval wenselijk dat ouders en kinderen steeds met dezelfde rechter te maken hebben. "Eén gezin, één zaak, één rechter is het principe", aldus Johan Visser, kinderrechter en landelijk woordvoerder Familie voor de Rechtspraak. "Dan heeft de rechter overzicht over het hele proces. Hij weet welke hulpverleners er bij de scheiding betrokken zijn en kan op zitting beter het gesprek voeren met kinderen en ouders."

Een andere oplossing is dat rechters actiever doorverwijzen naar hulpverlening op maat, zodat het conflict tussen de ouders minder snel escaleert.

Bron: huiselijk geweld.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen niet meer mogelijk

U kunt geen aanvraag meer doen voor de compensatie zwangere zelfstandigen. De aanvraagperiode hiervoor is afgelopen. U kon deze compensatie uiterlijk op 30 september 2018 aanvragen.

Bron: UWV.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ZW

Lees verder »

Minister stuurt brief over fraude met WW-uitkeringen

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de fraude met WW-uitkeringen. Hij gaat in op het misbruik van WW-uitkeringen door arbeidsmigranten en tussenpersonen. Daarnaast gaat hij in op signalen over hoe UWV omgaat met de fraude. In de brief staan ook maatregelen die UWV heeft afgesproken met het ministerie om de fraude beter te bestrijden.

Bron: UWV.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Meer verlof voor partners na bevalling

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Vanaf begin volgend jaar een hele week. Nu is dat nog twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners na de komst van een baby verder uitgebreid, tot maximaal zes weken.

De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamverzorger net weg is of later.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geplaatst op 8 oktober 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in erkenning

Lees verder »

Grapperhaus: Houdverbod van maximaal tien jaar bij dierenmishandeling

Daders van dierenmishandeling kunnen straks een houdverbod van maximaal tien jaar tegemoet zien, om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan. Het gaat om een zelfstandige maatregel die de rechter oplegt, waarmee dierenleed voor langere tijd kan worden voorkomen. Om dieren goed te kunnen beschermen, is snel optreden geboden. Het houdverbod kan onmiddellijk na de rechterlijke uitspraak ingaan. Zo wordt het houdverbod effectief, ook als er nog hoger beroep of cassatie volgt.

Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag, mede namens minister Schouten (LNV), voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd. Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak. De nieuwe regeling is een nadere uitwerking van de zogeheten Contourenbrief houdverbod met als doel de aanpak van dierenmishandeling en -verwaarlozing te versterken.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Bewijs uit buitenland toegestaan bij onderzoek bijstand

De gemeenten en de Sociale verzekeringsbank (Svb) mochten in Turkije verkregen bewijs van verzwegen onroerend goed in Turkije gebruiken om bijstand in te trekken en terug te vorderen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in vier uitspraken van 1 oktober 2018.

In de vier zaken gaat het om mensen die een vorm van bijstand ontvingen. Bijstandsverlenende instanties mogen controleren of bijstandsgerechtigden volledige en juiste inlichtingen hebben verstrekt over hun inkomen en vermogen. Zij mogen daartoe, ook in het buitenland, onderzoek instellen. In deze zaken is door de gemeenten en de Svb in Turkije onderzoek gedaan naar in dat land gelegen onroerend goed. De uitkomsten van die onderzoeken waren in alle gevallen reden om de bijstand in te trekken en terug te vorderen.

De CRvB heeft geoordeeld dat Nederlands recht, waaronder verdragenrecht, beslissend is voor de vraag of door Nederlandse gemeenten en de Svb in het buitenland verkregen bewijs mag worden gebruikt in een bestuursrechtelijke procedure over bijstand. Volgens de Nederlandse regels doet niet ter zake of de Turkse regels correct zijn toegepast bij het onderzoek naar verzwegen onroerend goed. Gemeten naar de Nederlandse regels is in deze zaken het bewijs rechtmatig verkregen. Het privéleven van betrokkenen was niet geschonden, zij konden dat bewijs aanvechten en het is niet op onbehoorlijke wijze verkregen. De gemeenten en de Svb mochten het bewijs daarom gebruiken.

Bron: ANP

Geplaatst op 4 oktober 2018 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Ook gemachtigden ontvangen straks ontvangstbevestiging bezwaarschrift

De ombudsman vindt het niet behoorlijk dat nu alleen aan advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars een ontvangstbevestiging van ingediende bezwaarschriften bij Belastingdienst/toeslagen wordt gestuurd. Toeslagen zal straks in principe aan alle indieners van een bezwaarschrift, dus ook aan alle gemachtigden, een ontvangstbevestiging sturen.

Bron: taxence.nl

Geplaatst op 2 oktober 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bezwaarschriften

Lees verder »

Minder schuldsanering ondanks meer schulden

Minder mensen komen in aanmerking voor schuldsanering. Het aantal aanvragen voor de schuldsanering bij de rechter daalde echter ook opnieuw. Tegelijkertijd is de schuldenproblematiek juist toegenomen, zegt de Raad voor Rechtsbijstand die die ontwikkeling opmerkelijk noemt.

Vorig jaar werden 8300 mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. In 2013 waren dat er nog 12.400. Sindsdien is het aantal elk jaar afgenomen. Het aantal actieve bewindvoerders daalt ook, tot 458 vorig jaar.

Uit cijfers van branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK blijkt volgens de Raad voor Rechtsbijstand dat er meer mensen in financiële problemen zitten. Per saldo worden dus minder mensen geholpen, stelt de Raad.

De schuldsanering blijft wel een zeer effectief middel om mensen van hun schulden af te helpen. Tien van de elf mensen met schulden was na drie jaar schuldenvrij.

Bron: ANP

Geplaatst op 27 september 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Miljoenen om jongeren met handicap aan baan te helpen

Het kabinet trekt 25 miljoen euro uit voor het terugdringen van armoede en schulden bij jongeren. Ook komt er geld voor jobcoaches om jongeren met een handicap beter naar werk te begeleiden, meldt het AD.

Het geld komt er op aandringen van regeringspartij ChristenUnie. Voor het terugdringen van armoede onder kinderen komt eenmalig 4 miljoen euro beschikbaar. Datzelfde bedrag wordt uitgetrokken om jongeren die in de schulden zitten daaruit te krijgen met goede begeleiding. Om jongeren met een beperking naar werk te begeleiden, wordt 17 miljoen euro uitgetrokken.

Het extra geld is dinsdag niet terug te vinden in de Miljoenennota. De ChristenUnie heeft de steun gekregen van de andere regeringspartijen om het bij de Algemeen Politieke Beschouwingen te regelen.

Bron: ANP

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Den Haag: meer mensen uit bijstand helpen

De gemeente Den Haag wil nog meer mensen vanuit de bijstand aan een baan helpen. Elk jaar moeten minstens vijfhonderd extra mensen een baan krijgen, bovenop de ongeveer vierduizend mensen die nu al aan het werk geholpen moeten worden.

Den Haag wil de bijstandstrekkers begeleiden, helpen bij het aflossen van schulden en ze in contact brengen met werkgevers.

Bron: ANP

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Nieuwe website mannenopvang

De mannenopvang heeft een nieuwe website: Mannenmishandeling.nl. Het is een gezamenlijke website van de zes organisaties die in Nederland hulp en opvang bieden aan mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Naast hulp en opvang zetten deze organisaties zich ook in om meer bekendheid te geven aan dit onderwerp. Door het taboe op mannenmishandeling is er veel onzichtbaar leed. Mannen vragen niet snel om hulp. En om geweld te stoppen is dat juist ontzettend belangrijk.

De zes betrokken organisaties zijn: Stichting Perspektief/Wende, Stichting Arosa, Blijf Groep, Moviera, Sterk Huis en Kadera. De afgelopen jaren hebben zij al meer dan negenhonderd mannen opgevangen.

Bron: www.huiselijkgeweld.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

Kabinet kondigt compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers aan

Er komt een gerichte compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen. Hierdoor kregen zij te maken met terugvorderingen van toeslagen. Voor de regeling is 17 miljoen euro gereserveerd.

Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz) is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen. Ontvangers krijgen deze tegemoetkoming eerst in de vorm van een lening. Als zij niet de mogelijkheid hebben de lening terug te betalen wordt deze omgezet in een gift.

Deze gift moest in de jaren 2014-2016 tot het inkomen worden gerekend, waardoor het recht op toeslagen lager werd. Een groep ondernemers moest hierdoor toeslagen terugbetalen, wat in bepaalde gevallen tot betalingsnood heeft kunnen leiden. Per 2017 is dit probleem opgelost door de gift niet langer tot het inkomen te rekenen. In plaats daarvan betaalt de gemeente de eindheffing over de gift.

Bron: FiscaalActueel

Geplaatst op 10 september 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Belastingdienst schendt privacywet door gebruik BSN in btw-nummer zzp'ers

De Belastingdienst overtreedt de privacywet door het burgerservicenummer (BSN) te verwerken in het btw-nummer van ondernemers met een eenmanszaak, zoals zzp'ers.
Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op basis van onderzoek.

Omdat het BSN aan een persoon gekoppeld is, is het nummer kwetsbaar voor misbruik. Kwaadwillenden die het BSN van een ander in handen krijgen, kunnen het nummer bijvoorbeeld voor identiteitsfraude gebruiken.

Eigenaren van een eenmanszaak zijn verplicht hun btw-nummer op hun website openbaar te maken. Zelfstandigen met een eenmanszaak kunnen hun BSN daardoor niet beschermen, oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Belastingdienst heeft daarom tot 1 januari 2019 om met het gebruik van het nummer te stoppen. Doet de organisatie dat niet, dan kan de privacywaakhond optreden.

Bron: Fiscaalactueel

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

 

Lees verder »

Ondanks schooldruk is Nederlandse jeugd gelukkig

Nederlandse jongeren zijn gelukkig en blij met hun sociale relaties. Wel ervaren ze meer druk op school. Dat blijkt uit het HBSC-onderzoek dat op 5 september is gepubliceerd.

Het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) wordt elke vier jaar gehouden onder leerlingen van 11 tot en met 16 jaar. De cijfers van 2017 zijn nog beter dan die van 2013. Jongeren zijn positief over hun relatie met ouders, vrienden en klasgenoten. Het percentage jongeren dat veel steun ervaart in hun gezin is gestegen van 75 naar 81 in het basis- en van 69 naar 76 in het voortgezet onderwijs.

Het HBSC-onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bron: HBSC

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Wet pakt slecht uit voor arbeidsgehandicapten

Mensen met een arbeidsbeperking die eerder in aanmerking kwamen voor een baan in een sociale werkplaats zijn niet beter af met de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 in werking is getreden. Integendeel, sinds de invoering van de wet zijn de baankansen van arbeidsgehandicapten gedaald en zijn meer van hen afhankelijk geworden van een uitkering. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport.

Het SCP keek naar de 11.000 mensen die eind 2014 op de wachtlijst van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) stonden, maar die door de nieuwe wet hun indicatie kwijtraakten. De baankansen van deze groep daalden van gemiddeld 50 procent voor invoering van de Participatiewet naar 30 procent na invoering van de wet.

Verder bleken contracten van de mensen die wel een baan vonden in doorsnee van kortere duur en voor gemiddeld minder uren. Daarmee bleven ze meer afhankelijk van een uitkering.

Bron: ANP

Geplaatst op 6 september 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ZW

Lees verder »

Onderbouwing adviezen RvdK moet beter

Veel bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) ingediende klachten gaan over de inhoud van het raadsonderzoek en de onderbouwing van jeugdbeschermingsmaatregelen. De onderbouwing van raadsrapportages moet verbeteren. Dat staat in de jaarlijkse klachtenanalyse over 2017.

Een groot aantal klachten over de informatie en onderbouwing van een RvdK-advies is gegrond verklaard. Het raadsrapport geeft te weinig informatie over de motieven om bepaalde informanten of kinderen niet te horen. Verder moeten verzoekschriften en rapporten in begrijpelijke taal worden opgesteld. Het feitenonderzoek moet beter en jeugdwerkers moeten inzage verlenen in rapportage aan ouders en kinderen.

Bron: Raad voor de Kinderbescherming

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ondertoezichtstelling

Lees verder »

Tussenevaluatie Herziening Kinderbeschermingswetgeving

In 2015 werden de kinderbeschermingsmaatregelen gewijzigd. Doel van de wijziging was een meer effectieve en efficiënte kinderbescherming waarin de bescherming van het kind voorop staat. Het op 24 augustus 2018 verschenen onderzoeksrapport "Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen" gaat in op de (tussentijdse) resultaten van deze wijziging.

Rechtsgrond ondertoezichtstelling zorgt voor verwarring en vertraging
Sinds 2015 kan een kind alleen onder toezicht worden gesteld als ouders met gezag hulp onvoldoende accepteren en niet verwacht wordt dat ouders de verantwoordelijkheid voor verzorging en opvoeding van hun kind binnen een ‘aanvaardbare termijn' kunnen dragen.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de term ‘acceptatie van hulp' voor verwarring en discussie zorgt. Dit leidt er onder andere toe dat het in het vrijwillig kader een verzoek tot onderzoek te lang achterwege blijft. In dat geval wordt pas bij een ernstige crisis om een (voorlopige) ondertoezichtstelling met machtiging uithuisplaatsing gevraagd. De onderzoeksresultaten geven aanleiding om bij het volgende evaluatiemoment nadrukkelijk aandacht te besteden aan de vraag of de rechtsgrond van de ondertoezichtstelling op dit punt aangepast moet worden.

Gezamenlijk afwegingskader gezagsbeëindigende maatregel ontbreekt
Ook de rechtsgrond van de gezagsbeëindigende maatregel is in 2015 gewijzigd door toevoeging van het bestanddeel ‘aanvaardbare termijn'.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat een gezamenlijk afwegingskader ontbreekt, waardoor nu op verschillende wijze invulling wordt gegeven aan deze term. Daarnaast blijkt dat rechters verschillend om gaan met de ruimte die zij van de wetgever hebben gekregen om niet over te gaan tot gezagsbeëindiging, ondanks dat aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan.

Er wordt dan ook aanbevolen dat de ketenpartners met elkaar in gesprek gaan om tot een gezamenlijk afwegingskader te komen.

Nader onderzoek naar reikwijdte van drangtrajecten gewenst
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat ketenpartners nog onvoldoende zicht hebben op wat er onder de nieuwe kinderbeschermingswetgeving mogelijk is. Zo is niet altijd duidelijk dat een langdurige ondertoezichtstelling zonder uithuisplaatsing ingezet kan worden. Ook blijkt dat de invulling van een drangtraject sterk verschilt per regio en dat er vragen zijn rondom de rechtswaarborgen. Nader onderzoek is hier gewenst.

Brede toegang
Sinds 2015 is de burgemeester bevoegdheid om via de Raad voor de Kinderbescherming de noodzaak van een ondertoezichtstelling voor te leggen aan de kinderrechter. Het verbreden van de toegang tot de rechter lijkt in de praktijk niet of nauwelijks te worden toegepast. Gemeenten en instellingen zijn niet altijd op de hoogte van deze mogelijkheid en een herkenbare procedure voor de gemeente ontbreekt. Belangrijk is dat voor ketenpartners duidelijk is wanneer tot een verzoek tot ondertoezichtstelling kan worden overgegaan.

Eindevaluatie 2020
Er zal nader onderzoek plaatsvinden om vast te stellen of de wetgeving aangepast moet worden. In 2020 vindt de eindevaluatie plaats.

Bron: Schulinck.nl

Geplaatst op 31 augustus 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Jeugdzorgwerkers gaan actievoeren in Den Haag

Duizenden jeugdzorgwerkers gaan op 3 september demonsteren in Den Haag tegen de 'nijpende situatie' in de jeugdhulp. Samen met FNV Zorg & Welzijn eisen zij meer geld om de jeugdhulp weer gezond te maken.

FNV Zorg & Welzijn vindt dat er 750 miljoen euro extra nodig is om de jeugdhulp weer op orde te krijgen. Dit betekent dat de bezuiniging van 450 miljoen bij de invoering van de jeugdwet moet worden teruggedraaid. Daar bovenop is nog 300 miljoen euro extra nodig om de toename in de vraag naar jeugdhulp aan te kunnen. Daarnaast willen de jeugdzorgwerkers dat de tarieven omhoog gaan en de administratieve rompslomp vermindert. Ook moet er iets gedaan worden aan de 'aanbestedingswaanzin', meldt FNV.

Bron: FNV Zorg & Welzijn

Geplaatst op 16 augustus 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat voor ondertoezichtstelling

Lees verder »

Lageropgeleiden moeten eerder met pensioen

31 juli 2018
Lageropgeleiden zouden eerder met pensioen moeten kunnen gaan dan hoogopgeleide werknemers. Dat stellen onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Lageropgeleide werknemers beginnen volgens de onderzoekers op jongere leeftijd met werken en doen doorgaans fysiek zwaarder werk.

In 2021 zou dat betekenen dat lageropgeleiden met 62,3 jaar met pensioen zouden kunnen, terwijl werknemers volgens de huidige regels pas bij 67 jaar kunnen stoppen met werken. Dat loopt op naar respectievelijk 65,2 jaar en 70 jaar in 2050. Voor hogeropgeleide werknemers zouden de huidige regels wel kunnen blijven gelden.

Met de keuze van de overheid om de AOW-leeftijd voor iedereen aan te passen aan de gestegen levensverwachting, is geen rekening gehouden met het feit dat mensen die lager zijn opgeleid zijn of zwaar werk doen een kortere levensverwachting hebben. Bovendien werken zij meer jaren voor ze recht op AOW krijgen en treft de huidige regeling armere mensen zwaarder dan rijkere mensen.

Bron: ANP

Geplaatst op 16 augustus 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Jongeren aan slag binnen maatschappelijke diensttijd

Zo'n 13.000 jongeren gaan na de zomer aan de slag in het kader van de maatschappelijke diensttijd. In de afgelopen maanden konden organisaties hun plannen indienen en daaruit zijn 38 projecten gekozen die vanaf medio september van start gaan.

Bij de maatschappelijke diensttijd staat leren centraal. Jongeren leren bij de gekozen projecten nieuwe vaardigheden, maar zeker ook wat ze leuk vinden om te doen.

De eerste 38 projecten gaan in september van start. Begin 2019 wordt het aantal projecten binnen de maatschappelijke diensttijd verder uitgebreid. Medio 2019 moet op basis van de ervaringen in het eerste jaar worden bepaald hoe de maatschappelijke diensttijd vorm krijgt.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geplaatst op 16 augustus 2018 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Belanghebbende die tijdrekt, krijgt geen dwangsom toegekend

Als een belanghebbende in een fiscaal geschil ruim de tijd neemt om cruciale gronden van bezwaar en bewijsmiddelen aan te leveren, heeft hij volgens Rechtbank Oost-Brabant geen recht op een dwangsom.

Meer informatie: Rechtbank Oost-Brabant 20 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3476

Bron: taxence.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Veel jeugdigen in jeugdbescherming ervaren huiselijk geweld

Veel jeugdigen binnen de jeugdbescherming groeien op in een gezin waarin relatieproblemen en/of echtscheiding aan de orde zijn. Bijna een derde van deze jeugdigen heeft te maken met huiselijk geweld en andere veiligheidsproblemen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Cliëntprofielen van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Jeugd- en Gezinsbescherming, onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, doet al jaren onderzoek naar de aard van de problematiek van jeugdigen die een maatregel opgelegd hebben gekregen van de rechtbank of het Openbaar Ministerie. Het gaat om jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd waarbij vrijwillige hulpverlening niet meer mogelijk is. In het onderzoek is de kernproblematiek bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering onderzocht. Bij 32,3 procent van de gezinnen waarin de jeugdigen opgroeien, is sprake van huiselijk geweld. Ook is er vaak sprake van psychische verwaarlozing (29%).

Bron: huiselijkgeweld.nl

Lees verder »

Geen cel voor jongere na licht vergrijp in Twente

De politie in de regio Twente plaatst jongeren tussen 12 en 18 jaar niet meer in de cel na een licht vergrijp. De nieuwe aanpak is deze maand op proef ingegaan en wordt in oktober geëvalueerd, meldde de Volkskrant op 18 juli.

Sinds vijf jaar kiezen politie en Openbaar Ministerie voor de aanpak 'Niemand weg zonder overleg'. Waar jongeren voorheen na bijvoorbeeld een winkeldiefstal met een berisping werden weggestuurd, belanden ze nu soms in afwachting van hun verhoor maximaal negen uur in een cel. De wachttijd kan zo oplopen omdat minderjarigen pas na contact met een advocaat mogen worden verhoord. Het verblijf in een cel maakte echter te veel indruk op de jongeren. Daarom is besloten voorlopig te kiezen voor een 'reprimandegesprek'. De politie gaat dan na aanhouding in gesprek met de jongere en de ouders. De proef geldt niet voor recidivisten en bij zwaardere vergrijpen waarbij geweld of drugs bijvoorbeeld een rol spelen, benadrukt politiedistrict Twente.

Jeugdadvocaten en jeugdrechtdeskundigen zijn volgens de Volkskrant positief over de aanpak. Volgens jeugdadvocaten belanden jaarlijks honderden kinderen onnodig in de cel voor lichte vergrijpen. Ongeveer 18 procent van de aangehouden minderjarigen wordt verdacht van winkeldiefstal.

Bron: De Volkskrant

Geplaatst op 30 juli 2018 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Besluit treedt niet in werking omdat het niet naar de bewindvoerder is gestuurd

De gemeente stuurt een beslissing waarbij ze de uitkering vanwege het toepassen van de kostendelersnorm verlaagt, naar de onderbewindgestelde en niet naar de bewindvoerder. Dit terwijl de gemeente wel op de hoogte was van de onderbewindstelling. Maanden later krijgt de bewindvoerder het wijzigingsbesluit in handen en dient hij een bezwaarschrift in. De gemeente verklaart het bezwaar niet ontvankelijk, maar de rechtbank en in hoger beroep de Centrale Raad van Beroep oordelen anders. Zij komen tot het verstrekkende oordeel dat het wijzigingsbesluit niet in werking is getreden omdat het niet naar de bewindvoerder is gestuurd.

Bron: schuldinfo.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat

Lees verder »

Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee van een reeks aan maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark neemt om Wajongers die willen werken of studeren te helpen.

Zij wil er onder meer voor zorgen dat
-Wajongers er financieel op vooruit gaan als ze werken of meer gaan werken;
- Wajongers als zij hun werk verliezen langer terug kunnen vallen op de Wajonguitkering;
- Wajongers goede ondersteuning krijgen bij het vinden van werk;
- Wajongers hun volledige uitkering houden als ze gaan studeren;
- ernstig meervoudig beperkte leerlingen die onderwijs volgen aanspraak kunnen maken op een Wajong2015 uitkering.

Om dit te vereenvoudigen en te verbeteren wil Van Ark de studieregeling in de Wajong2010 afschaffen. Die studieregeling houdt in dat deze Wajongers als ze studeren een kwart van hun uitkering overhouden. Wajongers die studeren houden dan hun volledige uitkering. De vele verschillende regels voor inkomensondersteuning in de oWajong en Wajong2010 worden sterk vereenvoudigd en in lijn met elkaar gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige inkomenspositie van werkende Wajongers.

Bron: Rijksoverheid.nl

Lees verder »

Minder kosten bij ontslag na ziekte

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen. Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 9 juli 2018 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Mogelijk eerder DNA-afname bij verdachte zonder bekend adres

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid treft voorbereidingen om mogelijk eerder DNA-materiaal af te laten nemen bij een verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats. In beginsel wordt nu volgens de huidige wetgeving celmateriaal afgenomen zodra iemand is veroordeeld voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Het blijkt vooral lastig om celmateriaal af te nemen van veroordeelden zonder een bekend adres. Daarom bekijkt minister Grapperhaus of de afname van celmateriaal bij deze groep naar voren kan worden gehaald; naar het moment dat ze als verdachten in verzekering worden gesteld.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 5 juli 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

ABRvS, CBb, HR en CRvB eens over zwijgrecht, cautie en bewijsuitsluiting in het bestuursrecht

De grote kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak (waar ook de president van het CBb, een raadsheer van de HR en een raadsheer van de CRvB zitting in hebben) heeft een voor het handhavingsrecht zeer belangrijke uitspraak gedaan. De kern van de uitspraak is:

(1) dat de cautie (de waarschuwing dat iemand niet verplicht is om een verklaring te geven) moet worden gegeven als "naar objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld dat de betrokkene wordt verhoord met het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie",
(2) wordt de cautie ten onrechte niet gegeven, dan betekent dit dat "de verklaring van de betrokkene in de regel niet [kan] worden gebruikt als bewijs voor feiten die aan de [bestraffende] sanctie ten grondslag zijn gelegd" en
(3) als een verklaring onder dwang is verkregen (bijvoorbeeld via toepassing van artikel 5:20 Awb), dan mag deze niet worden gebruikt als bewijs.

Bron: recht.nl

Geplaatst op 2 juli 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Per 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn.

Mensen die een heel klein pensioen willen behouden, moeten vóór 1 januari 2019 contact opnemen met hun pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar) om te vragen naar de mogelijkheden, zoals storten op de bankrekening.

Via mijnpensioenoverzicht.nl kunnen mensen nagaan of zij ergens een heel klein pensioen hebben opgebouwd.

Ook de regels van kleine pensioenen veranderen
Kleine pensioenen, pensioenen van meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar, kunnen door de pensioenuitvoerders worden samengevoegd met uw huidige pensioen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Geplaatst op 25 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen.

Lees verder »

Bestaansminimum schuldenaar beter beschermd

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Ook als er beslag wordt gelegd op een bankrekening moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen.

De bewindsman stelt voor om ook bij beslag op een bankrekening een deel van het tegoed hiervan te vrijwaren, zodat de schuldenaar in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien. Deze zogeheten beslagvrije voet geldt al voor beslag op het loon of de uitkering van de schuldenaar, maar nog niet voor bankrekeningen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 22 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Meer verlof voor partner

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nu krijgen partners na de geboorte twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is.

Ook regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Aangepast woonplaatsbeginsel gaat in per 2020

Het woonplaatsbeginsel wordt per 2020 aangepast. Onder meer zal worden vastgelegd dat de gemeente waar een kind of jongere vandaan komt bij verblijf verantwoordelijk is voor de kosten van de jeugdhulp. Dat meldt de VNG.

In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht, meldt de VNG. Voor de bepaling van de woonplaats wordt gekeken naar de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). De Jeugdwet zal in 2019 worden gewijzigd om de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel op te nemen. Met die wijziging zal ook het budget voor voogdij en hulp voor 18-plussers via een objectief verdeelmodel vastgesteld worden.

De VNG meldt dat er begin volgend jaar meer duidelijkheid komt over de financiële effecten van de wijziging. Tot eind 2019 wordt het budget nog verdeeld op basis van historisch zorggebruik.

Eerder werd bekend dat al in 2019 het woonplaatsbeginsel wordt vereenvoudigd, om administratieve lasten en regeldruk te verminderen.

Bron: VNG

Geplaatst op 15 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

VVD: leerwerkplicht na 3 maanden werkloosheid

De VVD wil een leerwerkplicht instellen voor werklozen die drie maanden een uitkering hebben. Het voorstel is onderdeel van een plan van de grootste regeringspartij om tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Van werkgevers wordt dan ,,een inspanning" gevraagd om deze mensen ook echt een baan te geven. ,,We willen mensen zo snel mogelijk uit de uitkering en aan het werk", aldus VVD-Tweede Kamerlid Dennis Wiersma.

Volgens hem zijn uitkeringsgerechtigden nu vaak nog onvoldoende in beeld bij bedrijven. Een leerwerkplicht geldt op dit moment voor jongeren tot en met 26 jaar in de bijstand.

Verder wil Wiersma dat bedrijven makkelijker als school kunnen dienen. ,,Waar leer je een vak beter dan in de praktijk? Dat moeten we dus meer mogelijk maken", aldus de VVD'er. Hiervoor zouden onderwijsgelden beschikbaar moeten komen.

Bron: ANP

Geplaatst op 15 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ww

Lees verder »

Opvang van kinderen gaat ouders minder geld kosten

Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden financieel tegemoetgekomen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

RVS: Leeftijdsgrens jeugdhulp moet snel omhoog

Verhoog snel de jeugdhulpplicht van gemeenten van 18 naar 21 jaar, met een mogelijke uitloop tot 23 jaar. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies aan de minister van VWS.

De leeftijdsgrenzen in de Nederlandse wetgeving zijn een obstakel voor de ontwikkeling van kwetsbare jongeren, vindt de RVS. Veel jongeren hebben bijvoorbeeld ook na hun 18e nog jeugdhulp nodig. De overgang naar andere voorzieningen op grond van de Wmo of de Zorgverzekeringswet verloopt voor hen te stroef.

Zorg en ondersteuning moet niet afgestemd zijn op het bereiken van een bepaalde leeftijd, stelt de RVS, maar op levensdoelen, zoals een passende opleiding of baan of een eigen woning. Gemeenten en professionals moeten jongeren daarbij vanaf hun 16e jaar begeleiden.

Bas Wijnen, bij het Nederlands Jeugdinstituut projectleider voor het thema kwetsbare jongvolwassenen, kan zich goed vinden in het advies. 'Van jongeren uit de jeugdhulp verwachten we dat ze op hun 18e op eigen benen kunnen staan. Dat is een illusie.'

Bron: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst op 8 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ondertoezichtstelling

Lees verder »

BKR-registratie gratis te checken

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) maakt het consumenten vanaf nu mogelijk om gratis op te vragen of en hoe zij geregistreerd staan.

Het BKR legt alle leningen van consumenten die hoger zijn dan € 250 vast in een register.Het is belangrijk om te weten hoe u bent geregistreerd. Dit geeft overzicht en inzicht welke leningen en eventuele achterstanden er op uw naam geregistreerd staan. Dit kan voorkomen dat u voor onvoorziene verrassingen komt te staan als u een krediet bij de bank wilt aanvragen. Ook is het belangrijk om te kunnen controleren of het klopt wat er op uw naam vermeld staat. Klopt het niet, dan kunt u het laten wijzigen. Met ingang van 25 mei kan iedereen gratis een inzage opvragen in dit BKR-register. Voorheen waren hier kosten aan verbonden.

Hoe u de inzage kunt opvragen, staat uitgelegd op de website van BKR. Het duurt 28 dagen voor u de gegevens krijgt thuisgestuurd. Wilt u een digitale versie ontvangen of uw gegevens sneller ontvangen, dan kunt u kiezen voor een betaalde versie. U kunt maximaal één keer per jaar gratis uw gegevens opvragen.

Bron: Nibud

Geplaatst op 31 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

'Meldplicht slecht functioneren nodig in Jeugdwet'

In de Jeugdwet ontbreekt een meldplicht om de inspecties te informeren als een jeugdhulpverlener wordt ontslagen wegens ernstig disfunctioneren. Dat is een van de knelpunten waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid de ministers van VWS en JenV op wijzen.

De Jeugdwet bevat geen bepaling die jeugdhulpaanbieders verplicht bij de inspecties te melden dat een jeugdhulpverlener wegens ernstig tekortschieten wordt ontslagen, bijvoorbeeld vanwege een verslaving. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij ontslag na een calamiteit of een veroordeling wegens seksueel misbruik, komen hulpverleners bij de inspecties in het vizier. De inspecties kunnen dus niet waarschuwen als een ernstig disfunctionerende hulpverlener in dienst komt bij een ander aanbieder.

Ook is er volgens de inspecties een 'vergewisplicht' nodig, die jeugdhulpaanbieders verplicht na te gaan of er redenen zijn om een hulpverlener niet aan te nemen.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Geplaatst op 31 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 28 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 28 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag.


Lees verder »

Nederland, België en Duitsland bundelen bestuurlijke kracht tegen criminelen

Nederland, België en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan hun bestuurlijke aanpak tegen grensoverschrijdende criminaliteit bundelen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag een intentieverklaring ondertekend met zijn Belgische collega minister Jambon van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en de Duitse minister Reul van Binnenlandse Zaken in Noordrijn-Westfalen voor het opzetten van een Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum in Maastricht.

Het doel is volgens minister Grapperhaus in de eerste plaats om burgemeesters in de grensstreek 'Euregio Maas-Rijn' door snellere deling van kennis en informatie meer mogelijkheden te geven gezamenlijk op te trekken tegen criminelen. Dit in aanvulling op de bestaande samenwerking van politie en het Openbaar Ministerie over de grens. De minister wees er tijdens de bijeenkomst in Maastricht op dat iedereen die in de grensregio werkt aan veiligheid weet dat criminaliteit niet stopt bij de grens.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 21 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Verlenging verjaringstermijn kindermishandeling

Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen langer de tijd om de dader aan te geven. Ook gaat de maximumstraf voor kindermishandeling omhoog. Dat staat in een voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Grapperhaus heeft verschillende wetswijzigingen aangekondigd om de strafrechtelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit te versterken. Zo wil hij onder meer het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld harder aanpakken.

De minister wil de verjaringstermijn voor kindermishandeling in laten gaan op de dag dat het kind achttien is geworden. Nu gaat de termijn in op de dag dat de mishandeling is gepleegd.

Mensen die seksueel beeldmateriaal gebruiken om een ander schade toe te brengen, moeten tot twee jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, vindt de minister. Die maatregel is tevens bedoeld om wraakporno te kunnen aanpakken, zoals al in het regeerakkoord is afgesproken.

De voorstellen worden nu voor advies voorgelegd aan onder meer het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak.

Bron: enieuws huiselijkgeweld.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Nieuwe scheidingsprocedure op komst

Een proef met een nieuwe echtscheidingsprocedure en een gemeentelijk scheidingsloket zijn twee punten uit het programma Scheiden zonder Schade. Deze actiepunten van de ministeries van VWS en JenV zijn gebaseerd op de adviezen uit de rapportage Scheiden... en de kinderen dan.

De nieuwe echtscheidingsprocedure voorziet onder andere in de inzet van een zogenaamde regierechter, waarbij één rechter de verschillende procedures onder zich heeft. De afwikkeling van de scheiding moet zo min mogelijk conflicten veroorzaken waar kinderen last van kunnen krijgen. Het gemeentelijk scheidingsloket moet ouders voorzien van betrouwbare en onafhankelijk informatie over scheiden, hen helpen om goede afspraken te maken en verwijzen naar hulpverlening en juridische bijstand. Het scheidingsloket en een nieuwe echtscheidingsprocedure worden ontwikkeld en getest in drie arrondissementen.

Andere programmapunten zijn onder meer het stimuleren van ouderschapsprogramma's en het beter toerusten van professionals op relatie- en scheidingsproblemen.

De rapportage Scheiden... en de kinderen dan is in februari gepresenteerd door het platform Scheiden zonder Schade.

Bron: Ministeries van VWS en JenV

Geplaatst op 17 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Nieuwe scheidingsprocedure op komst

Een proef met een nieuwe echtscheidingsprocedure en een gemeentelijk scheidingsloket zijn twee punten uit het programma Scheiden zonder Schade. Deze actiepunten van de ministeries van VWS en JenV zijn gebaseerd op de adviezen uit de rapportage Scheiden... en de kinderen dan.

De nieuwe echtscheidingsprocedure voorziet onder andere in de inzet van een zogenaamde regierechter, waarbij één rechter de verschillende procedures onder zich heeft. De afwikkeling van de scheiding moet zo min mogelijk conflicten veroorzaken waar kinderen last van kunnen krijgen. Het gemeentelijk scheidingsloket moet ouders voorzien van betrouwbare en onafhankelijk informatie over scheiden, hen helpen om goede afspraken te maken en verwijzen naar hulpverlening en juridische bijstand. Het scheidingsloket en een nieuwe echtscheidingsprocedure worden ontwikkeld en getest in drie arrondissementen.

Andere programmapunten zijn onder meer het stimuleren van ouderschapsprogramma's en het beter toerusten van professionals op relatie- en scheidingsproblemen.

De rapportage Scheiden... en de kinderen dan is in februari gepresenteerd door het platform Scheiden zonder Schade.

Bron: Ministeries van VWS en JenV

Geplaatst op 17 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

FNV: Minstens 750 miljoen euro nodig voor jeugdhulp

Er is minimaal 750 miljoen euro nodig om de jeugdhulp weer gezond te maken, stelt FNV Zorg & Welzijn. Volgens de vakbond onderschat minister Hugo de Jonge de problemen in de sector.

FNV Zorg & Welzijn wijst op de nieuwste CBS-cijfers over gestegen jeugdhulpgebruik en de verlaging van het budget bij de decentralisatie in 2015. De gemeenten hadden destijds nooit akkoord moeten gaan met de overheveling van taken in combinatie met een bezuiniging van 15 procent, zegt Maaike van der Aar, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn.

Volgens de vakbond moet het in 2015 bezuinigde budget van 450 miljoen weer in de jeugdhulp gestoken worden, plus 300 miljoen extra om de toename van het gebruik op te vangen.

Bron: FNV Zorg & Welzijn

Geplaatst op 14 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Meerlingenverlof per 1 april 2018 minimaal 20 weken

Bent u zwanger van een tweeling of meerling? Dan krijgt u vanaf 1 april 2018 minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tot dan was dat minimaal 16 weken.

U kunt uw zwangerschapsverlof tussen 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum in laten gaan. En u bepaalt zelf de eerste dag van uw verlof. Voor de bevalling krijgt u zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. Na de bevalling krijgt u bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Bron: UWV.nl

Geplaatst op 14 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in zw

Lees verder »

Dekker: voorwaardelijke invrijheidstelling niet langer vanzelfsprekend

Voor een veilige samenleving en een groter rechtvaardigheidsgevoel zal een groter deel van een opgelegde vrijheidsstraf straks ook echt binnen de gevangenismuren worden doorgebracht. Gedetineerden komen voortaan niet meer vanzelf voorwaardelijk vrij na tweederde van de straf. In plaats daarvan zal per gevangene individueel worden getoetst of hij/zij in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarbij wordt nadrukkelijker gekeken naar hoe iemand zich tijdens de gehele detentie heeft gedragen. Daarnaast wordt de periode van de voorwaardelijke invrijheidstelling beperkt tot maximaal 2 jaar. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM). De maatregelen vloeien voort uit het regeerakkoord.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Vrijstelling sollicitatieplicht laatste jaar voor AOW

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.

Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt. Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Dit laat onverlet dat het uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd vrijstaat actief naar werk te zoeken.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

30 april 2018
Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk-of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarvan jeugdhulp het grootste aandeel heeft. Daarbinnen is het aantal jongeren dat is geholpen door het wijk- of buurtteam gegroeid van 36,5 duizend in 2015 naar bijna 82 duizend in 2017. Ook het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf nam toe: van 40,5 duizend in 2015 naar 46,3 duizend in 2017. De toename bij hulp door wijk- en buurtteams kan deels een registratie-effect zijn, omdat enkele gemeenten deze informatie pas in 2016 of 2017 voor het eerst aan het CBS hebben geleverd.

Minder jongeren in jeugdbescherming en -reclassering
Binnen jeugdbescherming nam het aantal jongeren met een ondertoezichtstelling af van 33 duizend in 2015 naar 29 duizend in 2017, dat in voogdij nam in dezelfde periode toe van 10,7 duizend naar 11,6 duizend. Het aantal jongeren met jeugdreclassering daalde van 11 duizend naar 10 duizend.

Meeste jeugdzorg in Leeuwarden en Heerlen
Ongeveer 11 procent van alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar kreeg jeugdzorg in 2017. Dit aandeel verschilt per gemeente, en was het hoogst in Leeuwarden. Daar kreeg ruim 18 procent van de jongeren jeugdzorg. Ook in Heerlen en Hoogezand-Sappemeer kreeg meer dan 16 procent van de jongeren jeugdzorg. In Schiermonnikoog, Edam-Volendam en Staphorst werd, met minder dan 6 procent van de jongeren, de minste jeugdzorg verleend. Lokale omstandigheden en beleidskeuzes spelen een grote rol in de verschillen tussen gemeenten. Verklaringen kunnen dan ook niet eenduidig worden gegeven.

Bron: CBS

Geplaatst op 7 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

Ouderschapsplan levert niet gehoopte effect op

Sinds de invoering van het verplichte ouderschapsplan maken meer scheidende ouders schriftelijke afspraken over de opvoeding en die afspraken zijn uitgebreider. Het welzijn van de kinderen is er echter niet op vooruit gegaan, blijkt uit onderzoek waarop Simon de Bruijn op 7 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Bijna alle voormalig gehuwde ouders stellen bij een scheiding een ouderschapsplan op, zoals de wet voorschrijft. Bij samenwonende ouders met gedeeld gezag is dat slechts de helft, mogelijk doordat zij geen advocaat hebben die wijst op hun wettelijk plicht. Het ouderschapsplan had echter geen invloed op het welzijn van kinderen en de mate waarin zij betrokken zijn bij het maken van afspraken. Ook vond De Bruijn geen effect op de tevredenheid over en de naleving van de afspraken en het contact tussen ouders na de scheiding.

Bron: Universiteit Utrecht

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

'Gemeente veroorzaakt meeste administratieve last'

De meeste administratieve lasten in de jeugdhulp worden veroorzaakt doordat gemeenten zich niet aan de standaardproductcodelijst houden en de afspraken uit het convenant Woonplaatsbeginsel niet nakomen. Dat zeggen organisaties in een enquête die Jeugdzorg Nederland hield onder haar leden.

Van de ruim dertig ondervraagde organisaties stelde meer dan de helft dat het inconsequente gebruik van productcodes en het niet naleven van afspraken over het woonplaatsbeginsel leidt tot veel administratieve lasten. Die zijn vermijdbaar, vinden de organisaties. Veel gemeenten verzinnen volgens hen bijvoorbeeld eigen producten en productcodes. Jeugdzorg Nederland is al in gesprek met onder andere de VNG om tot een oplossing te komen.

Ook blijkt uit de enquête dat het convenant woonplaatsbeginsel leidt tot problemen. Gemeenten leggen de verantwoordelijkheid om financiering te regelen voor een hulptraject vaak onterecht neer bij de aanbieder. Het convenant is leidend totdat de wettelijke vereenvoudiging van de woonplaatsbeginsel in januari 2019 in werking treedt.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Geplaatst op 7 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

De Jonge laat knelpunten jeugd-ggz onderzoeken

Minister Huge de Jonge van VWS laat onderzoek doen naar de knelpunten in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dat heeft hij toegezegd in het Kamerdebat over de evaluatie van de Jeugdwet op 21 juni.

Verschillende Tweede Kamerleden stelden in het debat vragen over de jeugd-ggz naar aanleiding van een brief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Die vraagt om snellere verwijzing van kinderen en jongeren met complexe problemen naar de specialistische jeugd-ggz. Daartoe moeten wijkteams en huisartsen makkelijker gebruik kunnen maken van de expertise van de jeugd-ggz. De vereniging pleit ook voor vermindering van administratieve lasten en een flexibele omgang met de leeftijdsgrens van 18 jaar.

De Jonge wil de knelpunten in kaart brengen maar ook goede voorbeelden laten opsporen waar de rest van het land van kan leren.

Bron: Tweede Kamer; Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Geplaatst op 28 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uithuisplaatsing

Lees verder »

'Jeugdwet werkt niet voor kind met beperking'

De uitvoering van de Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een levenslange beperking. Dat zeggen gehandicapten- en patiëntenorganisaties in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Daarin vragen zij om aandacht en oplossingen voor de problemen die gezinnen ervaren met de jeugdhulp.

Organisaties als Ieder(in), Bosk en de Nederlandse Vereniging voor Autisme krijgen een 'bijna constante stroom' aan meldingen van ouders en verzorgers over wat er misgaat in de zorg en ondersteuning van hun kinderen. De toegang tot de zorg is volgens hen te bureaucratisch. Ook krijgen zij de zorg niet of moeizaam geregeld. In de brief melden de organisaties verder dat ouders het gevoel hebben te worden tegengewerkt door gemeenten en instanties bij de aanvraag van zorg of ondersteuning.

Kinderen en gezinnen raken soms in diepere problemen als passende zorg uitblijft. Crisishulp is dan nog de enige oplossing. De organisaties hebben de verhalen van ouders gebundeld in de publicatie Zwartboek jeugdhulp: Ouders aan het woord, om zo meer aandacht te genereren voor het probleem.

Bron: www.nji.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdhulp

Lees verder »

UWV minder geld kwijt aan uitkeringen

Het UWV is steeds minder geld kwijt aan uitkeringen door het aanhoudend economisch herstel. Dat heeft de uitkeringsinstantie laten weten aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vooral aan WW-uitkeringen geeft de uitkeringsinstantie minder uit. Daar staan wel hogere uitgaven tegenover voor WIA-uitkeringen voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij het UWV neemt dit jaar en volgend jaar vermoedelijk licht toe.

Bron: uwv.nl

Geplaatst op 5 juli 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA-uitkering.

Lees verder »

Aantal pleeggezinnen toegenomen in 2017

Door gezamenlijke inspanningen van gemeenten, rijksoverheid en pleegzorgaanbieders is het aantal pleegouders toegenomen. Ook neemt de interesse in mogelijk pleegouderschap toe. Dat constateert Pleegzorg Nederland.

Na een dip in 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 2.647 toegenomen in 2017. Daarmee is de instroom van pleegouders weer hoger dan de uitstroom. Het afgelopen jaar waren 16.665 pleeggezinnen actief.

In totaal woonden vorig jaar 23.206 kinderen en jongeren voor korte of langere tijd bij pleegouders. Dat zijn er ongeveer 700 meer dan in 2016.

Sinds 1 juli kunnen pleegkinderen standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven, tenzij ze geen gebruik meer willen maken van pleegzorg.

Bron: Pleegzorg Nederland

Geplaatst op 5 juli 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uithuisplaatsing

Lees verder »

Regionale aanpak nodig tegen huiselijk geweld

Elke regio moet een eigen aanpak ontwikkelen om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Regio's krijgen daarbij steun van een landelijk kernteam. Dat staat in het actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' dat de ministeries van JenV en VWS en de VNG op 25 april presenteerden.

Het programma bestaat uit drie actielijnen. De eerste is huiselijk geweld eerder en beter signaleren. Daarvoor zijn goede samenwerkingsafspraken nodig tussen wijkteams, de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. Onderdeel van deze lijn is ook het doorbreken van terughoudendheid bij het delen van informatie tussen professionals.

De tweede actielijn is geweld stoppen en duurzaam oplossen. Gemeenten moeten daarbij zorgdragen voor een multidisciplinaire en gezinsgerichte aanpak. Onderdeel van deze actielijn is ook het sneller informeren van school en kinderopvang na een geweldsincident, zodat die kinderen beter kunnen steunen.

Aandacht voor specifieke groepen is de derde actielijn. Het gaat bijvoorbeeld om slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting en om kinderen in kwetsbare opvoedsituaties. Zo moeten gemeenten gratis buitenschoolse opvang bieden aan kinderen van ouders met ernstige psychische of verslavingsproblemen.

De regio's moeten hun plan van aanpak in het najaar klaar hebben.

Bron: Ministeries van JenV en VWS

Geplaatst op 26 april 2018 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in kinderrecht

Lees verder »

Wetgeving voor inperking boetes OV-studentenkaart

De ministerraad heeft ingestemd met wetgeving die het aantal boetes voor studenten flink moet inperken. Studenten krijgen die boetes als ze het studentenreisproduct op hun OV-chipkaart te laat stopzetten. Momenteel komt het geregeld voor dat studenten tegen een OV-boete aanlopen, bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende scherp hebben wanneer ze dat product stop moeten zetten, of omdat ze het vergeten. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een set van maatregelen aangekondigd om OV-boetes zoveel mogelijk te voorkomen.


De beoogde inwerkingtreding van de maatregelen is 1 januari 2019.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 23 april 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in DUO

Lees verder »

Geen gedwongen afzondering meer bij JeugdzorgPlus

De JeugdzorgPlus-instellingen willen het aantal jongeren in JeugdzorgPlus verminderen en op termijn stoppen met jongeren gedwongen afzonderen. Dat maakte branchevereniging Jeugdzorg Nederland op 13 april bekend.

De instellingen willen het aantal jongeren in JeugdzorgPlus reduceren door hen eerder en beter te helpen, samen met partners uit de basis- en specialistische jeugdhulp, waaronder de jeugd-ggz. Daarnaast willen ze methoden ontwikkelen om afzondering te voorkomen. Ook worden hulpverleners getraind om beter om te gaan met ingewikkelde en spannende situaties.

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdzorg, waar jongeren vaak na een besluit van de kinderrechter worden geplaatst voor gedwongen behandeling. Binnen JeugdzorgPlus kunnen hulpverleners de vrijheid van jongeren inperken door bijvoorbeeld gedwongen afzondering in een separatieruimte. Separatie wordt toegepast als er geen andere mogelijkheid is om de jongere en zijn directe omgeving te beschermen.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Geplaatst op 18 april 2018 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in gesloten uithuisplaatsingen

Lees verder »

4 procent jongeren volgt geen opleiding en werkt niet

In 2017 was 4 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk, en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op 84 duizend jongeren. Ruim vier op de tien geven aan ook niet te willen of kunnen werken. Gezondheidsproblemen zijn de meest genoemde reden. Dit blijkt uit recent CBS-onderzoek op basis van de Enquête beroepsbevolking.

Het percentage jongeren dat zowel niet werkt als geen opleiding volgt, is in Nederland het laagst van alle EU-landen. Het EU-gemiddelde lag in 2016 op 12 procent. In Italië was dit aandeel met 20 procent het grootst.

In Nederland schommelt het percentage jongeren die niet werken en niet studeren al jaren rond de 5 procent. Ook het EU-gemiddelde is al jaren vrij stabiel. Er zijn ook landen waar het percentage niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren tussen 2007 en 2016 is toegenomen, bijvoorbeeld in Roemenië en Griekenland. In Denemarken en België is dit percentage gedaald.

Ruim vier op de tien willen of kunnen niet werken
43 procent van de jongeren die niet werken én geen onderwijs volgen, geeft aan dat ze niet willen of kunnen werken. Deze groep staat het verst af van de arbeidsmarkt. Daarnaast kan bijna een op de vijf niet direct beginnen, of heeft niet recent naar werk gezocht. Bijna een derde van de niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren is actief op zoek naar werk en is daar ook direct beschikbaar voor. Zij behoren tot de werkloze beroepsbevolking.

De in- en uitstroom in de groep niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren is groot. Zo heeft een derde binnen drie maanden werk gevonden of is weer een opleiding gaan volgen.

Gezondheid belangrijkste reden om niet te werken
Voor degenen die niet willen of kunnen werken is ziekte of arbeidsongeschiktheid de meest voorkomende reden. Daarnaast geeft 12 procent aan vanwege studie of een opleiding niet te willen werken. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die binnen afzienbare tijd weer beginnen met een opleiding. Verder geeft 6 procent de zorg voor het gezin of het huishouden als reden. Vergeleken met hun leeftijdsgenoten hebben niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren bijna twee keer zo vaak een of meer kinderen.

Bron: CBS

Geplaatst op 18 april 2018 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

VVD wil wraakporno sneller en zwaarder bestraffen

Mensen van wie naaktbeelden op internet worden verspreid, moeten sneller bij de rechter terechtkunnen. De VVD wil dat verspreiding strafbaar wordt gesteld via een 'superspoedprocedure'.

Momenteel moet een slachtoffer vaak eerst uitzoeken wie de beelden heeft verspreid en waar ze op internet te vinden zijn. Vervolgens moet een kort geding worden aangespannen. VVD-Kamerlid Sven Koopmans vindt dat te lang duren.

Privacyschendingen zoals wraakporno, internetpesten, sextortion, shaming en verborgen camera's in bijvoorbeeld kleedkamers, komen steeds vaker voor. "Jammer genoeg kun je het niet altijd voorkomen, maar laten we in ieder geval duidelijk maken dat als het er is, het heel zwaar beboet wordt", zegt Koopmans. Hij hoopt dat dat een afschrikwekkende werking heeft.

Bron: huiselijkgeweld.nl

Geplaatst op 17 april 2018 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Nadere uitleg over het begrip 'belanghebbende'

Er zijn prejudiciele vragen gesteld over de invulling van het begrip 'belanghebbende' ex artikel 798 Rv.

Dit heeft duidelijk gemaakt dat de vraag of een betrokkene belanghebbende is in de zin van artikel 798 lid 1 Rv beantwoord dient te worden met inachtneming van de uit artikel 8 EVRM voortvloeiende eisen. Andere 'niet-ouders' dan pleegouders vallen niet onder de reikwijdte van artikel 798 Rv. Een pleegouder die de minderjarige in het verleden gedurende ten minste een jaar als behorende tot zijn gezin heeft verzorgd en opgevoed, maar deze verzorging en opvoeding inmiddels heeft beëindigd, kan niet worden aangemerkt als belanghebbende.

De uitspraak kan hier worden gevonden: ECLI:NL:HR:2018:463

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 16 april 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in OTS en UHP

Lees verder »

Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Zo krijgt elk kind dat uit huis is geplaatst een eigen mentor en gaat elke jongere in de jeugdzorg een toekomstplan maken voor na zijn achttiende. Ook wordt de pleegzorg standaard verlengd naar 21 jaar, worden kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd eerder en effectiever beschermd en is het separeren van jongeren in de gesloten jeugdzorg straks verleden tijd.

Dat en meer is te lezen in het programma ‘Zorg voor de Jeugd' dat de ministers zojuist naar de Tweede Kamer stuurden. Uitgangspunt is dat het belang van het kind nog meer centraal moet komen te staan in de jeugdhulp. Dat betekent tijdiger passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Bovendien worden de wachtlijsten aangepakt.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uithuisplaatsing

Lees verder »

Jongeren zelf aan roer bij maatschappelijke diensttijd

Organisaties met een goed idee voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd kunnen vanaf vandaag financiële ondersteuning aanvragen. De initiatieven moeten aansluiten bij de wensen van jongeren. Jongeren zullen vanaf deze zomer actief zijn in de oefenprojecten en vervolgens ook helpen beoordelen wat in de praktijk wel en niet werkt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer. Voor de maatschappelijke diensttijd heeft hij dit jaar 25 miljoen euro beschikbaar.

Op basis van alle ervaringen die jongeren en maatschappelijke organisaties in 2018 opdoen in de oefenprojecten wordt de maatschappelijke diensttijd definitief uitgewerkt en vastgesteld door staatssecretaris Blokhuis. Het is de bedoeling dat jongeren hun maatschappelijke diensttijd kunnen starten vanaf de zomer 2019.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geplaatst op 12 april 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Pilot uitbreiding vaderrol gedetineerden

Gedetineerde vaders een grotere rol laten spelen bij de opvoeding van hun kinderen, dat is het idee van een nieuwe pilot binnen het project ‘Gezinsbenadering' van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

‘Er is al langere tijd aandacht voor de ouderrol van gedetineerden, maar tot voor kort was dat vooral binnen vrouwengevangenissen het geval,' vertelt Monique Dijkstra, staffunctionaris ketensamenwerking bij DJI op de website Vadersaanwezig.nl. Voor het nieuwe project wordt gekeken hoe vaders het beste een rol kunnen spelen in het leven van hun kind(eren). ‘Per vader kijken we naar de behoeften van ouder en kind,' zegt Dijkstra. ‘Zo heeft de ene vader graag meer bezoekmomenten met zijn vier maanden oude baby, terwijl een andere vader zijn puberzoon af en toe wil helpen met zijn huiswerk.'

Vaders die willen deelnemen, worden vooraf gescreend. ‘Dit doen we met behulp van ketenpartners, zoals gemeenten, reclassering, jeugdzorg en Veiligheidshuizen.' Voorop staat het belang van het contact voor het kind. Daarnaast moet de vader zich goed gedragen binnen de instelling en laten zien dat hij écht de intentie heeft om een rol binnen het gezin te vervullen.

Vooralsnog blijft het project in Nederland beperkt tot de gevangenissen in Veenhuizen en Leeuwarden. Hier worden ruimtes omgevormd tot ‘familiekamer', een soort woonkamer waar de kinderen hun vader kunnen bezoeken.

De pilot gaat aan het eind van de zomer van start.

Bron: Advocatenblad

Geplaatst op 6 april 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kamer wil apk voor werkenden

De Tweede Kamer wil een algemene periodieke keuring (apk) voor werkenden, een zogenoemde werk-apk. Het gaat erom inzicht te krijgen in je waarde op de arbeidsmarkt. Bij zo'n apk kan bijvoorbeeld worden vastgesteld wat er nodig is voor de volgende carrièrestap.

De Kamer roept het kabinet op zo'n werk-apk mee te nemen bij de uitwerking van haar plannen voor een leven lang leren. Het kabinet wil bereiken dat werkenden productief en gezond kunnen blijven werken tot aan hun pensioen.

Regeringspartijen VVD en D66 wijzen op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. Die vragen om regelmatig inzicht in kennis, vaardigheden en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, aldus VVD'er Dennis Wiersma en D66-collega Antje Diertens.

Volgens hen is inzicht in je ,,arbeidsmarktwaarde'' in toenemende mate voor iedereen van belang. Zij wijzen erop dat het kabinet al experimenteert met een ontwikkeladvies voor 45-plussers.

Bron: ANP

Geplaatst op 3 april 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Rotterdam heeft te weinig budget voor thuiszitters

Rotterdam komt 1,5 miljoen euro tekort om alle thuiszitters in de gemeente naar school te krijgen. De financiële grens van de scholen en de gemeente is bijna bereikt, zegt wethouder Sven de Langen tegen de NOS.

Toenmalig wethouder Hugo de Jonge, inmiddels minister van Volksgezondheid, startte in 2016 een proefproject om thuiszitter naar de basisschool te krijgen. Twee jaar geleden ging het om ongeveer driehonderd kinderen. Inmiddels gaan ruim veertig van deze kinderen naar school dankzij zorg en onderwijs op maat. De Langen zegt dat het overgrote deel van de thuiszitters met deze aanpak naar school kan.

Volgens de scholen is er in het budget voor passend onderwijs geen rekening gehouden met de instroom van deze groep kinderen. De Langen vindt dat de landelijke overheid snel met een regeling moet komen die de budgetten voor zorg en onderwijs combineert.

Bron: NOS

Geplaatst op 29 maart 2018 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

'Kaartenbak werkzoekenden moet openbaar'

Werkgevers moeten te zien krijgen welke mensen zich bij gemeenten hebben aangemeld als werkzoekende. Daarvoor pleit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Door de zogeheten kaartenbak openbaar te maken, vinden ondernemers volgens voorzitter Hans de Boer sneller nieuw personeel.

Mensen die hun baan verliezen, moeten zich melden bij hun gemeente. Die begeleidt hen samen met uitkeringsinstantie UWV bij de zoektocht naar nieuw werk. Volgens VNO-NCW kunnen gemeenten geld besparen door hun lijst van werkzoekenden ook inzichtelijk te maken voor werkgevers.

De belangengroep voor werkgevers vindt ook dat de begeleiding naar een nieuwe baan per gemeente te veel verschilt. Een grotere uniformiteit zou het ondernemers makkelijker maken om mensen aan werk te helpen, verwacht De Boer.

Bron: ANP

Geplaatst op 22 maart 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Proef geeft kind meer invloed op ouderschapsplan

De rechtbank in Zwolle gaat op proef toetsen of ouders met hun kinderen duidelijke afspraken hebben gemaakt over de verdeling van zorgtaken na een scheiding. De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Tilburg onderzoeken het effect van de proef.

Ouders die scheiden zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. De inbreng van de kinderen is daarbij vaak summier. Vanaf 1 mei eist de rechtbank in Zwolle dat ouders samen een 'bruggesprek' voeren met hun kinderen over onderwerpen als verblijf, vrijetijdsbesteding, vakanties en contact met familie. Bij de scheidingsaanvraag moeten ouders naast het ouderschapsplan een verslag van dit bruggesprek indienen. De rechtbank biedt ouders een handleiding voor het voeren van het gesprek en de verslaglegging. De proef duurt een jaar.

Als de conflicten tussen ouders zo groot zijn dat ze er niet in slagen een gezamenlijk ouderschapsplan op te stellen, hoeven zij geen bruggesprek te voeren. Zij moeten dan aan de rechtbank rapporteren op welke wijze ze rekening houden met de belangen van de kinderen.

Bron: De Volkskrant; Rechtbank Overijssel

Geplaatst op 28 maart 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Jeugdbeschermingsketen is te lang en te traag

Na een melding bij Veilig Thuis duurt het gemiddeld 8,2 maanden voordat een gezin contact heeft met een jeugdbeschermer van de gecertificeerde instelling. De jeugdbeschermingsketen is te lang en te traag, concludeert adviesbureau Van Montfoort uit onderzoek in 27 Midden- en West-Brabantse gemeenten.

De doorlooptijd is op maximaal vijf maanden gesteld. Bij 72 procent van de 105 onderzochte dossiers werd die termijn overschreden. De schakels in de keten - Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank en de gecertificeerde instelling - werken onvoldoende samen, volgens Van Montfoort. Ook is de regie niet gedurende het hele proces duidelijk en verschilt de manier waarop de instellingen de veiligheidssituatie analyseren.

Van Montfoort pleit onder andere voor verbetering van de gezamenlijke oordeelsvorming over de veiligheid in het gezin. Ook scheelt het als verschillende processtappen niet na maar naast elkaar worden uitgevoerd. De instellingen kunnen verder een gezamenlijke pool vormen van professionals die bij elk van de instellingen inspringen als daar een knelpunt ontstaat. Het liefst ziet Van Montfoort een wetswijziging die de taken van de verschillende schakels combineert in één instantie.

Bron: Van Montfoort

Lees verder »

Brandbrief over ontoereikende middelen voor vrouwenopvang

De gemeentes Zwolle en Utrecht hebben een brandbrief aan minister Hugo De Jonge van VWS geschreven over het tekort aan financiële middelen voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Dat meldt de Stentor.

De gemeentes vragen in de brief ook om een versoepeling van regelgeving. Nu lopen vrouwen vaak toeslagen mis, bijvoorbeeld omdat een scheiding nog niet is aangevraagd. Zorginstellingen schieten de bedragen dan voor. Maar dit leidt ertoe dat de vrouwen in de opvang een schuld opbouwen. Volgens de gemeentes bemoeilijkt dat de uitstroom. Ze willen dat de minister hierover zo snel mogelijk in gesprek gaat met de Belastingdienst.

Bron: nieuwsbrief huiselijk geweld

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

 

Lees verder »

Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding

Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Na een scheiding heb je recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Maar dat moet je wel op tijd doorgeven aan je pensioenfonds, binnen 2 jaar. Als je dat vergeet of te lang uitstelt, moet je de uitbetaling zelf met je ex-partner regelen, ook als die daar geen zin in heeft.


Koolmees gaat dit regelen door een aanpassing van de zogeheten Wet verevening pensioenenrechten bij scheiding uit 1995. Hij wil die medio 2019 bespreken met de Tweede Kamer. De komende tijd werkt hij het voorstel verder uit met de pensioensector, het Actuarieel Genootschap en andere betrokkenen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Vanaf 15 mei 2018 aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u toen een kind gekregen? Dan heeft u misschien recht op een compensatie van 5.600 euro bruto . U kunt deze compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei 2018 aanvragen bij UWV.

U vraagt de compensatie aan met een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u vanaf 15 mei 2018 downloaden op uwv.nl. Let op: u kunt de aanvraag alleen doen in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018. Aanvragen die na deze periode binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Als u recht hebt op compensatie wordt dit bedrag vanaf 1 januari 2019 uitbetaald.

Bron: uwv.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Daling geregistreerde jeugdcriminaliteit zet door

De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland daalde in de periode 2007 tot 2017 jaarlijks, blijkt uit de meest recente Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) van het WODC en het CBS.

Mogelijke verklaringen voor de dalende jeugdcriminaliteit zijn onder andere veranderende prioriteiten in de opsporing of in de registratie van criminaliteit, een kritischere houding tegenover risicogedrag van jongeren en ouders, de verandering van vrijetijdspatronen door de digitalisering, en de toegenomen beveiliging.

Ook internationaal nam de geregistreerde jeugdcriminaliteit af tussen 2007 tot 2015. In Nederland daalt de geregistreerde criminaliteit wel sterker dan in de meeste ons omringende landen.

De MJC wordt tweejaarlijks uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is primair bedoeld om trends te beschrijven.

Bron: WODC

Geplaatst door: I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Jeugdreclasseerders terughoudend bij inschakelen OM

Jeugdreclasseerders schakelen niet altijd het OM in als een jongere de voorwaarden van zijn reclassering niet naleeft. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid in het rapport Vakmanschap binnen kaders.

Jeugdreclasseerders zijn terughoudend met het melden van overtredingen omdat zij doorgaans vinden dat jongeren niet gebaat zijn bij de voorwaardelijke straf. Een andere reden is dat zij de procedure om een overtreding te melden niet kennen. Het OM kan hierdoor niet afwegen of een voorwaardelijke straf moet worden uitgevoerd. Ook werkt het willekeur in de hand als de ene jeugdreclasseerder niet en een andere wel contact opneemt met het OM.

De inspectie adviseert gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering de oorzaken van terughoudendheid weg te nemen bij jeugdreclasseerders en de procedure te verhelderen. Daarnaast zijn de jeugdreclasseerders volgens de inspectie geholpen bij meer intercollegiaal overleg en een concreet plan van aanpak.

Bron: Inspectie Justitie en Veiligheid

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Minister Dekker schrapt notariskosten

Mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, hoeven straks niet meer naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden. Zij kunnen voortaan volstaan met een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De maatregel geldt ook voor het geregistreerd partnerschap. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de minister (voor Rechtsbescherming) op 25 februari 2018 voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd, zoals de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Het wetsvoorstel, dat voortvloeit uit het regeerakkoord, heeft te maken met een wijziging die op 1 januari van dit jaar is ingegaan. Voortaan trouwen mensen automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat zij niet meer alle bezittingen en schulden delen die zij voor en tijdens hun huwelijk verkrijgen. Huwelijkspartners die daarvan willen afwijken en wèl alles met elkaar willen delen, moeten nu naar de notaris om dat in huwelijkse voorwaarden te laten vastleggen. Dat is ingewikkelder en er zijn kosten aan verbonden. Met het wetsvoorstel komt het kabinet deze mensen tegemoet, door de procedure te vereenvoudigen en de notariskosten te schrappen.

De verklaring kan tot uiterlijk 1 werkdag voor het huwelijk worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar men wil trouwen. Dit kan zowel digitaal als op papier. Er komt een modelverklaring voor mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen. Minister Dekker vindt dit belangrijk met het oog op de rechtszekerheid.

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruikmaken van hun spreekrecht. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag bekendgemaakt.

Het spreekrecht zal op nog meer manieren worden uitgebreid. Zo zullen slachtoffers en nabestaanden de mogelijkheid krijgen te spreken op het moment dat de dwangverpleging van tbs-gestelden voorwaardelijk wordt beëindigd. Slachtoffers mogen dan aangeven welke voorwaarden zij gepast achten, zoals een locatie- of contactverbod. Daarnaast krijgt stieffamilie van slachtoffers de mogelijkheid om tijdens de rechtszitting te spreken.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Eerste afname bijstandsontvangers sinds 2008

Het aantal mensen in de bijstand is vorig jaar voor het eerst sinds 2008 iets gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat doordat er minder 27- tot 45-jarige bijstandsontvangers waren. Bij de 45-plussers was er nog wel een duidelijke groei. Ook onder personen met een niet-westerse achtergrond ging het aantal mensen in de bijstand nog omhoog.

Eind 2017 telde Nederland in totaal 461.000 bijstandsgerechtigden. Dit waren er 3500 minder dan een jaar eerder. Er stroomden dus meer mensen de bijstand uit dan erin, wat volgens het CBS een duidelijk gevolg is van de aantrekkende arbeidsmarkt.

Bron: Schulinck.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Aantal thuiszittende leerlingen daalt nauwelijks

Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat en thuiszit, is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit een brief van minister Arie Slob van Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar kregen 4.215 leerlingen langdurig geen onderwijs. In het schooljaar daarvoor lag dit aantal op 4.194 leerlingen. Slob is niet tevreden over deze lichte daling en vindt de situatie 'onaanvaardbaar'. Scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten moeten zich daarom blijven inzetten.

Slob heeft het idee dat het Thuiszitterspact heeft bijgedragen aan de daling. In 2016 heeft het toenmalige kabinet zich, met de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gecommitteerd aan dit pact. Het moet ervoor zorgen dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend onderwijsaanbod.

Ook wil minister Slob aan de slag met het aantal leerlingen dat wordt vrijgesteld van onderwijs vanwege psychische of lichamelijke problemen. Op dit moment gaat een onafhankelijk arts over het besluit. Dit moet volgens Slob in overleg gaan met de scholen en gemeenten.

Bron: Ministerie van OCW

Lees verder »

Gemeenten verzamelen te veel persoonsgegevens

Nijmegen en Zaanstad hebben meer persoonsgegevens van hun inwoners verzameld dan noodzakelijk was om een beeld te kunnen vormen van hun zorgvraag. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Gemeenten verwerken persoonsgegevens in de zogenaamde zelfredzaamheidmatrix (ZRM) om de zorgbehoefte in kaart te brengen. Het gaat om uiteenlopende gegevens op het gebied van lichamelijke en psychische gezondheid, financiën en justitie. Veel gemeenten gebruiken het instrument als leidraad in hun gesprek met een cliënt.

Het onderzoek van de AP was een steekproef met alleen Nijmegen en Zaanstad. De twee steden registreerden onder meer medische en strafrechtelijke gegevens die niet relevant zijn voor de zorgvraag. Daarmee handelden zij in strijd met de wet. Zij hebben inmiddels hun registratiesystemen en instructies voor werknemers aangepast om de registratie te verbeteren.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Lees verder »

Inzet Jeugdbescherming West in regio

Jeugdbescherming west werkt in vier regio's: Zuid-Holland Midden, Zuid, Noord en Haaglanden. Hieronder treft u de cijfers aan over de inzet van Jeugdbescherming West in de regio Zuid-Holland Zuid. Het betreft het aantal lopende maatregelen en preventieve jeugdbescherming op laatste dag van het kwartaal.

Vierde kwartaal 2017 regio Zuid-Holland Zuid

Crisisinterventie: 39

Ondertoezichtstelling < 1 jaar: 164

Ondertoezichtstelling > 1 jaar: 202

Voogdij: 200

Jeugdreclassering: 113

Dubbele maatregel (JB & JR): 12

Preventieve Jeugdbescherming: 123

Bron: nieuwsbrief jeugdbescherming West

Lees verder »

Mediamultitasking veroorzaakt aandachtsproblemen

Jongeren die meerdere media tegelijkertijd gebruiken, kunnen meer last krijgen van aandachts- en slaapproblemen. Dit blijkt uit het proefschrift van Winneke van der Schuur, die op 22 februari aan de Universiteit van Amsterdam promoveert op dit onderwerp.

Mediamultitasking, zoals het bekijken van YouTube-filmpjes tijdens het maken van huiswerk, neemt toe onder jongeren. Volgens Van der Schuur is er geen verband tussen mediamultitasking en slechtere schoolprestaties. Ook is het niet gerelateerd aan meer emotionele problemen. Toch vindt zij het belangrijk om waakzaam te blijven voor negatieve gevolgen.

Van der Schuur pleit daarom voor het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde programma's die jongeren leren omgaan met de hoeveelheid media. Ouders en leerkrachten spelen daarin een belangrijke rol. Ouders kunnen jongeren bijvoorbeeld helpen door heldere en consistente regels op te stellen, waarbij ze ook rekening houden met hun behoeften.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Lees verder »

'Wees terughoudend met verwijzing JeugdzorgPlus'

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) moet terughoudender omgaan met verwijzingen naar JeugdzorgPlus. Dat concludeert Wilma Aaldering in haar onderzoek naar de ervaring van meisjes in gesloten jeugdhulp.

Uit het onderzoek blijkt dat de aangeleerde structuur en het vaste ritme wel helpen. Maar meer dan de helft van de meisjes ervaart JeugdzorgPlus ook als een onveilige plek met nadelige consequenties op de lange termijn. Aaldering vindt dat er verbeteringen nodig zijn om JeugdzorgPlus een veiliger plek te maken. Ook moet gezocht worden naar alternatieve veilige plaatsingen.

De RvdK vindt dat gesloten jeugdhulp een grote impact heeft op het leven van de jongeren en liet het onderzoek vorig jaar uitvoeren.

Bron: Raad voor de Kinderbescherming

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in gesloten jeugdzorg

Lees verder »

Dit is de eerste uitgave van De Langhenkel Nieuwsbrief in het jaar 2018. De Langhenkel Nieuwsbrief biedt u een overzicht van nieuwsberichten van de afgelopen periode op het gebied van het Sociaal Domein. De Langhenkel Nieuwsbrief wordt samengesteld do

Gemeenten moeten weten wanneer een gedetineerde op het punt staat vrij te komen. Minister Dekker komt met een maatregel die al volgend jaar wordt ingevoerd. Nu weten gemeentebesturen vaak niet dat een gevangene op vrije voeten is gekomen en in hun gemeente is komen wonen.
De maatregel is enerzijds bedoeld om de ex-gevangenen beter te kunnen ondersteunen en te begeleiden na de vrijlating. Anderzijds kunnen daarmee ook slachtoffers van bijvoorbeeld zedenmisdrijven en nabestaanden van vermoorde mensen worden geïnformeerd. Gemeenten kunnen zich daarom binnenkort aanmelden om gewaarschuwd te worden.

Voorwaarde is wel dat gemeenten een programma hebben om te kunnen beginnen met de re-integratie van en hulpverlening voor de ex-veroordeelde. Ze moeten helpen bij het vinden van geschikte woonruimte en een baan en bij het aflossen van schulden.

Gedetineerden kunnen nu nog voorkomen dat de einddatum van hun straf bekend wordt gemaakt, dat is straks dus niet meer het geval.

Bron: Nos.nl

Lees verder »

Telefoongesprek telt niet mee voor proceskostenvergoeding

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een telefonische hoorzitting niet altijd is gelijk te stellen met een echte hoorzitting voor wat betreft de bezwaarkostenvergoeding. Gaat het telefoongesprek alleen over de hoogte van de vergoeding van de kosten van bezwaar, dan is het niet gelijk te stellen met een echte horing.
Als het bezwaarschrift van een belanghebbende wordt gehonoreerd, heeft hij in beginsel recht op een forfaitaire vergoeding van gemaakte kosten. De hoogte van deze vergoeding is mede afhankelijk van het aantal toegekende punten. Het verschijnen op een hoorzitting levert één punt op. Het kan gebeuren dat een bestuursorgaan een telefonische hoorzitting houdt met een belanghebbende in verband met een ingediend bezwaarschrift. Soms is van tevoren al duidelijk dat het bestuursorgaan tegemoetkomt aan het bezwaar. De telefonische hoorzitting zal dan alleen betrekking hebben op de vergoeding van de kosten van de bezwaarfase. In dat geval is de telefonische hoorzitting niet gelijk te stellen met een echte hoorzitting. De Hoge Raad zal in deze situatie voor het houden van de telefonische hoorzitting geen punt toekennen bij de berekening van de kostenvergoeding.

Uitspraak HR: ECLI:NL:HR:2018:94

Bron: recht.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen


Lees verder »

Aantal WW-uitkeringen daalt meer dan verwacht

Door de sterke economische groei en verbeterende arbeidsmarkt neemt het aantal werkloosheidsuitkeringen dit jaar sterker af dan eerder werd voorzien. De uitkeringslasten voor de WW dalen met 715 miljoen euro, verwacht uitkeringsinstantie UWV.

Het aantal lopende WW-uitkeringen komt eind dit jaar naar verwachting op 305.000. Dat zouden er 35.000 minder zijn dan eind 2017. Het UWV is daarmee optimistischer dan bij de laatste prognose in juni vorig jaar. Dat komt doordat de werkloosheid sneller daalt dan destijds werd verwacht.

In totaal verwacht het UWV dit jaar 4,3 miljard euro aan WW-uitkeringen te verstrekken. Toen de arbeidsmarkt op het dieptepunt was, in 2014, was dat nog 6,9 miljard euro.

Bron: ANP

Lees verder »

De Jonge pleit voor pleegzorg tot 21 jaar

Minister Hugo de Jonge van VWS vindt dat pleegzorg standaard moet doorlopen tot een pleegkind 21 jaar is. Hij wil daarover in gesprek met pleegouders, kinderen, professionals en gemeenten, zei hij op 21 januari tegen RTL Nieuws.

Pleegouders krijgen nu standaard een pleegzorgvergoeding tot het pleegkind 18 jaar is. Dan moeten jongeren op eigen benen gaan staan. Maar op die leeftijd zijn jongeren vaak niet 'afgebakken', aldus De Jonge. Toch worden van pleegkinderen op die leeftijd volwassen keuzes verwacht over bijvoorbeeld wonen, opleiding of werk en ondersteuning.

Verlengde pleegzorg is al mogelijk, maar de voorwaarden verschillen per gemeente. Pleegouders moeten vaak veel moeite doen om ervoor in aanmerking te komen.

Mariska de Baat, adviseur pleegzorg bij het Nederlands Jeugdinstituut, is blij met de erkenning van de minister dat het voor jongeren beter om na hun 18e verjaardag in hun pleeggezin te blijven. 'De gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse jongeren uit huis gaan is 24,5 jaar. Juist deze kwetsbare groep heeft extra begeleiding nodig'

Bron: RTL Nieuws; Nederlands Jeugdinstituut

Lees verder »

Ambulancepersoneel Zuid-Holland Zuid doet steeds vaker melding bij Veilig Thuis

Medewerkers van de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid melden zorgwekkende situaties steeds vaker bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen steeg het afgelopen jaar met maar liefst 80 procent. Vanwege deze forse toename is een tweede aandachtsfunctionaris aangesteld.

Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs in Zuid-Holland Zuid deden in 2017 in totaal 278 meldingen bij Veilig Thuis. In 2016 werd er 155 keer gemeld. Het gaat om vermoedens van onder meer mishandeling, misbruik, verwaarlozing en vervuiling bij patiënten thuis. In bijna alle gevallen leidde de melding tot een vervolgonderzoek.

Forensisch verpleegkundige Jola Schenk werkt als aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld bij de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. Zij leert collega's onder meer hoe ze bij situaties van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik dienen om te gaan met mogelijke sporen. En hoe letsel is te herkennen dat wellicht opzettelijk is toegebracht.

Schenk krijgt er binnenkort dus een collega bij. Op externe linkAD.nl lichten beide vrouwen de unieke rol en verantwoordelijkheid van ambulancemedewerkers toe. "Alleen wij komen thuis achter de voordeur op de momenten dat mensen op hun kwetsbaarst zijn. Als het eerder nog lukte om problemen te verbergen voor de buurt, de school, de dokter of de instanties, dan lukt het op dat moment meestal niet meer."

Bron: huiselijkgeweld.nl

Lees verder »

‘Kwart Nederlanders was vorig jaar slachtoffer cybercrime’

Meer dan een kwart van de volwassen Nederlanders was vorig jaar slachtoffer van cybercriminaliteit. Nederlanders hebben vooral last van frauduleuze emails, blijkt uit een enquête.

In totaal kregen 3,4 miljoen Nederlanders het afgelopen jaar te maken met cybercriminaliteit. Ze klikten bijvoorbeeld op links in frauduleuze emails, ontdekten dat persoonlijke gegevens waren gestolen of kregen te maken met gijzelingssoftware. Dat blijkt uit een enquête onder meer dan 1000 volwassen Nederlanders door Norton Cyber Security, producent van antivirussoftware.

Het kost flink wat tijd kwijt om de gevolgen van cybercrimiminaliteit op te lossen, blijkt uit het onderzoek. Gemiddeld waren slachtoffers ruim 5 uur bezig. Slachtoffers van gijzelingssoftware (die de computer blokkeert en om betaling vraagt) waren met 61 uur het langst de klos.

Aan hun online veiligheid kunnen de meeste Nederlanders zelf veel verbeteren. Eén op de drie slachtoffers gaf aan voor elke website hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Anderen slaan hun wachtwoorden digitaal op, waardoor ze te achterhalen zijn door hackers.

Het onderzoek van Norton schat de jaarlijkse schade van cybercriminaliteit op 1,3 miljard euro.

Bron: ANP

Lees verder »

Compensatie voor zelfstandigen met kind waarschijnlijk € 5.600

De Centrale Raad van Beroep sprak op 27 juli 2017 uit dat zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 tot en met 4 juni 2008 zijn bevallen, mogelijk alsnog recht hebben op een ZEZ-uitkering of een soortgelijke compensatie. Deze wordt ongeveer € 5.600.

Compensatie voor betreffende vrouwen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 oktober 2017 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In die brief gaf hij aan dat er een regeling komt met een compensatie voor de betreffende groep vrouwen. Deze regeling geldt nu nog niet; u kunt dus nog geen compensatie aanvragen.

Definitieve regeling moet nog komen
De compensatie zal ongeveer € 5.600 zijn. Dit is vrijwel gelijk aan het bedrag dat zelfstandigen kregen die in 2016 bevielen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de inhoud en de hoogte van de compensatie nog wel definitief vaststellen.

Houd de media en uwv.nl in de gaten
De regeling wordt op een nog onbekende datum gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf dat moment heeft de betreffende groep vrouwen 3 maanden de tijd om de compensatie aan te vragen. Daarvoor zal een aanvraagformulier op uwv.nl komen. U kunt op dit moment nog geen compensatie aanvragen.

Bron: uwv.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Bescherming minderjarige verdachte niet optimaal

De bescherming van minderjarige verdachten tegen onrechtmatige en willekeurige toepassing van voorlopige hechtenis is in Nederland niet optimaal gewaarborgd. Dat is een van de conclusies uit onderzoek waarop Yannick van den Brink op 25 januari promoveert aan de Universiteit Leiden.

Er is in Nederland geen garantie dat voorlopige hechtenis van minderjarigen altijd op legitieme gronden of als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur wordt toegepast. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Zo kunnen onder andere het wettelijk kader en het stelsel van instanties en voorzieningen hierin een rol spelen.

In zijn proefschrift pleit Van den Brink ervoor de zogenaamde schorsing onder voorwaarden te vervangen door een model waarin de rechter minder ingrijpende alternatieven kan inzetten. Ook moeten kinderrechters in hun besluitvorming voorzichtiger zijn met het om 'pedagogische overwegingen' negeren van fundamentele rechten van minderjarige verdachten.

Lees verder »

Rotterdam haalde 15.000 mensen uit bijstand

Rotterdam heeft de afgelopen vier jaar ruim 15.000 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen. Dat is meer dan de 12.000 die het stadsbestuur als doelstelling had. Rotterdam is de enige van de vier grote steden waar in absolute zin het aantal bijstandsgerechtigden de afgelopen drie jaar is gedaald.

Rotterdam verklaart deze cijfers deels door het strenge beleid dat de stad voert. Zo kunnen geschikte nieuwkomers in de bijstand soms verplicht worden tot werk in de buitenruimte.

,,Streng? Ik noem het rechtvaardig. Het Rotterdamse beleid is gericht op uitstroom naar werk. Thuiszitten is geen optie", zegt wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam, Werkgelegenheid). ,,Wij kijken vooral naar wat mensen wel kunnen. Soms is dat een betaalde baan, soms vrijwilligerswerk."

Rotterdam probeert de instroom naar de bijstand te beperken. Zo worden mensen aan het einde van hun ww-uitkering nog eens extra begeleid bij het zoeken naar werk en gaan ze bijvoorbeeld via een uitzendbureau aan de slag in de kassen.

Verder controleert Rotterdam intensief op bijstandsfraude. De afgelopen vier jaar zijn er 2150 uitkeringen beëindigd vanwege fraude of per abuis verkeerd verstrekte gegevens.

Bron: ANP

Lees verder »

'Verhoog minimumleeftijd voor strafrecht'

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert om de strafrechtelijke minimumleeftijd te verhogen van 12 naar 14 jaar. Een voorwaarde daarvoor is verbetering van de jeugdhulp, aldus de RSJ op 20 december.
De reden voor het advies van de RSJ is dat Nederland zich moet houden aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dit verdrag stelt dat de leeftijdsgrens idealiter op minstens 14 jaar ligt. Ook moet een kind de consequenties van zijn handelen kunnen overzien en begrijpen wat een strafrechtelijk proces inhoudt. De meeste kinderen snappen dit pas vanaf 14 jaar, stelt de RSJ.

De RSJ verkiest vrijwillige of gedwongen jeugdhulp boven het strafrecht voor kinderen tot ten minste 14 jaar die een delict hebben gepleegd. Effectieve jeugdhulp kan voorkomen dat een kind opnieuw in de fout gaat. De jeugdhulp moet hiervoor wel worden verbeterd.

Bron: RSJ

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht


Lees verder »

6 miljoen euro voor aanpak radicalisering

Twintig gemeenten ontvangen dit jaar van het Rijk gezamenlijk 6 miljoen euro voor de aanpak van radicalisering en jihadisme. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de zogeheten persoonsgerichte aanpak. Het meeste geld gaat naar de gemeente Den Haag: 1,1 miljoen euro. Utrecht en Rotterdam krijgen elk ongeveer 8 ton, Arnhem ruim 4 ton. Ook kleinere gemeenten delen mee uit de pot. De gemeenten kunnen het geld gebruiken voor maatregelen om te voorkomen dat jongeren radicaliseren.

De bedragen zijn volgens de NCTV gebaseerd op de door de gemeenten aangeleverde plannen. Die zijn onder andere gericht op het bevorderen van deskundigheid van mensen die werken met radicaliserende jongeren en de ondersteuning van de omgeving van deze jongeren. Het is de derde keer dat het Rijk geld uittrekt voor gemeenten. De afgelopen twee jaar is in totaal ongeveer 13 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bron: NCTV; Binnenlands Bestuur

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uithuisplaatsing

Lees verder »

Go Mama! moet vrouwen aan baan helpen

Stichting Lezen & Schrijven begint maandag een campagne om laagopgeleide vrouwen aan het werk te helpen. Er zijn in Nederland meer dan een miljoen laagopgeleide vrouwen die niet werken. Met de campagne Go Mama! wordt vrouwen geholpen een eerste stap te zetten richting de arbeidsmarkt.

Van de vrouwen tussen de 20 en 64 jaar is 46 procent economisch niet zelfstandig. Bij laagopgeleide vrouwen is dat zelfs 73 procent. De weg naar economische zelfstandigheid is voor deze vrouwen vaak lang en moeilijk, omdat zij vaak onvoldoende taal-, reken- en computervaardigheden hebben, aldus de stichting.

Bron: ANP

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Rechter oordeelt voortaan over omgang kind na partnerdoding

De kinderrechter krijgt vanaf 1 januari 2018 de bevoegdheid een beslissing te nemen over contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood. De nieuwe wet die dit mogelijk maakt, moet ervoor zorgen dat de situatie voor het kind verbetert.

De huidige manier van werken is ontoereikend, omdat het kind niet altijd de rust krijgt die noodzakelijk is na zo'n ingrijpende gebeurtenis. Het kind mag geen speelbal worden bij conflicten tussen bijvoorbeeld de familie en de verdachte of veroordeelde ouder.

Deze wet legt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) de verplichting op in elke zaak waarin kinderen achterblijven na (vermoedelijke) partnerdoding, onderzoek te doen naar het contact en de omgang tussen de kinderen en de verdachte of veroordeelde ouder. Na dit onderzoek, dient de RvdK een rekest bij de rechtbank in voor het toe- of afwijzen van contact en omgang.

Als er sprake is van partnerdoding verzoekt de RvdK binnen 24 uur een voorlopige voogdij. Aanvullend volgt onderzoek naar contact en omgang en naar de definitieve gezagsvoorziening. De rechter benoemt een bijzonder curator om het kind bij te staan. Er wordt tijdens dit onderzoek nauw samengewerkt met de voorlopig voogd, de bijzondere curator, Veilig Thuis, de Politie en het OM.

Bron: Ministerie VWS

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in omgang

Lees verder »

Overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Per 1 januari 2018 verandert een aantal regels op SZW-terrein.

Arbeidsomstandigheden
Aan het begin van het nieuwe jaar worden nieuwe eisen van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. De nieuwe voorschriften houden in dat certificerende instellingen moeten beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Deze wijzigingen zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2019.

Kinderopvang
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Met de komst van het register zullen ook tijdelijke medewerkers zoals stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers onder de continue screening vallen. Deze groep moet op 1 maart 2018 ingeschreven staan in het register.

Wajong
Per 1 januari wordt de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen 70% van het WML. De uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen wordt daardoor meer gelijk aan die van jonggehandicapten in de Participatiewet, vanuit de gedachte dat beide groepen jonggehandicapten zijn met arbeidsmogelijkheden. Beide groepen vallen onder de banenafspraak. Anders dan de jonggehandicapten in de Participatiewet is er voor Wajongers geen partner- of vermogenstoets.

Minimumloon
Vanaf komend jaar hebben meer werkenden recht op minimaal het minimumloon. 3 veranderingen gelden vanaf 1 januari. In de eerste plaats de verplichting om bij het werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen. Daarnaast gaat die verplichting ook gelden voor het overwerk, inclusief vakantiegeld. Ten slotte wordt het minimumloon ook de minimumnorm voor werkzaamheden op basis van een overeenkomst (anders dan een arbeidsovereenkomst). Het minimumloon stijgt per 1 januari 2018 van € 1.565,40 naar € 1.578,00 bruto per maand.

Bron: Rijksoverheid.nl

Lees verder »

Laagste werkloosheid in 8 jaar

Bijna 8,7 miljoen Nederlanders hebben een baan. Daarmee is nu een recordaantal mensen aan de slag. Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk als in de maand november. Vooral veel 45-plussers zijn aan de slag gekomen. Het aantal werklozen is voor het eerst sinds augustus 2009 onder de 400.000 gekomen. Daarmee is de werkloosheid op het laagste punt in 8 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en UWV.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Lees verder »

Ruim kwart gescheiden ouders kiest voor co-ouderschap

Van de in 2010 gescheiden ouders koos 27 procent voor co-ouderschap. De kinderen wonen dan ongeveer net zo vaak bij de vader als bij de moeder. Twee jaar na de scheiding had 80 procent nog steeds een co-ouderschap. Dat blijkt uit een analyse in het kader van het onderzoek ‘Nieuwe Families in Nederland', dat de Universiteit Utrecht in samenwerking met het CBS heeft uitgevoerd.

Tachtig procent van de ouders die na hun scheiding kozen voor een gelijke verdeling van de dagelijkse opvoeding van hun kinderen, heeft ook twee jaar later nog co-ouderschap. In 15 procent van de gevallen is de woning van de moeder het hoofdverblijf geworden, bij 5 procent werd de vader de hoofdverzorger.

Hoogopgeleide ouders en ouders die weinig conflicten hadden bij de scheiding handhaven vaker de afgesproken co-ouderschapsregeling. Heel jonge kinderen of juist oudere kinderen en kinderen met problemen zijn twee jaar na het begin van een co-ouderschap wat vaker bij moeder of vader gaan wonen. Verder blijkt dat de co-ouderschapsregeling vaker gewijzigd wordt als de vader langer moet reizen naar zijn werk of met een nieuwe partner is gaan samenleven.

Lees verder »

Minister Dekker roept jongeren op altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen

Veel jongeren zien op tegen het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een baan of stage. Er zijn bij hen onduidelijkheden over de mogelijke consequenties van een strafblad op het verkrijgen van een VOG en ze zijn bang te worden afgewezen. Terwijl meer dan 99% van de jongeren die een VOG aanvraagt, deze ook krijgt. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker maakt zich er hard voor om de drempels voor een VOG-aanvraag weg te nemen door in te blijven zetten op betere voorlichting aan jongeren.

Dekker: 'Sommige jongeren durven geen VOG aan te vragen. Het is juist belangrijk dat zij zich realiseren dat ze kansen hebben. Ook als ze ooit een keer de fout in zijn gegaan. Daarom hebben we op de website www.watdevog.nl een VOG-check gezet die je anoniem kunt invullen: dan weet je hoe je ervoor staat, nog voordat je een officiële aanvraag indient. De meeste jongeren krijgen gewoon een VOG en kunnen aan de slag.'

Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ontwikkelde de campagne ‘Wat de VOG?' om jongeren te informeren. Deze campagne loopt tot het eind van het jaar en spoort jongeren aan altijd een VOG aan te vragen.

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in VOG

Lees verder »

Halt en politie werken beter samen

De samenwerking tussen Halt-medewerkers en de politie is verbeterd en van voldoende kwaliteit. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Uit het rapport blijkt dat de medewerkers van Halt en de politie elkaars taken en bevoegdheden kennen. Ook de informatie-uitwisseling tussen de twee partijen voldoet. Verder begrijpen medewerkers bij de politie het belang van Halt en willen ze de samenwerking versterken. Eerder was de taakverdeling niet zo duidelijk en was het voor verwijzers onduidelijk wanneer zij een jongere naar Halt konden verwijzen.

De Inspecties signaleren ook risico's voor een goede samenwerking. Zo is de werkdruk en het ziekteverzuim onder Halt-medewerkers hoog door onderbezetting. De instroom naar Halt lag in 2016 hoger dan in 2015. Tegelijkertijd is de complexiteit van de problematiek van de jongeren toegenomen.

Bron: Inspectie Justitie en Veiligheid

Lees verder »

Achterstand herbeoordelingen UWV loopt op

De achterstand bij de herbeoordeling van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering loopt mogelijk verder op. Aanvankelijk was er de hoop dat de achterstand volgend jaar door uitkeringsinstantie UWV zou zijn weggewerkt. Maar dat gaat sowieso niet lukken, ook niet in 2019.

Er zijn geen gemakkelijke oplossingen voor dit probleem, meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag. Ondanks inspanningen door UWV zijn en blijven er te weinig artsen voor de herbeoordelingen. Koolmees hoopt dat de sector met oplossingen komt.

UWV verwacht dat de achterstand eind dit jaar is opgelopen tot ongeveer 15.000 tot 17.000 gevallen. Dat kan in een jaar door 40 tot 50 artsen worden weggewerkt, maar die zijn er niet. De artsen moeten nagaan of mensen met een uitkering zijn opgeknapt en of ze nog recht hebben op een uitkering.

Het tekort aan artsen bij UWV is een hardnekkig probleem, aldus Koolmees. Tegelijkertijd wil hij dat mensen niet te lang in onzekerheid zitten. Daarom gaat UWV de komende maanden onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn.

,,Daarbij is het van groot belang dat er een betere balans komt tussen het aantal artsen en het aantal mensen dat een oordeel van een arts moet krijgen om in aanmerking te komen voor een uitkering of een mogelijke verlenging daarvan'', zegt de bewindsman.

Bron: ANP

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Rechter: whats'app berichten vallen onder Wet Openbaarheid Bestuur

Smsjes en whatsapp-berichten op zakelijke telefoons blijken opvraagbaar met een Wob-verzoek. Dat wordt duidelijk na een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Het Rijk gaf eerder aan dat elektronisch berichtenverkeer niet onder de Wob valt, maar dat blijkt niet het geval.

Volgens de rechter mag techniek van opslaan niet bepalen of de Wob wel of niet op een document van toepassing is. Wanneer sms- en whatsapp-berichten staan op telefoons met een abonnement op naam van de verwerende organisatie staan, vallen ze onder ‘documenten'. En wanneer er in het berichtenverkeer wordt gesproken over het onderwerp van het verzoek, zijn ze opvraagbaar. Soortgelijke berichten op privételefoons van ambtenaren en bestuurders zijn niet opvraagbaar.

Bron: www.recht.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Grote steden: Alle peuters naar voorschool

De wethouders van de vier grote steden vinden dat álle peuters naar een voorschool zouden moeten, niet alleen de kinderen die risico lopen op een achterstand. Dat zeggen zij in NRC Handelsblad.

De vier wethouders pleiten voor één instelling waar peuters tussen 2,5 en 4 jaar oud een beperkt aantal uren per week naar school gaan. Nu zijn er twee verschillende 'voorscholen'. Peuters die risico lopen op een leerachterstand gaan naar de peuteropvang met een voorschool, de andere peuters naar de kinderopvang. Dat werkt segregatie in de hand, zeggen de wethouders.

Voor- en vroegschoolse educatie wordt gezien als belangrijk middel om de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Het kabinet investeert er 170 miljoen euro extra in. Dat wordt grotendeels gefinancierd vanuit het budget voor onderwijsachterstandsgelden, dat het Rijk onder gemeenten en scholen verdeelt.

Bron: NRC Handelsblad

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum

Lees verder »

VWS krijgt drie kinderbewindspersonen

Drie kinderbewindspersonen gaan de bewindslieden van VWS helpen hun beleid kindvriendelijker te maken. De kinderen zijn aangesteld op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

De 13-jarige kinderminister Mariam Yousfi zal minister Hugo de Jonge adviseren, onder meer over de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport krijgt de 13-jarige Floris Vooren naast zich als kinderminister. Vooren zal met name adviseren over topsport en talentontwikkeling. Kinderstaatssecretaris Mookie Saluna, 15 jaar, adviseert staatssecretaris Paul Blokhuis over gezond eten en drinken op school en over het betrekken van kinderen bij de Nationale Herdenking.

Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in kinderen en rechten

Lees verder »

De oudere berichten staan in het archief.