Actueel

Gemeente hoeft niet de zwaarste maatregel op te leggen aan bijstandsontvanger

Als een bijstandsontvanger niet meewerkt aan re-integratie naar betaald werk en een college kan kiezen uit twee verschillende soorten maatregelen, dan mag zij kiezen voor de zwaardere, maar hoeft dat niet. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak van 1 maart 2021 bepaald.

Als je bijstand ontvangt, heb je bepaalde verplichtingen. Een belangrijke verplichting is meewerken aan re-integratie, bijvoorbeeld door deel te nemen aan werkervarings- en scholingsactiviteiten die een gemeente aanbiedt en die kunnen bijdragen aan het vinden van betaald werk. Daardoor kunnen bijstandsontvangers de bijstand verlaten. Als iemand niet of niet voldoende meewerkt en hem dat te verwijten is, moeten maatregelen worden opgelegd. Zo'n maatregel bestaat meestal uit een verlaging van de maandelijkse bijstandsuitkering of uit het geheel niet betalen van de uitkering.

Voor het opleggen van deze maatregel zijn twee wettelijke regelingen opgenomen in de Participatiewet. Volgens de ene regeling moet het college van burgemeester en wethouders een maatregel opleggen uit een gemeentelijke verordening. In die verordening heeft de gemeenteraad de verplichtingen omschreven en daarbij vermeld welke maatregel geldt als iemand deze verplichting niet nakomt. De omschrijving van de verplichting en de hoogte van de maatregel kunnen dus per gemeente verschillen.

De andere regeling komt voort uit de invoering van de Participatiewet in 2015. Er is toen in de wet een aantal standaard re-integratieverplichtingen opgenomen, de zogenoemde geharmoniseerde verplichtingen. Daaraan zijn ook standaardmaatregelen verbonden, zogenoemde uniforme maatregelen. Deze verplichtingen en maatregelen moeten door alle gemeenten op dezelfde manier worden toegepast. De maatregelen variëren van minstens één maand geheel geen uitkering tot drie maanden geen uitkering. Deze uniforme maatregelen zijn vrijwel altijd zwaarder dan die uit de gemeentelijke verordening.

Zelfde gedrag, andere maatregel
In deze zaak ging het om een man die vele malen niet verschenen was op een eerste oproep om deel te nemen aan het re-integratie traject WerkLoont van de gemeente Rotterdam. De eerste drie keer had het college de lichtere maatregelen uit de gemeentelijke verordening opgelegd. De eerste keer werd de bijstand één maand verlaagd met 30%, de tweede en de derde keer kreeg de man vanwege herhaling één maand helemaal geen uitkering. Bij de vierde keer paste het college voor hetzelfde gedrag een uniforme maatregel toe en kreeg de man drie maanden helemaal geen uitkering. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het college bij de eerste keren dat de man niet verscheen ook al de zwaardere uniforme maatregelen op had mogen leggen, maar dat het college niet verplicht was dat te doen. Het college mocht dus voor de lichtere maatregel uit de gemeentelijke verordening kiezen.

Toch krijgt het college niet geheel gelijk. Bij de tweede keer dat de man niet verscheen, had hij zich vooraf ziekgemeld. Het college twijfelde of betrokkene wel echt ziek was, maar vroeg hem niet om dat te onderbouwen. Het is dan onzorgvuldig en niet goed gemotiveerd om er van uit te gaan dat het betrokkene te verwijten valt dat hij niet was verschenen. Daarom mocht de tweede maatregel niet opgelegd worden. Bij de vierde, uniforme maatregel was het college uitgegaan van herhaling, dat wil zeggen dat eerder een uniforme maatregel was opgelegd. Maar dat was niet het geval omdat er een maatregel uit de gemeentelijke verordening was opgelegd. Daarom wordt de vierde maatregel verlaagd naar één maand geen uitkering. De eerste maatregel blijft staan. Over de derde geeft de Centrale Raad van Beroep geen oordeel, omdat daartegen geen hoger beroep was ingesteld.

De uitkomst is dat betrokkene wegens het een paar keer niet verschijnen op de oproep één maand 30% gekort wordt op zijn bijstand en twee maanden helemaal geen bijstand ontvangt. Daarnaast moet het college Rotterdam de man drie maanden bijstand die eerder niet was uitbetaald, nabetalen met wettelijke rente.

Bron: persbericht Centrale Raad van Beroep 1 maart 2021

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kabinet wil soepelere omgangsregeling opa's en oma's met kleinkinderen

Het moet voor oma's en opa's makkelijker worden omgang te regelen en onderhouden met hun kleinkind als dit door omstandigheden niet of te weinig gebeurt.
Dat kan het geval zijn na een echtscheiding van hun eigen kind, waardoor ze hun kleinkind minder of niet meer zien.

De Tweede Kamer stemde voor een voorstel van het CDA dat het kabinet verzoekt om voor grootouders de juridische drempel te verlagen om een omgangsregeling te krijgen.

Volgens onderzoekers ligt die drempel in de rechtspraktijk in Nederland relatief hoog in vergelijking met omringende landen. De Kamer wil daarom een andere uitleg van het juridische begrip van "een nauwe persoonlijke betrekking" en de wens van het kind leidend laten zijn in de omgangsafspraken.

Bron: Linda.nl

Geplaatst op 12 februari 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Wetsvoorstel dubbele achternaam in consultatie

Het moet mogelijk worden dat kinderen de achternamen van beide ouders dragen. Een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming dat dit regelt, ging op 8 februari 2021 in internetconsultatie. De dubbele geslachtsnaam kan uit maximaal twee namen bestaan en zal geschreven worden zonder koppelteken, dus bijvoorbeeld Jansen De Boer. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Jansen, De Boer, Jansen De Boer en De Boer Jansen.

Voor de groep mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, zoals Van Bergen Henegouwen of Korthals Altes, wordt deze naam als een enkelvoudige geslachtsnaam gezien. Mochten zij dat willen, kunnen ook zij hun kind dus een dubbele geslachtsnaam meegeven, zoals Van Bergen Henegouwen De Boer.

Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun geslachtsnaam bij geboorte en de namen van hun adoptieouders. Wel geldt ook hier een maximum van twee namen in totaal.

Een dubbele geslachtsnaam sluit ook beter aan bij mensen die vanwege meerdere nationaliteiten een andere achternaam hebben in een ander land. Soms is zelfs een procedure tot naamswijziging nodig om eenheid in hun achternamen te brengen. Dat is straks niet meer nodig.

De keuze voor een dubbele geslachtsnaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de geslachtsnaam van de geboortemoeder.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 11 februari 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Verkeersboete lager bij kleine overtreding en hoger bij gevaarlijk weggedrag

Ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen wil het kabinet zwaarder bestraffen en de relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lager. Zo wordt bijvoorbeeld de boete voor het vasthouden en gebruik van de mobiele telefoon tijdens het autorijden verhoogd van 240 euro naar 340 euro. Tegelijkertijd worden de boetes voor te hard rijden op de snelweg voor de eerste 10 km/u boven de maximum snelheid verlaagd met 15%. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De aanpassingen in het verkeersboetestelsel worden later dit jaar via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 8 februari 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

CRvB oordeelt over COVID-19 noodsteun

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed op 2 februari 2021 de eerste uitspraak in hoger beroep over de noodsteun in verband met COVID-19. Het gaat om de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met omzetverlies. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De NOW is een noodmaatregel waarbij snel een zeer groot aantal werkgevers duidelijkheid moest worden verschaft over de aard en de inhoud van de regeling. Hierdoor heeft de NOW noodgedwongen een algemeen karakter en kan er niet steeds maatwerk worden geboden. De minister heeft dat meteen onderkend en de regeling gaandeweg meerdere keren aangepast. Hierbij zijn de voorwaarden op onderdelen gewijzigd om het beoogde doel van de NOW zoveel mogelijk te bereiken, namelijk om op een zo kort mogelijke termijn met behulp van financiële steun zoveel mogelijk bedrijven overeind te houden om werkgelegenheid te behouden. De NOW heeft niet als doel een alomvattende regeling te bieden om alle bedrijven te redden.
Dat sommige ondernemers, zoals startende ondernemers, vanwege de uitvoerbaarheid van de gewijzigde regeling voor seizoenbedrijven geen voorschot kunnen ontvangen, maakt niet dat de toepassing van de voorschotregeling in strijd komt met het evenredigheidsbeginsel. Ook is er geen strijd met enig ander algemeen beginsel van behoorlijk bestuur of algemeen rechtsbeginsel. De CRvB heeft dan ook geoordeeld dat er geen aanleiding is om in dit geval de voorschotregeling buiten toepassing te laten.

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst op 4 februari 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Kindertelefoon: Meer vragen over zware onderwerpen

Chats en telefoongesprekken met De Kindertelefoon gingen tijdens de tweede lockdown vaker over emotionele problemen zoals eenzaamheid en depressie en over huiselijk geweld. Verder valt op dat het veel minder gaat over normale puberzaken zoals verliefdheid, vriendschap en liefdesverdriet.

Kindertelefoon-directeur Roline de Wilde is blij dat kinderen en jongeren De Kindertelefoon weten te vinden, maar noemt de toename van het aantal gesprekken over zware onderwerpen zorgwekkend. Zo steeg het aantal gesprekken over zelfdoding en eenzaamheid met 31 procent en over depressie met 16 procent.

Ook doen steeds meer 16- en 17-jarigen met wie het tot voor kort goed ging een beroep op De Kindertelefoon om te praten over mentale problemen. De Wilde vindt het belangrijk dat deze jongeren erkenning krijgen voor de offers die zij brengen om mensen met een zwakke gezondheid te beschermen.

Volgens Nikki Udo van het Nederlands Jeugdinstituut bevestigen de gegevens van de Kindertelefoon signalen uit recente onderzoeken dat het voor kinderen en jongeren steeds zwaarder wordt om de coronamaatregelen vol te houden. 'Kinderen en jongeren die al voor de coronacrisis in een kwetsbare situatie zaten, hebben het nu extra zwaar. Tegelijkertijd zie je dat kinderen en jongeren met wie het wel goed ging het nu ook steeds lastiger krijgen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we die groep kinderen en jongeren niet uit het oog verliezen.'

Bron: De Kindertelefoon; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst op 28 januari 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Stijging van acute meldingen bij Veilig Thuis

Hoewel het totale aantal meldingen tijdens de coronacrisis nauwelijks is toegenomen, zien de Veilig Thuisorganisaties wel een stijging van het aantal acute meldingen.

Dit kan het gevolg zijn van de coronamaatregelen. Ten eerste kan een deel van de ouders het niet aan om de kinderen heel de dag thuis te hebben. Ten tweede is het gebrek aan bezoekjes thuis een probleem. Bijvoorbeeld voor mantelzorgers, mensen met een psychiatrisch probleem of een licht verstandelijke beperking.

Bron: huiselijkgeweld.nl

Geplaatst op 28 januari 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Kabinet: kinderbijslag niet indexeren om kwaliteit UWV te verbeteren

Het kabinet wil bezuinigen op de kinderbijslag, omdat er meer geld moet naar uitvoeringsorganisaties. Het wil de bijdragen voor kinderbijslag in 2022 en 2023 niet indexeren en in 2024 minder. In plaats daarvan wil het kabinet 100 miljoen euro extra investeren in het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het plan is nog ingediend door staatssecretaris Van 't Wout van Sociale Zaken. De 100 miljoen voor het UVW en de SVB is bedoeld om de dienstverlening van die instanties te verbeteren. Want de kwaliteit daarvan is volgens Van 't Wout medebepalend voor het vertrouwen in de overheid. Een deel van het extra geld is bedoeld voor modernisering van de ICT.

Het voorstel van Van t Wout is nu in internetconsutlatie: dat betekent dat mensen erop kunnen reageren.

Bron: nos.nl

Geplaatst op 25 januari 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UWV zaken

Lees verder »

Meer mensen in de bijstand in crisisjaar 2020

Het aantal mensen in de bijstand is in de eerste helft van 2020 licht gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er medio vorig jaar bijna 28 bijstandtrekkers per duizend inwoners. Daarmee is volgens het statistiekbureau sprake van een trendbreuk.

Halverwege 2009, kort na het begin van de kredietcrisis, ontvingen bijna 22 op de duizend inwoners in Nederland een bijstandsuitkering. Tijdens de economische recessie die volgde nam het aandeel bijstandsontvangers toe tot ruim 30 in 2017. Daarna was sprake van een aanhoudende daling.

Bron: ANP

Geplaatst op 14 januari 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkering

Lees verder »

Kinderombudsvrouw bezorgd over thuiszittende kinderen

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor kinderen als de scholen nog drie weken langer gesloten blijven, schrijft ze in een brandbrief aan premier Mark Rutte.

"Wij ontvangen verontrustende signalen van ouders en professionals die ons vertellen over de negatieve impact van de sluiting van de scholen voor hun kinderen. Ouders en professionals twijfelen, ondanks alle inzet, aan de kwaliteit van het geboden onderwijs. Ook zeggen zij dat zij kinderen onvoldoende kunnen ondersteunen", aldus de Kinderombudsvrouw. Daarbij ontvangt haar organisatie signalen van situaties van onveiligheid voor een groeiende groep kinderen.

Rutte neemt dinsdag een definitief besluit of scholen dicht blijven na 19 januari. Kalverboer vraagt de premier om het belang van kinderen om fysiek op school onderwijs te volgen zwaar te laten meewegen in zijn afweging. Ook wil de Kinderombudsvrouw dat er meer geïnvesteerd wordt in herstelprogramma's om de achterstanden bij leerlingen weg te werken die al ontstaan zijn of nog gaan ontstaan.

Bron: ANP

Geplaatst op 14 januari 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Gemeente Den Haag: geen bijstand, maar uitzendbaan

De gemeente Den Haag wil samen met uitzendbureaus recent werklozen direct weer aan werk te helpen. Mensen die in de bijstand dreigen te komen worden direct aan vacatures bij uitzendbureaus gekoppeld.

De gemeente Den Haag verwacht de komende tijd een toename in het aantal werkzoekenden van bijna 10%. Den Haag Werkt, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente, start samen met tien uitzendbureaus daarom een project om recent werklozen direct weer aan werk te helpen. Marieke Stam, directeur Den Haag Werkt zegt hierover: "Nu er een nieuwe groep dreigt te ontstaan van bijstandsgerechtigden met recente werkervaring, is het belangrijk hen zo snel mogelijk te koppelen aan vacatures. Door hierin samen met uitzendbureaus op te trekken, bieden we deze mensen direct perspectief." Het doel is om op deze manier ten minste 500 werkloze mensen met recente werkervaring te begeleiden naar werk.

De grootschalige samenwerking tussen de uitzendbureaus en Den Haag Werkt wordt begin 2021 vastgelegd in een sectordeal Uitzendbranche.

Bron: flexmarkt.nl

Geplaatst op 5 januari 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Limiet aan processtukken

Processtukken in civiele dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures mogen vanaf 1 april 2021 niet langer zijn dan 15 tot 25 pagina's. Dat heeft de afdeling civiel recht van het hof Amsterdam onlangs bekendgemaakt. Andere hoven zullen dit op korte termijn ook doen, verwacht een woordvoerder van dit hof, maar vanuit de Rechtspraak is dit nog niet gecommuniceerd. De landelijke procesreglementen zullen worden aangepast.

Bron: mr-online.nl

Geplaatst op 22 december 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Toch gratis advocaat voor verdachten die OM-strafbeschikking krijgen

Verdachten die van het Openbaar Ministerie een strafbeschikking op hun bord krijgen, mogen toch gratis met een advocaat praten. Een advocaat krijgt voor zo'n consult één toevoegingspunt, heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming donderdag gemeld aan de Tweede Kamer, na overleg met de NOvA.

De advocatenorde had eerder bezwaar gemaakt tegen het plan om meer strafzaken buitengerechtelijk af te doen met behulp van een strafrechtbeschikking, in een poging de gedurende de coronacrisis ontstane achterstanden weg te werken. Volgens de strafrechtadvocatuur dreigden verdachten onvoldoende te worden geïnformeerd over hun situatie en over mogelijke afdoeningsbijstand.

De minister is het uiteindelijk eens met dit bezwaar, blijkt uit aan brief aan de Tweede Kamer van donderdag.

Het recht op een gratis eerste gesprek met een advocaat geldt ook in kleine zaken, bijvoorbeeld in het geval van geldboetes tot maximaal 2.000 euro.

Bron: advocatie.nl

Geplaatst op 20 november 2020 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Meer ruimte voor menselijke maat bij sociale zekerheid

De regels van de overheid zijn soms zeer complex, ook in de sociale zekerheid. Kwetsbare groepen ontvangen vaak ingewikkelde brieven. Een fout is dan snel gemaakt. Maar dat moet niet meteen leiden tot het stempel fraudeur. Staatssecretaris Van 't Wout wil daarom meer ruimte voor de menselijke maat in de sociale zekerheidswetgeving.

Er wordt een aanjaagteam Preventie opgericht. Dit team krijgt de opdracht om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van fouten in de uitkeringsaanvraag. Bijvoorbeeld door nieuwe regels beter uit te leggen en onderzoek te doen naar de begrijpelijkheid van wetten. Door meer in te zetten op preventie kan schaarse handhavingscapaciteit beter worden ingezet op die plaats waar het daadwerkelijk nodig is: in de aanpak van personen die willens en wetens misbruik maken van het stelsel.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 23 november 2020 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Alle berichtgeving voor slachtoffers in één online overzicht

Vanaf het moment dat slachtoffers van een misdrijf aangifte doen bij de politie ontvangen zij van verschillende organisaties informatie over hun zaak. Al die informatie van politie, Openbaar Ministerie (OM), Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven is vanaf vandaag voor het slachtoffer op één centrale plek te vinden. In de persoonlijke online omgeving MijnSlachtofferzaak wordt aan de hand van een tijdlijn de voortgang van de zaak getoond en kunnen slachtoffers berichten van de organisaties eenvoudig terugvinden.

In MijnSlachtofferzaak kunnen slachtoffers met hun DigiD inloggen en staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar: de correspondentie met de betrokken organisaties, informatie over de rechten van slachtoffers, de hulp die zij kunnen krijgen en wat de verschillende organisaties voor slachtoffers doen. Ook worden de antwoorden gegeven op veelgestelde vragen over de online omgeving. Voor de totstandkoming van MijnSlachtofferzaak zijn Politie, Slachtofferhulp Nederland, Openbaar Ministerie, Centraal Justitieel Incassobureau, Schadefonds Geweldsmisdrijven en de Justitiële Informatiedienst bij elkaar gebracht. Deze laatste partij is verantwoordelijk voor de techniek achter het portaal. MijnSlachtofferzaak blijft ook in de toekomst in ontwikkeling. Bekeken wordt of extra functionaliteiten kunnen worden toegevoegd, en of bijvoorbeeld ook nabestaanden via het portaal inzage kunnen krijgen in hun zaak.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 19 november 2020 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Woning via Airbnb verhuren in Den Haag verboden, gemeente gaat beboeten

Wie vanaf nu een woning of kamer via Airbnb verhuurt in Den Haag, kan een boete krijgen. Voor vakantieverhuur, waar Airbnb onder valt, wordt namelijk geen vergunning verleend door de gemeente. Het verhuren van een ruimte via Airbnb in de stad mocht alleen incidenteel. Maar veel mensen wisten dat niet en de gemeente deelde in de praktijk ook geen boetes uit. Vanaf nu gebeurt dat wel. Ook incidenteel verhuren mag niet meer.

Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State in januari, meldt Omroep West. Die zaak ging over een vrouw uit Amsterdam die een boete had gekregen van de gemeente omdat ze haar huis had verhuurd zonder dat te melden.

De gemeente Den Haag heeft daaruit de conclusie getrokken dat voor het verhuren van een woning via Airbnb dus een onttrekkingsvergunning afgegeven moet worden. Die gaf en geeft de gemeente niet. En dus is alle vakantieverhuur verboden, zegt de gemeente.

Het verbod op de verhuur van woningen via bijvoorbeeld Airbnb geldt waarschijnlijk tot het einde van het jaar. De gemeente wacht op landelijke regelgeving. Die wordt in januari volgend jaar verwacht. Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk.

Het zal waarschijnlijk mogelijk worden om een woning of kamer te verhuren wanneer je op vakantie gaat, dus voor bijvoorbeeld maximaal dertig dagen per jaar. "En dan willen we de verhuur toestaan, maar conform duidelijke spelregels. Woningen mogen niet structureel worden onttrokken aan de woonruimtevoorraad. Dat was in Den Haag soms wel het geval, maar daarvoor is de woningnood te hoog", zegt de wethouder.

Ook voor andere gemeenten levert de uitspraak van de Raad van State mogelijk problemen op. In de praktijk heeft nog geen enkele gemeente een vergunningssysteem voor vakantieverhuur, en dus mag verhuur via Airbnb eigenlijk sowieso niet, bleek destijds.

Bron: NOS.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

VPRO hoeft niet te rectificeren na kort geding Baudet

De rechtbank in Lelystad heeft de VPRO in het gelijk gesteld in de zaak die Forum voor Democratie en FvD-leider Thierry Baudet hebben aangespannen tegen de omroep. De VPRO hoeft uitspraken van de presentator van het tv-programma Buitenhof over een betoog van Baudet in de Tweede Kamer niet te rectificeren.

Baudet stapte naar de rechter omdat hij rectificatie eist van in zijn woorden "schandelijke uitspraken" van Buitenhof-presentator Natalie Righton. Die zei in het programma dat Baudet in de Kamer opzien had gebaard met de uitspraak "dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten".

De rechter oordeelde dat de parafrase van Righton gebrekkig was, omdat de woorden 'blank', 'ras' en 'vervanging' "een bijzonder negatief gewicht" hebben. Maar de rechter vond dit niet doorslaggevend.

In 2015 en 2017 deed Baudet uitspraken over "een blank en dominant Europa", en daar kan de parafrase van Righton niet los van worden gezien, aldus de rechter. Bovendien moet Baudet als publieke figuur volgens de rechtbank meer accepteren dan de gemiddelde burger. Tenslotte kan de uitlating van Righton worden gezien als een bijdrage aan het maatschappelijke debat, en in dat licht mag het recht op vrijheid van meningsuiting minder snel worden ingeperkt, oordeelde de rechtbank.

Bron: NOS.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Spanning loopt op: gedetineerden melden gezondheidsklachten niet meer

De spanningen in Nederlandse gevangenissen loopt steeds verder op nu gedetineerden weigeren om coronagerelateerde gezondheidsklachten door te geven. Daardoor is het moeilijk het besmettelijke virus uit de gevangenismuren te verdrijven, zeggen ingewijden.

In gevangenissen is de regel dat gedetineerden die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben in ‘medische afzondering' gaan en geen contact kunnen hebben met andere gedetineerden. Ook kunnen ze niet meer meedoen aan het werk of sociale activiteiten binnen de gevangenis. Deze maatregel wordt door gedetineerden beschouwd als een forse straf, en daarom weigeren veel van hen om klachten door te geven, vertellen meerdere bronnen binnen de gevangenismuren aan deze nieuwssite. ,,Niemand wil geïsoleerd worden, dus daarom besluiten mensen klachten niet door geven'', stelt een bron.

Een ander probleem dat momenteel speelt in de gevangenissen is de verplichte 1,5 meter afstand die door het kabinet wordt gepredikt. Dit blijkt in gevangenissen niet of nauwelijks mogelijk te zijn. Te meer omdat in een aantal gevangenissen gedetineerden met zijn tweeën op één cel verblijven.

Bron: AD.nl

Geplaatst door G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

ZZP’ers lopen de deur plat bij net opgerichte noodloketten

Nog voor de inkt droog was van het plan, openden afgelopen maandag de eerste loketten waar zzp'ers noodsteun kunnen aanvragen. De hulp is bedoeld voor zelfstandigen die direct in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Vandaag presenteert het kabinet de conceptversie van de regeling.

Het kabinet kondigde aan het begin van de coronacrisis al aan dat er een groot steunpakket voor zzp'ers zou komen. Een van de onderdelen is de aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau dat ondernemers versneld kunnen aanvragen bij hun gemeente. Binnen vier weken na aanvraag ontvangt de zzp'er de noodsteun.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

2.300 illegale hennepkwekerijen ontmanteld in 2019

In 2019 werden 2.300 hennepkwekerijen ontmanteld die in totaal 114 miljoen kilowattuur stroom illegaal aftapten. Dat meldt Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie voor Nederlandse elektriciteit- en gasnetbeheerders, maandag. Dat is minder dan vorig jaar, toen er bijna 2.600 werden aangetroffen. In 2016 waren dat er nog ruim 5.500.

Dit wil niet zeggen dat er minder kwekerijen zijn, aldus een woordvoerder van de netbeheerders. De brancheorganisatie schat dat er een ongeveer constant aantal van dertigduizend illegale hennepkwekerijen in Nederland is. Criminelen worden volgens Netbeheer Nederland mogelijk handiger in het verstoppen van de hennepteelt, bijvoorbeeld in woonwijken.

Elk jaar tappen kwekerijen in totaal bijna 1 miljard kilowattuur aan elektriciteit af, „meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken", aldus Netbeheer Nederland. Dit kost netbeheerders - en daarmee de consument - volgens de brancheorganisatie jaarlijks zo'n 60 miljoen euro. De overheid zou hierdoor rond de 135 miljoen euro aan belastinginkomsten mislopen.

Volgens de netbeheerders zorgen de illegale kwekerijen bovendien voor „levensgevaarlijke situaties" omdat ze veelal ondeskundig worden aangesloten op het lichtnet en amateuristisch worden geïnstalleerd. Dat is zorgelijk, aldus Netbeheer Nederland, „vooral omdat illegale kwekerijen steeds vaker in woonwijken worden aangetroffen". Als gevolg van smeltende kabelisolatie en kortsluiting kunnen branden ontstaan.

 

Bron: NRC.nl

 

Geplaatst door mr. G.H. Fijma

Lees verder »

Illegale hennepkwekerijen stelen jaarlijks zeker 114 miljoen kWh stroom

De 2.300 illegale hennepkwekerijen die in 2019 zijn ontdekt en opgedoekt, hebben bij elkaar voor 114 miljoen kilowattuur (kWh) aan stroom gestolen. Dit staat gelijk aan een bedrag van 60 miljoen euro, maakt Netbeheer Nederland maandag bekend.

Netbeheer Nederland denkt dat dit het topje van de ijsberg is en schat dat zo'n 30.000 illegale kwekerijen jaarlijks zo'n 1 miljard kWh aan stroom aftappen. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands gezin verbruikt per jaar ongeveer 3.500 kWh.

Illegale hennepkwekerijen worden vaak ondeskundig aangesloten op het energienet. Ook de elektrische installatie in het pand zit vaak amateuristisch in elkaar. Ook doordat dergelijke kwekerijen langdurig veel stroom verbruiken - gemiddeld tussen de twaalf en achttien uur per dag - veroorzaken ze gevaarlijke situaties.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Airbnb moet servicekosten terugbetalen door het 'dienen van twee heren'

Website Airbnb handelt in strijd met de wet door bij zowel huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. Dat oordeelt de meervoudige kamer van kantonrechters van de rechtbank Amsterdam in een zaak die door een klant tegen het bedrijf was aangespannen. Airbnb moet de man de bemiddelingskosten van in het verleden gemaakte boekingen terugbetalen.

Woningbezitters die via Airbnb woonruimte aanbieden, betalen het bedrijf per boeking 3,6% van de totale huursom. Ook aan huurders worden door Airbnb servicekosten in rekening gebracht. Voor Nederlandse klanten van het bedrijf bedragen die gemiddeld 15% van de huursom. De klant boekte tussen 2016 en 2018 via Airbnb zeven vakantiewoningen in Nederland en het buitenland. Daarvoor bracht Airbnb hem in totaal 470 euro aan servicekosten in rekening. Daarna eiste de man dat Airbnb hem dat geld zou terugbetalen. Volgens hem handelde het bedrijf in strijd met het wettelijke verbod om bij het ‘dienen van twee heren' bemiddelingskosten te vragen van zowel de verhuurder als de particuliere huurder. Airbnb weigerde de servicekosten terug te betalen, waarna de man een gerechtelijke procedure aanspande.

In de procedure verweerde Airbnb zich onder meer door te stellen dat haar diensten onder het Ierse recht vallen, omdat het bedrijf in dat land gevestigd is. In de Ierse wet bestaat geen verbod op het dienen van twee heren. Daarom zou de klant op deze bepaling dus ook geen beroep kunnen doen. Bovendien zou de bepaling zoals die in Nederland geldt, bedoeld zijn voor de verhuur of verkoop van permanente woonruimte en niet voor tijdelijke (vakantie)verhuur. Ook zouden de diensten van Airbnb überhaupt niet kwalificeren als ‘bemiddeling'. Het bedrijf biedt slechts een platform voor verhuurders en huurders, aldus Airbnb.

De kantonrechters gaan in geen van de stellingen van Airbnb mee. Hoewel in de algemene voorwaarden van het bedrijf inderdaad het Ierse recht van toepassing is verklaard, staat in diezelfde voorwaarden ook dat wanneer het consumentenrecht van het land van de klant gunstiger voor hem uitpakt, die lokale wetgeving wordt gevolgd. Dat is hier het geval. Daarom kan wel degelijk een beroep worden gedaan op het Nederlandse verbod op het dienen van twee heren.
Ook concludeert de rechtbank dat niet uit de wet kan worden opgemaakt dat het verbod op dubbele bemiddelingskosten alleen geldt voor permanente woonruimte. De wet is juist bewust heel ruim geformuleerd om consumenten bescherming te bieden.

Bovendien oordelen de kantonrechters dat Airbnb wel degelijk als bemiddelaar optreedt. Het bedrijf bemoeit zich namelijk actief met alle aspecten van de totstandkoming van de huurovereenkomst. Airbnb bepaalt onder meer welke zoekresultaten een huurder op de website wel of niet te zien krijgt en wat de uiteindelijke prijs is die de huurder moet betalen. Ook kan een huurovereenkomst alleen tot stand komen door het gehele boekingsproces van Airbnb te doorlopen; doordat Airbnb contactgegevens en het exacte adres van de huurwoning pas prijsgeeft als de boeking is voltooid, hebben huurder en verhuurder geen mogelijkheid om buiten Airbnb om met elkaar in contact te treden.

Dit alles leidt de kantonrechters tot de conclusie dat de bemiddelingskosten voor de zeven boekingen van de man in strijd zijn met de wet zijn en daarom dienen te worden terugbetaald.

Bron: Rechtspraak.nl
Uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:1477

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Voortaan geen cel maar ‘pittig gesprek’ met minderjarige verdachten

Minderjarigen die voor het eerst een klein vergrijp als een winkeldiefstal plegen, komen in de nabije toekomst weg met een stevige reprimande. De Politie Oost-Nederland experimenteerde afgelopen jaar in Twente met een aanpak waarbij minderjarigen die voor het eerst met de politie in aanraking komen, niet in de cel worden gegooid, maar een stevig gesprek met een agent krijgen, waarbij ook hun ouders aanwezig zijn. Die aanpak wordt landelijk overgenomen.
Een urenlang verblijf in de cel kan voor minderjarigen traumatisch zijn en uit de proef in Twente is gebleken dat een pittig gesprek veel beter werkt. Geen van de ongeveer 120 kinderen tussen 12 en 18 jaar die afgelopen jaar in Twente werden betrapt en bestraffend zijn toegesproken, kwam tot nu toe terug op het politiebureau vanwege een nieuw delict, stelt de politie.

Landelijk kan dat vele duizenden kinderen een verblijf in de cel besparen. Jaarlijks zijn er in Nederland rond de 30.000 politieverhoren met minderjarige verdachten. Nu gaan minderjarige delinquenten nog door dezelfde molen als meerderjarige verdachten. Dat betekent dat ze in een politieauto richting cellencomplex gaan en ze na fouillering vaak urenlang - soms ook 's nachts - in de cel zitten tot er een advocaat is die hen kan bijstaan in het verhoor.

Ook de politie is daar niet blij mee, stelt projectleider Jeannette de Vries van de politie. ,,Politiemensen hebben gekozen voor dit vak omdat ze het hart op de juiste plek hebben. Zij kunnen er ook slecht tegen dat kinderen urenlang huilend in de cel zitten omdat ze een blikje cola of zo hebben gestolen. Dat klopt gewoon niet.''

Het opsluiten van minderjarigen is onnodig, traumatiserend en het schiet het pedagogische doel voorbij, vinden onder meer Defence for Children, de Kinderombudsvrouw en de Vereniging van Nederlandse Jeugdadvocaten (VNJA). Bovendien staat het op gespannen voet met het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. De VNJA noemt verdere uitrol van het Twentse project dan ook ‘heel goed'. Marije Jeltes, docent jeugdrecht bij de universiteit Leiden en voormalig jeugdadvocaat, is ook enthousiast over de nieuwe aanpak. ,,Ik ken geen enkele jeugdrechtadvocaat die dit onverstandig vindt.''

De nieuwe aanpak wordt om te beginnen vanaf september in Overijssel en Gelderland ingevoerd.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Justitie wil bedrijf zelf fraude laten onderzoeken

Het Openbaar Ministerie (OM) wil in de toekomst vaker gebruikmaken van fraude- en corruptieonderzoek van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Dat legt minder beslag op rechercheurs van de Fiod, en het OM kan zaken dan sneller afwikkelen.

Thomas Bosch, coördinerend officier van justitie fraudeopsporing van het Functioneel Parket, bevestigt in het FD geluiden uit de advocatuur over deze ontwikkeling. ,,Alles kan, zolang maar duidelijk is vastgesteld dat het onderzoek dat buiten ons is gedaan, breed en diep genoeg is ­geweest" , zegt Bosch.

Waarheidsvinding aan bedrijven zelf overlaten ligt gevoelig. Politiek en samenleving eisen juist meer transparantie bij de aanpak van witteboordencriminaliteit.

,,We zien natuurlijk het liefst dat bedrijven zelf hun rotzooi opruimen en ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt", zegt Bosch. Hij benadrukt dat het OM altijd het laatste woord heeft over vervolging en de afhandeling.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

De oudere berichten staan in het archief.