Actueel

Twee derde leerkrachten heeft leerling uit arm gezin

65 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs heeft kinderen in de klas die opgroeien in armoede. Dat blijkt uit een online peiling van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder zevenhonderd leerkrachten.

De leerkrachten herkennen armoede het vaakst aan kleding en schoeisel van de leerlingen, de vakantieverhalen in de klas, het feit dat ouders niet kunnen betalen voor buitenschoolse activiteiten en de persoonlijke hygiëne van kinderen.

De meerderheid van de leerkrachten meldt dat de school maatregelen heeft voor kinderen die opgroeien in armoede. De school verwijst bijvoorbeeld naar hulporganisaties of heeft een potje voor deelname aan buitenschoolse activiteiten.

Bron: DUO Onderwijsonderzoek & Advies; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst op 12 december 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

‘Taakstraf moet mogelijk blijven bij geweld tegen hulpverleners’

De Raad voor de rechtspraak vraagt in een wetgevingsadvies aan minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid met klem om af te zien van een nieuwe wet om taakstraffen onmogelijk te maken bij zaken over geweld tegen hulpverleners. De minister wil in een wetsvoorstel dat de huidige taakstrafbeperking bij gewelds- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid en dat alleen nog maar een taakstraf kan worden opgelegd in combinatie met een celstraf.

De Raad begrijpt dat de maatschappij extra vergelding vraagt als er geweld wordt gepleegd tegen hulpverleners. Maar, zo stelt de Raad, er is nu ook al voldoende aandacht van rechters voor de ernst van dit soort misdrijven. Het wetsvoorstel belemmert de rechter in zijn mogelijkheden om rekening te houden met bijzondere omstandigheden en dus maatwerk te leveren. De Raad vindt dat erop vertrouwd mag worden dat de rechter - rekening houdend met alle omstandigheden - binnen zijn mogelijkheden per geval zorgvuldig straft. Dit wetsvoorstel spreekt dat vertrouwen niet uit.

Bron: de rechtspraak.nieuwsbrief

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Wetsvoorstel weigeren VOG op basis van politiegegevens

Dit wetsvoorstel heeft tot doel een intensievere screening mogelijk te maken voor bepaalde, door de minister aan te wijzen, functies in het 'veiligheidsdomein'. Voor deze functies is een hoge mate van integriteit nodig en zijn bestaande (justitiële) screeningsinstrumenten niet voldoende. Het wetsvoorstel introduceert daarom een nieuw soort Ver­kla­ring Om­trent Ge­drag: de VOG politiegegevens. De afgifte van deze VOG wordt geweigerd als de aanvrager niet van onbesproken gedrag is.

Bron: recht.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Hoenderloo Groep en Juzt sluiten leefgroepen

De locaties voor open en gesloten residentiële jeugdzorg van de Hoenderloo Groep in Gelderland gaan dicht in de loop van 2020. Dat heeft de overkoepelende organisatie Pluryn bekendgemaakt. Eerder werd bekend dat vestigingen van Juzt in Brabant gaan sluiten, sommige al op 31 december.

Pluryn geeft drie redenen voor de sluiting van de Hoenderloo-locaties. Pluryn en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren ontevreden over het leefklimaat en de kwaliteit van zorg op de locaties. Bovendien draaide de Hoenderloo Groep met verlies; volgens Pluryn waren de tarieven voor de specialistische zorg van de Hoenderloo Groep te laag. Als derde motief noemt Pluryn het streven om een nieuw kleinschalig en intensief aanbod te creëren voor jongeren met complexe problemen.

Juzt gaat sluiten vanwege financiële problemen. Een deel van de afnemende gemeenten had al besloten om na 31 december zorg in te kopen bij andere aanbieders. Juzt verwacht half december een plan van aanpak te hebben voor de verkoop van locaties en de overdracht van cliënten aan andere zorgaanbieders.

Volgens Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut is de afbouw van residentiële instellingen niet alleen onvermijdelijk, maar ook gewenst. 'Al jaren is bekend dat deze vorm van jeugdzorg een negatief effect kan hebben op kinderen. Zij hebben recht op een liefdevolle, kleinschalige pedagogische omgeving waar zij kunnen gedijen. Het opzetten van andere hulpvormen vraagt niet alleen geld, maar vooral ook visie en moed van gemeenten en instellingen. Zij moeten de ombouw van de zorg gecontroleerd laten verlopen, zodat er geen kinderen tussen wal en schip vallen. De aanleiding voor het sluiten van de instellingen lijkt nu vooral financieel van aard; de ambitie om de zorg voor kinderen te verbeteren lijkt minder leidend. Als gemeenten en instellingen op de huidige weg doorgaan, valt te verwachten dat nog meer instellingen moeten sluiten zonder een goed plan. Het NJi ziet liever dat bestuurders en politici de gezamenlijke ambitie en een afgesproken route hebben om goede zorg dicht bij huis op te zetten voor kinderen en jongeren. En dat ze daarbij aansluitend op een goede manier de bestaande zorg afbouwen.'

Bron: De Stentor; BN de Stem; Pluryn; Juzt; Nederlands Jeugdinstituut

Lees verder »

Tegenprestatie in bijstand overal verplicht

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat bijstandsgerechtigden een studie, stage of werktraject volgen. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

Er wordt nu door gemeenten te verschillend omgegaan met de zogenoemde tegenprestatie. Bij sommige gemeenten wordt er nauwelijks op toegezien, andere gemeenten bieden bijstandsgerechtigden actief allerlei activiteiten aan. Weer anderen eisen een tegenprestatie, met mogelijke verlaging van de bijstand als stok achter de deur.

Met het vaststellen van de tegenprestatie in de wet geeft Van Ark gehoor aan een voorstel van D66-Kamerlid Rens Raemakers, gesteund door de andere coalitiepartijen. Raemakers pleit ervoor gemeenten te verplichten een "niet-vrijblijvend" aanbod te doen aan bijstandsontvangers.

Wat zo'n aanbod inhoudt, blijft nog wel aan de gemeenten, aldus Van Ark. Daarnaast hangt dat natuurlijk af van de persoonlijke situatie van de bijstandsgerechtigde. Ze praat de komende tijd met gemeenten over de verplichte tegenprestatie en of gemeenten mogelijk meer middelen nodig hebben om dit goed toe te passen.

Bron: ANP

Geplaatst op 21 november 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Kinderombudsman: Zorginstellingen zetten belang van kind zelden voorop

Zorgprofessionals in Nederland verliezen bij het nemen van verregaande beslissingen over kinderen te vaak het belang van het kind uit het oog. Hierdoor raken veel kinderen tussen wal en schip, of worden zij een speelbal die van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dat stelt Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een rapportage die zij dinsdag presenteert op de verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

Heel vaak worden besluiten genomen op basis van financiële of praktische argumenten, en niet op basis van de vraag wat het beste voor het kind zou zijn.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Vertrouwenscrisis bij politie: aanpak zware misdaad en terrorisme in gevaar

Agenten klagen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie.

Een hoogoplopende vertrouwenscrisis tussen politieagenten van de Landelijke Eenheid belemmert in ernstige mate het inlichtingenwerk van deze politiedienst belast met de aanpak van de zware misdaad en terrorisme.

Bron: NRC.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma

Lees verder »

SCP: Participatiewet werkt niet en leidt niet tot banen voor doelgroep

De Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen voor mensen vanuit een sociale werkplaats of uitkering, zoals beoogd met de wet. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag in een eindevaluatie van de wet.

De in 2015 geïntroduceerde Participatiewet heeft als doel een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. De wet zou het voor werkgevers makkelijker moeten maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Bron: NU.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Minister Dekker komt sociale advocatuur tegemoet

Het kabinet trekt op initiatief van minister Dekker (Rechtsbescherming) extra geld uit voor sociaal advocaten voor de komende twee jaar. Het gaat om een tijdelijke toelage van jaarlijks 36,5 miljoen euro in de jaren 2020 en 2021. Op deze manier kunnen advocaten de omslag naar een verbeterde rechtsbijstand, die op termijn tot hogere vergoedingen voor de advocatuur leidt, op een verantwoorde manier maken.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 18 november 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

'Niveau jeugdbescherming onacceptabel laag'

Twee inspecties luiden de noodklok over de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. De overheid doet te weinig om kinderen die worden mishandeld of verwaarloosd te beschermen, schrijven de Inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid in een gezamenlijk rapport.

Volgens het rapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' worden kinderbeschermingsmaatregelen niet onmiddellijk uitgevoerd en wordt hulp voor kinderen en ouders niet tijdig ingezet. Meer dan de helft van de 26 Veilig Thuis-organisaties klaagde het afgelopen jaar bij de inspectie over de eigen wachtlijsten.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd; Inspectie Justitie en Veiligheid

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

‘Jaarlijks wordt in Nederland bijna 13 miljard euro witgewassen’

Onderzoekers mochten voor het eerst overzichten van verdachte transacties inzien. Het gaat in totaal om 12,8 miljard euro, blijkt daaruit.

Het grootste deel van het criminele geld dat in Nederland wordt witgewassen, is afkomstig uit Nederland zelf. Dat is een van de bevindingen van uitgebreid onderzoek naar witwassen door de Utrechtse hoogleraar economie Brigitte Unger waarover het FD woensdag schrijft. Volgens berekeningen gaat het in totaal om 12,8 miljard euro.

In Nederland wordt ieder jaar 15,7 miljard euro crimineel verdiend. De helft van dat geld wordt hier ook witgewassen. Uit het buitenland komt nog eens 5 miljard euro binnen, terwijl ruim 4 miljard euro van Nederland naar het buitenland stroomt. Al met al is zwart geld goed voor 1,6 procent van het bruto binnenlands product, blijkt volgens het FD uit het onderzoek. De cijfers tonen ook dat Nederland minder populair is als doorvoerland voor zwart geld dan werd gedacht. België en Luxemburg spelen daarin een grotere rol.

De cijfers van Unger zijn gebaseerd op gegevens van iCOV, waarin politie, justitie, de Belastingdienst en FIU Nederland samenwerken. Anders dan bij eerdere onderzoeken, betekende dat dat de onderzoeker niet hoefde te schatten maar inzicht kreeg in de daadwerkelijke gegevens van 77.000 verdachte transacties die bij die organisaties bekend zijn.

Bron: NRC.nl / FD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid © ANP Kabinet komt met meer opties om criminelen financieel te raken

Justitie krijgt meer mogelijkheden om de financiële handel en wandel van misdadigers in kaart te brengen en crimineel vermogen te ontnemen. Dat meldt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Grapperhaus wil dat gedurende langere tijd toezicht kan worden gehouden op het vermogen van veroordeelden die zich schuldig hebben gemaakt aan ondermijnende criminaliteit. Deze zogenoemde continue vermogensmonitor wordt ontwikkeld bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Daarnaast werkt de minister aan een wettelijke regeling voor strafrechtelijke curatele. Een veroordeelde die een ontnemingsmaatregel wordt opgelegd, krijgt dan ook minder te vertellen over het eigen vermogen. Er moet dan voor sommige transacties toestemming worden gevraagd aan een toezichthouder. ‘Dit is vergelijkbaar met de aanstelling van een bewindvoerder bij de verlening van een surseance van betaling als een bedrijf in financieel zwaar weer is beland', aldus Grapperhaus.

De komende maanden werkt het kabinet aan een plan om de criminaliteit nog verder aan te pakken. ‘Dat plan bestaat uit een combinatie van repressieve en preventie maatregelen: oprollen, afpakken en voorkomen', en moet in het voorjaar van 2020 klaar zijn.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in De Haag

Lees verder »

Google krijgt gezondheidsdata van miljoenen Amerikanen voor geheim project

Internetgigant Google heeft gezondheidsgegevens van tientallen miljoenen Amerikanen bemachtigd door een samenwerking met de Amerikaanse zorgaanbieder Ascension. Dat bevestigen Google en Ascension kort na berichtgeving van The Wall Street Journal.

Volgens de Amerikaanse krant zijn de betrokkenen nog niet van het delen van de gegevens op de hoogte gesteld, zo zou blijken uit verklaringen van ingewijden en vertrouwelijke documenten. Het project met de codenaam Nightingale moet de techgigant helpen voet aan de grond te krijgen in de omvangrijke zorgsector. Ook Amazon en Apple hebben dergelijke ambities, maar die bedrijven zouden nog niet kunnen beschikken over zo'n hoeveelheid data als Google.

De gegevens omvatten onder meer resultaten van laboratoriumonderzoeken en diagnoses, tot de complete medische geschiedenis van patiënten, compleet met naam en geboortedatum. Sommige medewerkers van Ascension hebben volgens de Wall Street Journal vragen gesteld over hoe wordt omgesprongen met de gegevens, zowel op technologisch als op ethisch vlak. Wetten lijken echter niet te zijn overtreden.

Google zegt in een verklaring met de hulp van Ascension belangrijke innovaties teweeg te willen brengen in de gezondheidszorg. Daarvoor worden gegevens in de cloud geanalyseerd door geavanceerde software. Dat zou levens moeten redden en moeten leiden tot kostenbesparingen. Het techconcern benadrukt dat geen privacyregels zijn overtreden en dat de gegevens goed worden beschermd.

Bron: AD.nl / The Wall Street Journal

Geplaatst door mr G.H Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67

De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Rechtspraak: passende vergoeding rechtsbijstand belangrijk voor toegang rechter

De Rechtspraak is net als de Nederlandse orde van advocaten bezorgd over de vergoeding die advocaten op dit moment ontvangen voor het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat benadrukt de Rechtspraak aan de vooravond van het Kamerdebat over dit thema.

Binnen onze democratische rechtsstaat heeft iedereen - ook als zijn of haar financiële middelen tekortschieten - het recht op toegang tot de rechter. Om van dat recht gebruik te kunnen maken is adequate rechtsbijstand door een advocaat vaak onmisbaar. Die rechtsbijstand kan alleen worden verleend als daarvoor een passende vergoeding bestaat. De scheiding der machten raakt uit balans als de rechter zijn controlerende taak niet meer volledig kan vervullen, omdat groepen burgers hem niet meer kunnen bereiken.

De advocatuur heeft aangekondigd de eerste 2 weken van januari te gaan staken. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke gevolgen de aangekondigde staking heeft op de voortgang van zittingen en welke maatregelen noodzakelijk zijn.

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Geplaatst door mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

366 duizend kinderen met jeugdzorg in begin 2019

In de eerste zes maanden van 2019 kregen 366 duizend kinderen en jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is bijna een op de twaalf jongeren. Het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg blijft toenemen, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de eerste helft van 2019.

Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 3,4 miljoen kinderen tot 18 jaar. Jeugdzorg bestaat uit jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 336 duizend kinderen kregen in de eerste helft jeugdhulp in natura; 16 duizend kinderen kregen jeugdhulp via een persoonsgebonden budget (PGB). Verder kregen 36 duizend kinderen jeugdbescherming. 7 duizend jongeren kregen jeugdreclassering. In de cijfers zit een overlap: 30 duizend kinderen kregen zowel jeugdhulp als jeugdbescherming of jeugdreclassering.

Bron: CBS; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst op 7 november 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Hogere straf voor ernstige verkeersdelicten

De wet van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) die hogere straffen mogelijk maakt voor ernstige verkeersdelicten, is vandaag door de Eerste Kamer aanvaard en treedt op 1 januari 2020 in werking. Allereerst gaat de maximale straf voor gevaarlijk rijden van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. Dat is nodig om automobilisten steviger aan te pakken die - bijvoorbeeld door onverantwoorde inhaalacties - een gevaar op de weg zijn.

Veroorzaken zij met roekeloos rijgedrag een ernstig ongeluk, dan is straks een gevangenisstraf tot maximaal 6 jaar mogelijk. In de wet is duidelijker vastgelegd wanneer sprake is van roekeloos rijden. Dit verruimt de mogelijkheden om automobilisten te vervolgen die onaanvaardbare risico's nemen en de zwaarste ongelukken veroorzaken.

Verder gaan de strafmaxima voor verkeersdelicten als rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder (geldig) rijbewijs omhoog van 3 maanden gevangenisstraf naar 1 jaar.

Binnenkort gaat een wetsvoorstel in consultatie met diverse maatregelen om de aanpak van rijden onder invloed te versterken.

Geplaatst op 7 november 2019 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Indexering alimentatie per 1 januari 2020

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Per 1 januari 2020 is het indexeringspercentage 2,5%.

Bron: LBIO.nl

Geplaatst op 4 november 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Aanbieders jeugdhulp in het gelijk gesteld in kort geding tegen 10 gemeenten

10 gemeenten in de regio Haaglanden, waaronder de gemeente Den Haag, zijn in april 2019 een gezamenlijke procedure gestart voor inkoop van jeugdhulp voor de periode 2020-2024. Volgens de gemeenten zijn de door hen in die inkoopprocedure gehanteerde tarieven reëel en noodzakelijk om de jeugdhulp efficiënter en effectiever te maken.

Jeugdformaat en 11 marktpartijen hebben een kort geding gevoerd tegen de gemeenten om deze tarieven aan te passen. Volgens de jeugdhulpaanbieders zijn de tarieven namelijk te laag en niet kostendekkend. Zij stellen dat zij niet langer in staat zijn goede jeugdhulp te verlenen als de tarieven niet worden aangepast en dat zij dan structureel verlies lijden.

De Haagse voorzieningenrechter komt onder meer tot de conclusie dat verschillende definities worden gehanteerd bij de diverse cijfers en percentages waar de gemeenten hun tarieven op baseren. Daardoor worden als het ware ‘appels met peren vergeleken'. Daarnaast is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende rekening gehouden met regionale en organisatie-specifieke aspecten die van invloed zijn op de kostprijs van de jeugdhulp. De 10 gemeenten moeten daarom opnieuw naar de tarieven kijken voor de inkoop van jeugdhulp en deze in overeenstemming brengen met de Jeugdwet, zodat de tarieven alsnog kostendekkend en reëel worden.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Minder mensen vanuit WW in de bijstand

Het aantal mensen dat vanuit een WW-uitkering in de bijstand terechtkomt, is het afgelopen jaar verder afgenomen tot 14.200, het laagste niveau sinds de economische crisis in 2008. Dat meldt De Telegraaf op basis van cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

"De economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat steeds meer WW'ers aan een baan komen. Er zijn ook meer vacatures", zegt arbeidsmarktadviseur Katinka van Brakel in de krant. Bijna zeven op de tien mensen (68 procent) van wie de WW-uitkering afliep in de eerste helft van vorig jaar hadden binnen een maand na het beëindigen van de uitkering een baan.

Wel zijn er grote verschillen te zien per regio. Zo stromen er in de arbeidsmarktregio's Haaglanden, Drechtsteden en Groningen meer mensen vanuit de WW naar de bijstand dan in de rest van Nederland.

Bron: ANP

Geplaatst op 27 oktober 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WW en bijstand

Lees verder »

Rechtspraak voor afsplitsen vorderingen schadevergoedingen in strafrecht

De Raad voor de rechtspraak staat positief tegenover het wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) om de strafrechter de mogelijkheid te geven ingewikkelde schadevergoedingsvorderingen af te splitsen van de strafzaak. Dit schrijft de Raad in een wetgevingsadvies.

In de huidige situatie moeten slachtoffers zelf een civiele procedure starten als de strafrechter aangeeft een complexe vordering niet te kunnen behandelen. Volgens het wetsvoorstel hoeven slachtoffers bij afsplitsing niet meer zelf een procedure te starten, maar gebeurt dat automatisch na verwijzing door de strafrechter. De zaak wordt dan in een aparte schadevergoedingsprocedure behandeld door gespecialiseerde rechters.

De Raad voor de rechtspraak is voorstander van een eenvoudige verwijzingsmogelijkheid naar de civiele rechter als een vordering tot schadevergoeding te complex is. De Rechtspraak pleit er wel voor dat de voordelen die slachtoffers hebben in een strafrechtprocedure, zoals de voorschotregeling waarbij de staat toegewezen schadevergoedingen voorschiet, ook in de nieuwe procedure zoveel mogelijk behouden blijven. Dat is in de nu voorgestelde procedure nog niet het geval: toegekende schadevergoedingen worden, als daders niet kunnen betalen, niet zoals in strafzaken voorgeschoten door de staat.

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Gemeenten voor rechter vanwege verlaging tarieven

Acht jeugdzorginstellingen hebben op 10 oktober een kort geding aangespannen tegen tien gemeenten in de regio Haaglanden. Zij vinden dat ze voor de tarieven die vanaf 2020 gaan gelden niet de benodigde hulp kunnen bieden aan kinderen en gezinnen.

De tien gemeenten willen in 2020 een tariefwijziging doorvoeren. De gemeenten stellen dat voor elke twee uur direct contact met een cliënt één uur voorbereiding nodig is. Jeugdformaat, aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedondersteuning, betoogt als hoofdeiser bij de rechter dat die vergoeding het onmogelijk maakt kinderen en gezinnen de zorg te leveren die nodig is. Jeugdformaat stelt dat een verhouding van 45 procent directe uren tegenover 55 procent indirecte uren reëel is.

De jeugdzorginstellingen wijzen erop dat veel indirecte uren nodig zijn voor overleg met bijvoorbeeld scholen, artsen, wijkagenten en familie. Bovendien hebben ze te maken met onvrijwillige begeleidingstrajecten waarbij jongeren niet komen opdagen. De gemeenten willen jeugdzorgaanbieders gaan afrekenen op het resultaat van behandelingen. Ze voeren aan dat de jeugdhulp effectiever moet en dat het aan jeugdzorginstellingen is hun werk efficiënter in te richten. Ze vinden dat te veel tijd bij de jeugdzorginstellingen opgaat aan reistijd, overleg en administratie.

De uitspraak van de rechter volgt naar verwachting binnen twee weken.

Bron: Omroep West; Zorg+Welzijn

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in Jeugdbescherming zaken

Lees verder »

Geen taakstraf meer bij geweld tegen politieagenten en hulpverleners

Er kan straks geen taakstraf meer worden opgelegd bij geweld tegen personen met een publieke taak. Dit betekent dat plegers van geweld tegen politieagenten en hulpverleners zoals ambulancebroeders en brandweermensen zwaarder worden gestraft.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat vandaag in consultatie is gegaan. De maatregel is een uitbreiding van het bestaande taakstrafverbod dat vooral betrekking heeft op ernstige geweld -en zedenmisdrijven.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 17 oktober 2019 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Gevangenisstraf voor jarenlange onttrekking aan ouderlijk gezag

Een 54-jarige vader is door de rechtbank tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij zijn beide minderjarige dochters aan het gezag van de moeder heeft onttrokken. Hij verbleef jarenlang met hen zonder toestemming van de moeder in Egypte, terwijl hij geen gezag over hen had.

De rechtbank stelt in haar vonnis vast dat de moeder als enige gezag (eenhoofdig gezag) over de beide minderjarige dochters had. De man kreeg van de moeder in 2003 toestemming voor een drieweekse vakantie (tot 8 augustus 2003) in Egypte met de kinderen, die toen 6 respectievelijk 2 jaar oud waren. De man is daarna met hen, in strijd met de gemaakte afspraak, in Egypte gebleven, tot aan zijn aanhouding in januari 2018 in België. Daarmee heeft de man de dochters jarenlang aan het wettig gezag van de moeder onttrokken.

Verder overweegt de rechtbank dat het niet uitmaakt of de man wellicht op enig moment in Egypte gezag over de minderjarige meisjes heeft gekregen. Dat doet niet af aan het bij de moeder berustende gezag. De man was daarom niet bevoegd met de kinderen zonder toestemming van de moeder langer dan de afgesproken vakantieperiode in Egypte te blijven.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 1 jaar tegen de man. Die eis, zo oordeelt de rechtbank, doet volstrekt geen recht aan de aard en de ernst van de strafbare feiten. De man nam de kinderen mee naar Egypte toen zij nog erg jong waren (6 en 2 jaar), en heeft hen daar zonder toestemming van de moeder bijna 15 jaar bij zich gehouden. Zij werden uit hun vertrouwde omgeving weggehaald, en van hun moeder en broer weggehouden. De man heeft de feitelijke uitoefening van het gezag door de moeder onmogelijk gemaakt. Daarmee heeft hij ernstig inbreuk gemaakt op de fundamentele norm dat kinderen in een beschermde omgeving opgevoed moeten kunnen worden. Gezien de jonge leeftijd was het van groot belang dat de moeder bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen werd betrokken. De rechtbank neemt de man bijzonder kwalijk dat hij in strijd met de belangen van de meisjes heeft gehandeld. Voor de moeder was het lot van de meisjes grotendeels onbekend. Dat heeft haar en haar zoon emotioneel enorm aangegrepen. Op een gegeven moment kreeg zij toestemming af en toe naar Egypte te komen om haar dochters te kunnen zien, maar dat betrof steeds maar een paar uur. Dat is voor haar telkens weer een kwellende en vernederende ervaring geweest.

De rechtbank kent de moeder voor haar immateriële schade een vergoeding van 25.000 euro toe. De overige gevorderde schade leent zich niet voor bespreking in het strafproces. Die vordering moet bij de burgerlijke rechter aangebracht worden. De gemachtigde van de moeder was niet gemachtigd schade namens de beide dochters te vorderen. Dus heeft de rechtbank die vorderingen niet inhoudelijk beoordeeld.

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

'Onverantwoorde veiligheidsrisico’s door tekort aan opvangplekken'

Het tekort aan opvangmogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld leidt tot onverantwoorde veiligheidsrisico's. Dat zegt Marleen van Eijndhoven, voorzitter van Het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang. "Er moet nu landelijk iets gebeuren om de problematiek aan te pakken."

Van Eijndhoven reageert hiermee op het externe linkbericht van NOS op3 dat er jaarlijks tientallen vrouwen in hotels ondergebracht, omdat er geen plek is bij de vrouwenopvang.

Minister De Jonge (VWS) heeft in een schriftelijke reactie laten weten een onderzoek in te laten stellen naar de capaciteitsproblemen.

Bron: nos.nl, nieuwsbrief huiselijk geweld

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Voortaan altijd celstraf voor geweld tegen hulpverlener

Wie geweld tegen een hulpverlener gebruikt, moet volgens het kabinet voortaan altijd een celstraf opgelegd krijgen. Dit staat in een wetsvoorstel van de ministers Sander Dekker van Rechtsbescherming en Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat maandag in consultatie is gegaan.

"Dit betekent dat plegers van geweld tegen politieagenten en hulpverleners, zoals ambulancebroeders en brandweermensen, zwaarder worden gestraft", zo laten de ministers weten.

Dekker en Grapperhaus noemen geweld tegen politieagenten en hulpverleners onaanvaardbaar. "Zij handhaven de orde, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen hulp aan mensen in nood. Niet zelden staan zij mensen bij die in levensbedreigende situaties verkeren. "

Het wetsvoorstel is een uitbreiding van al bestaande regelgeving. Zo is er een zogeheten taakstrafverbod voor plegers van ernstige geweldsmisdrijven en plegers van zedenmisdrijven.

VVD, PVV en CDA drongen eerder al aan op dergelijke wetgeving, waarna Dekker in maart van dit jaar toezegde aan het voorstel te gaan werken. De rechter kan overigens wel een taakstraf in combinatie met een celstraf opleggen.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kabinet komt met lening voor huiseigenaren om asbestdak te verwijderen

Huiseigenaren die een dak met asbest hebben, kunnen straks geld lenen om dat dak te laten vervangen. Het kabinet meldt maandag hier een fonds voor te gaan oprichten.

Het fonds wordt gevuld met bijdragen van de rijksoverheid, provincies, gemeenten en banken.

Met het fonds, dat tot 2028 zal bestaan, wil het kabinet huiseigenaren stimuleren om in actie te komen. Eerder kwam een verbod op daken met asbest niet door de Eerste Kamer.

Hoewel er dus geen verbod komt, kunnen huiseigenaren met zo'n dak wel in de problemen komen. Zo willen verzekeraars in de toekomst geen daken met asbest meer verzekeren. Zonder verzekering is het niet mogelijk om een hypotheek te krijgen.

"Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf", zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). "Het is dus niet de vraag óf, maar hóé we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen."

Bron: NU.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). Daarom heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel om in beeld te brengen hoe gemeenten nog meer dan nu regie kunnen nemen in het bieden van hulp voor deze groep jongeren. Omdat voortijdig schoolverlaten de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot, blijft het kabinet tevens de komende vier jaar 200 miljoen euro investeren om dit te verminderen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kind met beschermingsmaatregel mag tijdelijk blijven

Kinderen zonder verblijfsvergunning maar met een kinderbeschermingsmaatregel hebben sinds 1 oktober onder voorwaarden recht op een tijdelijke verblijfsvergunning.

Een kind en zijn gezin krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning als de rechter het kind onder toezicht heeft gesteld voor de periode van één jaar en de benodigde hulpverlening niet overdraagbaar is naar het thuisland of het eerste Europese land waar het gezin zich heeft gemeld. In deze periode kunnen ouders en hulpverleners werken aan het wegnemen van de ontwikkelingsdreiging bij het kind. Als de maatregel na een jaar wordt verlengd, kan de IND de verblijfsvergunning verlengen. Terugkeer naar het thuisland blijft het uiteindelijke doel. De verblijfsstatus vervalt zodra de maatregel wordt opgeheven.

Wanneer de kinderrechter het gezag van de ouders beëindigt, krijgt alleen het kind een verblijfsvergunning. De ouders komen dan niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning, waardoor het kind wordt gescheiden van het gezin.

Tot 1 mei 2019 had de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de discretionaire bevoegdheid om kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel een verblijfvergunning te geven. Deze bevoegdheid is afgeschaft.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND); Staatscourant

Geplaatst op 7 oktober 2019 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uithuisplaatsingen

Lees verder »

Huurders klagen vaker over burenoverlast zoals herrie of verward gedrag

Woningcorporaties hebben overlast de afgelopen jaren op alle vlakken zien toenemen, blijkt uit de Corporatiemonitor Woonoverlast van brancheorganisatie Aedes. De vereniging wijt de toename met name aan huurders met psychische problemen.

Meer dan 80 procent van de corporaties ziet dat het aantal meldingen over overlast door verward gedrag stijgen. Geluidsoverlast en overlast door verwaarlozing van de woning komen het vaakst voor, blijkt uit de enquête. Ruim 90 procent van de corporaties ziet meldingen over deze twee vormen van overlast toenemen. Om hoeveel meer klachten het gaat dan voorheen, is niet onderzocht.

Aedes geeft in de monitor verschillende redenen waarom huurders met verward gedrag vaker voor woonoverlast zorgen. Zo zijn het aantal plekken in zorgcomplexen en ggz-instellingen sterk gedaald, waardoor mensen met psychische problemen nu vaker zelfstandig in de wijk wonen. Volgens de monitor is goede zorg en begeleiding essentieel bij het voorkomen en aanpakken van woonoverlast. Dit ontbreekt nu vaak, aldus Aedes.

Ook pleit de branchevereniging voor betere samenwerking met lokale partners, wat nu vaak complex blijkt te zijn. 90 procent van de corporaties ziet het makkelijker kunnen uitwisselen van gegevens met andere partijen als oplossing. Zo zou er betere begeleiding gegeven kunnen worden.

Bron: NU.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Maastrichts college van B en W biedt excuses aan voor e-mailspionage

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft zijn excuses aangeboden voor het laten bespioneren van ambtenaren om een lek te vinden, schrijft 1Limburg donderdag. Het college liet vorig jaar e-mails van 41 kritische ambtenaren uitlezen door een extern detectivebureau. De ambtenaren wisten niet dat dit gebeurde.
       Het bureau doorzocht de mailboxen om te achterhalen wie vertrouwelijke notulen had gelekt. Het ging om notulen waarin werd voorgesteld om lastige medewerkers te ontslaan.

De kantonrechter in Maastricht oordeelde vorige week dat het college hiermee een grens had overschreden. De rechter zei dat er een "zwaarwegend belang" was om het lek te onderzoeken, maar dat de manier waarop dat gebeurde niet in verhouding stond tot dat doel.

Het college biedt daarom zijn excuses aan de direct betrokkenen aan. Die excuses zijn niet alleen gericht aan de medewerkers "voor wie de impact van de gebeurtenissen het grootst was, maar ook aan de hele organisatie", vanwege de onrust die daardoor is ontstaan. De gemeente Maastricht zei na de uitspraak blij te zijn met de duidelijkheid en werkt aan het herstel van het vertrouwen tussen de ambtenaren en hun werkgevers.

Eerder deze maand werd bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de spionagezaak ging onderzoeken. Dat gebeurde nadat de toezichthouder 22 klachten had binnengekregen.

 

Bron: NU.nl

 

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

WETSOVERTREDERS OPGELET: ONS KANTOOR DOET MEE AAN DE STAKING

Veel strafpleiters weigeren twee weken lang rechtsbijstand: ‘Voor twintig uur werk acht uur betaald'
Een groep strafrechtadvocaten weigert in de eerste twee weken van het nieuwe jaar bijstand te geven aan mensen die aangehouden zijn. Ze ageren daarmee tegen de afbraak van de gefinancierde rechtsbijstand. De advocaten vrezen dat mensen met een krappe beurs straks geen toegang meer hebben tot een advocaat als er geen extra geld komt. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten roepen advocaten op mee te doen aan de actie.

Bekende advocaten als Jan-Heijn Kuijpers, Jan Vlug, Richard Korver, Jeroen Soeteman, Sander Janssen, Peter Plasman en Hof-Recht Advocaten hebben al aangegeven mee te doen met het initiatief van Robert Malewicz. Steeds meer advocaten sluiten zich aan. In Nederland heeft een verdachte recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan zijn eerste verhoor door de politie. Hij moet in ieder geval die advocaat hebben kunnen raadplegen.

Advocaten dienen voor de zogenoemde piketdiensten (beschikbaarheid voor rechtsbijstand aan verdachten, vreemdelingen en verwarde mensen) aan te geven op welke data ze niet beschikbaar zijn. Uit protest tegen de in hun ogen te magere gefinancierde rechtsbijstand geeft een steeds groter aantal advocaten nu aan om de eerste twee weken van januari geen piketdiensten te draaien.

Initiatiefnemer Robert Malewicz legt uit: ,,Het was een spontane actie. Ik ben wat dat betreft helemaal klaar met de politiek. In allerlei analyses is al gezegd dat er geld bij moet, daar zijn eindeloze gesprekken over geweest met de politiek, maar er komt niets. Als je de huidige vergoedingen voor de werkzaamheden die je moet verrichten nu afzet tegen de kosten, dat kan eigenlijk niet. Verhoren duren eindeloos, daar krijg je één punt voor (rond de 100 euro, red.) Je krijgt geen extra uren meer voor zaken die complex zijn. Soms krijg je voor twintig uur werk maar acht uur uitbetaald. Afgezet tegen onze kantoor- en opleidingskosten kun je daar eigenlijk geen kantoor van draaien.''

Volgens Malewicz moet er nu iets gebeuren. ,,Ik zag een mail waarin ons werd gevraagd naar verhinderdata voor de piketdienst. Toen kwam ineens in mij op: als we allemaal verhinderd zijn, dan zie je wat er kan gebeuren als de nood steeds erger wordt. Het is wat mij betreft nu beter om een noodsignaal af te geven. Doe er structureel geld bij en zorg dat het op peil blijft.''

Malewicz realiseert zich dat de actie deels symbolisch is. ,,Er zijn duizenden piketadvocaten in Nederland en een ieder moet zijn of haar eigen afweging maken. Het is een signaal, maar mensen beginnen zich aan te sluiten. We willen nu alle mensen die op de piketlijst staan proberen te bereiken.''

Volgens de strijdlustige raadsman moet er wel verstandig om worden gegaan met de staking. ,,We moeten er wel over nadenken of dit ook moet gelden voor minderjarigen en kwetsbare mensen. We staan die mensen niet voor niets bij en ik wil niet dat de meest kwetsbare mensen hier slachtoffer van worden. We moeten dit zorgvuldig doen.''

Er zal vandaag overleg worden gevoerd met de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten om zaken te coördineren. Of de actie veel impact heeft, valt te bezien. Er staan in Nederland duizenden advocaten ingeschreven voor piketdiensten.

Bron: Voortdurende irritatie en machteloosheid over het afbraakbeleid van Fred Teeven, voorgezet door Sander Dekker.
(de tekst zelf komt van AD.nl)

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Modernisering pensioenverdeling bij scheiding naar Tweede Kamer

Wie gaat scheiden, wil niet nog jarenlang aan een ex-partner vast zitten. Toch moeten mensen nu soms jaren na dato nog met hun ex-partner om de tafel over de verdeling van het pensioen dat zij tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. Dat is geen prettige situatie. Om dit te voorkomen, wordt de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden gemoderniseerd. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft het wetsvoorstel 'verdeling van pensioen bij scheidingen 2021' vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Beiden ex-partners krijgen in de toekomst standaard de helft van het tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde pensioen. Ex-partners kunnen ook aangeven dat zij het pensioen niet willen verdelen of dat zij andere afspraken over de verdeling maken. De 50/50-verdeling van het pensioen staat los van de hoogte van beide pensioenen. Het is dan ook geen verdeling van de meestverdienende partner naar de minstverdienende partner.

Na inwerkingtreding verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch zodra ze vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) een melding van een scheiding krijgen. Dit is een verbetering ten opzichte van het huidige systeem.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 23 september 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familiezaken

Lees verder »

Geen extra geld voor jeugdhulp in Rijksbegroting

Gemeenten krijgen geen extra geld voor jeugdhulp bovenop de bedragen die eerder al zijn aangekondigd. Dat blijkt uit de Rijksbegroting 2020.

In de begroting staat dat er 1,02 miljard euro extra beschikbaar komt voor de periode 2019-2021. Dat extra geld - 420 miljoen euro in 2019 en 300 miljoen in 2020 en in 2021 - is al in mei toegezegd.

In de begroting staan ook de extra bedragen die in mei zijn aangekondigd voor de verhoging van de leeftijdsgrens voor gezinshuizen naar 21 jaar. Daarvoor is in 2020 6,1 miljoen euro beschikbaar; het bedrag loopt de komende jaren stapsgewijs op tot 11,4 miljoen euro extra en is vanaf 2023 structureel.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Jeugdzorg Nederland reageren teleurgesteld op de Rijksbegroting. Zij hoopten op verdere verhoging van het budget.

Bron: Ministerie van VWS; VNG; Jeugdzorg Nederland

Geplaatst op 20 september 2019 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Kabinet investeert 95 miljoen euro in de rechtspraak

Het kabinet investeert de komende jaren in de rechtspraak. Het geld is nodig om de financiële tekorten weg te werken en maakt het mogelijk dat de rechtspraak stappen zet om de organisatie en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in zijn brief over de rechtspraak aan de Eerste en de Tweede Kamer.

Het extra geld dient ervoor om de huidige financiële problemen op te lossen. De problemen zijn voornamelijk ontstaan omdat de rechtspraak steeds minder zaken voorgelegd krijgt én omdat de digitalisering van de rechtspraak is vertraagd. Extra geld is er ook omdat zaken zwaarder zijn geworden. Naast het op orde krijgen van de financiële basis wordt de komende jaren ook verder geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering.

Een andere verbetering zit in de organisatie van de rechtspraak. Dit is van belang om zaken die landelijk spelen, zoals de digitalisering en het maatschappelijk effectiever maken van de rechtspraak, goed te kunnen regelen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 19 september 2019 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Ruim negenduizend doodgeboren kinderen geregistreerd in vier maanden

Sinds ouders hun doodgeboren baby kunnen registreren in de Basisregistratie Personen (BRP), is dat ruim negenduizend keer gebeurd, meldt de Volkskrant dinsdag. Vier maanden geleden is de betreffende wet aangepast om dit mogelijk te maken.

In totaal zouden al 9.329 doodgeboren baby's zijn geregistreerd. Voorheen was het niet mogelijk om deze kinderen te registreren, waardoor zij - tot verdriet van hun ouders - formeel gezien niet hebben bestaan.

Vooral jaren geleden doodgeboren kinderen worden geregistreerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vooraf verwachtte het kabinet dat jaarlijks 550 ouders alsnog dergelijke geboortes zouden doorgeven, aldus de Volkskrant.

Bron: Volkskrant, NU.nl

Geplaatst op 10 september 2019 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Betere gegevensuitwisseling nodig voor aanpak onterechte uitkering bij detentie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aan de gegevensuitwisseling rondom detentie en uitkeringen te verbeteren. Er zijn opnieuw gebreken geconstateerd in de controles op uitkeringen aan gedetineerden. Hij is hierover nog in gesprek met verschillende uitvoeringsorganisaties.

Mensen met een uitkering die in detentie komen, moeten dit zelf melden bij de uitkeringsorganisatie. Eerder dit jaar meldde Nieuwsuur dat de controle hierop niet goed verliep en dat UWV daardoor onterecht uitkeringen verstrekte aan gedetineerden. Naar aanleiding daarvan heeft minister Koolmees opdracht gegeven de verstrekking van uitkeringen aan gedetineerden in de volle breedte tegen het licht te houden. Daaruit blijkt dat de gegevensuitwisseling en bestandsvergelijkingen tussen de verschillende overheidsorganisaties niet altijd sluitend is. Het gaat om gegevensuitwisseling tussen Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) enerzijds en UWV, de SVB en het Inlichtingenbureau (namens gemeenten) anderzijds.

De minister maakt voor het eind van het jaar bekend hoeveel uitkeringen er onterecht zijn verstrekt en welke acties hij precies onderneemt om de gegevensuitwisseling te verbeteren.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 9 september 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Daders sexting steeds vaker naar Halt

Het aantal jongeren dat naar Halt is gestuurd vanwege sexting, is het afgelopen jaar flink toegenomen. Dat meldt NRC. Het gaat voornamelijk om jongens van rond de zestien jaar die - meestal uit wraak - de beelden delen. Vaak omdat hun relatie op de klippen is gelopen.

Het afgelopen jaar zijn 86 jongeren naar Halt gestuurd voor het delen van naaktfoto's of -filmpjes van leeftijdsgenoten. In 2017 moesten vijftien jongeren voor dit soort ‘sexting' naar Halt, in 2016 waren dat er nog maar zeven.

Sinds twee jaar kunnen jongeren rechtstreeks doorverwezen worden naar externe linkHalt. Daarvoor werden pubers die blootfoto's en -filmpjes rondstuurden vervolgd voor het verspreiden van kinderporno. Deze zaken werden afgedaan als zedendelict, jongeren kregen standaard een aantekening.

Bij Halt worden de sextingdaders geconfronteerd met hun actie en leren ze om er over te praten en te reflecteren. Ook schrijven ze een excuusbrief voor hun slachtoffer. Als het slachtoffer dat wil, organiseert Halt een ‘herstelgesprek'. Daarnaast zijn er meerdere gesprekken met de dader en zijn ouders en spreekt Halt de ouders apart. Volgens een sextingdeskundige bij Halt komt het bijna nooit voor dat een jonge sextingdader na de Halt-aanpak opnieuw in de fout gaat.

Bron: nrc, e-nieuwsbrief huiselijk geweld

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

LSVb verwacht snelle afschaffing leenstelsel

Het leenstelsel voor studenten heeft zijn langste tijd gehad, lijkt het. Er vormt zich volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) een brede politieke coalitie voor herinvoering van de basisbeurs.

Volgens het AD geeft oppositiepartij PvdA niet langer steun aan het leenstelsel dat de partij - met de VVD en met steun van GroenLinks en D66 - zelf heeft ingevoerd. Daarmee zou er een Kamermeerderheid zijn voor terugkeer van de basisbeurs.

De studentenvakbond noemt jongerencollectief Coalitie-Y, dat de steun heeft van de ChristenUnie, de eerste hoopvolle stap naar een Nederland waarin wordt geluisterd naar de zorgen van jonge mensen en waar er serieus rekening wordt gehouden met hun belangen.

Bron: ANP

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Legalisering cannabis leidt niet direct tot minder misdaad, concludeert Nederlandse politie na bezoek aan Canada

De legalisering van de productie en het gebruik van cannabis leiden niet direct tot minder drugscriminaliteit. Die conclusie trekt een delegatie van de Nederlandse politie na een werkbezoek aan Canada. Dat land legaliseerde in oktober 2018 cannabis.

‘Qua criminaliteit zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat het nieuwe cannabissysteem de criminelen de wind uit de zeilen heeft genomen', concludeert bestuurskundige Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie. ‘Voorlopig is het nog een grote vraag of het legale systeem in Canada opgewassen zal zijn tegen de macht en de omvang van het illegale systeem.'

Met de legalisering van productie en verkoop voor recreatief gebruik loste premier Justin Trudeau een belangrijke verkiezingsbelofte in. Volgens de Canadese premier was de bijna honderd jaar oude wetgeving niet meer effectief, omdat Canadezen in de praktijk tot 's wereld zwaarste gebruikers behoren.

Bron: Volkskrant.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

OM eist werkstraf tegen snuffelende agent die gevoelige informatie mee naar huis nam

Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 240 uur geëist tegen een Haagse politieman, die ruim twee jaar lang in de politiecomputer snuffelde en daar ongeoorloofd informatie uithaalde. Naar eigen zeggen had de man een dwangmatige behoefte aan controle en zou hij daarom bijna 1300 keer in de politiesystemen zijn gedoken, ook buiten werktijd.

Het OM vermoedt echter kwade opzet en eiste ook een verbod op het uitoefenen van een publiek ambt voor vijf jaar.
De man printte de informatie (over onder meer personen en kentekens) ook uit en nam deze mee naar huis. Het politielogo en de aanduiding ‘vertrouwelijk' knipte hij eraf, aldus het OM. De agent zegt dat hij de informatie door de versnipperaar heeft gehaald.

De agent wijt zijn gedrag aan een posttraumatische stressstoornis, opgelopen door zijn politiewerk. Onderzoek van de rijksrecherche wees echter uit dat de man geregeld contacten had met een man uit Hoofddorp, die bekend was bij de politie.

Bron: AD.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Rechter: Deliveroo moet toch pensioenpremies betalen

Bezorgplatform Deliveroo moet voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst pensioenpremie gaan betalen. Dat heeft de kantonrechter dinsdag bepaald in een procedure die was aangespannen door het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg. Ook moet de maaltijdbezorger 640.000 euro aan achterstallige pensioenpremies betalen.

De kantonrechter heeft bepaald dat Deliveroo een bezorgdienst is, waardoor het bedrijf zich moet aansluiten bij het Pensioenfonds Vervoer. De maaltijdbezorger is het hier niet mee eens. Volgens het bedrijf zou niet het bezorgen van maaltijden, maar het bieden van een online platform voor restaurants de kernactiviteit zijn. Bezorging zou hier slechts een klein deel van uitmaken.

De kantonrechter gaat hier niet in mee en stelt dat alle activiteiten van Deliveroo, van het bestelproces tot de reclames van het bedrijf, gericht zijn op één doel: het bezorgen van maaltijden. Maaltijdbezorging is volgens de kantonrechter dus de kernactiviteit van Deliveroo.

Het bezorgbedrijf hoort daarom thuis in het Pensioenfonds Vervoer, waardoor Deliveroo premies moet gaan betalen voor medewerkers met een contract. Ook moet de maaltijdbezorger achterstallige pensioenpremies gaan betalen, omdat het bedrijf al meerdere jaren geen pensioenpremie betaalde voor Deliveroo-werknemers met een contract. Volgens de kantonrechter loopt dat bedrag op tot zo'n 640.000 euro.

In de bepaling van de kantonrechter zijn de mogelijke gevolgen voor de zelfstandigen van Deliveroo nog niet meegenomen. Sinds november 2017 werkt Deliveroo juist alleen nog maar met zzp'ers. De rechter oordeelde begin dit jaar echter dat dat niet kon en bestempelde de samenwerkingen met die freelancers ook als arbeidsovereenkomst.

De door het pensioenfonds aangespannen zaak gaat niet over die zzp'ers, omdat het hoger beroep over die eerdere uitspraak nog loopt.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Proefproces: verzekeringsfraudeurs voor de rechter zónder politieonderzoek

Het Openbaar Ministerie voert een reeks proefprocessen tegen verzekeringsfraudeurs zonder dat de politie onderzoek heeft verricht. Het detectivewerk wordt gedaan door de verzekeraar zelf.

Het doel is meer mensen die de verzekering tillen aan te pakken zonder de politie extra te belasten. Die laat volgens het OM nu veel fraudezaken liggen, omdat er te weinig personeel is en andere zaken zoals geweldsdelicten voorrang krijgen. In 2017 werden ruim 28.000 zaken onderzocht door de verzekeraars. Zij ontdekten voor 101 miljoen euro aan fraude, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Het werkelijke fraudebedrag bij schadeverzekeringen ligt naar schatting vier keer zo hoog.

,,Al jaren wordt er veel verzekeringsfraude gepleegd, met name bij ongevallenverzekeringen, maar slechts een bedroevend aantal komt bij de strafrechter'', zegt officier van justitie Petra Willemse. Het OM hoopt dat meer strafvervolging van fraudeurs ook een afschrikwekkende werking heeft. ,,Uiteindelijk betalen u en ik de schade in de vorm van een hogere verzekeringspremie.''

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag


Lees verder »

Geen cel maar stevig gesprek bij klein eerste delict

Minderjarigen die voor het eerst in aanraking komen met de politie voor een klein vergrijp, hoeven in de nabije toekomst niet de cel in, maar krijgen een reprimande van een agent waarbij de ouders ook aanwezig zijn. Dat meldt Het Parool.

De regio Twente heeft een jaar geëxperimenteerd om minderjarigen van een klein eerste delict stevig toe te spreken in plaats van op te sluiten in een cel. Volgens de politie is de aanpak succesvol. Van de ongeveer 120 minderjarigen die zijn aangehouden en stevig zijn toegesproken, is geen enkele opnieuw aangehouden voor een delict.

Nu behandelt de politie minderjarige delinquenten nog hetzelfde als volwassenen. Het opsluiten in een cel is volgens de Kinderombudsman echter erg ingrijpend voor kinderen. De ombudsman pleitte eerder dit jaar, in het rapport 'Hoeveel nachtjes nog?', kinderen alleen op te sluiten in een cel als het echt niet anders kan.

In Overijssel en Gelderland wordt de aanpak in september ingevoerd. De aanpak wordt uiteindelijk landelijk overgenomen.

Bron: Het Parool; De Kinderombudsman; Politie

Geplaatst op 15 augustus 2019 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdhulp

Lees verder »

Inspectie waarschuwt voor vervalste VOG’s

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt dat er valse Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) in omloop zijn. De Inspectie verzoekt instellingen personeelsdossiers te controleren op vervalste verklaringen.

De overheidsdienst Justis, die personen screent en VOG's afgeeft, ontving melding van een detacheringsbureau die vervalste VOG's aantrof in zijn administratie. De VOG's waren onder andere aangevraagd voor het werken in de jeugdzorg. Het bureau heeft ook aangifte gedaan bij de politie.

De Inspectie heeft diverse brancheorganisaties gevraagd hun leden te informeren. De belangrijkste boodschap is dat (jeugd)zorginstellingen en de partijen die personeel leveren aan deze instellingen, altijd een originele VOG moeten vragen. De instelling is verplicht de VOG te controleren op echtheidskenmerken. Het papier is onder meer voorzien van een raster, het blauwe Rijkslogo, een karakteristiek golvend watermerk en een hologram. De komende tijd zal de inspectie hier extra op toezien.

Bron: Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ots

Lees verder »

Transactie van 70.000 euro voor geldkoerier

Een geldkoerier die woensdag 24 juli op de A16 bij Zwijndrecht is onderschept met een bedrag van 700.000 euro in contanten heeft een transactie van 70.000 euro betaald. Daarmee is voor hem de strafzaak afgedaan.

De politie hield de 25-jarige man uit Zaandam aan bij een verkeerscontrole. De agenten stuitten in de auto op een verborgen ruimte met een tas vol 100 euro biljetten. De bestuurder beriep zich op zijn zwijgrecht en wilde niets verklaren over de herkomst van het geld.

De officier van justitie bij het Landelijk Parket heeft de man de transactie aangeboden, omdat er in de zaak geen nader onderzoek mogelijk is. Het was een toevalstreffer zonder verdere aanknopingspunten.

De man werd na de aanhouding door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld. Na betaling van de transactie is hij deze week in vrijheid gesteld. Hij heeft ook afstand gedaan van de 700.000 euro die hij vervoerde en de auto waarin hij reed. Dat maakte ook deel uit van de afdoening door het Openbaar Ministerie (OM).

Bron: OM.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Celstraffen voor afpersing door Utrechts stel bij seksafspraken

Een 32-jarige vrouw is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De vrouw heeft twee mannen afgeperst en een derde slachtoffer geprobeerd af te persen. Bij die poging was ook haar vriend betrokken. Hij is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden.

De vrouw lokte de slachtoffers met een seksdate voor geld naar verschillende Utrechtse woningen. Het eerste slachtoffer zat op de bank in de woning toen er plotseling twee onbekende mannen binnenkwamen. Die hebben hem toen onder bedreiging 250 euro afhandig gemaakt. Een tweede slachtoffer werd door de vrouw verzocht om bij aankomst direct 600 euro te betalen. Daarop verliet de man de woning. Eenmaal buiten werd hij door twee mannen met geweld van 310 euro beroofd. Bij een derde poging tot afpersing was de 25-jarige vriend betrokken. Hij maakte - uit naam van zijn vriendin - via WhatsApp een afspraak met het slachtoffer. Toen het slachtoffer in de woning kwam, stonden er drie mannen voor zijn neus, waaronder de 25-jarige vriend. Die stompte het slachtoffer en schreeuwde dat hij 500 euro moest overmaken. Ook werd zijn telefoon vernield toen hij 112 belde.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank ook rekening met het feit dat dit soort strafbare feiten vaak niet aan het licht komen omdat de slachtoffers door angst of schaamte geen aangifte doen. De opgelegde straffen zijn gelijk aan de eisen van de officier van justitie. Bij de vrouw legt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden op, waaronder reclasseringstoezicht en een behandeling voor haar GHB-verslaving.

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Voortaan geen cel maar ‘pittig gesprek’ met minderjarige verdachten

Minderjarigen die voor het eerst een klein vergrijp als een winkeldiefstal plegen, komen in de nabije toekomst weg met een stevige reprimande. De Politie Oost-Nederland experimenteerde afgelopen jaar in Twente met een aanpak waarbij minderjarigen die voor het eerst met de politie in aanraking komen, niet in de cel worden gegooid, maar een stevig gesprek met een agent krijgen, waarbij ook hun ouders aanwezig zijn. Die aanpak wordt landelijk overgenomen.
Een urenlang verblijf in de cel kan voor minderjarigen traumatisch zijn en uit de proef in Twente is gebleken dat een pittig gesprek veel beter werkt. Geen van de ongeveer 120 kinderen tussen 12 en 18 jaar die afgelopen jaar in Twente werden betrapt en bestraffend zijn toegesproken, kwam tot nu toe terug op het politiebureau vanwege een nieuw delict, stelt de politie.

Landelijk kan dat vele duizenden kinderen een verblijf in de cel besparen. Jaarlijks zijn er in Nederland rond de 30.000 politieverhoren met minderjarige verdachten. Nu gaan minderjarige delinquenten nog door dezelfde molen als meerderjarige verdachten. Dat betekent dat ze in een politieauto richting cellencomplex gaan en ze na fouillering vaak urenlang - soms ook 's nachts - in de cel zitten tot er een advocaat is die hen kan bijstaan in het verhoor.

Ook de politie is daar niet blij mee, stelt projectleider Jeannette de Vries van de politie. ,,Politiemensen hebben gekozen voor dit vak omdat ze het hart op de juiste plek hebben. Zij kunnen er ook slecht tegen dat kinderen urenlang huilend in de cel zitten omdat ze een blikje cola of zo hebben gestolen. Dat klopt gewoon niet.''

Het opsluiten van minderjarigen is onnodig, traumatiserend en het schiet het pedagogische doel voorbij, vinden onder meer Defence for Children, de Kinderombudsvrouw en de Vereniging van Nederlandse Jeugdadvocaten (VNJA). Bovendien staat het op gespannen voet met het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. De VNJA noemt verdere uitrol van het Twentse project dan ook ‘heel goed'. Marije Jeltes, docent jeugdrecht bij de universiteit Leiden en voormalig jeugdadvocaat, is ook enthousiast over de nieuwe aanpak. ,,Ik ken geen enkele jeugdrechtadvocaat die dit onverstandig vindt.''

De nieuwe aanpak wordt om te beginnen vanaf september in Overijssel en Gelderland ingevoerd.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Deurwaarders eisen 10 miljoen euro van ministerie van Justitie

Ruim driehonderd gerechtsdeurwaarders zijn rond de 10 miljoen euro aan inkomsten misgelopen door een fout van het ministerie van Justitie, zegt hun beroepsorganisatie KBvG. De deurwaarders eisen daarom alsnog het geld via de rechter, schrijft het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

Het bedrag dat de gerechtsdeurwaarders in rekening mogen brengen bij schuldenaren zou niet kloppen. Het ministerie moet dit bedrag berekenen, maar gebruikt hiervoor cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die al sinds 2012 niet meer zijn vernieuwd.

De KBvG liet daarom onafhankelijke adviseurs van drie grote deurwaarderskantoren berekenen om hoeveel misgelopen geld het gaat. Bij GGN ging het om 2,5 miljoen euro, bij Flanderijn om 950.000 euro en bij Janssen & Janssen om 580.000 euro. Op basis van deze bedragen schat de beroepsorganisatie een totaalbedrag van 10 miljoen euro voor de hele sector.

De deurwaarderssector heeft het moeilijk sinds de invoering van de marktwerking, schrijft het FD. De omzet loopt sindsdien terug en de kosten stijgen.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Stoelensmijter op A4-viaduct ging al eerder de fout in

Eerder waren het stenen en afgelopen april waren het tuinstoelen die Sherwin I. (35) vanaf een viaduct bij Rijswijk op de A4 gooide. Er vielen destijds geen gewonden.

Vrijdagochtend 26 april om 10.00 uur had I. de tuinstoelen gestolen en gooide ze vanaf het viaduct de Bosgang in Rijswijk op de snelweg. Twee exemplaren wist hij over het metershoge hek te krijgen. Dat hek stond er na een incident uit 2005, toen een automobiliste overleed nadat een stoeptegel door haar voorruit was gegooid. Daar was I. niet bij betrokken, maar twee jaar geleden gooide hij wel stenen vanaf de overgang. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

I. was vandaag niet bij de voorbereidende rechtszitting aanwezig. Volgens zijn advocaat Hugo Fijma moet I. helemaal niets hebben van rechters, officieren, advocaten en politieagenten. ,,Zijn taalgebruik kan ik hier niet herhalen", zei Fijma vanochtend. ,,Mijn cliënt is niet gediend van justitiële aandacht. Dat vindt hij onprettig en niet nodig."

Opvallend genoeg pleitte de raadsman ervoor om niet al te veel haast te maken met de zaak. Hij vindt dat zijn cliënt hulp nodig heeft en dat hij die met een nieuwe wet die op 1 januari wordt ingevoerd, beter kan krijgen. ,,De zaak is juridisch niet heel spannend en het zal waarschijnlijk wel tot een veroordeling komen. Maar de belangrijkste vraag is wat er met mijn cliënt moet gebeuren." Bij de eerdere veroordeling in 2017 legde de rechtbank geen tbs op, maar werd wel gewezen op de mogelijkheid van opname met een rechterlijke machtiging.

Overigens is de kans dat de zaak nog dit jaar behandeld wordt, niet groot. Sherwin I. staat op de wachtlijst voor het Pieter Baan Centrum. Het lijkt er niet op dat de uiteindelijke rapportage vóór de volgende zitting gereed zal zijn. ,,Ik heb begrepen dat hij inmiddels dwangmedicatie krijgt. Als dat aanslaat, hebben we volgens zijn advocaat van de vorige zaak een heel andere verdachte, die wel iets te melden heeft."

De rechter veroordeelde hem in 2017 tot een jaar gevangenisstraf. Toen moest hij niet alleen voorkomen voor het gooien van stenen, maar ook voor de mishandeling van een NS-medewerker en omdat hij tot twee keer toe herrie schopte bij het stadhuis in Den Haag.

 

Bron: AD.nl

 

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Grootste drugsvangst ooit in Duitsland: 4500 kilo cocaïne ter waarde van een miljard euro

De Duitse douane heeft in de haven van Hamburg in een container uit Uruguay 4500 kilo cocaïne gevonden. Het is de grootste cokevondst ooit in Duitsland. De drugs zat in 4200 pakjes, verdeeld over 211 sporttassen. Het zou gaan om een goede kwaliteit cocaïne die een straatwaarde had kunnen hebben van een miljard euro.

De douane in Hamburg heeft de vondst van twee weken geleden vandaag pas bekendgemaakt. De drugs zijn de afgelopen twee weken in het diepste geheim afgevoerd en vernietigd. De lading was afkomstig uit Montevideo (de hoofdstad van Uruguay) en bestemd voor Antwerpen. Het onderzoek naar de mensen achter de smokkel duurt voort.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Rechtbanken verliezen zeggenschap

Om de „niet effectieve" en „complexe" rechtspraak beter te besturen krijgt de overkoepelende Raad voor de Rechtspraak meer macht

De Raad voor de Rechtspraak krijgt meer macht om rechters en rechtszaken te herverdelen over het land, om de achterstanden binnen de rechtspraak weg te werken. De elf rechtbanken en vier gerechtshoven in Nederland krijgen daarom de komende jaren minder te zeggen over de eigen organisatie.
Dat blijkt uit een brief die Raad-voorzitter Henk Naves anderhalve week geleden naar minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft gestuurd en die in handen is van NRC. De andere inrichting van de rechtspraak is volgens Naves nodig omdat de huidige bestuursvorm „niet effectief" en „complex" is.

Bron (en meer tekst op): www.nrc.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Voortvluchtige huisjesmelker terug in Nederland

De voortvluchtige oplichter Harry O, die in Nederland nog bijna 8 jaar celstraf uit moet zitten, is dinsdag aangekomen op Schiphol. De man is uitgeleverd door Suriname.

In juli werd in de uitzending van Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de man, die als huisjesmelker miljoenen euro's verdiende over de ruggen van kwetsbare mensen. Hij werd enkele jaren geleden al veroordeeld, maar was er vandoor. Sinds begin dit jaar zocht het speciale team van politie en OM dat zich bezighoudt met de opsporing van mensen die nog een straf moeten uitzitten, FastNL, naar de 65-jarige Hagenaar. De man bleef onder de radar, en besloten werd hem op de Nationale Opsporingslijst te plaatsen.

Op 9 juli kwam hij op de lijst, en dat leverde enige tientallen tips op. Al op 11 juli kon bekendgemaakt worden dat hij in Suriname zat. Hij werd aangehouden en Nederland vroeg om zijn uitlevering.

Bron: OM.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag


Lees verder »

Oriënterend feitenonderzoek Rijksrecherche naar twee hoofdofficieren

Het College van procureurs-generaal heeft besloten een oriënterend feitenonderzoek in te stellen naar mogelijk strafbaar handelen door de voormalig hoofdofficieren van parket Rotterdam en het Functioneel Parket. De aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van het rapport van de commissie Fokkens, met name hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk is op 26 juni j.l. openbaar gemaakt. Het College gaf vorig jaar deze commissie Fokkens opdracht tot een onafhankelijk onderzoek naar onder meer het bestaan van een relatie tussen de twee hoofdofficieren van justitie.
Het oriënterend feitenonderzoek wordt verricht door de Rijksrecherche onder leiding van een officier van justitie van het Landelijk Parket. Het onderzoek richt zich voor beiden op het gebruik van door het OM aangeboden en/of betaalde diensten zoals het gebruik van een dienstauto met chauffeur, het maken van afspraken in hotels en restaurants en het om-/bijboeken van een terugvlucht en hotelovernachting tijdens een conferentie in 2012 in Bangkok.

Ook wordt onderzocht of en in hoeverre de voormalig hoofdofficier van Rotterdam, in zijn toenmalige functie van procureur-generaal, de uitkomst van een aanbesteding inhoudelijk heeft beïnvloed.
Uit het onderzoek zal moeten blijken wat de feiten zijn - voor zover die nog niet uit het onderzoek van de commissie Fokkens blijken - en of er mogelijk sprake is geweest van het plegen van strafbare feiten. Afhankelijk van de uitkomst zal worden beoordeeld of een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Het is nu niet te zeggen hoe lang het oriënterend feitenonderzoek zal duren. De twee betrokkenen zijn op dit moment geen verdachten.

Het College van procureurs-generaal heeft daarnaast het voornemen om het dienstverband met de voormalig hoofdofficieren van het parket Rotterdam en het Functioneel Parket te beëindigen. Beiden zijn daarvan op de hoogte gesteld.

Bron: OM.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Aantal nieuwe pleeggezinnen in 2018 gedaald

In 2018 hebben zich 2.566 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven, 3 procent minder dan in 2017. In totaal hebben dat jaar 16.534 pleeggezinnen tezamen 22.741 kinderen opgevangen. Dat blijkt uit de Factsheet Pleegzorg 2018 van Pleegzorg Nederland.

Er zijn in 2018 meer kinderen in een pleeggezin geplaatst dan uit een pleeggezin vertrokken. Aan het eind van 2018 woonden 18.486 kinderen bij pleegouders. Dat is meer dan eind 2017. Die toename komt doordat ze gemiddeld langer bij pleegouders wonen.

Bron: Jeugdzorg Nederland; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst op 26 juli 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ondertoezichtstelling

Lees verder »

Aanvraag tolkvoorziening voortaan altijd bij UWV

Als u een tolkvoorziening nodig heeft, kunt u vanaf 1 juli 2019 voor uw aanvraag terecht bij UWV. En niet meer bij verschillende organisaties. UWV en Tolkcontact gaan samenwerken om de tolkvoorziening makkelijker te maken.

Wat betekent dit voor u? Het aanvragen van een tolkvoorziening gaat straks altijd via UWV. Het UWV beslist of u tolkuren krijgt en gaat over de tolkbudgetten.
De toekenning van (extra) uren geeft het UWV automatisch door aan Tolkcontact.

Bron: www.uwv.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in procedures bij het UWV

Lees verder »

In politieauto geboeide man ontsnapt en vervolgens weer opgepakt

Een man die op verdenking van mishandeling was aangehouden en geboeid achter in een politieauto was gezet, is het zaterdagavond gelukt om te ontsnappen. Lang duurde zijn vrijheid niet, aangezien hij zondagochtend bij een vriend in de auto werd aangetroffen, meldt een wijkagent uit het Noord-Hollandse Heemstede.

De agenten die de man aanvankelijk hadden aangehouden, waren na de arrestatie van de verdachte nog even weggegaan voor de afhandeling van opstootjes en ongeregeldheden.Toen de politiemensen terug bij de auto kwamen, bleek de verdachte gevlogen, aldus een politiewoordvoerder.

Zondagochtend kwam de politie de man toevallig weer op het spoor, toen ze afging op een melding van een automobilist die zou zijn doorgereden na een ongeval. Iets later kwam een melding binnen dat er mensen bij een auto lachgas zouden gebruiken. Het bleek de auto te zijn die bij de aanrijding betrokken was. De verdachte zat achter in die auto, nog steeds geboeid. "Hij mocht weer bij ons instappen", schrijft de wijkagent.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

GRAPPERHAUS WIL AL BIJ VERDACHTE DNA AFNEMEN

DNA afnemen bij elke verdachte van een zwaar misdrijf. Dat wil minister Grapperhaus wettelijk mogelijk laten maken. Ook op andere manieren wil Grapperhaus het gebruik van DNA-profielen verruimen, blijkt uit een brief die de minister naar de Tweede Kamer stuurde.

Op dit moment kan pas DNA-materiaal worden afgenomen bij iemand die veroordeeld is voor een ernstig misdrijf. Hierdoor blijft volgens Grapperhaus een groep veroordeelden buiten schot: zij lopen DNA-afname mis doordat ze geen vaste woon- of verblijfplaats hebben of zich niet melden bij de politie. De minister stelt dat deze afname al in een eerder stadium kan plaatsvinden.

Grapperhaus wil het daarom wettelijk mogelijk maken om celmateriaal af te nemen van elke verdachte van een misdrijf waarop minstens vier jaar celstraf staat. Dit DNA-materiaal wordt dan bewaard tot het moment waarop de verdachte wordt veroordeeld. Het gaat onder meer om mensen die na verhoor of tijdelijke hechtenis vrij komen, maar nog wel verdachte blijven.

Een bredere optie die Grapperhaus overweegt, is het afnemen en bewaren van DNA bij alle verdachten die in verzekering worden gesteld. Nog een stap verder gaat het voorstel om in uitzonderlijke gevallen ook bij niet-verdachten DNA-materiaal af te nemen. Er moet dan wel sprake zijn van een dringende noodzaak en een zeer ernstig misdrijf. Tenslotte onderzoekt de minister of het juridisch mogelijk is om altijd celmateriaal af te nemen van een specifieke categorie verdachten: bijvoorbeeld die van gewelds- en zedenmisdrijven.

Bron: Advocatenblad.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Hysterisch schreeuwende buur blijkt dolgelukkige man die éindelijk spelletje uitspeelde

Een bezorgde man in een flatgebouw schakelde gisteren de politie van de West-Vlaamse zone Kouter in omdat zijn onderbuurman hysterisch werd, maar bij aankomst stelden de agenten vast dat de man niets verkeerds van plan was. Hij had net, na meer dan een jaar, een computerspel tot een goed einde gebracht.

,,Mijn onderbuurman is hysterisch en staat luidkeels op straat te schreeuwen", liet een man gisteravond weten. Bovendien had hij in zijn woning lawaai gehoord. De buurman belde bezorgd de politie, waarna die een kijkje ging nemen.

Maar niets was wat het leek, zo blijkt uit het hilarische verslag van de politie op Facebook: ,,De onderbuur opent zijn deur in een euforische bui. Het geluk straalt van hem af. Hij laat onze diensten in de woonkamer zien hoe hij eindelijk na een vol jaar en enkele maanden een spel op een verouderde Nintendo-console, Super Ghost (officieel Super Ghouls 'n Ghosts, - red.) genaamd, volledig heeft kunnen uitspelen. Nog nooit slaagde hij hierin."

De man kon eindelijk zijn prinses bevrijden en in de armen nemen. ,,Betrokkene wordt licht emotioneel als hij over zijn geslaagde optreden vertelt. Hij erkent naar buiten gelopen te zijn, in het openbaar enkele vreugdekreten gekraaid te hebben en bij binnenkomst twee woonkamerstoelen te hebben gegooid. Dit allemaal uit vreugde. Hij ging zichzelf vanavond trakteren op een lekkere maaltijd, volgens hem heeft hij het verdiend om eens niet zelf te moeten koken. Het leven kan toch mooi zijn als alles op zijn plek valt..."

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

 

Lees verder »

Justitie wil bedrijf zelf fraude laten onderzoeken

Het Openbaar Ministerie (OM) wil in de toekomst vaker gebruikmaken van fraude- en corruptieonderzoek van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Dat legt minder beslag op rechercheurs van de Fiod, en het OM kan zaken dan sneller afwikkelen.

Thomas Bosch, coördinerend officier van justitie fraudeopsporing van het Functioneel Parket, bevestigt in het FD geluiden uit de advocatuur over deze ontwikkeling. ,,Alles kan, zolang maar duidelijk is vastgesteld dat het onderzoek dat buiten ons is gedaan, breed en diep genoeg is ­geweest" , zegt Bosch.

Waarheidsvinding aan bedrijven zelf overlaten ligt gevoelig. Politiek en samenleving eisen juist meer transparantie bij de aanpak van witteboordencriminaliteit.

,,We zien natuurlijk het liefst dat bedrijven zelf hun rotzooi opruimen en ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt", zegt Bosch. Hij benadrukt dat het OM altijd het laatste woord heeft over vervolging en de afhandeling.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Motorclub Hells Angels verboden in Nederland

Hells Angels Motorcycle Club Holland is in strijd met de openbare orde en wordt ontbonden en verboden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist in een civiele procedure tussen het Openbaar Ministerie en de Hells Angels. Ook de wereldwijde organisatie van Hells Angels mag niet actief zijn in Nederland.

Het Openbaar Ministerie had om het verbod en de ontbinding van de Nederlandse afdeling van de motorclub gevraagd. Om tot een beslissing te komen moet eerst de vraag worden beantwoord of de Hells Angels een organisatie is. De rechtbank oordeelt dat dat het geval is. Zo bestaan er zogenoemde ‘Worldrules' en zijn er Worldmeetings. The Worldmeeting heeft de zeggenschap over alles wat de Hells Angels en hun charters raakt. Zo kunnen op de Worldmeetings alle beslissingen die op lager niveau zijn genomen worden teruggedraaid. Overtreding van de regels kan leiden tot een boete of verwijdering. Regels of aanpassingen van de huidige regels kunnen ingediend worden op regionaal, nationaal en op mondiaal niveau. De organisatie treedt naar buiten toe onder de naam Hells Angels in combinatie met een geografische naam. Dit komt ook tot uiting in de kleding en patches en websites.

De organisatie Hells Angels is een gevaar voor de openbare orde, zo oordeelt de rechtbank. De Hells Angels zien zichzelf als een 1%-club, een club van outlaws. Een club waar een cultuur van wetteloosheid heerst en overheidsgezag buiten de deur wordt gehouden. Er zijn verschillende patches die uitgereikt worden aan leden die (ernstig) geweld plegen. Ook zijn er fondsen voor leden die in de gevangenis zitten of vervolgd worden. Hells Angels profileren zich als de grootste en machtigste motorclub. Zij vinden dat andere clubs naar hen moeten luisteren, met langdurige conflicten tot gevolg. Dit gaat wereldwijd gepaard met een reeks aan ernstige incidenten, zoals een levensgevaarlijke brand in een café in Kerkrade en een massale vecht- en schietpartij in een hotel in Rotterdam. Uit in de inhoud van de incidenten komt een beeld naar voren van ernstig geweld door en tegen de Hells Angels.

Het geweld is structureel en komt voort uit de cultuur die binnen de motorclub heerst. De rechtbank vindt het verbod daarom noodzakelijk om de samenleving te beschermen. De Hells Angels zijn als individuele leden onderdeel van een organisatie die in strijd is met de openbare orde. Het verbod houdt in dat zij vanaf vandaag niet in die hoedanigheid in Nederland mogen zijn. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen hoe zij hiertegen willen optreden.

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

OM lanceert eigen parfum-lijn

Bij de productie van XTC en andere synthetische drugs, is er altijd gevaar voor aanwezigheid van giftige stoffen, gassen, brand of ontploffing. Ook ontstaat er bij de productie gevaarlijk afval. Dit afval wordt vaak geloosd op open water of in de natuur en levert gevaar op voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Als er sprake is van lozingen op open water of het riool, is er ook gevaar voor de drinkwatervoorziening. Het is mede hierom, dat het van belang is labs en dumpingen op te sporen en de daders van deze drugscriminaliteit te straffen. Voor opsporing en vervolging van XTC criminelen is de hulp van burgers nodig.

De signalen voor de aanwezigheid van een drugslab in de buurt, vooral de opvallende geur, worden onbewust wel opgemerkt maar niet direct gekoppeld aan drugslabs en dumpingen. Het Openbaar Ministerie gaat zorgen dat burgers dit belangrijkste signaal kunnen herkennen. Via de nieuwe campagne ‘XTC, daar zit een luchtje aan' brengt het OM deze geur onder de publieke aandacht met de introductie van een nieuw parfum: XTACY. Den Bosch, hoofdstad van de provincie met de hoogste dichtheid opgerolde drugslabs, had vandaag de primeur.

Officier van Justitie Lars Stempher over de nieuwe campagne: "De aanpak van de productie van synthetische drugs wordt voortdurend vernieuwd omdat criminelen steeds handiger worden in het verbergen en afschermen van hun labs voor politie en justitie. Het maatschappelijk probleem wordt hiermee steeds groter omdat de labs gevaarlijk zijn en het afval in het publieke domein wordt geloosd, tot de openbare weg en in slootjes aan toe. Met alle gevolgen voor de volksgezondheid en milieuschade van dien. De drugslabs worden ook in de bebouwde kom ondergebracht en omdat deze sporen nalaten die het publiek zou kunnen herkennen, introduceren wij met het nieuwe parfum het belangrijke signaal voor de aanwezigheid van zo'n lab. Onder het motto: eens geroken wordt later herkend."

Meer informatie over de campagne is te vinden op www.OM.nl/daarziteenluchtjeaan

Bron: OM.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.
(Fijma zelf draagt meestal La nuit de l'homme van YSL)

Lees verder »

Opnieuw signalen van opgenomen telefoongesprekken bij DJI

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft helaas ALWEER een signaal gekregen van strafrechtadvocaten dat telefoongesprekken met een zelfde cliënt in een penitentiaire inrichting zijn opgenomen. Ondanks dat deze advocaten hun telefoonnummers hadden geregistreerd in het nummerherkenningsysteem, zijn deze nummers niet herkend in het telefoniesysteem van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Het is op dit moment onduidelijk wat de oorzaak van het incident is en wat de omvang is. Ondanks herhaalde verzoeken van de kant van de NOvA heeft DJI daarop tot op heden geen uitsluitsel over gegeven. Het incident zal uiteraard betrokken worden bij het lopende onafhankelijke onderzoek bij DJI dat is gestart naar aanleiding van eerdere incidenten. De NOvA maakt zich, gelet op de incidenten, zorgen over de betrouwbaarheid van het systeem bij DJI.

Inmiddels heeft de DJI aan de NOvA nadere informatie verstrekt over de ten onrechte opgenomen telefoongesprekken tussen strafrechtadvocaten en hun cliënten. Door een fout in de software in het systeem bij DJI is een aantal geheimhoudersnummers enkele dagen ten onrechte niet afgeschermd. Op 7 maart, 8 maart en 25 april 2019 zijn 164 gesprekken ten onrechte opgenomen. DJI stelt dat deze gesprekken niet zijn uitgeluisterd en dat de database met de opgenomen gesprekken op 14 mei jl. is geschoond.

Bron: advocatenorde.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, strafadvocaat in Den Haag

Lees verder »

Wetsvoorstel Grapperhaus om alle onvrijwillige seks strafbaar te maken

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) werkt aan een wetsvoorstel waarin staat dat alle onvrijwillige seks strafbaar is, zo meldt hij woensdag. Ook seksuele intimidatie wordt verboden.

Door de bestaande wet uit te breiden met de strafbaarstellingen 'seks tegen de wil' en 'seksuele intimidatie', wil Grapperhaus het slachtoffers makkelijker maken om aangifte te doen. Hij hoopt ze op deze manier beter te beschermen.

In de aangepaste wet moet seks tegen de wil het criterium worden. Nu is dat nog dwang. Volgens de minister ligt de lat soms te hoog voor het bewijzen van dwang bij aanranding en verkrachting, bijvoorbeeld doordat het slachtoffer zich uit angst niet heeft kunnen uiten.

Verder speelt mee dat aangiftes niet altijd kunnen worden opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) hoeft niet langer te bewijzen dat het slachtoffer zich heeft verzet. Uit verklaringen moet wel blijken dat de seks tegen de wil van het slachtoffer was.

Voor het aangaan van seksueel contact moet duidelijk zijn of de betrokkenen ermee instemmen. Indien één persoon niet zeker is of dit het geval is, geldt er een "onderzoeksplicht". Hij of zij moet de ander dan bijvoorbeeld vragen stellen.

Bron: NU.nl

Geplaatst door mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

'ALARMERENDE TOENAME AANTAL HUURCOMMISSIE-ZAKEN'

Verhuurders worden in meer dan de helft van de zaken voor de Huurcommissie verplicht tot het repareren van gebreken in huurwoningen. Het aantal zaken dat de commissie in behandeling nam is dit jaar al verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een analyse die BNR heeft gemaakt van uitspraken die de Huurcommissie heeft gedaan.

In 2019 deed de Huurcommissie tot nu toe uitspraak in 453 zaken waarbij een huurder huurverlaging wilde afdwingen bij de verhuurder, wegens gebreken aan de huurwoning. Daarmee dwongen zij een gemiddelde - tijdelijke - huurverlaging van 220 euro af. In 2019 werden er tot nu toe twee keer zoveel zaken door de Huurcommissie behandeld als in dezelfde periode in 2018. Volgens Marcel Trip van de Woonbond is dat een ontwikkeling om goed in de gaten te houden. 'De commerciële huursector is over het algemeen wat oververtegenwoordigd in deze cijfers en die is de afgelopen jaren gegroeid. Het is wel een alarmerende toename.'

Bron: BNR.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Aantal wrakingsverzoeken blijft stijgen

In 2018 zijn er fors meer wrakingsverzoeken ingediend tegen rechters ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2018 werd 750 keer een wrakingsverzoek bij een rechtbank of hof ingediend, tegen 605 verzoeken in 2017. Een klein deel van de verzoeken, rond de 2,5 procent, is daadwerkelijk toegewezen. In 2018 betekende dit dat in totaal 20 keer een rechter werd vervangen.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal wrakingsverzoeken in 2018 vooral is toegenomen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, het gerechtshof Den Haag en de rechtbank Gelderland. Bij deze gerechten was de toename 60 procent of meer vergeleken met het gemiddeld aantal wrakingsverzoeken in 2013-2017. In mindere mate steeg ook bij de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Midden-Nederland het aantal wrakingsverzoeken, met meer dan 20 procent.

Waardoor de stijging wordt veroorzaakt, is lastig te verklaren. Eind 2018 boog de Hoge Raad zich over 2 wrakingsverzoeken, en kwam tot de conclusie dat onder meer een inhoudelijke (tussen)beslissing of de motivering ervan geen grond tot wraking mag zijn. De verwachting is dat als gevolg van deze 2 uitspraken het aantal wrakingsverzoeken in de toekomst weer zal dalen.

In Nederland heeft iedere burger recht op een onpartijdige rechter. Wie partij is in een rechtszaak en reden heeft om te denken dat de rechter een zaak niet onpartijdig kan beoordelen, kan de wrakingskamer vragen deze rechter te laten vervangen. 3 rechters bekijken vervolgens of de wraking terecht is of niet.

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Enkelbanddragers in heel Nederland preventief opgepakt wegens grote softwarestoring

De politie heeft gisteravond een onbekend aantal veroordeelden met een enkelband opgepakt na overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de reclassering. Door een probleem met de software kwamen de gegevens over de enkelbanden niet goed door in de meldkamer en waren er zodoende gedetineerden buiten beeld. Hierdoor zat er in sommige gevallen ‘niks anders op' dan de enkelbanddragers in te sluiten.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de storing een gevolg van een software-update. Inmiddels is het systeem weer operationeel en zijn alle enkelbanddragers weer in beeld. ,,Er wordt hard gewerkt om het systeem weer 100 procent stabiel te krijgen." De justitiabelen die preventief zijn ingesloten, zitten nog vast.

Nadat de storing bekend werd, is direct actie ondernomen. ,,Daarbij is per individuele enkelbanddrager maatwerk toegepast. Waar nodig zijn justitiabelen preventief ingesloten", reageert het ministerie. Om hoeveel enkelbanddragers het gaat, en waar zij voor veroordeeld zijn, wordt niet bekend gemaakt. Volgens bronnen zou het onder meer gaan om enkele terreurverdachten.

De betreffende enkelbanddragers die gisteravond en vannacht zijn opgehaald door de politie kregen bij hun aanhouding een brief van het ministerie, het OM, de politie en reclassering. In deze brief staat onder meer te lezen dat er gezien de omstandigheden ‘geen andere mogelijkheid is dan u nu op te halen'. ,,Tot onze spijt wordt u opgehaald door de politie om de nacht door te brengen in een penitentiaire inrichting. U heeft voor zover ons bekend de voorwaarden niet overtreden. Toch moeten we hiertoe overgaan."

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Gemeenten dreigen jeugdzorg en psychische hulp af te stoten

Als het kabinet niet voldoende extra geld geeft om de lokale jeugdhulp en psychische zorg aan kwetsbare burgers van te betalen, kan het ervan komen dat gemeenten deze taken moeten afstoten. Dat stellen ze in een open brief.

Gemeentekoepel VNG schrijft in de brief aan alle inwoners, die vandaag in deze krant staat: ,,Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen."

De gemeenten benadrukken dat ze deze verregaande stap niet lichtvaardig zullen nemen. ,,We willen onze jeugd niet in de steek laten." Maar de lokale overheden zijn al jaren tevergeefs in gesprek met het kabinet over de tekorten in de jeugdzorg en hulp aan psychisch kwetsbare inwoners.

De afgelopen weken bleek uit verschillende onderzoeken dat gemiddeld één op de tien jongeren momenteel jeugdzorg ontvangt. Sinds de gemeenten in 2015 die handschoen oppakten, is hun aantal met ruim 12 procent gestegen tot 428.000. De vraag is vooral toegenomen op plekken waar het aantal jongeren relatief sterk stijgt, veel jongeren wonen met een niet-westerse migratieachtergrond en de jeugd afkomstig is uit arme of eenoudergezinnen.

De budgetten zijn echter niet meegegroeid. Sterker nog: een aantal gemeenten zag hun inkomsten vanuit het Rijk voor de jeugd de laatste twee jaar teruglopen met meer dan 20 procent, doordat een nieuw model om het geld te verdelen in hun nadeel uitviel. Besparingen dichten dat gat bij lange na niet. Veel gemeenten halen nu geld elders weg of teren in op hun reserves, maar bestuurders geven aan dat deze situatie niet kan voortduren.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Wanbetalers verkeersboetes krijgen minder vaak dwangmiddelen opgelegd

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) laat minder vaak dwangmiddelen opleggen om wanbetaling van verkeersboetes aan te pakken, meldt onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) woensdag op basis van cijfers van het CJIB.

Wanneer mensen een boete niet kunnen of willen betalen, kan het CJIB het Openbaar Ministerie (OM) vragen om een dwangmiddel in te zetten.

Zo kan bijvoorbeeld het rijbewijs van een wanbetaler worden ingenomen of kan een persoon tijdelijk worden opgesloten, ook wel gijzeling genoemd. Vervolgens moet de boete alsnog worden betaald.

Het CJIB gaf vorig jaar 197.601 opdrachten aan het OM om een dwangmiddel in te zetten, terwijl zes jaar geleden nog 710.502 keer een dwangmiddel werd ingezet. Het aantal boetes bleef in die periode ongeveer gelijk, aldus Pointer.

Volgens het onderzoeksplatform is het aantal opdrachten van het CJIB voor alle soorten boetes en dwangmiddelen afgenomen. Met name het aantal gijzelingen nam flink af. Dit aantal zakte van 116.955 in 2013 naar 1.125 vorig jaar.

Ombudsman in 2015 kritisch over inzet van dwangmiddelen
De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen publiceerde in 2015 een kritisch rapport over deze gijzelingen. Burgers werden volgens hem destijds te vaak en onterecht van hun vrijheid beroofd. Gevoed door de publieke opinie was het aantal opgelegde dwangmiddelen in die tijd al aan het dalen.

De daling komt volgens het CJIB ook doordat wanbetalers zonder vaste woon- of verblijfplaats niet thuis een oproep kunnen ontvangen om voor de rechter te verschijnen. Zij worden dan opgeroepen via de Staatscourant, maar komen dan doorgaans niet opdagen.

Het OM wijst een dwangmiddel dan vaak af, omdat justitie dan niet kan beoordelen of iemand de boete daadwerkelijk niet kan betalen. Deze mensen belanden dan in het opsporingsregister van de politie.

Bron: NU.nl / ANP

Geplaatst door Hugo Fijma, Advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Gemeente Assen lekt gegevens van honderden inwoners met gebiedsverbod

De gemeente Assen heeft de persoonsgegevens van 530 inwoners met een gebiedsverbod gelekt. Het gaat daarbij om mensen met lopende en verlopen gebiedsverboden, samen met mensen die een waarschuwing hebben ontvangen.

De gemeenteraad van Assen is door het Collega van Burgermeester en Wethouders geïnformeerd over het datalek in een brief. De gegevens kwamen op straat te liggen nadat een medewerker ze per ongeluk naar een verkeerd e-mailadres had verstuurd.

Volgens de gemeente zit het bestand vol met gevoelige gegevens. Wordt de informatie openbaar gemaakt, dan kan dit de reputaties van de genoemde bewoners schaden.

In de afgelopen maand heeft de gemeente meermaals geprobeerd contact op te nemen met de ontvanger van de persoonsgegevens, om te vragen ze te verwijderen. Omdat er nooit op deze contactverzoeken is gereageerd, is het niet duidelijk wat er na ontvangst met de data is gebeurd.

De gemeente Assen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels geïnformeerd over het datalek. Daarnaast wordt contact opgenomen met de getroffen inwoners. Van de 530 slachtoffers zijn er dertig op het moment niet bereikbaar.

 

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Schadevergoeding na voorarrest verruimd

De schadevergoeding die mensen kunnen eisen als ze, achteraf bezien, onterecht in voorarrest hebben gezeten, is verruimd. Bij het bepalen van de periode waarvoor schade moet worden vergoed, tellen voortaan alle dagen volledig mee.
Mensen die in voorarrest hebben gezeten, kunnen op grond van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering schadevergoeding krijgen als hun zaak eindigt zonder dat de rechter een straf of maatregel oplegt. Dat kan ook als achteraf gezien geen voorlopige hechtenis is toegestaan voor het misdrijf waarvan ze worden verdacht. Bij de berekening van het bedrag werd de dag van invrijheidstelling tot nu toe niet meegeteld. Dat is veranderd.

Een uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1542) was aanleiding om de afspraken van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) over 89 Sv aan te passen. De oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken op rechtspraak.nl zijn inmiddels aangepast.

Bron: Rechtspraak.nl
Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag


Lees verder »

Steeds minder zaken voor de rechter

Er komen steeds minder zaken voor de rechter. De rechtspraak kreeg in 2018 bijna 60.000 zaken minder voor zich dan een jaar eerder - in totaal 1,52 miljoen. Ten opzichte van 2014 kwamen er vorig jaar zelfs bijna 250.000 zaken minder voor de rechter. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak, de organisatie van de rechterlijke macht, dat deze maandag wordt gepresenteerd.
De terugloop in het aantal rechtszaken komt volgens de rechtspraak door de verhoging van de griffierechten; de kosten voor burgers en bedrijven om een rechtszaak te voeren. De hoogte daarvan verschilt per rechtsgebied en type zaak. Sinds 2010 stegen de griffierechten gemiddeld met bijna 50 procent. Het schrikt mensen af om rechtszaken te beginnen, vermoedt de rechtspraak.

Vooral in het burgerlijk recht (min 5 procent) en in bestuurszaken (10 procent minder) was de afname van rechtszaken vorig jaar groot. Dat komt volgens het jaarverslag onder meer doordat er minder zaken rond schuldsanering (29 procent minder) voor de rechter komen. Ook het aantal handelszaken, waarin bijvoorbeeld burgers of bedrijven geld vorderen van een tegenpartij, nam flink af: 17 procent. Alleen in het vreemdelingenrecht (4 procent meer) en bij belastingzaken (7 procent meer) nam het aantal rechtszaken in 2018 toe.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat het aantal zaken dat op de plank is blijven liggen afnam met 5 procent, terwijl rechtszaken wel langer duurden: in 2018 gemiddeld 12 weken, 7 procent langer dan in 2013.

Het afnemend aantal rechtszaken is één van de oorzaken van de aanhoudende financiële problemen van de rechtspraak, dat vorig jaar 38 miljoen euro tekort kwam. De rechtspraak wordt namelijk gefinancierd op basis van het aantal rechtszaken. De rechtspraak wil de rol van dat financieringsmodel verkleinen door bijvoorbeeld innovatie en onderhoud aan gebouwen apart bekostigd te krijgen.
Maar de onderhandelingen tussen de rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid over nieuwe prijsafspraken voor de komende drie jaar verlopen moeizaam. Een akkoord wordt volgens een betrokkene mogelijk pas rond Prinsjesdag gesloten, terwijl oorspronkelijk werd ingezet op een overeenkomst vóór de zomer.
Uit recente rapporten blijkt de situatie bij de rechtspraak nijpend. Zo concludeerde een financiële doorlichting in februari dat de rechtspraak haar geldproblemen niet zelf kan oplossen. En falende digitalisering, tekorten aan rechters en een groot gebrek aan geld bedreigen de rechtspraak, concludeerde het vierjaarlijkse visitatierapport vorige maand. De rechtspraak doet bovendien té weinig om uit de problemen te komen, was één van de harde conclusies.
In zijn voorwoord bij het jaarverslag schrijft voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Henk Naves dan ook „dat het beter moet". Hij noemt een cultuurverandering „onvermijdelijk".

Bron: NRC.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Geknoei met proces-verbaal: een koper van drugs wordt opeens omschreven als dealer

Een proces-verbaal is vaak het fundament van een rechtszaak. Maar ze zijn lang niet altijd correct. Hoe komt dit? De politie gaat bij het opmaken van het verslag de fout in.

Ze zijn van groot belang in ons strafrechtsysteem: processen-verbaal, opgemaakt door de politie. Daarin staat opgeschreven wat een verdachte of getuige precies heeft verklaard tijdens een politieverhoor. Om tot een eerlijk vonnis te komen, moeten rechters er vanuit kunnen gaan dat die verslagen van verhoren correct zijn.

 

Lees verder »

Is het geen tijd om alle schulden van probleemgevallen gewoon kwijt te schelden?

Een gezin met problematische schulden kost de samenleving gemiddeld een ton, terwijl de doorsnee probleemschuld 42.000 euro bedraagt. Tijd voor een generaal schuldenpardon?

Het Nibud berekende in 2014 dat de maatschappelijke kosten van een gezin met problematische schulden zo'n 104.000 euro over tien jaar bedragen. ,,Een pardon levert dus mogelijk bijna zestigduizend euro per probleemhuishouden op", aldus Verdegaal. Meer deskundigen stellen dat een schuldenpardon zowel vanuit financieel als humaan oogpunt een goed idee is.

Schulden kosten de maatschappij veel geld omdat financiële problemen vaak niet op zichzelf staan. Uit onderzoek blijkt dat mensen die lange tijd in armoede leven twee tot drie keer zoveel kans hebben op psychische en lichamelijke klachten dan mensen met een gevulde bankrekening. Geldzorgen kunnen bovendien leiden tot relatieproblemen, familieruzies, huiselijk geweld, arbeidsverzuim en criminaliteit. Gezinnen met problematische schulden krijgen vaak allerlei hulpverleners over de vloer (zoals jeugdzorg, verslavingszorg, onderwijsinspectie en maatschappelijk werk). In 2017 waren er zo'n 94.000 Nederlanders bij schuldhulpverlening bekend met problematische schulden.

 

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder

 

Lees verder »

Hagenaars mogen illegale wapens zonder straf bij politie inleveren

Hagenaars mogen zonder dat zij bestraft worden voor wapenbezit hun wapens inleveren bij de politie. De gemeente gaat in navolging van Rotterdam een proef doen in de stad.

Het is nog niet bekend wanneer de proef start. De gemeente wil namelijk de tijd nemen voor de voorbereidingen om de actie zorgvuldig te laten verlopen. ‘Het gaat om zorgvuldige voorbereiding, rekening houdend met andere interventies, landelijke afstemming en capaciteit van de basisteams en het raakt aan de beheeraspecten rond de nationale politie', stelt de burgemeester in antwoord op vragen van lokale partij Groep de Mos. Hagenaars mogen zonder dat zij bestraft worden voor wapenbezit hun wapens inleveren bij de politie. De gemeente gaat in navolging van Rotterdam een proef doen in de stad.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Is de Nederlandse rechtspraak wel zo goed als de minister beweert? Een zoektocht leidt tot ontluisterende bevindingen

Ministers en rechters roepen het bij herhaling: Nederland bekleedt internationaal een toppositie met zijn civielrecht, en staat vijfde als het gaat om kwaliteit van de totale rechtspraak. Ze baseren zich op een ranglijst met een merkwaardige herkomst. Kamervragen daarover zijn niet correct beantwoord.

Dit artikel is wat langer en daarom in twee delen geplaatst. Klik op "lees verder" om het overige -ontluisterende- deel te lezen.

 

Lees verder »

Honderdduizenden huurders in aanmerking voor verlaging of bevriezing huur

Zo'n 300.000 huurders komen in aanmerking voor bevriezing of verlaging van hun huur. Dat heeft de Woonbond becijferd. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen. Wie wil weten of hij tot de gelukkigen behoort, kan dat vanaf vandaag checken op de site van de Woonbond.
De belangenclub van huurders kwam eind vorig jaar met de woningcorporaties - vertegenwoordigd in koepel Aedes - overeen dat mensen met een laag inkomen en een huur boven de 720,42 euro worden gecompenseerd voor de forse huurstijgingen van de afgelopen jaren. Onder laag inkomen wordt verstaan: een inkomen dat laag genoeg is voor huurtoeslag.
De Woonbond denkt dat zo'n 13 procent van de sociale huurders in aanmerking komt voor huurbevriezing (waarbij de huur dit jaar niet zal stijgen) dan wel verlaging. Huurders zullen daar wel zelf om moeten vragen bij hun woningcorporatie. Om ze een handje te helpen, heeft de woonbond op zijn website een speciaal loket geopend waarmee mensen na het invullen van een paar vragen meteen weten of zij tot de groep gelukkigen behoren. Als dat het geval is, krijgen ze een modelbrief die ze naar hun corporatie kunnen sturen.

Huurders die een inkomen hebben onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens (afhankelijk van aantal inwonende gezinsleden 607 euro of 651 euro) kunnen voor bevriezing van de huur in aanmerking komen. Huurders met een laag inkomen, die een bedrag betalen van 720,42 euro boven de sociale huurgrens, kunnen een huurverlaging aanvragen.

Ook huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot 38.035 euro kunnen huurbevriezing krijgen. De Woonbond durft niet te zeggen hoe groot die groep is.

Hoewel de woningcorporaties niet wettelijk verplicht zijn om een bevriezing of verlaging door te voeren, gaat de Woonbond ervan uit dat zij zich aan het huurakkoord houden. ,,Dat is voor deze huishoudens met forse huurprijzen gezien hun inkomen, hard nodig", reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen.


Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag


Lees verder »

Rechtbank: Speelhal schuldig aan dood kleuter na val van kussen

De rechtbank Noord-Holland heeft een speelhal in Grootebroek en de 52-jarige directeur van deze speelhal veroordeeld, vanwege aansprakelijkheid voor de dood van de vierjarige Maurycy.
De kleuter overleed begin januari 2016 als gevolg van een val van een opblaasbaar speeltoestel.

De rechtbank heeft de speelhal een geldboete van 20.000 euro opgelegd. De directeur is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Een medewerker van de speelhal en een begeleider van het kinderdagverblijf zijn vrijgesproken.

De kleuter was op 31 december 2015 met zijn kinderdagverblijf op een uitstapje naar de speelhal en viel daar van een opblaasbare klimheuvel af. Hij liep hersenletsel op en overleed negen dagen later.

'Speelhal en directeur verzaakten hun zorgplicht'
De rechtbank verwijt de speelhal en de directeur schending van hun zorgplicht. Het speeltoestel werd onjuist gebruikt, personeel en bezoekers waren niet voorgelicht over de risico's ervan, er was onvoldoende toezicht bij het speeltoestel en er waren ook onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Een 29-jarige medewerker van de speelhal is vrijgesproken. De rechtbank heeft vastgesteld dat hij geen verantwoordelijkheid droeg voor het beheer van de speelhal en de geldende veiligheidseisen.

Ook een 32-jarige vrouw, die als begeleider van het kinderdagverblijf van Maurycy mee was, is door de rechtbank vrijgesproken van schuld aan zijn dood.

Bron: NU.nl

Geplaatst door G.H. Fijma, advocaat in Den Haag.


Lees verder »

Elf mannen vervolgd voor ontucht met minderjarige jongen tegen betaling

De voormalige plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket en fraudespecialist Vincent L. heeft samen met tien andere mannen een dagvaarding van het Openbaar Ministerie (OM) ontvangen voor ontucht met een minderjarige jongen tegen betaling.

Hij moet binnenkort voor de rechtbank in Den Haag verschijnen, de tien andere mannen voor de rechtbank in Amsterdam. De voormalige plaatsvervangend hoofdofficier heeft hier een verzoek voor ingediend, vanwege zijn eerdere werkzaamheden bij justitie.

L. werd in januari vorig jaar ontslagen, nadat bekend was geworden dat hij verdacht werd van ontucht met een minderjarige jongen.

De verdachten zijn allen afkomstig uit Amsterdam en Amstelveen en variëren in leeftijd van 38 tot 58 jaar. Voor het onderzoek werden hun woningen doorzocht, waarbij ook telefoons en digitale gegevensdragers als computers en tablets in beslag zijn genomen.

De politie kwam de verdachten op het spoor nadat de ouders van de jongen in januari 2017 aangifte hadden gedaan, omdat zij berichten op de telefoon van hun zoon hadden gevonden. Het gaat om een jongen die destijds rond de zestien jaar oud was.

 

Bron: Nu.nl 

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Nepwebsites offline gehaald in onderzoek cybercrime

De politie heeft twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar cybercriminaliteit

In Leeuwarden werd een 40-jarige man uit deze plaats aangehouden. Hij wordt verdacht van het witwassen van frauduleus geld. In Groningen is een 24-jarige man aangehouden, die wordt verdacht van het bouwen en faciliteren van nepwebsites.

Nepwebsites

De man uit Leek wordt er van verdacht dat hij nepwebsites bouwt waarmee gefraudeerd wordt. Het gaat onder meer om een website met een naam die lijkt op die van een erkend bedrijf, dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Via de nepsite worden allerlei goederen te koop aangeboden. Het gaat vaak om voedings- (melkpoeder, energiedrank en sterke drank) en verzorgingsproducten (shampoo, deodorant en tandpasta). Een aantal van deze nepwebsites is na de aanhouding offline gehaald.

LEES VERDER
Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Hoe de kritiek op onterechte straffen werd weggepoetst

Tienduizenden keren is een straf opgelegd door onbevoegde OM-medewerkers. Daarna is in stilte de wet veranderd.

Topambtenaren op het ministerie van Veiligheid en Justitie wachten in december 2014 met spanning op een onderzoek over een omstreden instrument van het Openbaar Ministerie: de strafbeschikking. Via informele contacten proberen de ambtenaren alvast een indruk te krijgen van de conclusies van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jan Watse Fokkens, een gelauwerd jurist. Kritiek op de strafbeschikking zou minister Ivo Opstelten (VVD) slecht uitkomen, weten de ambtenaren.

Geen buitenstaander heeft tot dat moment de uitvoering van de strafbeschikking gecontroleerd. Hiermee kan het OM sinds 2008 burgers veroordelen tot boetes en taakstraffen voor een lange lijst misdrijven en overtredingen zonder tussenkomst van de rechter. Het gaat dan bijvoorbeeld om diefstal, geweld, drugs- en wapenbezit en verstoring van de openbare orde of vernieling.

Niet alleen de Raad van State, ook het OM zelf had bij invoering „rechtsstatelijke bezwaren" tegen de uitschakeling van de onafhankelijke rechter en de dubbelrol van het OM van vervolging én berechting. Maar het kabinet-Balkenende II ziet de strafbeschikking als een slimme manier om jaarlijks tienduizenden strafzaken op een eenvoudige manier af te doen.

Duizenden Nederlanders kregen sindsdien ten onrechte een straf opgelegd door het Openbaar Ministerie, onthulde NRC in december op basis van interne onderzoeken van het OM. Het ontbrak aan bewijs, een straf was voor het verkeerde feit opgelegd, of achteraf was door incomplete dossiers niet vast te stellen of iemand schuldig was. In 2016 was bij 15 procent van de zaken de schuld niet adequaat vastgesteld; een jaar later rommelde het bij 6 procent van de zaken.

Behalve een straf kregen duizenden Nederlanders daarmee ook onterecht een strafblad. Want hoewel een rechter er niet aan te pas komt, is de strafbeschikking een veroordeling.

 

Bron: NRC.nl (Derk Stokmans & Mark Lievisse Adriaanse)

 

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

 

Lees verder »

Vrouwelijke Italiaanse rechters: ‘Ze lijkt op een man, dus waarschijnlijk is ze niet verkracht’

Te lelijk en veel te mannelijk, dus het is onwaarschijnlijk dat ze werd verkracht. In de Italiaanse stad Ancona zijn twee mannen vrijgesproken van verkrachting, omdat hun slachtoffer er volgens de vrouwelijke rechters ‘te mannelijk' uitzag.
In maart 2015 zou een 22-jarige vrouw van Peruaanse afkomst tijdens het uitgaan zijn gedrogeerd door twee leeftijdsgenoten van dezelfde afkomst. Zij namen haar mee naar een nabijgelegen stadspark, waar een van de twee op de uitkijk ging staan terwijl de ander haar verkrachtte.
Toen de vrouw een paar dagen later door haar moeder naar het ziekenhuis werd gebracht, bevestigden lokale artsen haar verhaal. Ze zagen dat zij inderdaad seksueel was misbruikt en bovendien vonden zij een hoge dosis benzodiazepine in haar bloed; een spierverslapper die geregeld als rape drug wordt gebruikt.
Lees verder »

Medewerker politie opgepakt bij grote politieactie tegen spookwoningen

Een beleidsmedewerker van de politie is deze week opgepakt en buiten functie gesteld omdat hij mogelijk een rol heeft gespeeld in de zaak rond de criminele spookwoningen in de Haagse wijk Ypenburg.

De politie meldt vrijdag dat een disciplinair onderzoek is gestart, maar kan verder geen details verstrekken. Volgens De Telegraaf gaat het om een topman van de politie. Hij zou volgens de krant als schakel tussen de criminelen en de eigenaren van de huurwoningen hebben gefungeerd. Eerder deze week kwamen tientallen agenten en meerdere arrestatieteams in actie in de wijk.

Er bleken in meerdere Haagse appartementencomplexen mensen te wonen die "wegens vermeende criminele activiteiten buiten beeld willen blijven". De spookwoningen worden als een soort opslagplek gebruikt door de onderwereld. In de panden werden onder meer wapens in beslag genomen en miljoenen euro's aangetroffen.

Drie mannen zijn opgepakt omdat ze als verhuurbemiddelaars zouden hebben opgetreden. Vijftien bewoners van de spookwoningen zijn ook gearresteerd.

Aanhouding volgend dieptepunt voor de politie
De arrestatie van de beleidsmedewerker is een volgend dieptepunt voor de politie. Maandag werd al een medewerker van de Landelijke Eenheid opgepakt op verdenking van lekken. Ook hij is buiten functie gesteld.

 

Bron: NU.NL

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Uber Nederland schikt voor 2,3 miljoen euro met OM om UberPop

Uber betaalt 2,3 miljoen euro aan het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) om overtredingen van de taxiwet met UberPop tussen juli 2014 en november 2015, melden het OM en Uber vrijdag.

De voormalige directeur van Uber Nederland die Uberpop in Nederland uitrolde heeft verder een werkstraf van negentig uur uitgevoerd.

Met de app UberPop hoefden chauffeurs geen taxivergunningen te laten zien. Dit is wel wettelijk verplicht. Eind 2015 stopte Uber met UberPop in Nederland.

Het schikkingsbedrag bestaat uit een boete van 2 miljoen euro voor de ondernemingen Uber International, Uber Netherlands, Uber en Rasier Operations. Deze bedrijven werkten samen bij het overtreden van de taxiwet.

Verder moet er 309.409 euro worden terugbetaald omdat dit illegaal verdiend is.

Uber: 'Manier van werken wereldwijd veranderd'
"We hebben de manier waarop wij werken wereldwijd veranderd, waarbij integriteit voor ons centraal staat", zegt een woordvoerder van Uber in een schriftelijke verklaring.

"We zijn vastberaden om een goede en verantwoordelijke partner te zijn voor steden. Sindsdien werken we alleen met professionele chauffeurs."

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Phishing-bende veroordeeld; gedwongen ontgrendeling iPhone met vingersensor rechtmatig?

De rechtbank Noord-Holland heeft 3 mannen veroordeeld in verband met phishing-activiteiten en deelname aan een criminele organisatie. In 2015 en 2016 zijn nepmails, zogenaamd afkomstig van banken, gestuurd aan rekeninghouders. Zij waren in de veronderstelling dat de mails echt van hun bank afkomstig waren. Op deze geraffineerde wijze heeft de organisatie van de rekeninghouders pinpassen en pincodes weten te bemachtigen. Vervolgens zijn in een aantal gevallen opnamelimieten verhoogd via internetbankieren en zijn grote geldbedragen gepind van de bankrekeningen van de rekeninghouders. De rechtbank heeft de 3 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen (variërend van 198 tot 219 dagen, waarvan een deel voorwaardelijk) en werkstraffen variërend van 180 tot 240 uur. Ook moeten zij de schade van een van de gedupeerde rekeninghouders vergoeden.
Een man en een vrouw die door de bende waren ingeschakeld om met de gestolen pinpassen en pincodes geld van de rekeningen te pinnen, hebben werkstraffen van 120 en 100 uur opgelegd gekregen.

Gedwongen ontgrendeling iPhone met vingersensor
Tijdens het opsporingsonderzoek in deze zaak heeft de politie belangrijke informatie verkregen die afkomstig was van de iPhone van een van de verdachten. Omdat deze verdachte niet bereid was vrijwillig zijn iPhone te ontgrendelen, heeft de politie hem geboeid en vervolgens de duim van de verdachte tegen de sensor van de iPhone gehouden om het toestel te ontgrendelen. Daarna kon de daarin opgeslagen informatie worden onderzocht. De rechtbank is van oordeel dat deze handelwijze niet in strijd is met het beginsel dat de verdachte het recht heeft niet te worden gedwongen (actief) aan zijn eigen veroordeling mee te werken. De opsporingsambtenaren hadden de gerechtvaardigde verwachting dat er op de iPhone belangrijke informatie stond over de ernstige verdenkingen tegen de verdachte. Zij hadden in 2016 voor dit type iPhone nog geen technische mogelijkheden om toegang te krijgen tot de gegevens op die iPhone. Door het plaatsen van de duim van de verdachte op de sensor is slechts een beperkte inbreuk op zijn lichamelijke integriteit gemaakt. De rechtbank is daarom van oordeel dat de opsporingsambtenaren in deze zaak rechtmatig hebben gehandeld.
Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

 

Lees verder »

Ruim 171 miljoen euro van criminelen vloeit in schatkist in 2018

Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten willen nieuwe energie op afpakken. Het resultaat van de samenwerking tussen de politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Openbaar Ministerie (OM) en andere partners op afpakken levert voor 2018 een totaal van 171.327.427,- euro voor de schatkist.

De afpakdoelstellingen (voor dit jaar 160.500.000 euro) zijn voor het zevende jaar op rij gehaald. Dat is mede te danken aan de 100.000.000 euro ontneming in de transactie met ING. Het OM is weliswaar tevreden dat de norm is gehaald, maar er is ook onvrede omdat het cijfer lager is dan het afpakresultaat van voorgaand jaar. "We pakken wel af in meer zaken, maar de verbreding is nog onvoldoende. We zijn nog te veel afhankelijk van grote klappers zoals ING" zegt Janneke de Smet-Dierckx, sinds een half jaar verantwoordelijk voor het afpakken bij het OM.

Geplaatst door mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Politie mag per 1 maart verdachten zware misdrijven hacken

De politie mag per 1 maart mensen hacken die verdacht worden van misdrijven waar minimaal vier jaar cel op staat. Vrijdag treedt de wet Computercriminaliteit III, die dit mogelijk maakt, in werking.

In juni stemde een meerderheid in de Eerste Kamer in met de wet, nadat de Tweede Kamer in december 2016 al akkoord was gegaan.

De politie mag vanaf 1 maart allerlei soorten apparaten, zoals computers, smartphones en servers, binnendringen om bewijs voor misdrijven te verzamelen. Op die manier kan de politie bijvoorbeeld communicatie afluisteren of gegevens kopiëren.

In december werd in de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid nog kritiek geuit op de mogelijkheid om verdachten te hacken, omdat de bevoegdheid veel verder gaat dan een huiszoeking. "Continu 24/7 wordt alles van iemand bekeken, inclusief de mensen die toegang tot die (digitale, red.) omgeving hebben en de omgeving rondom de verdachte heen", gaf de commissievoorzitter destijds de kritiek door aan minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Ook was er kritiek op de minister omdat hij volgens commissieleden niet voldoende beargumenteert waarom de huidige middelen, ten opzichte van de hackbevoegdheid, tekortschieten. "Dit wekt de indruk dat u deze bevoegdheden invoert niet omdat het moet, maar omdat het kan."

Voordat de politie een computer mag binnendringen, moet het Openbaar Ministerie (OM) daarvoor een verzoek indienen bij de rechter-commissaris. Het OM moet de bevoegdheid intern toetsen op proportionaliteit (weegt de zwaarte van het middel op tegen de inbreuk?) en subsidiariteit (kan hetzelfde doel bereikt worden met een lichter middel?). Daarnaast benadrukt Grapperhaus dat er sprake moet zijn van een dringend opsporingsbelang.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag


Lees verder »

Justitie wil vaker afspraken maken met verdachten

Het Openbaar Ministerie (OM) wil in grote strafzaken vaker en meer afspraken kunnen maken met verdachten. De aanleiding hiervoor is de grote druk op de strafrechtketen doordat strafzaken vaak lang duren, stelt justitie donderdag.

OM-baas Gerrit van der Burg wil deze mogelijkheid in samenspraak met de advocatuur en de rechterlijke macht laten onderzoeken, maakte hij donderdag bekend.

Op dit moment kan het OM al afspraken maken met procespartijen. Het gaat dan vooral om de beperking van het opsporingsonderzoek en het beperken van onderzoekswensen door de verdediging. Het OM wil dat vaker gaan doen, maar wil ook vonnisafspraken gaan maken.

Afspraken over een vonnis kunnen momenteel nog niet worden gemaakt. Hier is volgens het OM eerst een wetswijziging voor nodig.

'Gaat vooral om afgebakende zaken met bekentenis'
"De zaken die zich het beste lenen voor extra afspraken zijn duidelijk afgebakende zaken met een bekennende verdachte. Fraude- en drugszaken komen als eerste in aanmerking, net als milieuzaken", aldus het OM.

Justitie benadrukt in haar verklaring dat de rechten van verdachten en slachtoffers bij dergelijke afspraken gewaarborgd moeten blijven.

Rechters zijn niet enthousiast over de afspraken
De rechters zijn niet enthousiast over vonnisafspraken. Voorzitter Henk Naves van de Raad voor de Rechtspraak vindt het nodig dat er altijd in een openbare en volwaardige zitting recht wordt gesproken door een onafhankelijke rechter.

De strafadvocaten staan wel open voor het plan, mits het de belangen van hun cliënten niet schaadt, stelt voorzitter Jeroen Soeteman van de NVSA. "Er mag niet zomaar een schuldbekentenis worden afgedwongen om er snel van af te zijn."

Bron: ANP / NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Conclusie AG: Witgewassen bedrag staat niet gelijk aan omvang wederrechtelijk verkregen voordeel

Parket bij de Hoge Raad 12 februari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:101

De opvatting dat bedragen die voorwerp zijn van het bewezen verklaarde misdrijf witwassen reeds daardoor wederrechtelijk verkregen voordeel vormen is niet juist. Wanneer het hof de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel baseert op het bewezen verklaarde witwassen, dient het hof nader te motiveren waarom de betrokkene daadwerkelijk voordeel heeft verkregen door middel van of uit baten van dat feit. De enkele overweging dat die geldbedragen vermogensbestanddelen vormen die de betrokkene tot voordeel (kunnen) strekken, vormt nog niet een toereikende motivering.

Geplaatst door: strafrechtadvocaat Marjolein Grimmelikhuijsen

Bron: Nieuwsbrief Bijzonder Strafrecht

Lees verder »

Onderzoek PGP-servers levert meer dan miljoen nieuwe berichten op

De onderzoeken in de servers waarop informatie van zogenoemde PGP-telefoons stond, hebben meer dan een miljoen nieuwe berichten opgeleverd. Dat betekent dat er in tientallen strafrechtelijke onderzoeken nieuwe informatie dan wel aanvullende informatie is gevonden. Het zou bovendien zo kunnen zijn dat er alsnog informatie is in onderzoeken waarin eerder geen informatie was. Binnen het Openbaar Ministerie en de politie is nu bekendgemaakt dat er nieuwe gegevens zijn.

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Leveren foto's voldoende bewijs van daderschap van verdachte op?

Parket bij de Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:64
AG herhaalt dat bij de beoordeling van het middel het volgende dient te worden vooropgesteld. De eigen waarneming van de rechter, ter terechtzitting en persoonlijk gedaan, kan ex art. 340 Sv als bewijsmiddel worden benut om foto's, films en geluidsbanden in de bewijsconstructie op te nemen. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat als eigen waarneming van de rechter ook heeft te gelden, een ter terechtzitting overgelegd en als processtuk aangemerkte fotomap, waarvan de inhoud de verdediging bekend is, maar die pas in raadkamer wordt bekeken. Voorts kan een ex art. 344, eerste lid, Sv ambtsedig opgemaakt proces-verbaal waarin staat gerelateerd wat verbalisanten hebben gezien, met de daarbij als bijlage gevoegde foto's, als zelfstandig bewijsmiddel worden gebezigd. Dat geldt overigens niet in het geval slechts naar de foto's in het dossier wordt verwezen zonder daarvan de inhoud weer te geven.

Geplaatst door: strafrecht advocaat mr. Marjolein Grimmelikhuijsen

Bron: Nieuwsbrief Bijzonder Strafrecht

Lees verder »

Verzuim-Ontzorg-Verzekering voor het MKB

Werkgevers blijven verplicht 2 jaar loon door te betalen aan zieke werknemers. Ondanks de voorgenomen maatregelen in het regeerakkoord kiest het kabinet ervoor dit niet terug te schroeven naar 1 jaar. Er komt een andere oplossing: de verzuim-ontzorg-verzekering voor het MKB.

Geplaatst door: arbeidsrecht advocaat mr. Marjolein Grimmelikhuijsen

Bron: Nieuwsbrief Mutsaerts

Lees verder »

Kinderombudsman: 'Belastingdienst schond belangen kinderen'

De Belastingdienst heeft de belangen van kinderen onvoldoende meegewogen toen de kinderopvangtoeslag van ruim tweehonderd gezinnen in 2014 stopgezet werd. Dat concludeert de Kinderombudsman in een brief aan de fiscus.

In de brief, die in het bezit is van Trouw, schrijft Kinderombudsman Magrite Kalverboer dat de Belastingdienst in strijd heeft gehandeld met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

De Nationale Ombudsman publiceerde in 2017 een vernietigend rapport over wat er allemaal was misgegaan in deze zaak. Zo bleven bezwaren van ouders eindeloos liggen en moesten veel ouders gedwongen stoppen met werken omdat de opvang niet langer kon worden betaald.

Belastingdienst hield bewust informatie achter
Eerder berichtte Trouw op basis van interne stukken dat de Belastingdienst bewust bezwaren van ouders afwees en interne stukken achterhield tijdens rechtszaken van ouders.

De Kinderombudsman wil dat de fiscus de belangen van kinderen structureel gaat meewegen in zijn besluiten. Daarvoor zullen volgens Kalverboer de systemen van de fiscus moeten worden aangepast, omdat veel besluitvorming volledig is geautomatiseerd.

Bron: NU.nl

Geplaatst door G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Bewoner heeft schuld aan uitbranden van zijn huis

Sommige dingen zijn vanzelfsprekend, dat je niet moet roken met ontvlambare stoffen in de buurt bijvoorbeeld. Toen een 48-jarige Hagenaar dat in november 2017 wel deed, stond al snel zijn huis in lichterlaaie. Ook de omgeving liep grote schade op. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag een werkstraf en voorwaardelijke celstraf tegen hem.

Het ging op 22 november 2017 mis toen de man - nota bene van beroep schilder geweest - terpentine wilde overgieten van een fles in een blik. Hij rookte daarbij rustig een sigaretje. Toen hij terpentine over zijn bank of vloer morste, viel ook de sigaret uit zijn mond. Binnen een seconde stond het bankstel in brand.

De woning brandde vervolgens volledig uit. Het vuur was zo heftig dat forensisch experts niet meer konden bepalen waar de brand was begonnen.

Bron: OM.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kabinet komt mensen met schulden tegemoet

De Belastingdienst stopt nog dit jaar met het toepassen van overheidsvorderingen bij mensen met problematische schulden. Daartoe heeft het kabinet besloten.

Momenteel mag de Belastingdienst automatisch bedragen tot 500 euro afschrijven van de rekening van een belastingschuldige. Mensen met schulden kunnen hierdoor te weinig geld overhouden om van te leven.

De Belastingdienst gaat ook dit jaar nog stoppen met het beslag leggen op toeslagen. Verder wordt het incassobeleid versoepeld en de beslagvrije voet bij jongeren verhoogd.  Alle maatregelen worden via zogeheten tussenmaatregelen gerealiseerd. Die overbruggen de periode tot inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Bron: Advocatenblad

Geplaatst door Marijke van der Sanden, advocaat te Den Haag

Lees verder »

Flinke gevangenisstraf voor bijstandsfraude

De Rechtbank Gelderland heeft een 60-jarige man uit Arnhem een flinke straf opgelegd. De man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voor bijstandsfraude. Lees verder »

Onderzoek: Rechtspraak kan geldzorgen niet zelfstandig oplossen

De Rechtspraak kan zijn financiële problemen niet zelfstandig oplossen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd doorlichtingsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Ook worden de financiële problemen volgens de onderzoekers vergroot omdat rechtszaken steeds complexer worden zonder dat daar extra geld tegenover staat.

 

Lees verder »

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) door Tweede Kamer

Dinsdag jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met een kleine meerderheid (81 stemmen) door de Tweede Kamer aangenomen.

De mogelijkheid om een proeftijd van 5 maanden op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (ook wel 'proeftijd XL' genoemd) is uit de WAB geschrapt, maar de overige onderdelen van het voorstel zijn nagenoeg ongewijzigd gehandhaafd.

Lees verder »

Politie houdt drie verdachten aan om creditcard-phishing

De politie heeft drie Amsterdammers aangehouden voor medeplichtigheid aan creditcard-phishing. Ze zouden ruim 50.000 euro hebben buitgemaakt.

De drie verdachten van 20, 22 en 28 jaar werden in januari aangehouden, meldt de politie. De verdachten werden na een onderzoek van het cybercrimeteam Midden-Nederland aangehouden.

Creditcardaanbieder ICS deed zelf aangifte van phishing. Aan de hand van camerabeelden en het nalopen van digitale sporen konden de mannen geïdentificeerd worden.

De verdachten stuurden een phishingmail naar klanten van ICS, die leidde naar een valse website. Daar werd gebruikers om gegevens gevraagd. Vervolgens lieten de daders een extra creditcard bezorgen in een leegstaande woning, die daarna werd gebruikt voor het pinnen van hoge bedragen.

Van de aangehouden mannen is er inmiddels één in vrijheid gesteld. De anderen zitten vast in het huis van bewaring. De politie onderzoekt de zaak verder.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Rechter geeft moeder die dochter aanbood voor seks 150 uur taakstraf

Een 51-jarige vrouw uit Joure die in 2012 haar destijds veertienjarige dochter aanbood voor seks, moet van de rechtbank in Leeuwarden een dag de cel in en een taakstraf van 150 uur uitvoeren.

De vrouw had via internet een toen 36-jarige man uit Schagen uitgenodigd om haar dochter bij haar thuis te komen masseren.

Op de dag van de afspraak zei de vrouw tegen haar dochter dat ze naakt op bed moest gaan liggen. Als ze dat niet zou doen, mocht zij van haar moeder niet in het weekend uitgaan.

De straf is veel lager dan de tien maanden celstraf die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Maar de rechtbank acht de kans op herhaling klein en ziet geen toegevoegde waarde in een lange celstraf.

'De vrouw zag haar dochter als een vriendin'
De vrouw is een kwetsbaar persoon en had geen goed beeld van de gezagsverhouding, stelt de rechtbank dinsdag. Zij zag haar dochter als een vriendin.

De man uit Schagen is veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur. Een destijds 27-jarige man uit Heerenveen heeft een celstraf van zes maanden gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. Ook hij was via de moeder in contact met het meisje gekomen en had in 2012 seks met haar.

Bron: ANP

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kinderombudsman: Maak beleid voor minderjarigen in buitenlandse cel

Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt dat Nederland beleid moet maken voor minderjarige Nederlandse kinderen die vastzitten in een buitenlandse cel. Zij zegt dit naar aanleiding van de zaak van Charly T. (17). De minderjarige Nederlander zit al zes maanden zonder proces vast in een Spaanse cel.


"Ik vind dat Nederland beleid moet hebben voor kinderen die iets doen in het buitenland", stelt de Kinderombudsman in een dinsdag verschenen reportage van de NOS.

"Ik snap wel dat het er nog niet is. Als iets nooit gebeurt, heb je vaak geen beleid. Maar deze zaak is reden om te zeggen: wij moeten afspraken maken. We moeten zelf weten wat we doen als een kind in het buitenland vastzit."

Zij vindt ook dat de Nederlandse overheid alles in het werk moet stellen om Charly T. zo snel mogelijk naar Nederland te halen zolang de zaak niet voor de rechter komt, bevestigt een woordvoerder van de Kinderombudsman.

Lees verder »

Onderzoek PGP-servers levert meer dan miljoen nieuwe berichten op

De onderzoeken in de servers waarop informatie van zogenoemde PGP-telefoons stond, hebben meer dan een miljoen nieuwe berichten opgeleverd. Dat betekent dat er in tientallen strafrechtelijke onderzoeken nieuwe informatie dan wel aanvullende informatie is gevonden. Het zou bovendien zo kunnen zijn dat er alsnog informatie is in onderzoeken waarin eerder geen informatie was. Binnen het Openbaar Ministerie en de politie is nu bekendgemaakt dat er nieuwe gegevens zijn.


Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

conclusie AG over het voor het bewijs gebruik maken van een door de raadsman ter zitting afgelegde verklaring

Goed om weer even te lezen dat je als advocaat in vrijheid je verdediging kan voeren.

Lees verder »

Kettingrukker slaat twee keer toe

Dikke pech deze zomer voor een kettingrukker in Den Haag; stomtoevallig stond een eerder slachtoffer erbij toen hij opnieuw iemand beroofde en werd hij meteen herkend. 'Ik hoorde hem zeggen "Hey swa". Doordat ik tijdens mijn beroving met hem had gesproken, herkende ik direct zijn stem.' Kat in 't bakkie voor de politie.

Het was begin augustus toen het slachtoffer op straat in zijn gezicht werd geslagen en zijn belager aan zijn ketting begon te trekken. Omdat het slachtoffer ook meteen zijn ketting stevig vast greep, brak de ketting en wist de dader maar een deel mee te nemen.

De volgende dag ging het slachtoffer zelf op onderzoek uit. Hij liep meerdere juweliers af en werd uiteindelijk beloond: bij een van de juwelierszaken was het deel van zijn gouden ketting ingeleverd.

Stomverbaasd ziet de man 1,5 week later hoe op straat iemand op precies dezelfde manier midden in de nacht wordt beroofd: een mevrouw krijgt een stomp in haar gezicht en wordt vervolgens van haar ketting ontdaan. Voor het eerdere slachtoffer is het meteen duidelijk wie de dader is, hij herkent hem van een afstand.

De volgende dag kan de verdachte op aanwijzen van een getuige worden aangehouden. Deze getuige had de straatroof die nacht namelijk ook zien gebeuren en zag de verdachte de dag daarna op straat lopen. Hij belt de politie: 'Normaal zou ik nooit de politie bellen, maar dit is zo'n laffe daad, dit kan niet.' De ketting blijkt in de tussentijd bij dezelfde juwelierszaak te zijn ingeleverd.

Het voorarrest van de verdachte werd op een eerdere pro-formazitting door de rechtbank geschorst, wat betekent dat hij zijn proces in vrijheid mocht afwachten. Een voorwaarde is dan wel dat je geen nieuwe strafbare feiten pleegt. Deze verdachte ging echter binnen een maand alweer in de fout. Begin december werd hij opgepakt voor verduistering en diefstal, sindsdien zit hij weer vast.

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag voor de rechtbank 26 maanden waarvan 6 voorwaardelijk tegen hem. De officier van justitie vond de opmerking van de getuige - die de beroving een 'laffe daad' noemde - heel treffend. 'Willekeurige mensen zijn midden in de nacht het slachtoffer van verdachte geworden en het is heel goed voorstelbaar dat zij hier langere tijd angstig door zijn geweest. Hetzelfde geldt voor de mensen die dit in hun woonwijk hebben zien gebeuren.'

 

Bron: OM.nl

 

Geplaatst door Mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag bij Hof-Recht Advocaten

Lees verder »

FIOD: 'Schatkist liep vorig jaar 50 miljoen euro mis door illegale sigaretten'

Door de illegale productie van sigaretten liep de Nederlandse Staat in 2018 50 miljoen euro aan inkomsten mis. Daarom verdubbelt FIOD de capaciteit voor het opsporen van illegale sigaretten. Dat bevestigt de opsporingsdienst na berichtgeving in EenVandaag.

Met het illegaal produceren en handelen van sigaretten ontduiken criminele bendes de verplichte accijns en omzetbelasting. In 2017 liep de schatkist hierdoor 17,6 miljoen euro mis en in 2016 was dat 20,1 miljoen euro, aldus de woordvoerder van FIOD.

Afgelopen jaar rolde het FIOD acht illegale sigarettenfabrieken op. Een flinke toename ten opzichte van de jaren ervoor, toen er ongeveer een fabriek per jaar werd ontdekt. Of er meer wordt opgerold doordat de illegale productie gegroeid is, of de opsporingsdienst er beter naar kijkt, kan een woordvoerder niet zeggen.

Veel sigaretten worden volgens EenVandaag geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk, omdat daar door de hoge prijs per pakje goed verdiend kan worden aan de illegale productie. In het Verenigd Koninkrijk kost een pakje gemiddeld 15 euro, in Nederland is dat zo'n 6,70 euro.

De illegale sigarettenverkoop ondermijnt ook het antirookbeleid van de overheid.


Geplaatst door Mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Raad van State twijfelt over strafbaar stellen van verblijf in terroristengebied

De Raad van State is kritisch over het voorstel van het kabinet om opzettelijk verblijf in terroristisch gebied strafbaar te stellen. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering twijfelt aan de noodzaak van het voorstel en vindt dat het moet worden heroverwogen.

Wie zonder toestemming van het ministerie van Justitie en Veiligheid welbewust verblijft in een gebied dat onder controle staat van een terroristische beweging kan straks maximaal een jaar cel krijgen.

Iemand die terugkeert uit een dergelijk gebied kan een gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving, meent het kabinet. Het voorstel is donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd en was al in het regeerakkoord aangekondigd.

De noodzaak van het voorstel is volgens de Raad van State niet aangetoond. Ook wijst het adviesorgaan erop dat er eerder een dergelijk wetsvoorstel is gedaan, maar dat dat toen niet is doorgezet.

De bestaande wetgeving bleek voldoende om uitreizigers en terugkeerders uit Syrië en Irak te vervolgen. Ook bleek het lastig om aan te tonen dat mensen opzettelijk in een terroristisch gebied zijn geweest. Het nieuwe voorstel lost dat probleem niet op, oordeelt de Raad van State.

 

Bron: ANP

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag, gespecialiseerd in strafrecht, huurrecht en algemeen verbintenissenrecht.

Lees verder »

Vorig jaar minder vals geld gebruikt in Nederland

Het aantal aangetroffen valse eurobiljetten in Nederland is vorig jaar met 10 procent gedaald naar 38.900, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag. Ook wereldwijd nam het aantal valse biljetten af.

Er is geen volledige verklaring voor de daling te geven. Wel wijst de centrale bank op de aandacht van onder meer politie en justitie voor het voorkomen van deze vorm van criminaliteit.

In Nederland wordt vooral het biljet van 50 euro vervalst, in andere eurolanden daarnaast ook dat van 20 euro.

Wereldwijd werden het afgelopen jaar 563.000 valse eurobiljetten aangetroffen. Dat is 19 procent minder dan in 2017.

Vergeleken met de 22 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, blijft het aantal aangetroffen valse eurobiljetten gering.

 

Bron: ANP

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag


Lees verder »

Bastiaan de Bruijn sluit zich per 1 maart a.s. aan bij Hof-Recht Advocaten

Hof-Recht Advocaten groeit. Met ingang van 1 maart a.s. zal ook Bastiaan de Bruijn zich bij ons aansluiten. Bastiaan is strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden en sinds 2007 advocaat.

Hij is gespecialiseerd in strafrecht (o.a. cybercrime) en jeugdrecht (zowel civiel als straf) en houdt zich daarnaast bezig met bestuursrechtelijke kwesties. Bastiaan is onder andere lid van de specialisatieverenigingen Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten en de Haagse Vereniging Jeugdrecht Advocaten.

 

Lees verder »

Onderzoek naar witwassen door douaniers

De Rijksrecherche en FIOD hebben op woensdag 16 januari drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk financieel onderzoek naar drie douaniers die worden verdacht van o.a witwassen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De douaniers van 31, 34 en 37 jaar zijn afkomstig uit Rotterdam, Schiedam en Den Haag en werkzaam in het Rotterdamse havengebied. Het onderzoek -onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam- is gestart omdat er opvallende contante opnamen en stortingen plaatsvonden op de bankrekeningen van verdachten, die niet in verhouding stonden tot hun legale inkomsten.

Bij de doorzoekingen werd beslag gelegd op 155.000 euro contant geld, horloges, sieraden en diverse mobiele telefoons. Ook werden twee kluizen doorzocht.

Burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in de overheid en het openbaar bestuur. Dit vertrouwen wordt beschaamd door personen die bij de overheid werkzaam zijn of een openbaar ambt bekleden en zich niet integer gedragen. Dat is zeer ernstig en daarom treedt de overheid hiertegen op.

Om criminaliteit binnen de haven tegen te gaan is enkele jaren geleden het programma Integere Haven in het leven geroepen. Een samenwerking tussen het OM, politie, Douane, Deltalinqs, de gemeente en het Havenbedrijf om de veiligheid en integriteit in het havengebied te vergroten.

Bron: OM.nl

Geplaatst door Mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag.

 

Lees verder »

Eisen tot achttien jaar cel flatbrand Diemen

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag  gevangenisstraffen tot achttien jaar geëist tegen de drie verdachten van de fatale flatbrand in Diemen. Bij de brand in de zomer van 2017 kwam de 27-jarige David Swart om het leven. Ook liepen twee mensen ernstig letsel op.

De hoogste eis hoorde Simona I. (24) tegen zich eisen. Volgens de aanklager heeft zij de brand in haar woning op de begane grond van de vijftien verdiepingen tellende studentenflat laten aansteken ,,om verzekeringspenningen op te strijken". Haar broer Gilermo (25) en Rachied V. (27), de derde verdachte, kregen daarbij beloningen in het vooruitzicht gesteld. Tegen V., die heeft ontkend en verder heeft gezwegen, eiste de officier zeventien jaar cel. Gilermo I. krijgt wat hembetreft zestien jaar celstraf.

 

Bron: ANP

Geplaatst door mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag. Gespecialiseerd in strafrecht.

 

Lees verder »

Gevangenisstraf geëist voor handel in zwaar vuurwerk via Instagram

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 12 maanden - waarvan drie maanden voorwaardelijk-  geëist tegen een 22-jarige verdachte uit Groningen. Het OM verwijt hem voorbereidingshandelingen voor het aanbieden van de handel in zwaar massa-explosief vuurwerk via Instagram en Whatsapp. Daarnaast zou hij het  vuurwerk, zoals Cobra's 6, vlinders, sharks en nitraten, via zijn Instagramaccount hebben verkocht aan minderjarigen, zonder waarschuwing voor de gevaren en de gevolgen.Uit onderzoek door de politie blijkt dat verdachte zich van 2015 tot en met 2017 bezig hield met de handel in zwaar vuurwerk via het instagramaccount 'Vuurwerk050'. Het OM heeft dit ten laste gelegd als jarenlange voorbereidingshandelingen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de verdachte grote hoeveelheden zwaar vuurwerk heeft geleverd aan ten minste drie minderjarigen. Deze minderjarigen verkochten het vervolgens op middelbare scholen, met alle gevaren van dien.  "Zwaar illegaal vuurwerk, zoals in deze zaak, heeft vaak de kracht van een handgranaat," zei de officier van justitie op zitting: "Het afsteken van dergelijk vuurwerk kan flink fout gaan. Illegaal vuurwerk is, helaas, vaak voor sommige burgers aantrekkelijk omdat zij vinden dat het harder knalt en meer effect geeft. Dat effect dat een stuk illegaal vuurwerk heeft wordt flink onderschat, met alle gevolgen van dien. Illegaal vuurwerk is in handen van een niet professionele daartoe bevoegde deskundige een tikkende vuurwerkbom."

Uit de telefoon van verdachte blijkt dat hij calculerend te werk is gegaan. "Hij wist dat het niet mocht en ging bewust door," zei de officier op zitting. Bijzonder kwalijk vindt de officier van justitie dat de verdachte zonder blikken of blozen levert aan minderjarigen: "Hij had via Instagram een groot bereik." Daarnaast heeft de verdachte volgens het OM gebruik gemaakt van wincodes, promo's en andere dwingende verkoopmethodes, terwijl juist op Instagram het 'publiek' grotendeels minderjarig is. Dat rekent het OM hem zwaar aan: "Met die like-en-winacties wordt het gevaarlijke vuurwerk nog toegankelijker," zei de officier: "Instagrammers worden expliciet verleid op een hele laagdrempelige manier om professioneel vuurwerk in handen te krijgen, als ze 'mazzel hebben'. Als ze niets winnen krijgen ze wel al het vuurwerkaanbod binnen op hun Instagram als een soort nieuwsbrief." Door berichten met 'op=op' en 'wees snel' zal een puberbrein minder of helemaal geen weerstand meer kunnen bieden tegen dergelijke verleidingen, legde de officier op zitting uit. Het wordt als normaal gezien; "want het staat toch openlijk op Insta?"

Dit maakt dat naar de mening van het OM een forse straf inclusief een forse stok achter de deur noodzakelijk is. Het OM eiste een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: www.OM.nl

Geplaatst op 8 januari 2019 door mr G.H. Fijma advocaat in Den Haag, gespecialiseerd in strafrecht.

 

Lees verder »

Hugo Fijma versterkt Hof-Recht Advocaten

Met veel plezier kunnen we u melden dat mr. G.H. (Hugo) Fijma met ingang van 1 januari a.s. ons kantoor zal versterken. Hugo is ruim twaalf jaar advocaat en zal zich met name richten op het strafrecht en jeugdrecht. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het verbintenissenrecht en huurrecht.

 

Lees verder »

Rechter geeft moeder die dochter aanbood voor seks 150 uur taakstraf

Een 51-jarige vrouw uit Joure die in 2012 haar destijds veertienjarige dochter aanbood voor seks, moet van de rechtbank in Leeuwarden een dag de cel in en een taakstraf van 150 uur uitvoeren.

De vrouw had via internet een toen 36-jarige man uit Schagen uitgenodigd om haar dochter bij haar thuis te komen masseren.

Op de dag van de afspraak zei de vrouw tegen haar dochter dat ze naakt op bed moest gaan liggen. Als ze dat niet zou doen, mocht zij van haar moeder niet in het weekend uitgaan.

De straf is veel lager dan de tien maanden celstraf die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Maar de rechtbank acht de kans op herhaling klein en ziet geen toegevoegde waarde in een lange celstraf.

'De vrouw zag haar dochter als een vriendin'
De vrouw is een kwetsbaar persoon en had geen goed beeld van de gezagsverhouding, stelt de rechtbank dinsdag. Zij zag haar dochter als een vriendin.

De man uit Schagen is veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur. Een destijds 27-jarige man uit Heerenveen heeft een celstraf van zes maanden gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. Ook hij was via de moeder in contact met het meisje gekomen en had in 2012 seks met haar.

Bron: ANP

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Politie houdt drie verdachten aan om creditcard-phishing

De politie heeft drie Amsterdammers aangehouden voor medeplichtigheid aan creditcard-phishing. Ze zouden ruim 50.000 euro hebben buitgemaakt.

De drie verdachten van 20, 22 en 28 jaar werden in januari aangehouden, meldt de politie. De verdachten werden na een onderzoek van het cybercrimeteam Midden-Nederland aangehouden.

Creditcardaanbieder ICS deed zelf aangifte van phishing. Aan de hand van camerabeelden en het nalopen van digitale sporen konden de mannen geïdentificeerd worden.

De verdachten stuurden een phishingmail naar klanten van ICS, die leidde naar een valse website. Daar werd gebruikers om gegevens gevraagd. Vervolgens lieten de daders een extra creditcard bezorgen in een leegstaande woning, die daarna werd gebruikt voor het pinnen van hoge bedragen.

Van de aangehouden mannen is er inmiddels één in vrijheid gesteld. De anderen zitten vast in het huis van bewaring. De politie onderzoekt de zaak verder.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

De oudere berichten staan in het archief.