Actueel

Kabinet legt concurrentiebeding aan banden

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia blijkt dat één op de drie werkgevers een concurrentiebeding hanteert, vrijwel altijd als een standaardclausule in het contact. Hier is niet altijd een goede reden voor, bijvoorbeeld omdat de werknemer geen toegang heeft tot relaties of gevoelige informatie. Het kan ondertussen wel een afschrikeffect hebben, waardoor werknemers niet over durven te stappen naar een andere werkgever. Het kabinet heeft daarom besloten het concurrentiebeding te moderniseren.

Het kabinet wil dat het op voorhand duidelijker wordt wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen en ingeroepen door een werkgever. Dit voorkomt ook een gang naar de rechter. Daarom is minister Van Gennip van plan de volgende wijzigingen uit te werken in een wetsvoorstel:

- Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
- Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract;
De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten);
- Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo'n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

Naar schatting zijn 3,1 miljoen werknemers gebonden aan een concurrentiebeding. Het wetsvoorstel om deze situatie te verbeteren zal naar verwachting eind 2023 in internetconsultatie gaan.

Bron: rijksoverheid.nl

Lees verder »

Wet toekomst pensioenen aangenomen

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet toekomst pensioenen. De Wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

In de ‘Wet toekomst pensioenen' zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De wet kent 3 doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij 1 baas werken.

Wat blijft er hetzelfde?
Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat financiële risico's met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

En wat verandert er?
De afgelopen jaren gingen de meeste pensioenen niet of nauwelijks omhoog. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen.

De nieuwe pensioenwet zorgt er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.

Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en was er een impliciete subsidie van jong naar oud. Een andere baan of werkloosheid had aan het eind van de loopbaan daardoor extra grote gevolgen. De nieuwe wet sluit op deze manier beter aan bij dat mensen tegenwoordig niet meer 40 jaar voor 1 baas werken.

Bron: rijksoverheid.nl

Lees verder »

Wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders

Voor grootouders wordt het makkelijker om een omgangsregeling met kleinkinderen af te dwingen, als de ouders daar niet aan meewerken. Op dit moment moet nog bewezen worden dat er in het verleden intensief contact met het kleinkind was. Aantonen van een dergelijke nauwe persoonlijke betrekking zal niet langer nodig zijn; de rechter richt zich primair op de vraag of een omgangsregeling in het belang is van het kind.

Bron: recht.nl

Geplaatst op 30 mei 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Gemeente wint steeds vaker van burger

Burgers verliezen steeds meer rechtszaken die zij aanspannen tegen gemeenten, blijkt uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak. Vooral grote gemeenten staan juridisch sterk.

Over de hele linie is sprake van een daling van de gevallen waarin de gemeente tegenover burgers juridisch bakzeil moet halen. Op het totaal aantal inhoudelijke uitspraken van de rechter daalde het aandeel gegrond verklaarde zaken van 20 procent in 2012 naar 14 procent in 2020. Bij belastingzaken treedt de sterkste daling op. Lag het percentage gegrond verklaarde zaken rond 2012 nog op zo'n 20 procent, in 2020 was dat min of meer gehalveerd.

Bron: recht.nl

Geplaatst op 23 mei 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WWB

Lees verder »

Internetconsultatie Participatiewet in Balans

Niet de regels, maar de mens centraal zetten. Dat is het uitgangspunt van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Dit wetsvoorstel staat vanaf middernacht open ter internetconsultatie voor alle belangstellenden. Tot en met 28 juni kunnen zij hun input leveren voor verdere verbetering.

Hiermee wil het kabinet concrete stappen zetten om niet de regels, maar de mens centraal te zetten en daarmee ervaren hardheden weg te nemen. Met als doel rechtszekerheid voor bijstandsgerechtigden te vergroten én om de professional voldoende ruimte te geven hen daarbij te helpen.

Onder deze voorliggende maatregelen valt onder andere meer ruimte om mantelzorg te verlenen zonder gevolgen voor de uitkering. Wanneer iemand tijdelijk vanwege intensieve mantelzorg bij de verzorgingsbehoeftige inwoont, behoudt hij in die tijdelijke situatie een eigen recht op bijstand. Daarnaast mogen bijstandsgerechtigden straks tot € 1.200,- aan giften ontvangen zonder dit op te hoeven geven en mogen zij bijverdiensten tot 15% houden als opstap naar werk.

Wie werk vindt, maar grotere schommelingen heeft in zijn inkomen, kan aanspraak maken op budget uit een nieuw te vormen bufferbudget. Grote klappen worden daarmee opgevangen voor meer zekerheid. Het wordt tevens mogelijk om op individuele basis bijstand met terugwerkende kracht te bieden en is er meer ruimte voor maatwerk waar het de vier-weken-zoektermijn betreft voor jongeren.

Woont iemand aantoonbaar tijdelijk in bij een bijstandsgerechtigde, dan geldt de kostendelersnorm nog niet.

Ook praktische aanpassingen zijn meegenomen. Zo wordt het mogelijk om bij bijstandsaanvraag de identiteit op basis van een rijbewijs vast te stellen in plaats van alleen met een paspoort of ID-kaart en wordt de verrekening van vakantiegeld met de bijstand vereenvoudigd. Alle voorstellen zijn gericht op menselijke maat, vertrouwen en eenvoud.

Deze, en alle andere voorstellen zijn terug te vinden in het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Deze is te consulteren tot en met 28 juni. Daarna wordt met de gekregen input gewerkt aan een wetsvoorstel dat per 1 januari 2025 in werking treedt.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in Participatiewet

Lees verder »

Minder kinderen uit huis geplaatst, grootste daling in tien jaar

Het aantal kinderen dat uit huis is geplaatst, is vorig jaar met bijna een kwart gedaald. In 2022 werden 1572 kinderen uit huis geplaatst op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, een jaar eerder waren dat er nog 1997.

Het totale aantal kinderbeschermingsmaatregelen daalde van 9685 naar 7452. Het is de grootste daling in tien jaar. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Raad voor de Kinderbescherming.

Waar de daling vandaan komt, wil de raad nog onderzoeken. Een mogelijke verklaring is dat het in de samenwerking met organisaties vaak beter gaat, waardoor er meer oplossingen kunnen worden bedacht om de situatie thuis goed te houden. "Aan de andere kant is er schaarste aan hulp, waardoor je moet zoeken naar andere oplossingen dan een uithuisplaatsing." Een andere factor die mogelijk bijdraagt aan het kleinere aantal uithuisplaatsingen is de vernieuwde manier waarop naar complexe scheidingen wordt gekeken.

Bron: nos.nl

Geplaatst op 23 mei 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UHP

Lees verder »

Nieuwe kantoorgenoot gezocht

Heb je je stage afgerond en ben je op zoek naar een leuk kantoor om je op basis van kostendeling bij aan te sluiten? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Lees verder »

Veel hulpbehoevenden gaan meer betalen voor Wmo-voorziening

Het kabinet gaat de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen opnieuw invoeren, zoals voor dagbesteding en huishoudelijke hulp. Vanaf 2025 wordt die eigen bijdrage van hulpbehoevenden weer afhankelijk van het inkomen. Nu betaalt iedereen een vast bedrag per maand. Dat heeft het kabinet besloten, staat in de vrijdag openbaar gemaakte voorjaarsnota. De maatregel levert het kabinet jaarlijks 100 miljoen euro op.

Vanaf 2019 werd die inkomensafhankelijke bijdrage deels en in 2020 helemaal afgeschaft en vervangen door het zogeheten Wmo-abonnementstarief. Iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, moet sindsdien een vast bedrag per maand als eigen bijdrage betalen voor een Wmo-voorziening. Het gaat om maximaal 19 euro per maand.

De maatregel leidde tot een enorme toename van het aantal aanvragen van vooral huishoudelijke hulp. Veel mensen die deze hulp makkelijk zelf kunnen betalen - en vaak al op eigen kosten een hulp hadden geregeld - kozen voor deze goedkope oplossing en meldden zich bij het Wmo-loket van de gemeente. Die zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeenten zagen de kosten de pan uitrijzen, wat ten koste gaat en ging van de mensen die de hulp echt nodig hebben, maar deze niet zelf kunnen betalen. In sommige gemeenten ontstonden lange wachtlijsten.

In het regeerakkoord was al afgesproken dat er voor de huishoudelijke hulp een "eerlijkere eigen bijdrage" zou komen, Het wetsvoorstel van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Wmo) daartoe wordt ingetrokken. In plaats daarvan komt hij met een nieuw wetsvoorstel waarin de hoogte van de eigen bijdrage voor alle Wmo-voorzieningen weer wordt gebaseerd op het inkomen.

De nieuwe maatregel gaat waarschijnlijk per 2025 in.

Bron: ANP

Lees verder »

Indruisen tegen de regels uit de Participatiewet niet helemaal zonder risico

De gemeente Utrecht laat de strengere overheidsregels los die gelden voor jongeren tot 27 jaar in de bijstand. Het kabinet werkt aan een plan om de Participatiewet, waar bijstandsgerechtigden onder vallen, te versoepelen. Die maatregelen zouden halverwege 2024 in moeten gaan. De gemeente Utrecht wil daar niet op wachten en gaat het beleid nu al uitvoeren. Vooral omdat ze de positieve effecten ervan zien.

Het indruisen tegen de regels uit de Participatiewet is in dit geval niet helemaal zonder risico volgens Lance op den Camp, eindredacteur Participatiewet bij Wolters Kluwer Schulinck.

De Participatiewet bevat een basis om bij wijze van experiment op onderdelen af te wijken van de Participatiewet. Maar dat mag niet volledig op eigen initiatief door een gemeente. Dit mag alleen als de wetgever daarvoor kaders heeft gesteld in een algemene maatregel van bestuur. Dat is hier niet het geval.

Als de minister het er niet mee eens is, kan de minister een aanwijzing gegeven. De aanwijzing is een opdracht om binnen een termijn de uitvoering alsnog in overeenstemming te brengen met de Participatiewet. In de meest vergaande situatie kan dat ook tot een financiële sanctie leiden.

Aan de andere kant past het beleid van de gemeente Utrecht in het huidige klimaat van de menselijke maat in de Participatiewet. De wetgever heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin de Participatiewet meer elementen van de menselijke maat gaat bevatten.

De wetgever heeft nog geen toestemming gegeven om daarop - in strijd met de huidige wet - vooruit te lopen.

Bron: ANP, Schulinck.nl

Lees verder »

Bijstandsgerechtigde kan voortaan met pinopnames gokinkomsten aannemelijk maken

Iemand die bijstand ontvangt en gokt, kan voortaan aan de hand van pinopnames in een gokinstelling aannemelijk maken welke bedragen hij of zij heeft ontvangen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) komt tot dit oordeel in zijn uitspraak van vandaag. Hierdoor kan het recht op bijstand worden vastgesteld. Een bijstandsgerechtigde hoeft dus niet meer de volledige bijstand terug te betalen over de maanden waarin hij of zij in een gokinstelling heeft gegokt.

Iemand die bijstand ontvangt, moet alles melden wat van belang kan zijn voor zijn of haar uitkering. Iemand die bijstand ontvangt en gokt, moet dit melden bij de gemeente. De bij het gokken ontvangen bedragen zijn namelijk bedragen die een betrokkene in handen krijgt en vrij kan besteden. Daarom zijn deze bedragen als inkomsten aan te merken en van belang voor het recht op bijstand.

Het was vaste rechtspraak van de CRvB dat bij gokken in een gokinstelling (denk aan een casino) het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld, omdat niet kan worden nagegaan welke bedragen de betrokkene met het gokken heeft ontvangen. Dit betekende in de praktijk dat diegene de bijstand volledig moest terugbetalen.

De CRvB oordeelt nu dat het recht op bijstand bij gokken in een gokinstelling wel kan worden vastgesteld. De uitkeringspercentages in de marktscan 2022 van de Kansspelautoriteit geven aan dat de met gokken in een gokinstelling ontvangen bedragen gemiddeld genomen niet hoger zijn dan 100% van de ingelegde bedragen. Dit gegeven rechtvaardigt de vooronderstelling dat in het individuele geval de inkomsten uit gokactiviteiten in een gokinstelling - ongeacht welk gokspel is gespeeld - gelijk zijn aan de ingelegde bedragen.

Deze vooronderstelling leidt tot een realistische benadering van de ontvangen bedragen. Als uitgangspunt mag worden genomen dat een betrokkene alle bedragen die hij of zij contant in de gokinstelling heeft opgenomen en de bedragen die hij daar heeft besteed aan gokproducten, zoals fiches, heeft ingelegd om te gokken. Het is voor de gemeente die de bijstand verleent of voor de betrokkene nog wel mogelijk om te proberen aannemelijk te maken dat de betrokkene in zijn of haar specifieke geval meer of juist minder dan 100% van de ingelegde bedragen heeft ontvangen.

Eerder heeft de rechtbank van Rotterdam al beslist dat het recht op bijstand kan worden vastgesteld door een vuistregel te formuleren. De CRvB bevestigt de uitspraken van de rechtbank.

Mensen in de bijstand die gokken in een gokinstelling zijn dus, als zij dit niet hebben gemeld aan de gemeente, niet langer hun hele uitkering kwijt, maar alleen de met gokken ontvangen bedragen, die gelijk zijn aan de bedragen die ze hebben ingezet om te gokken.

De gemeente Rotterdam moet nieuwe beslissingen nemen en bij die nieuw te nemen beslissingen rekening houden met deze uitspraak van de CRvB.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Flinke stijging voortijdig schoolverlaters

Het aantal voortijdig schoolverlaters is in tien jaar tijd nog nooit zo hoog geweest. In het studiejaar 2021-2022 stopten ruim 30.000 jongeren voortijdig met school. Dat zijn er ruim 5.000 meer dan het schooljaar ervoor. Dat schrijft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf aan de Tweede Kamer.

De voortijdig schoolverlaters zijn merendeels afkomstig van het mbo. Volgens de minister is de stijging te wijten aan het verlies van motivatie tijdens de coronapandemie, toen het mbo-onderwijs voornamelijk online plaatsvond. Ook de krappe arbeidsmarkt verleidde veel studenten om werk te verkiezen boven school.

De minister maakt zich zorgen omdat jongeren zonder startkwalificatie op korte termijn minder kans hebben op duurzaam werk en op lange termijn een groter risico lopen op een onzeker bestaan. Hij komt na de zomer met een plan om het aantal schoolverlaters omlaag te brengen naar 18.000 in 2026.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Nos.nl

Geplaatst op 6 april 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Samenloop van regelingen pakt nadelig uit voor groep alleenverdieners met uitkering

Er zijn veel verschillende regelingen, vanuit verschillende overheidsinstanties, die bedoeld zijn om te zorgen dat mensen goed kunnen rondkomen en een zeker bestaan kunnen opbouwen. Dit is door de jaren heen een complex stelsel geworden. Als je gebruik maakt van meerdere regelingen (zoals toeslagen en een UWV-uitkering), kunnen regelingen tegen elkaar inwerken. Dit pakt momenteel nadelig uit voor een groep alleenverdieners met een uitkering van het UVW of van een private inkomensverzekering. Het kabinet spant zich tot het uiterste in om hier een oplossing voor te vinden.

Het kabinet wil hier samen met gemeenten, UWV en Dienst Toeslagen, sociaal raadslieden en ervaringsdeskundigen aan werken. Het kabinet komt voor de zomer met een uitwerking van de mogelijke oplossingen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 4 april 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UWV zaken

Lees verder »

Kamer stemt in met introductie dubbele achternaam

De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 maart ingestemd met het voorstel van de regering om een gecombineerde geslachtsnaam te introduceren, anders gezegd een dubbele achternaam. Hiermee wordt het mogelijk dat kinderen de achternamen van beide ouders dragen.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat kinderen de achternamen van beide ouders dragen. Hiermee wordt volgens de regering tegemoetgekomen aan de toenemende vraag vanuit de samenleving naar meer keuzevrijheid in het naamrecht. Het wordt niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind de achternaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder.

Met dit voorstel kan een dubbele achternaam uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven, dus bijvoorbeeld Willems De Vries. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Willems, De Vries, Willems De Vries en De Vries Willems. Ouders kunnen een dubbele geslachtsnaam geven aan het eerste kind in een gezin. Die keuze geldt dan ook automatisch voor eventuele volgende kinderen in het gezin. Voor de groep mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, bijvoorbeeld Korthals Altes, wordt deze naam als één achternaam gezien. Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun achternaam bij geboorte en de namen van hun adoptieouders.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 27 maart 2023 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Akkoord verlaging werkdruk jeugdbeschermers

Werkgevers en FNV Jeugdzorg hebben een akkoord bereikt over het verminderen van de werkdruk bij jeugdbeschermers en het afbouwen van het aantal casussen dat ze onder hun hoede hebben. Dat meldt FNV Jeugdzorg. Volgens de vakbond betekent het principeakkoord na maanden van actievoeren een doorbraak voor de vijfduizend jeugdbeschermers. De verwachting is wel dat de wachtlijst door het akkoord, in eerste instantie, oploopt.

Jeugdbeschermers zouden nu gemiddeld twee keer zoveel kinderen en gezinnen bijstaan dan maximaal zou mogen. Volgens de afspraken in het akkoord moeten zij uiteindelijk twaalf zogenoemde kinderbeschermingsmaatregelen onder hun hoede hebben.

Het akkoord wordt nog voorgelegd aan de leden van de FNV, die tot 6 april de tijd hebben om te stemmen. Tot die tijd blijven alle reeds lopende acties doorlopen, laat de vakbond weten.

Bron: ANP

Geplaatst op 23 maart 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Voorstel gesloten jeugdhulp aangenomen Voorstel gesloten jeugdhulp aangenom

De Tweede Kamer heeft op 14 februari 2023 ingestemd met de wetswijziging voor een betere rechtspositie van jongeren in de gesloten jeugdhulp. Ook zijn twaalf van de veertien ingediende amendementen aangenomen. De wijziging van de Jeugdwet is bedoeld om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de gesloten jeugdhulp te beperken.

Het gaat om maatregelen als insluiting in een separeerruimte, niet mogen meedoen aan groepsactiviteiten en vastgehouden worden. Het wetsvoorstel voert een 'nee-tenzij-principe' in: instellingen mogen geen vrijheidsbeperkende maatregelen inzetten, tenzij de maatregelen noodzakelijk en effctief zijn, en er geen goed alternatief is. In het
Kamerdebat over het wetsvoorstel op 7 februari 2023 sprak de Kamer haar zorg uit dat het personeelstekort in de sector toch reden zal zijn om jongeren te separeren.

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) antwoordde dat gebrek aan personeel nooit de reden mag zijn voor vrijheidsbeperking. De aangenomen amendementen op het
wetsvoorstel gaan over uiteenlopende onderwerpen. Zo kunnen klachtencommissies die een klacht gegrond verklaren meteen ook een schadevergoeding toekennen. Nu moeten jongeren daar nog voor naar de rechter. Verder krijgt elke jongere standaard een vertrouwenspersoon toegewezen; het wetsvoorstel regelde alleen
dat ze informatie kregen over de mogelijkheid een
vertrouwenspersoon in te schakelen. Ook krijgen jongeren recht op zak- en kleedgeld. En naast ouders en andere gezinsleden mogen ook vrienden buiten de vaste bezoektijden op bezoek komen. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt plaats op 14 maart 2023.

Bronnen: NJi, Tweede Kamer, Eerste Kamer, 15 februari 2023

Geplaatst op 7 maart 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

Wie te weinig AOW-premie betaalt, wordt later niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Afschaffen Schuldig Nalatig' dat minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vandaag aan de Tweede Kamer aanbiedt. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat mensen disproportioneel geraakt worden als ze in het verleden niet volledig aan de premieplicht hebben voldaan. Daarnaast vereenvoudigt het de uitvoering van de AOW voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voor de Belastingdienst.

Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOW op, met of zonder inkomen. Inwoners die ook een inkomen hebben betalen premie voor die AOW. Als iemand zijn of haar premie niet betaalt krijgt diegene een navordering met daar bovenop een boete. Daarnaast worden mensen die op hun pensioendatum te weinig premie hebben betaald levenslang voor 2% of meer gekort op hun AOW. Deze extra sanctie wordt met dit wetsvoorstel geschrapt.

Er zijn ongeveer 15.000 ouderen die nu worden gekort omdat zij ooit te weinig premie hebben betaald. Zonder deze wijziging komen daar in de toekomst nog meer ouderen bij. Voor beide groepen wordt deze sanctie geschrapt. De maatregel kost € 7,1 miljoen extra aan AOW-uitgaven. Tegelijkertijd wordt er € 1,4 miljoen minder uitgegeven aan de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (de AIO), waarmee gekorte AOW'ers worden aangevuld tot het bestaansminimum.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 6 maart 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Aantal mensen in bijstand blijft dalen door krappe arbeidsmarkt

Het aantal mensen in de bijstand loopt steeds verder terug, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eerste voorlopige cijfers. Sinds begin 2013 was het aantal bijstandsuitkeringen niet zo laag als afgelopen kwartaal. Volgens een van de onderzoekers komt dit omdat er veel werk beschikbaar is. "Veel bedrijven zijn op zoek naar personeel. Die werknemers zitten dan niet meer in de bijstand."

Eind december kregen 394.000 mensen een bijstandsuitkering, 3000 minder dan aan het einde van het kwartaal daarvoor. In 2020 steeg het aantal bijstandsontvangers juist omdat bijvoorbeeld horecamedewerkers tijdens de coronapandemie hun baan kwijtraakten. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 is het aantal mensen in de bijstand weer aan het dalen.

Daarnaast is het aantal mensen dat de bijstand verlaat groter dan het aantal dat een bijstandsuitkering aanvraagt. Het aantal mensen dat aan het einde van het jaar uit de bijstand gaat is sowieso iets hoger volgens de onderzoeker. Veel schoolverlaters beginnen in september aan een nieuwe opleiding.

Eind vorig jaar was de daling van bijstandsuitkeringen het grootst onder mensen van 27 tot 45 jaar. In deze groep daalde het aantal bijstandsgerechtigden met ruim 6 procent naar 134.000.

Bron: ANP

Geplaatst op 6 maart 2023 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Wetsvoorstel: verkrachting mag niet meer verjaren

Volwassen slachtoffers van verkrachting kunnen straks ook na lange tijd nog aangifte doen bij de politie. Verkrachting kan niet meer verjaren. Dat staat in een aangepast wetsvoorstel van Justitieminister Dilan Yesilgöz. Zo wil ze slachtoffers beter kunnen beschermen: "Tijdsdruk mag geen rol spelen."

Het wetsvoorstel seksuele misdrijven is bedoeld om meer vormen van verkrachting strafbaar te stellen. Zo kunnen daders straks ook vervolgd worden als er niet per se geweld, dwang of bedreiging is gebruikt bij de seksuele handelingen. Daders zijn dan al strafbaar als zij weten dat de ander niet wil of dat ze "ernstige reden hadden om te vermoeden" dat de ander niet wil.

Yesilgöz verruimt de bijzondere verjaringsregeling voor seksuele misdrijven, zodat ook deze nieuwe varianten eronder vallen. Voor kinderen was al geen verjaringstermijn opgenomen in het wetsvoorstel.

Ook kunnen slachtoffers van verkrachting straks aanspraak maken op een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Seksuele misdrijven bij een volwassen slachtoffer verjaren na vijf jaar. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, blijft die verjaringstermijn wel gelden voor andere zedendelicten dan verkrachting, zoals aanranding.

Bron: nu.nl

Geplaatst op 23 februari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Mediation naast rechtspraak vanaf 1 maart gesubsidieerd

Mediation naast rechtspraak wordt met ingang van 1 maart 2023 gesubsidieerd. Alle betalende procespartijen hebben dan recht op een startbijdrage als ze vanuit de rechtspraak naar mediation zijn verwezen. Dit betekent dat de eerste 2,5 uur van de mediation hen niets kost. Voor partijen met recht op toevoeging verandert er niets.

De startbijdrage bedraagt 150 euro (exclusief btw) per partij, voor de eerste 2,5 uur van de mediation na een verwijzing vanuit de rechtspraak. De bijdrage is bedoeld om partijen zelf te laten ervaren of mediation voor hen een passende en duurzame manier kan zijn om uit het conflict te komen. Financiën vormen dan geen beletsel meer voor deze eerste kennismaking.

De regeling geldt voor mediators die ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand en dus verwijzingen vanuit de rechtspraak kunnen ontvangen. Voor zaken die vanaf 1 maart worden verwezen, kan de mediator een startbijdrage aanvragen via het mediationbureau van de rechtbank of het gerechtshof waar de zaak dient. De Raad voor Rechtsbijstand zorgt dan voor uitbetaling. Na de eerste 2,5 uur rekent de mediator het eigen uurtarief.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 23 februari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Leven jongeren in gesloten jeugdhulp wordt met wet draaglijker

Een aantal voorstellen van onder meer D66, GroenLinks en PvdA om het verblijf van kwetsbare jongeren in de gesloten jeugdhulp te verbeteren, is door de Tweede Kamer aangenomen. Zo mogen straks ook vrienden op bezoek komen bij jongeren in de gesloten jeugdhulp, in plaats van alleen ouders, broer en zussen, de voogd of pleegouders.

Jongeren in de gesloten jeugdhulp moeten daarnaast een schadevergoeding kunnen krijgen, als hun klacht door de klachtencommissie gegrond is verklaard. Nu moeten deze jongeren daarvoor naar de rechter stappen. Ook het voorstel om alle jongeren in de gesloten jeugdzorg zak- en leefgeld te geven, is door de Kamer aangenomen.

Naast deze wijzigingen op het wetsvoorstel van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) is ook het wetsvoorstel tot aanpassing van de Jeugdwet zelf aangenomen. Daarin wordt de rechtszekerheid van jongeren in de gesloten jeugdhulp versterkt. Jongeren met onder meer ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen.

Als ook de Eerste Kamer met de wetswijziging instemt, moet onder meer aan drie voorwaarden worden voldaan voordat een jongere in isolatie mag worden geplaatst. Het moet noodzakelijk zijn, er is geen minder zwaar alternatief mogelijk en de maatregel moet effectief zijn. Pas dan kan een rechter een machtiging afgeven aan de jeugdhulpinstelling om een jongere in isolatie te zetten. In de wetswijziging wordt ook vastgelegd dat kinderen onder de 12 jaar nooit in isolatie mogen worden geplaatst.

Het principe ‘nee, tenzij' is "het hart van de wetswijziging", zei Van Ooijen vorige week in het Kamerdebat over het wetsvoorstel. Ondanks steun van de Tweede Kamer maken de parlementariërs zich wel zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet. Vooral het personeelstekort speelt de gesloten jeugdhulp parten.

Een aantal fracties voorziet dat het in isolatie zetten van jongeren zal doorgaan, zolang er tekort aan personeel is. Van Ooijen zei dat te weinig personeel nooit reden mag zijn om een jongere in isolatie te zetten.

Bron: ANP

Geplaatst op 16 februari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Voorgestelde werkwijze OM biedt onvoldoende bescherming aan het verschoningsrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt voor niet langer onderscheid te maken tussen verschoningsgerechtigd materiaal dat tijdens een doorzoeking is gevonden en materiaal dat bij bijzondere opsporingsbevoegdheden tevoorschijn is gekomen. In alle gevallen moet de rechter-commissaris oordelen over de toepasselijkheid van het verschoningsrecht. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) vindt dat een verbetering. Desondanks biedt de toekomstige werkwijze onvoldoende bescherming aan het verschoningsrecht.

Dit heeft de NOvA het OM laten weten als reactie op de concept aanwijzing omgang met verschoningsgerechtigd materiaal.

Uitgangspunt in het Nederlandse strafproces is dat het OM en de opsporingsinstanties niet bevoegd zijn over geheimhouderinformatie te beschikken en/of van geheimhouderinformatie kennis te nemen. Uitzondering is wanneer de rechter-commissaris anders beslist. Dat betekent dat het OM adequate maatregelen moet nemen om te voorkomen dat geheimhouderinformatie wordt verkregen door middel van de inzet van opsporingsbevoegdheden. In gevallen waarin het OM niet op de hoogte is van mogelijk verschoningsgerechtigd materiaal, biedt de nieuwe aanwijzing geen bescherming. In al díe gevallen komt het OM over mogelijke verschoningsgerechtigd materiaal te beschikken, kunnen opsporingsambtenaren op die geheimhouderinformatie stuiten en vervolgens van die informatie kennisnemen.

De NOvA vindt deze situatie niet juist. Dit heeft namelijk als gevolg dat de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop met (mogelijk) verschoningsgerechtigd materiaal wordt omgegaan in handen komt te liggen van de opsporingsambtenaar die op het materiaal stuit. Die wordt geacht het mogelijk verschoningsgerechtigde materiaal te herkennen en het vervolgens niet te openen, niet te lezen en niet nader te onderzoeken. De NOvA wijst erop dat het OM zoveel mogelijk moet voorkomen dat verschoningsgerechtigd materiaal bij de opsporingsinstanties terechtkomt.

Bron: advocatenorde.nl

Geplaatst op 14 februari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Koninklijke Marechaussee mag bij controles op verblijfstatus geen gebruik maken van ras als selectiekenmerk

Amnesty International en enkele andere personen en belangenorganisaties hebben een procedure aangespannen tegen de Nederlandse Staat over de manier waarop de Koninklijke Marechaussee mensen selecteert voor controle op verblijfstatus na grensovergang. Volgens Amnesty gebruikt de Koninklijke Marechaussee daarbij onder meer ras als selectiemiddel en dat is volgens Amnesty discriminatie op grond van ras en dus verboden. Het gerechtshof Den Haag geeft Amnesty daarin gelijk en verbiedt de Staat dergelijke kenmerken nog langer bij deze controles te gebruiken.


De Koninklijke Marechaussee (KMar) is belast met het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Deze zaak gaat over de controle door de KMar op de verblijfstatus na grensovergang binnen de Schengen-zone. De KMar kan personen die net de Nederlandse grens zijn gepasseerd staande houden om hen te vragen naar hun identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie. De KMar selecteert de personen die zij aan zo'n controle onderwerpt aan de hand van een aantal wisselende indicatoren. In bepaalde gevallen hanteert de KMar als indicator ook persoonlijkheidskenmerken die gebaseerd zijn op ras (zoals huidskleur). Volgens de KMar doet ze dit steeds in combinatie met andere indicatoren en alleen als het noodzakelijk is. De KMar vindt dat uiterlijke kenmerken die aan ras zijn ontleend niet iets hóeven te zeggen maar wel iets kúnnen zeggen over de nationaliteit of herkomst van de gecontroleerde persoon. Voor een effectieve uitvoering van het MTV is het volgens de KMar dan ook noodzakelijk dat dergelijke kenmerken kunnen worden gebruikt.

Amnesty International en enkele andere personen en belangenorganisaties (verder: Amnesty) zijn van mening dat de KMar zich door zo op te treden schuldig maakt aan etnisch profileren en rassendiscriminatie. Amnesty vindt dat de handelwijze van de KMar onrechtmatig is, omdat deze in strijd is met diverse mensenrechtenverdragen. Amnesty vordert dat de rechter aan de Staat, onder wie de KMar valt, een verbod oplegt om nog langer aan ras ontleende kenmerken te gebruiken in het kader van MTV-controles.

De rechtbank Den Haag heeft de vorderingen van Amnesty afgewezen, maar het gerechtshof Den Haag geeft in hoger beroep Amnesty alsnog gelijk. Het gerechtshof is van oordeel dat de KMar onderscheid maakt op grond van ras. Gezien de ernstige gevolgen van onderscheid op grond van ras mag dat onderscheid alleen worden gemaakt als daar bijzonder zwaarwegende redenen voor zijn. Dergelijke zwaarwegende redenen heeft de Staat niet aangetoond. Dit betekent dat de KMar zich schuldig maakt aan discriminatie op grond van ras en dat is verboden. Het gerechtshof verbiedt de Staat dan ook om bij de uitvoering van MTV-controles selectiebeslissingen te nemen die (mede) gebaseerd zijn op ras.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 14 februari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Meer vrijheid voor jongere in gesloten zorg

Er komt een aanscherping van de regels om jongeren in de gesloten jeugdhulp in isolatie te plaatsen. Ook krijgen zij zak- en leefgeld en mogen er meer mensen dan alleen hun gezinsleden op bezoek komen. Dat staat in een wetsvoorstel ter verbetering van de gesloten jeugdhulp.

Het wetsvoorstel heeft als doel de rechtspositie van jongeren in gesloten jeugdzorginstellingen te verbeteren en daarmee vrijheidsbeperking zoveel mogelijk te voorkomen.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is het voor een jeugdinstelling moeilijker om een jongere in isolatie te plaatsen. Alleen wanneer deze maatregel noodzakelijk en effectief is, kan een rechter beslissen dat een jongere in isolatie mag. In de wetswijziging staat ook dat kinderen onder de 12 jaar nooit in isolatie mogen.

Bron: NU.nl

Geplaatst op 9 februari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Leeftijd medebewoner omhoog bij vaststellen leefsituatie voor toeslag van UWV

Vanaf 1 januari 2023 telt een medebewoner pas vanaf 27 jaar mee voor het vaststellen van uw leefsituatie voor een toeslag van UWV. Dit was 21 jaar. Bij het vaststellen van uw leefsituatie bekijkt het UWV namelijk of u een medebewoner heeft.

Door deze wijziging kunt u misschien een hogere toeslag van UWV krijgen. Het UWV stelt uw leefsituatie vanaf 1 januari 2023 vast als alleenstaand. En niet meer als alleenstaand-woningdeler.

Bron: UWV.nl

Geplaatst op 6 februari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UWV-procedures

Lees verder »

Rechtspraak publiceert reflectierapport familie- en jeugdrechters

Ouders voelen zich onvoldoende gehoord in familie- en jeugdrechtszaken, mede door de grote problemen in de jeugdzorg. Om kinderen en ouders in die ingewikkelde omstandigheden voldoende rechtsbescherming te bieden, moeten jeugdrechters zich actiever en nieuwsgieriger opstellen. Dat staat in het rapport van de reflectiecommissie die de werkwijze van familie- en jeugdrechters in de rechtbanken en de gerechtshoven heeft onderzocht. Daarin valt nog het nodige te verbeteren, concludeert de commissie. Ook het tekort aan jeugdrechters en gerechtsjuristen speelt daarbij een rol.

Ter bescherming van kwetsbare kinderen en hun ouders moet er meer tijd en continuïteit in het hele proces komen. De commissie vraagt alle betrokkenen, onder wie de minister voor Rechtsbescherming, de grote druk op het systeem van jeugdbescherming en jeugdhulp op te lossen, zodat de rechtsbescherming aan kinderen en ouders kan worden verbeterd.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 2 februari 2023 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Gemeenten verzaken zorgplicht bij huisuitzetting

Gemeenten doen te weinig om huisuitzettingen te voorkomen. Ze verzaken vaak hun plicht om eerst voor een stabiele woonoplossing te zorgen.

Nationale Ombudsman Reiner van Zutphen en Kinderombudsman Margrite Kalverboer dringen aan op wetgeving die gemeenten dwingt om te zorgen voor fatsoenlijke alternatieve huisvesting, in plaats van houtje touwtje-oplossingen. De impact op sociale grondrechten zou in de wet centraal moeten staan.

Behoorlijke huisvesting is een fundamenteel mensenrecht, benadrukt Van Zutphen. Gezinnen worden nu vaak zelf verantwoordelijk gemaakt voor het vinden van stabiel onderdak. Ze moeten terugvallen op het eigen netwerk, maatschappelijke opvang, tijdelijke huur, anti-kraak of sloopwoning. Soms moeten ze illegaal wonen, op een vakantiepark of in onderhuur, zonder huurbescherming. Als gemeenten wel te hulp schieten, belanden gezinnen vaak langdurig in allerlei tijdelijke woonoplossingen. De overheid realiseert zich dit volgens hem onvoldoende en voldoet daarmee niet aan haar zorgplicht.

De ombudsmannen onderzochten vorig jaar onderzoek de problemen die gezinnen bij huisuitzetting ervaren, naar aanleiding van klachten en signalen. Huisuitzettingen zijn meestal het gevolg van huurachterstand, overlast of (drugs)criminaliteit. Ze zijn niet verboden, maar moeten gedurende het hele huisuitzettingsproces voldoen aan mensen-en kinderrechtelijke verplichtingen. Zo mag een huisuitzetting nooit leiden tot dakloosheid en niet eerder plaatsvinden dan dat er zicht is op geschikte, alternatieve huisvesting.

Bij dreigende huisuitzetting moeten naar de mening van de ombudsmannen eerst de grondoorzaken worden aangepakt, zoals armoede en psychische problematiek. In alle gevallen dient het welzijn van kinderen beschermd te worden. Verder moeten gezinnen die worden getroffen door huisuitzetting rechtsbescherming krijgen, evenals toegankelijke informatie over rechten en plichten én onafhankelijke cliëntondersteuning.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Geplaatst op 30 januari 2023 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Preconsultatie Wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

Gestandaardiseerde processen sluiten niet altijd aan op de individuele situatie van burgers, waardoor deze in de knel kunnen komen door overheidshandelen. Het wetsvoorstel beoogt door middel van aanpassingen in de Awb de menselijke maat in het bestuurs(proces)recht te vergroten en de overheid meer 'responsief' te maken.

De waarborgfunctie van de Awb zou daarmee versterkt worden:
- de Awb zal meer mogelijkheden en verplichtingen gaan bevatten voor bestuursorganen om maatwerk te leveren bij beslissingen die mensen rechtstreeks in hun belang treffen;
- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden volledig in de Awb verankerd en worden leidend — dat wil zeggen dat rechters ook bij dwingend recht wetsbepalingen buiten toepassing kunnen gaan laten;
- voorgesteld wordt om een nieuwe algemene bepaling in te voegen die het bestuur verplicht zich dienstbaar op te stellen. Zo komt op alle relevante brieven van overheidsinstanties een telefoonnummer van een terzake kundige medewerker te staan, zodat persoonlijk contact laagdrempeliger wordt;
- Voorgesteld wordt om een procedure voor een burgerlijke lus (als tegenhanger van de bestaande bestuurlijke lus) in de Awb op te nemen en tot een algemene versterking van de procedurele bevoegdheden voor de bestuursrechter te komen door de mogelijkheden tot het doen van een tussenuitspraak uit te breiden;
- last but not least wordt de positie van de belanghebbende in de Awb versterkt. Zo wordt geëxpliciteerd dat de motivering bij een besluit begrijpelijk moet zijn voor belanghebbenden, krijgen mensen bij bepaalde besluiten langer de tijd om in bezwaar te gaan en neemt het bestuur bij een ingediend bezwaar eerst contact op om te onderzoeken of er een informele oplossing kan worden gevonden.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 30 januari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Handreiking ‘Rechterlijke regie en beslissen in (conflict)scheidingen’

De vakinhoudelijke overleggen van familierechters hebben een handreiking ‘Rechterlijke regie en beslissen in (conflict)scheidingen' vastgesteld die vanaf 26 januari 2023 is te raadplegen. Doel van dit document is om de professionalisering in de aanpak van familierechtelijke zaken te bevorderen. Het bevat onder meer een staalkaart van de interventies die de rechter in familiezaken in ieder stadium van de procedure tot zijn beschikking heeft. De handreiking is een hulpmiddel en geen dwingend voorgeschreven protocol.

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rechterlijke-regie-en-beslissen-in-(conflict)scheidingen.pdf

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 27 januari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Gevangenis in Vught krijgt eigen zittingszaal

Er komt een zittingszaal binnen de muren van de penitentiaire inrichting in Vught. Hierdoor kunnen onderdelen van strafzaken straks binnen de gevangenis plaatsvinden en hoeven gedetineerden uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) minder vaak voor zittingen naar de rechtbank te worden gebracht. De gevangenis in Vught wordt de tweede locatie in Nederland waar berechting en detentie op één plek samenkomen, naast het Justitieel Complex Schiphol.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 17 januari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Mediation naast rechtspraak vanaf 1 maart gesubsidieerd

Mediation naast rechtspraak wordt met ingang van 1 maart 2023 gesubsidieerd. Alle betalende procespartijen hebben dan recht op een startbijdrage als ze vanuit de rechtspraak naar mediation zijn verwezen. Dit betekent dat de eerste 2,5 uur van de mediation hen niets kost. Voor partijen met recht op toevoeging verandert er niets.

De startbijdrage bedraagt 150 euro (exclusief btw) per partij, voor de eerste 2,5 uur van de mediation na een verwijzing vanuit de rechtspraak. De bijdrage is bedoeld om partijen zelf te laten ervaren of mediation voor hen een passende en duurzame manier kan zijn om uit het conflict te komen. Financiën vormen dan geen beletsel meer voor deze eerste kennismaking.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 12 januari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Eerste versie behandelrichtlijnen WIA-zaken gereed!

De afgelopen periode zijn ervaren en gespecialiseerde sociaal zekerheidsrechtadvocaten aan de slag gegaan met het opstellen van een eerste versie behandelrichtlijnen voor WIA-zaken binnen het sociaal zekerheidsrecht.

Wat is nodig om een zaak gedegen aan te pakken? En wat mag de rechtzoekende van de advocaat verwachten? Wat is belangrijk, waar op te letten? Wat is het resultaat van de inzet? De behandelrichtlijnen geven handvatten bij het beantwoorden van deze vragen.

De behandelrichtlijnen zijn geen juridische handboeken, maar een logisch opgebouwd raamwerk van stappen die je doorloopt bij het bieden van adequate rechtsbijstand. Het hele proces is in kaart gebracht vanuit diverse invalshoeken. Voor cliënten die in bezwaar, beroep en hoger beroep gaan tegen een beslissing van het UWV bij WIA-zaken óf als belanghebbende een zienswijze indienen wanneer (ex)werkgever tegen het UWV procedeert.

Het is een eerste versie die tweemaal per jaar een update zal krijgen. Met speciale aandacht voor jurisprudentie en veranderingen in wet- en regelgeving.

Vindplaats: https://www.raadvoorrechtsbijstand.org/actueel/nieuws/2022/december/eerste-versie-behandelrichtlijnen-wia/

Bron: rvr.org

Geplaatst op 21 december 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Gewijzigd beoordelingskader bij nieuwe ziekmelding na Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Als een verzekerde zich opnieuw ziek meldt, nadat eerder bij een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWb) het recht op ziekengeld is beëindigd en de verzekerde daarna niet meer heeft gewerkt, moet het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers verzekeringen) deze ziekmelding toetsen aan gewijzigde voorwaarden.

Dit is het resultaat van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in de zaak van een werknemer zonder werkgever (een zogenaamde vangnetter). Daarmee komt de CRvB terug van zijn eerdere rechtspraak. De CRvB oordeelt dat voortaan geschiktheid voor ten minste drie van de eerder bij de EZWb geselecteerde (deel)functies nodig is om ziekengeld op basis van de Ziektewet (ZW) te kunnen weigeren.

Eerder was in deze situatie geschiktheid voor één van de bij de EZWb geselecteerde (deel)functies al voldoende om ziekengeld te kunnen weigeren. De CRvB heeft nu geoordeeld dat deze beoordeling geen recht doet aan ILO-conventie 121U verlaat Rechtspraak.nl, die internationale afspraken omvat over uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Maar om rechtszekerheid voor alle verzekerden te garanderen, heeft de CRvB geoordeeld dat het gewijzigd beoordelingskader in alle gevallen geldt. Dus ongeacht of de ongeschiktheid tot werken wel of niet het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Wanneer een verzekerde zich opnieuw ziek meldt nadat het ziekengeld bij een EZWB-beoordeling is beëindigd en de verzekerde niet meer heeft gewerkt, geldt voor de beoordeling door het UWV het volgende:

- Het UWV moet eerst beoordelen of de beperkingen van de betrokkene sinds de EZWb zijn toegenomen. Als dat niet zo is, kan ziekengeld op basis van dit medisch oordeel worden geweigerd;
- Als de beperkingen sinds de EZWb zijn toegenomen, moet beoordeeld worden of de oorspronkelijk bij de EZWb geselecteerde (deel)functies geschikt zijn gebleven.
Ziekengeld kan dan worden geweigerd als:
- ten minste drie geschikte functies met elk in ieder geval drie arbeidsplaatsen overblijven en
- een schatting op basis van die functies nog steeds leidt tot in ieder geval 65 procent arbeidsgeschiktheid.

De CRvB heeft eenzelfde uitspraak gedaan bij een nieuwe ziekmelding na een eerdere WIA-beoordeling (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Uitspraken
ECLI:NL:CRVB:2022:2658
ECLI:NL:CRVB:2022:2672

Bron: persbericht Centrale Raad van Beroep

Geplaatst op 23 december 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA-ZW

Lees verder »

‘Minister breidt kosteloze rechtsbijstand uit’ ‘Minister breidt kosteloze rechtsbijstand uit’

Als de Staat ingrijpt in het gezin en daarbij het gezag wil weghalen, dan krijgen ouders vanaf het nieuwe jaar kosteloos rechtsbijstand tijdens de rechtszaak. Zij worden dan altijd bijgestaan door een gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat, schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming in een brief
aan de Tweede Kamer.

Nu al kunnen ouders die door de
kinderopvangtoeslagena#aire gedupeerd zijn kosteloos gebruik maken van rechtsbijstand. In aanvulling daarop wil de minister 1,5 jaar zo'n regeling beschikbaar stellen aan ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel. De kosteloze
rechtsbijstand wordt in stappen ingevoerd, zodat het voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand uitvoerbaar is. Eerst komen de meest ingrijpende procedures in aanmerking, de gezagsbeëindigende maatregelen. De rechtbank, Raad voor Rechtsbijstand en de advocatuur werken samen. De partijen zorgen er samen voor dat bij deze procedures het gezin een
telefoontje krijgt van de advocaat met het aanbod om juridisch kosteloos bijgestaan te worden. Het streven is de regeling vanaf juli uit te breiden met (spoed) uithuisplaatsingen. Ook worden de rechten van gezinnen waar een kind uit huis is geplaatst op andere manieren op korte termijn verbeterd. De GI's zorgen ervoor dat vanaf begin volgend jaar al hun besluiten over waar het
kind kan opgroeien worden voorgelegd aan de rechter. Ook
bekijken zij hoe de besluitvorming over de omgang tussen ouders en kinderen bij een uithuisplaatsing beter kan. Jeugd- en gezinsprofessionals krijgen trainingen om beter feitenonderzoek te doen. Ook worden ze beter geschoold om te gaan met onvrede en (tucht) klachten. Het klachtenformulier wordt vergemakkelijkt.

Op de lange termijn wordt onderzocht of de rol van de
kinderrechter actiever kan worden en de rechtspositie van kinderen onder voogdij verbeterd kan worden. De minister wil bij uithuisplaatsingen wettelijk verankeren dat zoveel mogelijk broers en zusjes samen ergens onderdak krijgen.

Bron: Rijksoverheid, 18 november 2022

Geplaatst op 8 december 2022 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Kostendelersnorm geldt pas vanaf 27 jaar

Thuiswonende jongeren tot 27 jaar tellen vanaf 1 januari niet meer mee voor de hoogte van de bijstand van hun ouders. De Eerste Kamer heeft op 29 november ingestemd met die wetswijziging.

De kostendelersnorm houdt in dat volwassenen die een woning delen een lagere bijstandsuitkering krijgen. Op dit moment geldt dat ook voor thuiswonende jongeren vanaf 21 jaar: de overheid gaat ervan uit dat zij bijdragen in de kosten van het huishouden. Door de wetswijziging vallen straks alleen jongeren vanaf 27 jaar onder de kostendelersnorm.

De wijziging maakt deel uit van het Breed Offensief. Dat is een wetsvoorstel dat is gericht op het aanpassen van de Participatiewet en andere wetten die betrekking hebben op arbeidsparticipatie. De meeste andere wijzigingen gaan pas op 1 juli in.

Bron: NJI.nl

Geplaatst op 1 december 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Nieuwe berekening partneralimentatie geldt vanaf 1 januari 2023

Rechters gaan met ingang van volgend jaar op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding. De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak komt 1 januari met nieuwe aanbevelingen (pdf, 163,2 KB), die de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk beperken. Daarvoor wordt een nieuw begrip ingevoerd: het woonbudget. Aan de hand daarvan wordt de financiële draagkracht van partijen bepaald.

De financiële draagkracht van gescheiden partners speelt een rol als de hoogte van de alimentatie wordt bepaald. Volgens de nieuwe normen van de expertgroep gaan rechters voor zowel partner- als kinderalimentatie rekenen met een woonbudget dat 30 procent van het netto inkomen bedraagt, waaruit alle woonkosten worden betaald.

Het komt voor dat een onderhoudsplichtige partner er niet aan ontkomt meer uit te geven aan wonen dan het vastgestelde woonbudget. De rechter kan daar rekening mee houden bij de draagkrachtberekening als de hogere woonlasten niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 1 december 2022 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Start onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

Het kabinet heeft ambities met het stelsel, zoals het wegnemen van hardheden in de WIA, het introduceren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en het verlichten van de plichten voor met name kleine werkgevers. Deze ambities moeten landen in een stelsel dat onder druk staat, onder andere door de mismatch op het gebied van sociaal medisch beoordelen.

Het kabinet neemt deze periode verschillende maatregelen en voor de langere termijn vraagt minister Van Gennip deze onafhankelijke commissie om integraal en fundamenteel te adviseren over een toekomstbestendig stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een stelsel dat uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar is voor werkzoekenden, werkenden, werkgevers, uitvoerende organisaties en de mensen die een beroep moeten of willen doen op dat stelsel.

De commissie wordt gevraagd met meerdere oplossingsrichtingen te komen voor fundamentele, structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan. Zo ontstaat ruimte voor de ambities die er ten aanzien van dit stelsel bestaan, zoals onder meer geformuleerd in het coalitieakkoord.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 28 november 2022 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

 

Lees verder »

Kabinet wil bij uitvoering sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen

Het kabinet wil bij de uitvoering van de sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen in mensen. Dat schrijven de ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in de kabinetsreactie op het rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid' van Panteia, Muzus, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. Volgens beide ministers is de balans in regelgeving de afgelopen jaren doorgeslagen naar handhaving en fraudebestrijding. Ze kondigen daarom meerdere maatregelen aan om meer te kijken naar individuele omstandigheden.

Er wordt aangekondigd dat verschillende regelingen op het gebied van de sociale zekerheid worden aangepast. Veel is al in gang gezet. De Participatiewet wordt eenvoudiger gemaakt en de balans tussen menselijke maat en rechten en plichten wordt hersteld. Samen met vakbonden en werkgevers wordt gekeken wat er op korte en op middellange termijn gedaan kan worden aan hardheden in de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Ook is er een commissie aangekondigd om het hele WIA-stelsel tegen het licht te houden.

De ministers schrijven verder dat de handhaving van sociale zekerheid wordt aangepast, zodat er meer wordt uitgegaan van vertrouwen. Het UWV zet in op meer persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden en de Sociale Verzekeringsbank neemt bij ingrijpende beslissingen actief contact op en let daarbij op signalen die wijzen op bijzondere persoonlijke omstandigheden. Beide organisaties kijken ook meer naar wat de bedoeling van wetgeving is. Daarnaast wordt er bekeken waar er meer discretionaire bevoegdheden en hardheidsclausules moeten komen in wetgeving, zodat er in schrijnende gevallen kan worden afgeweken van regels. Deze punten worden verder uitgewerkt zodat de Kamer daar spoedig over kan worden geïnformeerd.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 21 november 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

UWV mag voorschot WIA-uitkering niet bij werkgever in rekening brengen

Werkgevers hoeven nog niet te betalen voor de voorschotten die het UWV geeft aan mensen die wachten op een beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt in een procedure van een landelijke winkelketen dat de wet het niet mogelijk maakt om voorschotten bij de werkgever te verhalen.

ECLI:NL:RBMNE:2022:4604

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 21 november 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Per 1 januari 2023 verbod op lachgas

Het lachgasverbod wordt van kracht per 1 januari 2023. Vanaf die datum staat lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder andere verboden wordt om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 17 november 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

'Plan voor jeugdbescherming snel uitvoeren'

Het kabinet wil de uitvoering van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming versnellen. Dat schrijven minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is bedoeld om de jeugdbescherming ingrijpend te verbeteren. Lokale teams krijgen een centrale rol, om te zorgen dat kwetsbare kinderen en gezinnen snel passende hulp en bescherming krijgen. Daarbij krijgen ze steun van regionale veiligheidsteams, die de huidige rol van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen overnemen. Het is ook de bedoeling dat de jeugdbescherming minder kind- en meer gezinsgericht gaat werken. Als de veiligheid of ontwikkeling van kinderen in het gedrang komt, is het zaak om het hele gezin te ondersteunen.

Bron: Ministerie van VWS

Geplaatst op 17 november 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

CBS: Minder instroom bij jeugdbescherming

Bijna achtduizend kinderen en jongeren kregen in 2021 een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd. Dat is ruim 16 procent minder dan in 2019. Dit staat in de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS.

461 duizend kinderen en jongeren kregen in 2021 jeugdzorg, bijna 10 procent van de Nederlandse jeugd. 450 duizend kinderen en jongeren kregen jeugdhulp, 41 duizend hadden een jeugdbeschermingsmaatregel en 8 duizend een jeugdreclasseringsmaatregel. Het aantal kinderen en jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel is sinds 2015 met 1,4 procent afgenomen. Bij de jeugdreclassering was de terugloop 29 procent.

De daling van de instroom naar de jeugdbescherming is het grootst bij de 0- tot 3-jarigen. In 2021 kregen 1.365 baby's en peuters een jeugdbeschermingsmaatregel, tegen 1.575 in 2020.

Bron: CBS

Geplaatst op 10 november 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 10 november 2022 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Minder jongeren in gesloten jeugdzorg

In de gesloten jeugdzorg verbleven in de eerste helft van dit jaar 1.205 jongeren. Dat aantal ligt bijna 14 procent lager dan in de eerste helft van 2021. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bron: cbs.nl

Lees verder »

‘Kinderbeschermingsmaatregelen dragen bij aan ‘Kinderbeschermingsmaatregelen dragen bij aan veiligheid en welzijn’ veiligheid en welzijn’

Ongeveer één op de vijf kinderen in Nederland wordt thuis mishandeld. De kinderrechter kan deze gezinnen een
beschermingsmaatregel opleggen. Dan worden de kinderen uit het gezin tijdelijk onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst. Maar hoe efectief is die aanpak?

Uit een meerjarig onderzoek blijkt dat deze maatregelen helpen. Uit het onderzoek blijkt dat kindermishandeling afneemt van 83% naar 47% bij gezinnen die te maken hebben met een kinderbeschermingsmaatregel. In een
op de drie gezinnen waar kinderbeschermingsmaatregelen zijn getroffen, komt kindermishandeling op den duur helemaal niet meer voor. Deze verbetering is groter dan bij de vergelijkbare gezinnen waar deze maatregelen niet werden getroffen.

Voor het onderzoek zijn 1325 gezinnen waar sprake is van
kindermishandeling langere tijd gevolgd.

Bron: Verwey Jonker-Instituut, 27 oktober 2022

Geplaatst op 3 november 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

RvdK: Jeugdstrafrecht voor elke minderjarige

Er moet een einde komen aan de mogelijkheid om minderjarigen te berechten volgens het volwassenenstrafrecht, vindt de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter zou bij minderjarige verdachten altijd het jeugdstrafrecht moeten toepassen. Daar is een wetwijziging voor nodig.

Voor minderjarige verdachten geldt in Nederland het jeugdstrafrecht. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter verdachten van 16 en 17 jaar berechten volgens het volwassenenstrafrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om ernstige geweldsdelicten. Die mogelijke uitzondering is onderdeel van het zogenaamde adolescentenstrafrecht.

Het onderscheid tussen minderjarige en volwassen verdachten is een wezenlijk beginsel van ons strafrecht, stelt de Raad, die officieren van justitie en kinderrechters adviseert over straffen voor minderjarigen. De Raad begrijpt dat slachtoffers van delicten en de samenleving soms behoefte hebben aan vergelding. Maar bij straffen voor minderjarigen moet toch hun verdere ontwikkeling voorop staan. Daar is het jeugdstrafrecht op gericht.

Het jeugdstrafrecht heeft een pedagogisch karakter, aldus de Raad. Het biedt jongeren ruimte om te leren van hun fouten. De straffen en maatregelen van het jeugdstrafrecht zijn intensiever en meer afgestemd op de persoon dan bij het volwassenenstrafrecht. Ook gebruikt het jeugdstrafrecht beschermende factoren, zoals de invloed van ouders, om jongeren op het rechte pad te krijgen.

Het inzetten van het volwassenstrafrecht bij ernstige geweldsmisdrijven van minderjarigen heeft volgens de Raad op de lange termijn niet het gewenste effect. Doordat het minder gericht is op resocialisatie, neemt de kans op recidive juist toe. Dat is schadelijk voor de minderjarige verdachte, maar ook voor de samenleving, aldus de Raad.

Bron: Raad voor de Kinderbescherming

Geplaatst op 20 oktober 2022 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Werkloosheid stijgt verder, einde aan daling WW-uitkeringen

De werkloosheid is in september verder gestegen. Ook liet het aantal WW-uitkeringen een lichte stijging zien. Daarmee is een einde gekomen aan een maandenlange daling. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond 3,8 procent van de beroepsbevolking in september aan de kant. Hiermee is de werkloosheid weer terug op het niveau van eind 2021. In april was met 3,2 procent nog sprake van het laagste werkloosheidspercentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003.

Bron: ANP

Geplaatst op 20 oktober 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers van start op 1 oktober

UWV begint op 1 oktober met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Het is een van de maatregelen die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft aangekondigd om iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen waar UWV mee kampt.

Werknemers die twee jaar ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Normaal gesproken betekent dit dat ze een sociaal-medische beoordeling krijgen door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Mensen krijgen in principe dan een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben, de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is.

Belangrijk hierbij is dat door deze maatregel niemand benadeeld wordt. In alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van UWV. Verder is van belang dat werkgevers niet met extra kosten te maken krijgen. Voor cliënten geldt bovendien dat ze ook actief re-integratiedienstverlening aangeboden krijgen door UWV. De maatregel loopt vooralsnog tot en met 31 december 2023.

Bron: UWV.nl

Geplaatst op 18 oktober 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Ombudsman wil dat sociaal minimum omhooggaat: 'Burgers zakken nu door ijs'

Het sociaal minimum is niet toereikend, vindt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Burgers met een minimuminkomen komen daardoor steeds meer in de knel. Van Zutphen pleit voor een hoger sociaal minimum, zodat er "geen burgers meer door het ijs zakken".

Ongeveer een miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om rond te komen. Het sociale minimum ligt voor een persoon van 21 jaar en ouder op ongeveer 58 euro per dag.

De huidige inflatie en hoge energie- en woonlasten zorgen voor extra problemen. Volgens Van Zutphen hangt de vraag of iemand kan rondkomen te veel af van waar iemand woont.

Gemeenten hanteren andere inkomensgrenzen, waardoor het per gemeente verschilt op welke voorzieningen je recht hebt. Zo kan je met jouw inkomen in de ene gemeente recht hebben op een laptopvergoeding voor je kind, maar in de andere gemeente niet.

Ombudsman wil dat Rijk toereikend sociaal minimum regelt
Het kabinet heeft verhogingen van het minimumloon en uitkeringen op de agenda staan. Maar die verhogingen verhelpen de problemen maar deels.

Van Zutphen vindt dat de overheid automatisch ondersteuning moet toekennen of burgers actief moet wijzen op de financiële ondersteuning waar ze recht op hebben.

Bron: nu.nl

Geplaatst op 17 oktober 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Woning dicht bij ernstig geweld

Beschieting van een woning, het gebruik van ernstig geweld in een woonwijk of het aantreffen van een wapen achter de voordeur. Bij ernstig geweld als gevolg van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit moeten burgemeesters ook de bevoegdheid hebben om een woning te sluiten als de openbare orde rond het pand is of dreigt te worden verstoord. Het wetsvoorstel dat deze sluitingsbevoegdheid in de Gemeentewet moet regelen heeft minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) op 4 oktober 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nu mogen burgemeesters een woning sluiten bij verstoring van de openbare orde door gedragingen in die woning. Dan gaan het om ernstige woonoverlast. Die bevoegdheid blijkt niet in alle gevallen toereikend. Zo werden in Nieuwstadt explosieven gegooid naar een woning van een lid van een motorbendelid. Het bleek toen niet mogelijk de woning te sluiten omdat sprake moet zijn van verschillende soorten ernstige overlast, die zich met grote regelmaat en langdurig voordoen in een woning. Voor zover mogelijk zoeken burgemeesters voor een sluiting daarom nu nog hun toevlucht tot een noodbevel.

Om wijken veilig te houden, is het belangrijk dat een burgemeester de openbare orde kan bewaren of herstellen in verstoorde situaties. Handgranaten die aan de deurknop gehangen worden of angst voor op handen zijnde liquidaties zijn zaken die een enorme druk op de buurt leggen. Uit angst voor agressie durven bewoners zich niet meer vrij te bewegen in hun eigen buurt. Met deze uitbreiding kunnen burgemeesters wel in actie komen als zoiets gebeurt. Dit was ook een wens van burgemeesters zelf. Het wetsvoorstel is ook van toepassing gemaakt voor de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog behandelen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 5 oktober 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Maatregelen snellere WIA-beoordeling

Veel mensen wachten nu te lang op hun WIA-beoordeling. UWV neemt daarom vanaf dit najaar maatregelen om de wachttijd te verkorten. Zo is sneller duidelijk of werknemers een WIA-uitkering krijgen.

Welke maatregelen neemt UWV dit najaar?

- 60-plussers die 2 jaar ziek zijn kunnen, als zij en hun werkgever dat willen, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Zo hebben zij sneller zekerheid.
- Mensen met een IVA-uitkering of een Wajong-uitkering die duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen de komende 5 jaar geen herbeoordeling als zij weer aan het werk gaan.
- Een andere maatregel is het sneller ontwikkelen van ‘Sociaal Medische Centra'. Hier werkt een team van medewerkers samen, onder leiding van een verzekeringsarts. Het team bekijkt per persoon wat deze nodig heeft om goed te re-integreren. Zo kan UWV meer mensen helpen met hetzelfde aantal verzekeringsartsen. In Tilburg, Heerlen, Rijnmond en Breda werkt UWV al met deze teams en de ervaringen zijn positief.

Voor de lange termijn zullen er meer maatregelen genomen worden. Deze maatregelen moeten nog wel verder worden uitgewerkt. En daarna worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Bron: UWV

Geplaatst op 22 september 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

UWV opent onderzoek naar mogelijke fraude met uitkeringen

Uitkeringsinstantie UWV heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke fraude met ziektewetuitkeringen. Het gaat om uitzendkrachten uit Slowakije die naar Nederland komen om te werken en zich al na enkele dagen ziek melden met vaak dezelfde reden. Zij verhuizen dan hun uitkering naar een woonadres in het buitenland om daar het geld te ontvangen.

Inmiddels heeft het UWV 69 uitkeringen stopgezet of tegengehouden.

Uitzendkrachten die ziek worden, kunnen recht hebben op een ziektewetuitkering, die door het UWV betaald wordt. De uitkeringsinstantie verstrekt jaarlijks zo'n 350.000 van dat soort uitkeringen, vaak voor een korte tijd, maar soms ook voor een langere periode. Een klein deel van de uitkeringsgerechtigden neemt deze uitkering mee naar het buitenland.

"Dat is wettelijk toegestaan", zegt een woordvoerder van het UWV. "Als je uit het buitenland komt en je wordt ziek met een tijdelijk contract, dan heb je het recht op een uitkering en dan mag je herstellen in je thuisland. Maar we krijgen nu te veel informatie door dat het niet klopt. Het gaat voornamelijk om eenzijdige ongevallen, zoals een ongeluk met een busje."

Het UWV onderzoekt nu 94 zaken. "In het geval van al lopende uitkeringen is meteen contact gezocht met de betreffende cliënten om aanvullende informatie op te vragen en ze uit te nodigen voor controle door een arts. Wanneer iemand niet reageert, niet komt opdagen of geen informatie kan verstrekken, kan de uitkering worden stopgezet of geschorst", aldus de uitkeringsinstantie.

Bron: UWV, nu.nl

Geplaatst op 16 september 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UWV-zaken

Lees verder »

Bij álle uithuisplaatsingen gaan kinderen en ouders juridische steun krijgen

Als de kinderbescherming een kind uit huis wil plaatsen, moet het gezin juridische steun krijgen. Die regel wil minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming invoeren na een vernietigend rapport over de Nederlandse kinderbescherming.

Kinderen die wegens een onveilige thuissituatie onder toezicht worden gesteld of zelfs uit huis worden geplaatst, krijgen niet de aandacht en hulp waar ze recht op hebben, concludeert het rapport. "Kinderen en ouders weten bij een uithuisplaatsing nu vaak niet wat hun overkomt. Ik vind dat onwenselijk", zegt Weerwind tegen Nieuwsuur.

Uiteindelijk beslist een kinderrechter, op basis van een advies van de kinderbescherming, of een kind in een probleemgezin uit huis wordt geplaatst. In dat proces, zegt Weerwind, moeten ouders en kind "verdraaid goed juridisch ondersteund worden en begrijpen wat er wordt gezegd. En ze moeten weten wat ze ertegenin kunnen brengen."

Bron: nos.nl

Geplaatst op 8 september 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uithuisplaatsing.

Lees verder »

Gokker hoeft bijstandsuitkering niet per se terug te storten

Wie bijstand krijgt en af en toe naar een casino gaat om te gokken, raakt de uitkering niet automatisch kwijt. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag bepaald in vier zaken.

Mensen die bijstand krijgen, zijn verplicht om te melden dat ze gokken. Ze moeten precies bijhouden hoeveel ze daaraan uitgeven en hoeveel ze winnen. De winsten gelden namelijk als inkomsten. Vier mensen die dat niet hadden gedaan, werden bestraft door de gemeente Rotterdam. Ze moesten de uitkering voor de maanden waarin ze gokten, inleveren.

In eerdere rechtszaken waren de rechters het eens met die uitleg, maar de rechtbank in Rotterdam breekt daarmee. De uitleg van de gemeente Rotterdam is "niet langer rechtmatig". Gokken is namelijk "meestal niet winstgevend" en het is "nagenoeg onmogelijk" om elke inzet en elke uitbetaling bij elk casinobezoek nauwkeurig bij te houden. Het laten terugbetalen van de uitkering is bedoeld om extra inkomsten te repareren, maar volgens de rechtbank valt er bij deze groep mensen niets te repareren. De gevolgen voor hen zijn groot.

De rechtbank heeft zelf een nieuwe regel bepaald voor het berekenen van de gokwinsten: de opbrengst is gelijk aan de inzet. "Niet ideaal", zegt de rechtbank er zelf over, maar het sluit meer aan bij de "situatie waarin de bijstandsgerechtigde naar redelijke verwachting zou hebben verkeerd" dan volledige intrekking en terugvordering.

Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden nog wel korten als die weigeren mee te werken, of als ze veel meer gokken dan ze zelf zeggen.

Bron: ANP

Geplaatst op 8 september 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Gokken in casino leidt minder snel tot terugvordering volledige bijstandsuitkering

Als een bijstandsgerechtigde in een casino heeft gegokt zonder dit aan de gemeente te melden en zonder een sluitende, verifieerbare gokadministratie bij te houden, mag de gemeente niet langer automatisch de volledige bijstandsuitkering over de maand waarin is gegokt terugvorderen. Dit heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld in vier uitspraken van 2 september 2022.

Hierbij is van belang dat een dergelijke administratie zelden voorhanden is en dat gokken, in het algemeen gesproken, meestal niet winstgevend is. Het automatisch volledig terugvorderen van de bijstandsuitkering in zo'n geval is niet in overeenstemming met het reparatoire karakter van een terugvorderingsbesluit. Dat houdt in dat zo'n besluit tot doel heeft om de bijstandsgerechtigde in de situatie te brengen waarin hij naar redelijke verwachting zou hebben verkeerd als hij zijn inlichtingenplicht zou hebben nageleefd.

De rechtbank heeft, bij gebrek aan een beter toepasbaar alternatief, een vuistregel gecreëerd aan de hand waarvan de inkomsten uit gokken in een casino voortaan kunnen worden vastgesteld. Deze vuistregel houdt in dat de gokinkomsten gelijk worden gesteld aan de bedragen die bij het gokken zijn ingezet (of in het casino zijn gepind). Van deze vuistregel zou kunnen worden afgeweken indien de bijstandsgerechtigde weigert zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek van de gemeente of als er concrete aanwijzingen zijn dat de bijstandsgerechtigde met het gokken meer heeft verdiend dan hij heeft verklaard. In zulke gevallen mag de gemeente wel overgaan tot terugvordering van de volledige bijstandsuitkering.

Met deze uitspraken wijkt de rechtbank af van haar eerdere rechtspraak en van de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 5 september 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

De wachtlijsten bij UWV voor sociaal-medische beoordelingen lopen hard op. Mensen die mogelijk arbeidsongeschikt zijn en wachten op een beoordeling, zitten hierdoor onaanvaardbaar lang in onzekerheid over hun inkomen. Ook zijn er zorgen over hardheden in het WIA-stelsel. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt daarom dit najaar een aantal maatregelen die de wachtlijsten aanzienlijk moeten bekorten en die hardvochtigheden tegengaan. En onderzoekt ze welke maatregelen verder nog nodig zijn voor de middellange termijn.

Minister Van Gennip neemt op korte termijn een aantal tijdelijke maatregelen die de wachttijd inkorten. Zo mag UWV 60-plussers tijdelijk een vereenvoudigde WIA-beoordeling aanbieden waarbij niet altijd een verzekeringsarts betrokken hoeft te zijn. Dit mag alleen met instemming van werkgever en werknemer. Achteraf kunnen zij alsnog vragen om een reguliere beoordeling en er mag in principe niemand door benadeeld worden.

Ook wil de minister UWV toestaan om gedurende vijf jaar geen herbeoordeling uit te voeren van mensen in de IVA en in de Wajong, die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard én die er ondanks hun beperkingen in slagen om betaald werk te krijgen. Naast deze tijdelijke maatregelen, die buiten de huidige wetgeving vallen, neemt UWV op korte termijn een reeks maatregelen om efficiënter te gaan werken.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 29 augustus 2022 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Te weinig plekken voor dakloze jongeren

Opvangcentra voor daklozen hebben te weinig plaats voor jongeren. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij opvangcentra in het hele land.

Bij tientallen opvangcentra verspreid over het land melden zich meer jongeren aan dan dat er opvangplekken voor hen zijn. Branchevereniging voor opvang Valente bevestigt dat er niet genoeg plaats is. Bij een locatie in Brabant loopt de wachttijd op tot zes weken. In Almere is de vraag om opvang voor jongeren verdrievoudigd in vergelijking met voorgaande jaren.

Mogelijk speelt de coronapandemie een rol bij de toename, denkt een woordvoerder van een opvangcentrum. Het kan zijn dat jongeren thuis meer conflicten kregen, doordat gezinsleden meer tijd met elkaar doorbrachten. Tegelijkertijd maakte de pandemie het moeilijker om tijdelijk bij iemand te logeren.

'Een stabiele woonplek is een van de vijf pijlers voor de overstap naar zelfstandigheid, de Big5', zegt Iryna Batyreva van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Die Big5 zijn ondersteuning, een woonplek, scholing of werk, een inkomen en welzijn. Als een van die vijf niet geregeld is, komen jongeren er niet aan toe om te werken aan hun toekomst. Een jongere die geen stabiele plek heeft, is voortdurend bezig met de onzekerheid van vandaag. Die heeft geen ruimte om na te denken over de toekomst.'

Toekomstplan
Professionals kunnen jongeren bij de overgang naar volwassenheid helpen door samen op tijd een toekomstplan op te stellen, vertelt Batyreva. 'Maar je kunt als professional nog zo'n mooi plan maken met een jongere - als er geen woonplek beschikbaar is, kun je jongeren niet bieden wat ze nodig hebben.'

Bron: NOS

Lees verder »

Overstap van beschut werk naar ander werk (en terug) makkelijker

Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen. Minister Schouten maakt 25 juli 2022 bekend de overstap te versimpelen door en aanpassing van het Besluit advisering beschut werk vrij te geven voor een zogenoemde internetconsultatie.

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms veel begeleiding of een aanpassing van de werkplek nodig. Voor hen is beschut werk beschikbaar. Doorstroming naar een baan binnen de Banenafspraak kan nu alleen na een inhoudelijke beoordeling door het UWV. Per 1 juli 2023 vervalt dit. Minister Carola Schouten voor Participatie schrapt de beoordeling en maakt het voor hen die willen en kunnen makkelijker om direct over te stappen.

Wanneer iemand van beschut werk de stap zet naar een baan binnen de Banenafspraak of zelfs een baan zonder begeleiding maar dit toch niet past, is het even gemakkelijk om weer terug te stappen naar beschut werk. Ook dan verdwijnt de inhoudelijke beoordeling. Het belangrijkste is, stelt minister Schouten in haar wijzigingsbesluit, dat mensen zo weinig mogelijk drempels ervaren. Niet alleen voor mensen met een arbeidsbeperking is dit zeer welkom. Ook voor de uitvoering verlicht gemakkelijker overstappen de werkdruk.

Bron: schulinck.nl

Geplaatst op 2 augustus 2022 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UWV-zaken

Lees verder »

Aanleveren van documenten door bijstandsgerechtigden valt niet onder inlichtingenverplichting van Participatiewet

De gemeente Apeldoorn heeft de bijstandsuitkering van een inwoner van die gemeente ingetrokken en teruggevorderd over zeven maanden en een boete opgelegd omdat deze inwoner de inlichtingenverplichting zou hebben geschonden. De inwoner had namelijk onder meer niet voldaan aan het verzoek van de gemeente om bankafschriften aan te leveren. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat het aanleveren van documenten niet onder de inlichtingenverplichting valt. Omdat de inwoner deze verplichting niet heeft geschonden, hoeft hij de bijstandsuitkering niet terug te betalen en geen boete te betalen.

Inlichtingenverplichting
De inlichtingenverplichting is neergelegd in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet. Daarin staat dat alle bijstandsgerechtigden mededeling moeten doen ‘van alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de bijstand'. De CRvB oordeelt nu voor de eerste keer dat het aanleveren van documenten níet valt onder de inlichtingenverplichting.

Wetshistorie
De CRvB motiveert dit oordeel door te wijzen op een wetswijziging die in het verleden heeft plaatsgevonden. Vóór die wetswijziging viel het aanleveren van documenten nog wel onder de inlichtingenverplichting, daarna niet meer. Verdere steun voor dit oordeel vindt de CRvB in een aantal andere bepalingen van de Participatiewet, waarin onderscheid is gemaakt tussen ‘van belang zijnde gegevens' (feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de bijstand) en ‘(gevorderde) bewijsstukken' (documenten). De bijstandsgerechtigde is op grond van zijn medewerkingsverplichting, zoals bepaald in artikel 17, tweede lid, van de Participatiewet, wel verplicht om de documenten die noodzakelijk zijn om het recht op bijstand te controleren, aan te leveren.

Beslissing
Met alleen het niet aanleveren van bewijsstukken is geen sprake van schending van de inlichtingenverplichting. De bijstandsuitkering kan dan niet meer om die reden worden ingetrokken. Ook kan dan geen boete worden opgelegd. Dat kan namelijk alleen als de inlichtingenverplichting is geschonden, niet als de medewerkingsverplichting is geschonden.

In dit geval hoeft de inwoner uit Apeldoorn de bijstandsuitkering die hij had ontvangen niet terug te betalen. En omdat hij de inlichtingenverplichting niet heeft geschonden, hoeft hij ook geen boete te betalen.

Dus, iemand die bijstand ontvangt is wel verplicht om zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek dat wordt verricht door de gemeente. Als iemand geen documenten aanlevert, terwijl daar wel om is gevraagd, dan is die medewerkingsverplichting geschonden en kan een bijstandsuitkering in beginsel worden stopgezet. Dit kan mogelijk aanleiding zijn voor onderzoek naar bijstand die in het verleden is verstrekt. Het college heeft diverse mogelijkheden om zo'n onderzoek te doen.

ECLI:NL:CRVB:2022:1395

Bron: rechtspraak.nl; schulinck.nl

Geplaatst op 2 augustus 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Gebruik van persoonsgegevens met als doel intimidatie wordt strafbaar

Het gebruik van persoonsgegevens om iemand te intimideren, ook wel doxing genoemd, moet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Denk daarbij aan het delen van persoonsgegevens om iemand bang te maken. Het fenomeen waarbij in chatgroepen adresgegevens worden gedeeld, waarna bijvoorbeeld iemand thuis angst wordt aangejaagd, heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Het wetsvoorstel om het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden strafbaar te stellen is op 8 juli 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 9 juli 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Tweede Kamer neemt motie aan over wettelijke verankering van samenplaatsing bij uithuisplaatsing

Op 31 mei 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering wordt verzocht in de wet vast te leggen dat het uitgangspunt bij uithuisplaatsingen van broers en zussen moet zijn: samen, tenzij. De motie werd op 25 mei ingediend door Kamerleden van Nispen (SP) en Westerveld (GroenLinks) en is vervolgens aangenomen met 145 stemmen vóór en drie stemmen tegen. Defence for Children is blij met de aangenomen motie en hoopt van harte dat de minister uitvoering geeft aan deze motie die zo breed gedragen wordt door de Tweede Kamer.

Defence for Children pleit samen met SOS Kinderdorpen al langer voor wettelijke verankering van het recht op samenplaatsing bij uithuisplaatsing omdat dit vanuit internationale verdragen reeds een recht is van kinderen en dus ook een plicht van de overheid om dit te verwezenlijken. Defence for Children hoopt dat de minister uitvoering geeft aan de motie en overgaat tot wettelijke verankering van het recht op samenplaatsing bij uithuisplaatsing en tegelijkertijd stevig inzet op het wegnemen van de praktische belemmeringen.

Bron: defense for children

Geplaatst op 8 juli 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uithuisplaatsing

Lees verder »

Corona verlengt niet altijd redelijke termijn

De Hoge Raad oordeelt dat de uitbraak van het coronavirus in 2020 niet in algemene zin mag worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die de redelijke termijn verlengt.

De Hoge Raad oordeelt dat de uitbraak van het coronavirus in 2020 niet in algemene zin mag worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die de redelijke termijn verlengt. Dit is alleen het geval als de partijen waren uitgenodigd voor een onderzoek ter zitting in de periode waarin de gerechtsgebouwen waren gesloten en het onderzoek ter zitting opnieuw moest worden gepland.

Bron: taxlive.nl

Geplaatst op 4 juli 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Wachttijden lopen op bij jeugdbescherming

Het lukt zeker negen van de veertien jeugdbeschermingsorganisaties in Nederland niet meer om alle kwetsbare kinderen op tijd een jeugdbeschermer te bieden. Dat blijkt uit een inventarisatie van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws.

Als de kinderrechter een kind onder toezicht stelt, moet het gezin binnen vijf dagen een vaste jeugdbeschermer krijgen. In veel gevallen lukt het de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming nauwelijks of niet om aan die norm te voldoen.

De wachttijden lopen op door gebrek aan personeel. Een van de oorzaken daarvan is de hoge werkdruk, vertelt Arina Kruithof, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, aan RTL Nieuws. 'Een jeugdbeschermer heeft op dit moment te maken met veertien à vijftien gezinnen. Dit zouden er eigenlijk acht of negen moeten zijn.'

'Er is geen snelle oplossing voor het al langer bestaande en inmiddels groeiende probleem van de wachttijden', vertelt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. Hij is als onafhankelijk expert geraadpleegd bij het opstellen van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming van de VNG en de ministeries van VWS en VenJ. 'De personeelstekorten en werkdruk in de jeugdbescherming hangen deels samen met de inefficiënte keten. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen doen deels dubbel werk. Het toekomstscenario is een plan om het jeugdbeschermingsstelsel te vereenvoudigen en te verbeteren. Het is dan wel een voorwaarde dat je de besparing door de vereenvoudiging van de keten niet gebruikt om te bezuinigen maar investeert in een verlaging van de caseload. Die verlaging is niet alleen nodig voor de jeugdbeschermers om de gezinnen goed te begeleiden. Maar die is ook onvermijdelijk om ruimte te scheppen voor de noodzakelijke inhoudelijke vernieuwing van de jeugdbescherming.'

Bron: RTL Nieuws

Geplaatst op 30 juni 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Kind mag met terugwerkende kracht dubbele achternaam krijgen

Een tijdelijke regeling gaat ervoor zorgen dat ouders hun kinderen met terugwerkende kracht alsnog een dubbele achternaam kunnen geven. Een wetsvoorstel van eind vorig jaar bepaalde al dat pasgeboren kinderen de achternaam van beide ouders mogen hebben, maar dat wordt nu uitgebreid.

Door de wijziging kunnen ouders van jonge kinderen, geboren op of na 29 januari van 2019, straks alsnog een dubbele achternaam aan hun kinderen geven.

Eind vorig jaar diende toenmalig demissionair minister Sander Dekker al een wetsvoorstel in dat een dubbele achternaam mogelijk maakte. Maar sommige ouders waren teleurgesteld omdat ze hun jonge kinderen niet met terugwerkende kracht een dubbele achternaam konden geven.

De overgangsregeling gaat voor één jaar gelden. Er kan alleen gebruik van worden gemaakt als beide ouders het willen en met een gezamenlijke verklaring komen. Gebeurt dat niet, dan houdt het kind de oorspronkelijke achternaam. De dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven, dus bijvoorbeeld Jansen De Boer. Voor de groep mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, zoals Van Bergen Henegouwen of Korthals Altes, wordt deze naam als één enkelvoudige achternaam gezien.

Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk een combinatie te kiezen van hun achternaam bij geboorte en de namen van hun adoptieouders. Wel geldt ook hier een maximum van twee namen.

Bron: RTL nieuws

Geplaatst op 29 juni 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

DUO mag maximaal drie jaar studiefinanciering herzien en terugvorderen

In een recente uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat DUO maximaal 3 jaar studiefinanciering mag herzien en terugvorderen.

Na een controle van de woonsituatie van een uitwonende student had de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de studiefinanciering herzien over de hele periode (ruim vijf jaar) waarin de student op het adres is ingeschreven bij de basisregistratie personen. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de werking van het wettelijk bewijsvermoeden moet worden beperkt tot maximaal 36 maanden: deze periode is lang genoeg voor DUO om een controle uit te voeren. De beperking voorkomt ook dat de student in bewijsproblemen komt. De student hoeft nu minder terug te betalen dan in eerste instantie gevorderd is.

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2022:1248

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 24 juni 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in DUO-zaken

Lees verder »

Bijstand op de schop: kabinet versoepelt regels voor giften, bijverdiensten, samenwonen en mantelzorg

Het roer gaat om in de bijstand. Het kabinet wil af van het wantrouwen van de overheid tegenover uitkeringsgerechtigden. In plaats daarvan komt maatwerk en vertrouwen.

Niet elke fout die uitkeringsgerechtigden maken mag voortaan zonder pardon leiden tot boetes of een korting op de uitkering. Ook mogen mensen met een uitkering voortaan cadeaus in natura ontvangen, zoals boodschappen. Voor bijstandsgerechtigden die tijdelijk werk vinden, wordt het gemakkelijker om daarna weer een uitkering aan te vragen.

Dit kondigde minister Carola Schouten (ChristenUnie) voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dinsdag aan in een brief aan de Tweede Kamer. De plannen zijn een trendbreuk in het overheidsbeleid. De afgelopen decennia werden de regels voor bijstandsgerechtigden steeds strenger. Circa 414 duizend mensen ontvangen nu bijstand; de regeling kost 6,5 miljard euro per jaar.

Wat bijstandsgerechtigden wel en niet mogen is nu streng gereguleerd. Zo mogen zij geen activiteiten ontplooien die in geld gewaardeerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld schoonmaken bij buren, mantelzorg verlenen of spullen via Marktplaats verkopen. Ook mogen zij geen giften ontvangen, zoals boodschappen die door een ander - familie of de voedselbank - worden betaald. Gebeurt dat toch, dan moet de gemeente een boete opleggen of een korting op de uitkering. Hoe daarmee in de praktijk wordt omgegaan verschilt per gemeente.

Schouten wil de landelijke normen veranderen. Ze kondigt daarvoor een reeks versoepelingen aan; hoe die precies vorm krijgen moet nog worden uitgewerkt. De minister overlegt met gemeenten over normen kunnen worden geformuleerd voor giften aan bijstandsgerechtigden. Wordt die norm gekoppeld aan een maximaal bedrag, dan kan dat volgens Schouten weer als een harde grens gaan gelden. Daardoor hebben mensen die daar net boven uitkomen er niets aan.

Ook onderzoekt Schouten wat giften betekenen voor toeslagen. Door de ontvangst van giften kunnen uitkeringsgerechtigden toeslag verliezen, zodat ze er uiteindelijk op achteruit kunnen gaan. Dat wil ze voorkomen. Uitgezonderd de VVD vroeg de hele Tweede Kamer vorig jaar om 1.200 euro per jaar toe te staan als maximumgift aan bijstandsontvangers.


Ook de zogeheten ‘kostendelersnorm' gaat op de helling. Die korting wordt nu opgelegd aan bijstandsgerechtigden die een woning delen. De gedachte daarachter is dat omdat huisgenoten kosten delen, ze met minder toe kunnen. Als iemand in een crisissituatie tijdelijk bij een bijstandsgerechtigde intrekt, wordt de uitkering voortaan niet meer gekort. Het moet dan wel gaan om crisissituaties, bijvoorbeeld als iemand dakloos is of onderdak zoekt omdat er thuis sprake is van huiselijk geweld.

Een bijstandsgerechtigde mag als het aan het kabinet ligt voortaan ook mantelzorg verlenen. Omdat dat een in geld te waarderen activiteit is, is dat nu niet toegestaan. Ook wordt het mogelijk dat bijstandsgerechtigden een gezamenlijke rekening hebben met iemand voor wie ze zorgen om zorguitgaven te dekken. Nu wordt er in zo'n geval van uitgegaan dat een uitkeringsgerechtigde met zo'n rekening het geld ook voor zichzelf gebruikt en daardoor de uitkering niet of niet helemaal nodig heeft.

Nieuw is de introductie van een ‘bufferbudget' waarmee uitkeringsgerechtigden wisselingen in hun inkomen kunnen opvangen. Als zij nu aan het werk gaan, is het vaak in flexbanen met maandelijks wisselende inkomsten. Die worden verrekend met de bijstand. Omdat dat met vertraging gebeurt, kan het gebeuren dat een bijstandsgerechtigde een maand te weinig inkomsten heeft. Een bufferbudget moet de onzekerheid over het inkomen wegnemen en werken zo aantrekkelijker maken.

Bron: trouw.nl

Geplaatst op 23 juni 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Personeelstekort bij rechtbank leidt tot sepot strafzaken

In verband met personeelstekort bij de rechtbank Gelderland heeft het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland besloten een groot aantal strafzaken niet meer voor de rechter te brengen. Het gaat om ongeveer 1500 politierechterzaken, die al meer dan anderhalf jaar wachten op behandeling.

Een aantal van deze zaken zal worden afgedaan met een strafbeschikking en een aantal zaken zal worden geseponeerd. Het gaat om ‘eenvoudige misdrijven', zoals diefstallen, verkeerszaken en bezit van hennep. Slachtoffers die het niet eens zijn met de beslissing in hun zaak hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het gerechtshof (artikel 12 Sv-procedure).

Volgens de Rechtspraak heeft het OM meer strafzaken aan de rechtbank Gelderland aangeboden, dan de rechtbank met de beschikbare bezetting kon behandelen en afdoen. Ook zijn zaken complexer geworden - waardoor ze meer tijd kosten op een zitting - en konden in de coronaperiode veel minder zittingen doorgaan.

Met het extra geld dat het kabinet inmiddels heeft uitgetrokken voor de strafrechtketen zijn de achterstanden niet onmiddellijk ingelopen. Het opleiden van extra rechters kost immers tijd: de opleiding tot rechter duurt minimaal drie jaar.

Bron: advocatie.nl

Geplaatst op 20 juni 2022 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Grote achterstand bij WIA-beoordelingen UWV

De grote achterstand van de WIA-beoordelingen van het UWV zijn nog niet ingehaald. Dit blijkt uit het UWV jaarverslag 2021. Deze is op 21 april 2022 gepubliceerd.

In mei 2021 werd bekend gemaakt dat tienduizenden werknemers onnodig lang in de Ziektewet zaten door de achterstand op medische keuringen. In augustus 2021 werd bekend gemaakt dat 11.000 WIA-voorschotten waren uitgekeerd in 2020. Hiervan waren 1.600 uitkeringen onterecht toegekend.

Vanwege de grote achterstand bij het UWV voor de WIA-beoordelingen wordt de onderstaande prioriteitsvolgorde aangehouden:

- WIA-claimbeoordelingen;
- Eerstejaars Ziektewetbeoordelingen;
- Herbeoordelingen.

De grote achterstand op de WIA-beoordelingen kan op lange termijn effect hebben op de loonkosten van werkgevers. Het UWV betaalt de WIA-uitkeringen als een voorschot uit en belast die kosten enkele jaren later door aan werkgevers middels een verhoogde WGA-premie. Indien een werknemer onterecht een te lange WIA-uitkering ontvangt, kan dat een tot een langdurig verhoogde WGA-premie leiden.

Bron: https://vengroot.nl

Geplaatst op 16 juni 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ziektewet

Lees verder »

Krappe arbeidsmarkt verder onder druk door recordaantal WIA-aanvragen

De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 naar recordhoogte gestegen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze maand. Voor elke 100 werklozen waren er in de genoemde periode 133 vacatures beschikbaar. Het Centraal Planbureau voorspelde eerder al dat deze grote krapte voorlopig aan zal houden. Tegelijkertijd stijgt ook het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikte werknemers. Zo komt de arbeidsmarkt én de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel nog verder onder druk te staan.

Het recordaantal WIA-aanvragen in 2021 is 78.590. Daarmee steeg het aantal aanvragen met ruim 9% in vergelijking met 2020. Het aantal aanvragen bij UWV is nog nooit zo hoog geweest. Met 68.035 door UWV behandelde aanvragen in 2021 stijgt het aantal aanvragen harder dan UWV momenteel aan kan.

Bron: accountancyvanmorgen.nl

Geplaatst op 16 juni 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Rechtspraak waarschuwt voor problemen uitwonende studenten door knellende wetgeving

In een onlangs verschenen wetgevingsadvies over de herinvoering basisbeurs vraagt de Raad voor de rechtspraak aandacht voor een probleem dat in de huidige studiefinancieringspraktijk als knellend wordt ervaren. Het gaat om zaken waarin ouders en studenten onder hetzelfde Basisregistratie personen (brp-)adres ingeschreven zijn, terwijl zij volstrekt gescheiden huishoudens voeren, met de daarmee gepaard gaande kosten. Een en ander leidt soms tot terugvorderingen die moeilijk uit te leggen zijn.

De Raad zet in het wetgevingsadvies vraagtekens bij bepaalde terugvorderingen die in de huidige wetgeving voorkomen. Dit speelt wanneer studenten buiten hun schuld niet in staat zijn aan te tonen dat zij een van hun ouders gescheiden huishouding voeren. Dit kan ertoe leiden dat deze studenten volgens de wettelijke bepalingen geen recht hebben op een uitwonendenbeurs, terwijl zij wél de kosten van uitwonende studenten hebben gehad. Daardoor kunnen zij bijzonder lastig in hun (duurdere) levensonderhoud voorzien.

Hoewel de Raad inhoudelijk geen opmerkingen heeft over het ter advisering voorliggende wetsvoorstel, uit hij wel zijn zorgen over de uitwerking van de huidige wetgeving in de praktijk. Als ouders en studenten op hetzelfde adres zijn ingeschreven, terwijl zij volstrekt gescheiden huishoudens voeren met de daarmee gepaard gaande kosten, kunnen studenten in de knel komen als zij geen uitwonendenbeurs krijgen. De huidige wetgeving hieromtrent wordt door de hoger beroepsrechter als knellend ervaren. De Raad verzoekt de minister deze regeling zo aan te passen, dat maatwerk mogelijk wordt.

Met het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs wordt in het hoger onderwijs de basisbeurs opnieuw ingevoerd. Daarnaast wordt voor de studenten met ouders met een middeninkomen, de aanvullende beurs uitgebreid. Ook wordt met dit wetsvoorstel een tegemoetkoming voorbereid voor diegenen die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd en wordt regelgeving op enkele punten voor het MBO gelijkgesteld met hogere studies.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Helft advocaten kwam afgelopen jaar in aanraking met agressie

De helft van de advocaten in Nederland kreeg in de afgelopen twaalf maanden te maken met agressie. Voor vier op de tien advocaten ging het zelfs om meerdere incidenten.

In opdracht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) deed I&O Research onderzoek naar vormen van agressie bij advocaten. Het ging hierbij om druk, dreiging, intimidatie en overig agressief gedrag. Ook werd onderzocht in hoeverre advocaten op de hoogte zijn van bestaande maatregelen en voorzieningen.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de helft van de Nederlandse advocaten het afgelopen jaar agressie meemaakte. Vier op de tien maakte zelfs meerdere incidenten mee. In de meeste gevallen ging het om verbale agressie (41%), maar ook intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%) komt voor.

Advocaten die werken in het insolventie-, straf-, letselschade- en personen- en familierecht hebben de grootste kans om in aanraking te komen met geweld. In vijftig procent van de incidenten komt de agressie van de (voormalige of huidige) cliënt.

Bron: advocatie.nl

Geplaatst op 22 september 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

De oudere berichten staan in het archief.