Actueel

'ALARMERENDE TOENAME AANTAL HUURCOMMISSIE-ZAKEN'

Verhuurders worden in meer dan de helft van de zaken voor de Huurcommissie verplicht tot het repareren van gebreken in huurwoningen. Het aantal zaken dat de commissie in behandeling nam is dit jaar al verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een analyse die BNR heeft gemaakt van uitspraken die de Huurcommissie heeft gedaan.

In 2019 deed de Huurcommissie tot nu toe uitspraak in 453 zaken waarbij een huurder huurverlaging wilde afdwingen bij de verhuurder, wegens gebreken aan de huurwoning. Daarmee dwongen zij een gemiddelde - tijdelijke - huurverlaging van 220 euro af. In 2019 werden er tot nu toe twee keer zoveel zaken door de Huurcommissie behandeld als in dezelfde periode in 2018. Volgens Marcel Trip van de Woonbond is dat een ontwikkeling om goed in de gaten te houden. 'De commerciële huursector is over het algemeen wat oververtegenwoordigd in deze cijfers en die is de afgelopen jaren gegroeid. Het is wel een alarmerende toename.'

Bron: BNR.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Aantal wrakingsverzoeken blijft stijgen

In 2018 zijn er fors meer wrakingsverzoeken ingediend tegen rechters ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2018 werd 750 keer een wrakingsverzoek bij een rechtbank of hof ingediend, tegen 605 verzoeken in 2017. Een klein deel van de verzoeken, rond de 2,5 procent, is daadwerkelijk toegewezen. In 2018 betekende dit dat in totaal 20 keer een rechter werd vervangen.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal wrakingsverzoeken in 2018 vooral is toegenomen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, het gerechtshof Den Haag en de rechtbank Gelderland. Bij deze gerechten was de toename 60 procent of meer vergeleken met het gemiddeld aantal wrakingsverzoeken in 2013-2017. In mindere mate steeg ook bij de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Midden-Nederland het aantal wrakingsverzoeken, met meer dan 20 procent.

Waardoor de stijging wordt veroorzaakt, is lastig te verklaren. Eind 2018 boog de Hoge Raad zich over 2 wrakingsverzoeken, en kwam tot de conclusie dat onder meer een inhoudelijke (tussen)beslissing of de motivering ervan geen grond tot wraking mag zijn. De verwachting is dat als gevolg van deze 2 uitspraken het aantal wrakingsverzoeken in de toekomst weer zal dalen.

In Nederland heeft iedere burger recht op een onpartijdige rechter. Wie partij is in een rechtszaak en reden heeft om te denken dat de rechter een zaak niet onpartijdig kan beoordelen, kan de wrakingskamer vragen deze rechter te laten vervangen. 3 rechters bekijken vervolgens of de wraking terecht is of niet.

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Enkelbanddragers in heel Nederland preventief opgepakt wegens grote softwarestoring

De politie heeft gisteravond een onbekend aantal veroordeelden met een enkelband opgepakt na overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de reclassering. Door een probleem met de software kwamen de gegevens over de enkelbanden niet goed door in de meldkamer en waren er zodoende gedetineerden buiten beeld. Hierdoor zat er in sommige gevallen ‘niks anders op' dan de enkelbanddragers in te sluiten.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de storing een gevolg van een software-update. Inmiddels is het systeem weer operationeel en zijn alle enkelbanddragers weer in beeld. ,,Er wordt hard gewerkt om het systeem weer 100 procent stabiel te krijgen." De justitiabelen die preventief zijn ingesloten, zitten nog vast.

Nadat de storing bekend werd, is direct actie ondernomen. ,,Daarbij is per individuele enkelbanddrager maatwerk toegepast. Waar nodig zijn justitiabelen preventief ingesloten", reageert het ministerie. Om hoeveel enkelbanddragers het gaat, en waar zij voor veroordeeld zijn, wordt niet bekend gemaakt. Volgens bronnen zou het onder meer gaan om enkele terreurverdachten.

De betreffende enkelbanddragers die gisteravond en vannacht zijn opgehaald door de politie kregen bij hun aanhouding een brief van het ministerie, het OM, de politie en reclassering. In deze brief staat onder meer te lezen dat er gezien de omstandigheden ‘geen andere mogelijkheid is dan u nu op te halen'. ,,Tot onze spijt wordt u opgehaald door de politie om de nacht door te brengen in een penitentiaire inrichting. U heeft voor zover ons bekend de voorwaarden niet overtreden. Toch moeten we hiertoe overgaan."

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Gemeenten dreigen jeugdzorg en psychische hulp af te stoten

Als het kabinet niet voldoende extra geld geeft om de lokale jeugdhulp en psychische zorg aan kwetsbare burgers van te betalen, kan het ervan komen dat gemeenten deze taken moeten afstoten. Dat stellen ze in een open brief.

Gemeentekoepel VNG schrijft in de brief aan alle inwoners, die vandaag in deze krant staat: ,,Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen."

De gemeenten benadrukken dat ze deze verregaande stap niet lichtvaardig zullen nemen. ,,We willen onze jeugd niet in de steek laten." Maar de lokale overheden zijn al jaren tevergeefs in gesprek met het kabinet over de tekorten in de jeugdzorg en hulp aan psychisch kwetsbare inwoners.

De afgelopen weken bleek uit verschillende onderzoeken dat gemiddeld één op de tien jongeren momenteel jeugdzorg ontvangt. Sinds de gemeenten in 2015 die handschoen oppakten, is hun aantal met ruim 12 procent gestegen tot 428.000. De vraag is vooral toegenomen op plekken waar het aantal jongeren relatief sterk stijgt, veel jongeren wonen met een niet-westerse migratieachtergrond en de jeugd afkomstig is uit arme of eenoudergezinnen.

De budgetten zijn echter niet meegegroeid. Sterker nog: een aantal gemeenten zag hun inkomsten vanuit het Rijk voor de jeugd de laatste twee jaar teruglopen met meer dan 20 procent, doordat een nieuw model om het geld te verdelen in hun nadeel uitviel. Besparingen dichten dat gat bij lange na niet. Veel gemeenten halen nu geld elders weg of teren in op hun reserves, maar bestuurders geven aan dat deze situatie niet kan voortduren.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Extra geld voor jeugdzorg door gemeenten

Het kabinet komt met honderden miljoenen euro's extra over de brug voor de jeugdzorg. Gemeenten klagen steen en been dat ze het met de huidige bedragen niet redden.

Voor dit jaar komt er ruim 300 miljoen euro beschikbaar. Daarna wordt er enkele jaren steeds ruim 200 miljoen euro uitgetrokken, meldden bronnen in Den Haag na een noodkreet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bron: ANP

Geplaatst op 9 mei 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

Wanbetalers verkeersboetes krijgen minder vaak dwangmiddelen opgelegd

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) laat minder vaak dwangmiddelen opleggen om wanbetaling van verkeersboetes aan te pakken, meldt onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) woensdag op basis van cijfers van het CJIB.

Wanneer mensen een boete niet kunnen of willen betalen, kan het CJIB het Openbaar Ministerie (OM) vragen om een dwangmiddel in te zetten.

Zo kan bijvoorbeeld het rijbewijs van een wanbetaler worden ingenomen of kan een persoon tijdelijk worden opgesloten, ook wel gijzeling genoemd. Vervolgens moet de boete alsnog worden betaald.

Het CJIB gaf vorig jaar 197.601 opdrachten aan het OM om een dwangmiddel in te zetten, terwijl zes jaar geleden nog 710.502 keer een dwangmiddel werd ingezet. Het aantal boetes bleef in die periode ongeveer gelijk, aldus Pointer.

Volgens het onderzoeksplatform is het aantal opdrachten van het CJIB voor alle soorten boetes en dwangmiddelen afgenomen. Met name het aantal gijzelingen nam flink af. Dit aantal zakte van 116.955 in 2013 naar 1.125 vorig jaar.

Ombudsman in 2015 kritisch over inzet van dwangmiddelen
De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen publiceerde in 2015 een kritisch rapport over deze gijzelingen. Burgers werden volgens hem destijds te vaak en onterecht van hun vrijheid beroofd. Gevoed door de publieke opinie was het aantal opgelegde dwangmiddelen in die tijd al aan het dalen.

De daling komt volgens het CJIB ook doordat wanbetalers zonder vaste woon- of verblijfplaats niet thuis een oproep kunnen ontvangen om voor de rechter te verschijnen. Zij worden dan opgeroepen via de Staatscourant, maar komen dan doorgaans niet opdagen.

Het OM wijst een dwangmiddel dan vaak af, omdat justitie dan niet kan beoordelen of iemand de boete daadwerkelijk niet kan betalen. Deze mensen belanden dan in het opsporingsregister van de politie.

Bron: NU.nl / ANP

Geplaatst door Hugo Fijma, Advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Gemeente Assen lekt gegevens van honderden inwoners met gebiedsverbod

De gemeente Assen heeft de persoonsgegevens van 530 inwoners met een gebiedsverbod gelekt. Het gaat daarbij om mensen met lopende en verlopen gebiedsverboden, samen met mensen die een waarschuwing hebben ontvangen.

De gemeenteraad van Assen is door het Collega van Burgermeester en Wethouders geïnformeerd over het datalek in een brief. De gegevens kwamen op straat te liggen nadat een medewerker ze per ongeluk naar een verkeerd e-mailadres had verstuurd.

Volgens de gemeente zit het bestand vol met gevoelige gegevens. Wordt de informatie openbaar gemaakt, dan kan dit de reputaties van de genoemde bewoners schaden.

In de afgelopen maand heeft de gemeente meermaals geprobeerd contact op te nemen met de ontvanger van de persoonsgegevens, om te vragen ze te verwijderen. Omdat er nooit op deze contactverzoeken is gereageerd, is het niet duidelijk wat er na ontvangst met de data is gebeurd.

De gemeente Assen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels geïnformeerd over het datalek. Daarnaast wordt contact opgenomen met de getroffen inwoners. Van de 530 slachtoffers zijn er dertig op het moment niet bereikbaar.

 

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Schadevergoeding na voorarrest verruimd

De schadevergoeding die mensen kunnen eisen als ze, achteraf bezien, onterecht in voorarrest hebben gezeten, is verruimd. Bij het bepalen van de periode waarvoor schade moet worden vergoed, tellen voortaan alle dagen volledig mee.
Mensen die in voorarrest hebben gezeten, kunnen op grond van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering schadevergoeding krijgen als hun zaak eindigt zonder dat de rechter een straf of maatregel oplegt. Dat kan ook als achteraf gezien geen voorlopige hechtenis is toegestaan voor het misdrijf waarvan ze worden verdacht. Bij de berekening van het bedrag werd de dag van invrijheidstelling tot nu toe niet meegeteld. Dat is veranderd.

Een uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1542) was aanleiding om de afspraken van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) over 89 Sv aan te passen. De oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken op rechtspraak.nl zijn inmiddels aangepast.

Bron: Rechtspraak.nl
Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag


Lees verder »

Gevangenisstraf voor bedreiging naar drie jaar

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de maximumstraf voor het bedreigen van personen verhogen van twee naar drie jaar. Voor burgemeesters en andere bestuurders gaat de maximumstraf van twee naar vier jaar.

De praktijk laat zien dat bedreigingen op verschillende manieren steeds heftiger worden. Het maakt grote inbreuk op de levens van betrokkenen. Het huidige strafmaximum volstaat niet meer voor de buitensporige dreigementen, die er bijvoorbeeld voor zorgden dat burgemeesters moesten onderduiken. Met een verhoging, respectievelijk verdubbeling van het strafmaximum krijgt de maatschappelijke impact van bedreiging meer weerslag in de wet en laat de overheid bovendien zien dat bedreiging van ambtsdragers absoluut niet wordt getolereerd.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 28 april 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Belangstellingsregistratie van gemeenten voor deelname aan het wietexperiment

Gemeenten kunnen sinds deze week hun interesse voor deelname aan het wietexperiment kenbaar maken. De minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid hebben alle burgemeesters hierover eerder al geïnformeerd.

Burgemeesters van gemeenten kunnen hun interesse kenbaar maken door een brief te sturen aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Het tijdvak sluit op 10 juni a.s.. De adviescommissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen adviseert vervolgens over de 6 tot 10 deelnemende gemeenten.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Utrecht zoekt kamer voor jongere uit instelling

Gemeenten in Utrecht gaan op zoek naar woonruimtes voor jongeren die een jeugdhulpinstelling verlaten en niet zelfstandig of thuis kunnen wonen. Dit meldde het Algemeen Dagblad op 12 april.

De gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik en Wijk bij Duurstede gaan samen met jeugdhulpaanbieders kamers zoeken. Zowel bedrijven als particuliere verhuurders kunnen de woonruimte aanbieden. Er zijn verschillende mogelijkheden: een kamer in een studentenhuis, bij ouder echtpaar thuis of bij een gezin. Een onafhankelijk coördinatiepunt zorgt voor een zorgvuldige 'match' tussen de jongere en de verhuurder.

De jongere, tussen 18 en 23 jaar, huurt zelf de kamer en wordt begeleid door een jeugdhulpverlener. Deze helpt hem bij het opbouwen van een persoonlijk netwerk waarop hij kan terugvallen. De begeleider komt minimaal één keer per week op bezoek. Hij blijft verantwoordelijk voor de begeleiding, zo lang en intensief als nodig is.

'Deze aanpak is interessant omdat de jongeren zich verder kunnen ontwikkelen in een "gewone thuissituatie" in plaats van een jeugdzorginstelling', aldus Inge Bastiaanssen, medewerker bij het Nederlands Jeugdinstituut. 'Door goed te kijken of de verhuurder past bij de jongere en ze te ondersteunen, verhoog je de kans op een geslaagde woonsituatie voor een jongere op weg naar zelfstandigheid.

Bron: Algemeen Dagblad; Nederlands Jeugdinstituut

Lees verder »

Vanaf 18 jaar niet automatisch meeverzekerd

Wanneer een meeverzekerd kind 18 jaar wordt moet hij volgens de Zorgverzekeringswet zelf premie gaan betalen. Veel zorgverzekeraars gaan er vanuit dat als het meerderjarig geworden kind niets onderneemt, hij zowel voor de basis- als de aanvullende verzekering, bij zijn ouders verzekerd blijft. Het hof Den Bosch oordeelt echter anders. Meeverzekerd zijn kan alleen met nadrukkelijke toestemming van de ouders. VGZ kon, vanwege het ontbreken van deze toestemming, de premie niet op de ouders verhalen.

Bron: www.schuldinfo.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hoger opgeleiden. Vandaag hebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.

In het bestuursakkoord van 11 april 2019 is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt. Hierin komen acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze acties zijn inclusief bijbehorende planning en baanprognose.

Naast het bestuursakkoord heeft het ministerie van BZK een Kennisalliantie ingesteld, een centraal punt waar informatie wordt verzameld en waar overheidswerkgevers informatie kunnen krijgen over de banenafspraak. Een ander initiatief van het ministerie van SZW en het ministerie van OCW, samen met de PO-Raad en de VO- raad, is het project Baanbrekers dat zich richt op meer instroom van mensen uit de doelgroep banenafspraak om aan de slag te gaan op ondersteunende functies in het primair en voortgezet onderwijs.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 15 april 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in uitkeringen

Lees verder »

Steeds minder zaken voor de rechter

Er komen steeds minder zaken voor de rechter. De rechtspraak kreeg in 2018 bijna 60.000 zaken minder voor zich dan een jaar eerder - in totaal 1,52 miljoen. Ten opzichte van 2014 kwamen er vorig jaar zelfs bijna 250.000 zaken minder voor de rechter. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak, de organisatie van de rechterlijke macht, dat deze maandag wordt gepresenteerd.
De terugloop in het aantal rechtszaken komt volgens de rechtspraak door de verhoging van de griffierechten; de kosten voor burgers en bedrijven om een rechtszaak te voeren. De hoogte daarvan verschilt per rechtsgebied en type zaak. Sinds 2010 stegen de griffierechten gemiddeld met bijna 50 procent. Het schrikt mensen af om rechtszaken te beginnen, vermoedt de rechtspraak.

Vooral in het burgerlijk recht (min 5 procent) en in bestuurszaken (10 procent minder) was de afname van rechtszaken vorig jaar groot. Dat komt volgens het jaarverslag onder meer doordat er minder zaken rond schuldsanering (29 procent minder) voor de rechter komen. Ook het aantal handelszaken, waarin bijvoorbeeld burgers of bedrijven geld vorderen van een tegenpartij, nam flink af: 17 procent. Alleen in het vreemdelingenrecht (4 procent meer) en bij belastingzaken (7 procent meer) nam het aantal rechtszaken in 2018 toe.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat het aantal zaken dat op de plank is blijven liggen afnam met 5 procent, terwijl rechtszaken wel langer duurden: in 2018 gemiddeld 12 weken, 7 procent langer dan in 2013.

Het afnemend aantal rechtszaken is één van de oorzaken van de aanhoudende financiële problemen van de rechtspraak, dat vorig jaar 38 miljoen euro tekort kwam. De rechtspraak wordt namelijk gefinancierd op basis van het aantal rechtszaken. De rechtspraak wil de rol van dat financieringsmodel verkleinen door bijvoorbeeld innovatie en onderhoud aan gebouwen apart bekostigd te krijgen.
Maar de onderhandelingen tussen de rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid over nieuwe prijsafspraken voor de komende drie jaar verlopen moeizaam. Een akkoord wordt volgens een betrokkene mogelijk pas rond Prinsjesdag gesloten, terwijl oorspronkelijk werd ingezet op een overeenkomst vóór de zomer.
Uit recente rapporten blijkt de situatie bij de rechtspraak nijpend. Zo concludeerde een financiële doorlichting in februari dat de rechtspraak haar geldproblemen niet zelf kan oplossen. En falende digitalisering, tekorten aan rechters en een groot gebrek aan geld bedreigen de rechtspraak, concludeerde het vierjaarlijkse visitatierapport vorige maand. De rechtspraak doet bovendien té weinig om uit de problemen te komen, was één van de harde conclusies.
In zijn voorwoord bij het jaarverslag schrijft voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Henk Naves dan ook „dat het beter moet". Hij noemt een cultuurverandering „onvermijdelijk".

Bron: NRC.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Geknoei met proces-verbaal: een koper van drugs wordt opeens omschreven als dealer

Een proces-verbaal is vaak het fundament van een rechtszaak. Maar ze zijn lang niet altijd correct. Hoe komt dit? De politie gaat bij het opmaken van het verslag de fout in.

Ze zijn van groot belang in ons strafrechtsysteem: processen-verbaal, opgemaakt door de politie. Daarin staat opgeschreven wat een verdachte of getuige precies heeft verklaard tijdens een politieverhoor. Om tot een eerlijk vonnis te komen, moeten rechters er vanuit kunnen gaan dat die verslagen van verhoren correct zijn.

 

Lees verder »

Nationale ombudsman: Iedereen moet mee kunnen doen

Het gaat nog te vaak mis tussen (overheids)instanties en de mensen die een beroep op hen doen. "Het zijn al lang niet meer alleen de meest kwetsbare mensen die niet mee kunnen komen. Ook zelfredzame burgers lopen vast", stellen Reinier van Zutphen en Margrite Kalverboer in hun gezamenlijk jaarverslag, dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om iedereen mee te kunnen laten doen moeten (overheids)professionals meer ruimte, tijd en middelen krijgen.

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman roepen alle organisaties die werken voor de mensen in Nederland op om zich te bezinnen op hun bestaansrecht: "Bedenk je weer voor wie je er eigenlijk bent en wat zij van jou nodig hebben om mee te kunnen doen. Als we in Nederland willen dat iedereen meedoet, vraagt dat niet alleen wat van de burger, maar ook van de politiek, van de overheid en van andere instanties die werken voor de inwoners van Nederland", aldus Van Zutphen en Kalverboer.

Bron: Nationale Ombudsman

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Wekelijks vier huisverboden in Amsterdam

Sinds de Wet tijdelijk huisverbod tien jaar geleden van kracht ging, zijn er in Amsterdam 2368 huisverboden opgelegd. Dat zijn er gemiddeld vier per week.

Vorig jaar werden in Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel 237 huisverboden opgelegd. 132 huisverboden werden na tien dagen verlengd. Negen huisverboden zijn vorig jaar voor een tweede keer opgelegd. In de meeste gevallen (90 procent) is de uit huis geplaatste een man. 21 keer betrof het een vrouw. In negen gevallen was er sprake van ouderenmishandeling.

"We willen het huisverbod vaker inzetten, vooral preventief," zegt Eva Lammers van het Team Tijdelijk Huisverbod van Blijf Groep. De afgelopen jaren daalt het aantal huisverboden licht. De reden daarvan wordt nog onderzocht binnen de G4-gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Bron: www.huiselijkgeweld.nl

Geplaatst op 9 april 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Gemeenten van start met dak- en thuisloze jongeren

Twaalf pilotgemeenten gaan van start met het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft de gemeenten bekendgemaakt.

Het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren moet ervoor zorgen dat voor het eind van 2021 alle dak- en thuisloze jongeren de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De pilotgemeenten zijn Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht. Ze gaan nog voor de zomer aan de slag met het programma.

De gemeenten krijgen bij de uitvoering ondersteuning vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De rijksoverheid wil de ervaring en kennis uit de pilots zo breed mogelijk delen.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geplaatst op 6 mei 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Minder jongeren in gesloten jeugdhulp

Het aantal jongeren in gesloten jeugdhulp is met ruim 9 procent gedaald, van 2.254 in 2017 naar 2.112 in 2018. Dat blijkt uit de plaatsingsgegevens van Jeugdzorg Nederland.


Jeugdzorg Nederland vindt de daling hoopgevend, maar wijst erop dat de cijfers geen informatie geven over de oorzaak van de daling. Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut, beaamt die kanttekening. 'Cijfers zeggen niet alles. We weten dat veel jongeren nu in JeugdzorgPlus terechtkomen omdat het in een eerder stadium niet gelukt is hen passende zorg te bieden. Ook weten we dat jongeren in de huidige JeugdzorgPlus nog steeds niet de hulp krijgen waaraan zij behoefte hebben. Deze kwetsbare kinderen en jongeren hebben maatwerk nodig, zodat zij een beter toekomstperspectief krijgen. Iets wat de huidige aanbodgerichte aanpak niet kan bieden. Ook al dalen de cijfers, daarmee is het niet minder urgent om de hulp voor deze groep beter te maken.'

In maart presenteerde de sector een actieplan om de behandeling in JeugdzorgPlus te verbeteren en het aantal plaatsingen te verminderen.

Bron: Jeugdzorg Nederland; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst op 4 april 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Is het geen tijd om alle schulden van probleemgevallen gewoon kwijt te schelden?

Een gezin met problematische schulden kost de samenleving gemiddeld een ton, terwijl de doorsnee probleemschuld 42.000 euro bedraagt. Tijd voor een generaal schuldenpardon?

Het Nibud berekende in 2014 dat de maatschappelijke kosten van een gezin met problematische schulden zo'n 104.000 euro over tien jaar bedragen. ,,Een pardon levert dus mogelijk bijna zestigduizend euro per probleemhuishouden op", aldus Verdegaal. Meer deskundigen stellen dat een schuldenpardon zowel vanuit financieel als humaan oogpunt een goed idee is.

Schulden kosten de maatschappij veel geld omdat financiële problemen vaak niet op zichzelf staan. Uit onderzoek blijkt dat mensen die lange tijd in armoede leven twee tot drie keer zoveel kans hebben op psychische en lichamelijke klachten dan mensen met een gevulde bankrekening. Geldzorgen kunnen bovendien leiden tot relatieproblemen, familieruzies, huiselijk geweld, arbeidsverzuim en criminaliteit. Gezinnen met problematische schulden krijgen vaak allerlei hulpverleners over de vloer (zoals jeugdzorg, verslavingszorg, onderwijsinspectie en maatschappelijk werk). In 2017 waren er zo'n 94.000 Nederlanders bij schuldhulpverlening bekend met problematische schulden.

 

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder

 

Lees verder »

Hagenaars mogen illegale wapens zonder straf bij politie inleveren

Hagenaars mogen zonder dat zij bestraft worden voor wapenbezit hun wapens inleveren bij de politie. De gemeente gaat in navolging van Rotterdam een proef doen in de stad.

Het is nog niet bekend wanneer de proef start. De gemeente wil namelijk de tijd nemen voor de voorbereidingen om de actie zorgvuldig te laten verlopen. ‘Het gaat om zorgvuldige voorbereiding, rekening houdend met andere interventies, landelijke afstemming en capaciteit van de basisteams en het raakt aan de beheeraspecten rond de nationale politie', stelt de burgemeester in antwoord op vragen van lokale partij Groep de Mos. Hagenaars mogen zonder dat zij bestraft worden voor wapenbezit hun wapens inleveren bij de politie. De gemeente gaat in navolging van Rotterdam een proef doen in de stad.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Nederland stemt tegen nieuwe regels export-ww

De Europese Commissie is van plan om de Europese regelgeving rond de sociale zekerheid zo aan te passen dat het makkelijker wordt om in een ander land te werken. Dit is ook in Nederlands belang. Maar het kabinet stelt vast dat de voorgestelde regelgeving onderdelen bevat waar Nederland grote bezwaren tegen heeft. Zo vindt het kabinet de periode te lang dat een werknemer een Nederlandse ww-uitkering naar een andere lidstaat mag meenemen. Nederland stemt daarom tegen het pakket. Dat staat in een brief die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WW

Lees verder »

Is de Nederlandse rechtspraak wel zo goed als de minister beweert? Een zoektocht leidt tot ontluisterende bevindingen

Ministers en rechters roepen het bij herhaling: Nederland bekleedt internationaal een toppositie met zijn civielrecht, en staat vijfde als het gaat om kwaliteit van de totale rechtspraak. Ze baseren zich op een ranglijst met een merkwaardige herkomst. Kamervragen daarover zijn niet correct beantwoord.

Dit artikel is wat langer en daarom in twee delen geplaatst. Klik op "lees verder" om het overige -ontluisterende- deel te lezen.

 

Lees verder »

Honderdduizenden huurders in aanmerking voor verlaging of bevriezing huur

Zo'n 300.000 huurders komen in aanmerking voor bevriezing of verlaging van hun huur. Dat heeft de Woonbond becijferd. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen. Wie wil weten of hij tot de gelukkigen behoort, kan dat vanaf vandaag checken op de site van de Woonbond.
De belangenclub van huurders kwam eind vorig jaar met de woningcorporaties - vertegenwoordigd in koepel Aedes - overeen dat mensen met een laag inkomen en een huur boven de 720,42 euro worden gecompenseerd voor de forse huurstijgingen van de afgelopen jaren. Onder laag inkomen wordt verstaan: een inkomen dat laag genoeg is voor huurtoeslag.
De Woonbond denkt dat zo'n 13 procent van de sociale huurders in aanmerking komt voor huurbevriezing (waarbij de huur dit jaar niet zal stijgen) dan wel verlaging. Huurders zullen daar wel zelf om moeten vragen bij hun woningcorporatie. Om ze een handje te helpen, heeft de woonbond op zijn website een speciaal loket geopend waarmee mensen na het invullen van een paar vragen meteen weten of zij tot de groep gelukkigen behoren. Als dat het geval is, krijgen ze een modelbrief die ze naar hun corporatie kunnen sturen.

Huurders die een inkomen hebben onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens (afhankelijk van aantal inwonende gezinsleden 607 euro of 651 euro) kunnen voor bevriezing van de huur in aanmerking komen. Huurders met een laag inkomen, die een bedrag betalen van 720,42 euro boven de sociale huurgrens, kunnen een huurverlaging aanvragen.

Ook huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot 38.035 euro kunnen huurbevriezing krijgen. De Woonbond durft niet te zeggen hoe groot die groep is.

Hoewel de woningcorporaties niet wettelijk verplicht zijn om een bevriezing of verlaging door te voeren, gaat de Woonbond ervan uit dat zij zich aan het huurakkoord houden. ,,Dat is voor deze huishoudens met forse huurprijzen gezien hun inkomen, hard nodig", reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen.


Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag


Lees verder »

Tweede Kamer pakt armoede onder kinderen aan

De Tweede Kamer verplicht gemeenten om kinderen in armoede een Kindpakket aan te bieden. Dit is een pakket met allerlei voorzieningen voor kinderen zoals bonnen voor kleding, schoolspullen, contributies voor de sportvereniging en een sportuitrusting. Daarnaast zullen kinderen extra begeleiding krijgen.

Bron: defense for children

Geplaatst op 22 maart 2019 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Staatssecretaris Blokhuis: Dak- en thuisloze jongere een eigen thuis

Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis wil alle ruim 10.000 dak- en thuisloze jongeren de komende jaren helpen naar een zelfstandig bestaan met een eigen thuis. Deze ambitie presenteerde hij 14 maart met het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.

Ongeveer tien gemeenten willen dat voor eind 2021 alle dak- en thuisloze jongeren de benodigde hulp en ondersteuning krijgen. Deze pilotgemeenten gaan meteen aan de slag met het programma. Zo zorgen zij dat de jongere één aanspreekpunt krijgt die ondersteuning biedt. Deze regisseur moet helpen bij het vinden van onder andere een betaalbare woning, schuldhulpverlening, opleiding en werk.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Geplaatst op 20 maart 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Rechtbank: Speelhal schuldig aan dood kleuter na val van kussen

De rechtbank Noord-Holland heeft een speelhal in Grootebroek en de 52-jarige directeur van deze speelhal veroordeeld, vanwege aansprakelijkheid voor de dood van de vierjarige Maurycy.
De kleuter overleed begin januari 2016 als gevolg van een val van een opblaasbaar speeltoestel.

De rechtbank heeft de speelhal een geldboete van 20.000 euro opgelegd. De directeur is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Een medewerker van de speelhal en een begeleider van het kinderdagverblijf zijn vrijgesproken.

De kleuter was op 31 december 2015 met zijn kinderdagverblijf op een uitstapje naar de speelhal en viel daar van een opblaasbare klimheuvel af. Hij liep hersenletsel op en overleed negen dagen later.

'Speelhal en directeur verzaakten hun zorgplicht'
De rechtbank verwijt de speelhal en de directeur schending van hun zorgplicht. Het speeltoestel werd onjuist gebruikt, personeel en bezoekers waren niet voorgelicht over de risico's ervan, er was onvoldoende toezicht bij het speeltoestel en er waren ook onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Een 29-jarige medewerker van de speelhal is vrijgesproken. De rechtbank heeft vastgesteld dat hij geen verantwoordelijkheid droeg voor het beheer van de speelhal en de geldende veiligheidseisen.

Ook een 32-jarige vrouw, die als begeleider van het kinderdagverblijf van Maurycy mee was, is door de rechtbank vrijgesproken van schuld aan zijn dood.

Bron: NU.nl

Geplaatst door G.H. Fijma, advocaat in Den Haag.


Lees verder »

Elf mannen vervolgd voor ontucht met minderjarige jongen tegen betaling

De voormalige plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket en fraudespecialist Vincent L. heeft samen met tien andere mannen een dagvaarding van het Openbaar Ministerie (OM) ontvangen voor ontucht met een minderjarige jongen tegen betaling.

Hij moet binnenkort voor de rechtbank in Den Haag verschijnen, de tien andere mannen voor de rechtbank in Amsterdam. De voormalige plaatsvervangend hoofdofficier heeft hier een verzoek voor ingediend, vanwege zijn eerdere werkzaamheden bij justitie.

L. werd in januari vorig jaar ontslagen, nadat bekend was geworden dat hij verdacht werd van ontucht met een minderjarige jongen.

De verdachten zijn allen afkomstig uit Amsterdam en Amstelveen en variëren in leeftijd van 38 tot 58 jaar. Voor het onderzoek werden hun woningen doorzocht, waarbij ook telefoons en digitale gegevensdragers als computers en tablets in beslag zijn genomen.

De politie kwam de verdachten op het spoor nadat de ouders van de jongen in januari 2017 aangifte hadden gedaan, omdat zij berichten op de telefoon van hun zoon hadden gevonden. Het gaat om een jongen die destijds rond de zestien jaar oud was.

 

Bron: Nu.nl 

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Nepwebsites offline gehaald in onderzoek cybercrime

De politie heeft twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar cybercriminaliteit

In Leeuwarden werd een 40-jarige man uit deze plaats aangehouden. Hij wordt verdacht van het witwassen van frauduleus geld. In Groningen is een 24-jarige man aangehouden, die wordt verdacht van het bouwen en faciliteren van nepwebsites.

Nepwebsites

De man uit Leek wordt er van verdacht dat hij nepwebsites bouwt waarmee gefraudeerd wordt. Het gaat onder meer om een website met een naam die lijkt op die van een erkend bedrijf, dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Via de nepsite worden allerlei goederen te koop aangeboden. Het gaat vaak om voedings- (melkpoeder, energiedrank en sterke drank) en verzorgingsproducten (shampoo, deodorant en tandpasta). Een aantal van deze nepwebsites is na de aanhouding offline gehaald.

LEES VERDER
Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Landelijk kennisloket voor aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen

Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, opent donderdag 14 maart het kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB). Bij dit digitale loket kunnen gemeenten alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland raadplegen.

Via het digitale, besloten platform krijgen geautoriseerde professionals van gemeenten, SVB en UWV toegang tot het laatste nieuws over vermogensonderzoek in het buitenland, jurisprudentie, veelvoorkomende vragen en de Handreiking. Professionals kunnen online ervaringen uitwisselen en knelpunten in de uitvoering delen met het samenwerkingsverband OVB.

Het nieuwe online platform is hier te vinden: www.kennisloketovb.nl.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 18 maart 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Hoe de kritiek op onterechte straffen werd weggepoetst

Tienduizenden keren is een straf opgelegd door onbevoegde OM-medewerkers. Daarna is in stilte de wet veranderd.

Topambtenaren op het ministerie van Veiligheid en Justitie wachten in december 2014 met spanning op een onderzoek over een omstreden instrument van het Openbaar Ministerie: de strafbeschikking. Via informele contacten proberen de ambtenaren alvast een indruk te krijgen van de conclusies van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jan Watse Fokkens, een gelauwerd jurist. Kritiek op de strafbeschikking zou minister Ivo Opstelten (VVD) slecht uitkomen, weten de ambtenaren.

Geen buitenstaander heeft tot dat moment de uitvoering van de strafbeschikking gecontroleerd. Hiermee kan het OM sinds 2008 burgers veroordelen tot boetes en taakstraffen voor een lange lijst misdrijven en overtredingen zonder tussenkomst van de rechter. Het gaat dan bijvoorbeeld om diefstal, geweld, drugs- en wapenbezit en verstoring van de openbare orde of vernieling.

Niet alleen de Raad van State, ook het OM zelf had bij invoering „rechtsstatelijke bezwaren" tegen de uitschakeling van de onafhankelijke rechter en de dubbelrol van het OM van vervolging én berechting. Maar het kabinet-Balkenende II ziet de strafbeschikking als een slimme manier om jaarlijks tienduizenden strafzaken op een eenvoudige manier af te doen.

Duizenden Nederlanders kregen sindsdien ten onrechte een straf opgelegd door het Openbaar Ministerie, onthulde NRC in december op basis van interne onderzoeken van het OM. Het ontbrak aan bewijs, een straf was voor het verkeerde feit opgelegd, of achteraf was door incomplete dossiers niet vast te stellen of iemand schuldig was. In 2016 was bij 15 procent van de zaken de schuld niet adequaat vastgesteld; een jaar later rommelde het bij 6 procent van de zaken.

Behalve een straf kregen duizenden Nederlanders daarmee ook onterecht een strafblad. Want hoewel een rechter er niet aan te pas komt, is de strafbeschikking een veroordeling.

 

Bron: NRC.nl (Derk Stokmans & Mark Lievisse Adriaanse)

 

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

 

Lees verder »

Vrouwelijke Italiaanse rechters: ‘Ze lijkt op een man, dus waarschijnlijk is ze niet verkracht’

Te lelijk en veel te mannelijk, dus het is onwaarschijnlijk dat ze werd verkracht. In de Italiaanse stad Ancona zijn twee mannen vrijgesproken van verkrachting, omdat hun slachtoffer er volgens de vrouwelijke rechters ‘te mannelijk' uitzag.
In maart 2015 zou een 22-jarige vrouw van Peruaanse afkomst tijdens het uitgaan zijn gedrogeerd door twee leeftijdsgenoten van dezelfde afkomst. Zij namen haar mee naar een nabijgelegen stadspark, waar een van de twee op de uitkijk ging staan terwijl de ander haar verkrachtte.
Toen de vrouw een paar dagen later door haar moeder naar het ziekenhuis werd gebracht, bevestigden lokale artsen haar verhaal. Ze zagen dat zij inderdaad seksueel was misbruikt en bovendien vonden zij een hoge dosis benzodiazepine in haar bloed; een spierverslapper die geregeld als rape drug wordt gebruikt.
Lees verder »

Vuistregels voor herziening extreem hoge boetes fraudewet

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) moet in sommige gevallen verzoeken om een vaststaande boete te herzien opnieuw inhoudelijk beoordelen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraken van 6 maart 2019 vuistregels gegeven voor de beoordeling van deze verzoeken. Het gaat in deze zaken om vaststaande boetes aan uitkeringsgerechtigden die gebaseerd zijn op het oude, veel strengere boeteregime en die soms zelfs hoger zijn dan de maximale geldboete die een strafrechter destijds kon opleggen.

Het is dus zinvol om bij boetes die opgelegd zijn tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2017 na te gaan of een verzoek om herziening mogelijk is. Dit geldt voor boetes opgelegd door het UWV, SVB en gemeenten.
De uitvoeringsorganisaties zouden de boetes eigenlijk uit zich zelf (ambtshalve) moeten aanpassen.

Bron: nieuwsbrief schuldinfo

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in boetes

Lees verder »

Medewerker politie opgepakt bij grote politieactie tegen spookwoningen

Een beleidsmedewerker van de politie is deze week opgepakt en buiten functie gesteld omdat hij mogelijk een rol heeft gespeeld in de zaak rond de criminele spookwoningen in de Haagse wijk Ypenburg.

De politie meldt vrijdag dat een disciplinair onderzoek is gestart, maar kan verder geen details verstrekken. Volgens De Telegraaf gaat het om een topman van de politie. Hij zou volgens de krant als schakel tussen de criminelen en de eigenaren van de huurwoningen hebben gefungeerd. Eerder deze week kwamen tientallen agenten en meerdere arrestatieteams in actie in de wijk.

Er bleken in meerdere Haagse appartementencomplexen mensen te wonen die "wegens vermeende criminele activiteiten buiten beeld willen blijven". De spookwoningen worden als een soort opslagplek gebruikt door de onderwereld. In de panden werden onder meer wapens in beslag genomen en miljoenen euro's aangetroffen.

Drie mannen zijn opgepakt omdat ze als verhuurbemiddelaars zouden hebben opgetreden. Vijftien bewoners van de spookwoningen zijn ook gearresteerd.

Aanhouding volgend dieptepunt voor de politie
De arrestatie van de beleidsmedewerker is een volgend dieptepunt voor de politie. Maandag werd al een medewerker van de Landelijke Eenheid opgepakt op verdenking van lekken. Ook hij is buiten functie gesteld.

 

Bron: NU.NL

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Uber Nederland schikt voor 2,3 miljoen euro met OM om UberPop

Uber betaalt 2,3 miljoen euro aan het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) om overtredingen van de taxiwet met UberPop tussen juli 2014 en november 2015, melden het OM en Uber vrijdag.

De voormalige directeur van Uber Nederland die Uberpop in Nederland uitrolde heeft verder een werkstraf van negentig uur uitgevoerd.

Met de app UberPop hoefden chauffeurs geen taxivergunningen te laten zien. Dit is wel wettelijk verplicht. Eind 2015 stopte Uber met UberPop in Nederland.

Het schikkingsbedrag bestaat uit een boete van 2 miljoen euro voor de ondernemingen Uber International, Uber Netherlands, Uber en Rasier Operations. Deze bedrijven werkten samen bij het overtreden van de taxiwet.

Verder moet er 309.409 euro worden terugbetaald omdat dit illegaal verdiend is.

Uber: 'Manier van werken wereldwijd veranderd'
"We hebben de manier waarop wij werken wereldwijd veranderd, waarbij integriteit voor ons centraal staat", zegt een woordvoerder van Uber in een schriftelijke verklaring.

"We zijn vastberaden om een goede en verantwoordelijke partner te zijn voor steden. Sindsdien werken we alleen met professionele chauffeurs."

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Zorg om vrijheidsmaatregel jeugdinstellingen

De regels voor het beperken van de vrijheden van minderjarigen in instellingen voor jeugd- of psychiatrische hulp (GGZ) zijn onduidelijk. Goed toezicht op het toepassen van deze straf of therapie is er evenmin. Daardoor wordt de maatregel nogal eens verkeerd gebruikt.

Dat staat in ‘Uithuisgeplaatst. En dan?', de resultaten van een onderzoek door kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Het wordt dinsdag aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het eerste half jaar van 2018 zaten 15.985 minderjarigen in een jeugdhulpinstelling, telde de organisatie, van wie 1925 in een gesloten inrichting. In gesloten instellingen mag de deur op slot en er kunnen maatregelen worden toegepast zoals afzondering en kamercontrole. Dergelijke vrijheidsbeperking mag in open instellingen, waar de jongeren het terrein mogen verlaten, hoogstens in crisissituaties, schrijft Defence.

Maar een heldere omschrijving van het hoe en wanneer van de maatregel is er niet. Daar komt nog bij dat kinderen onder een open en kinderen onder een gesloten regime in dezelfde instelling kunnen verblijven, waardoor het onderscheid in het gedrang komt. Bij dat alles is er nog steeds de discussie over wat wanneer pedagogisch toelaatbaar is.

De organisatie roept op tot concrete maatregelen, zoals de afschaffing van de isoleerruimte en de opstelling van een duidelijke definitie van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Bron: ANP

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ondertoezichtstelling

Lees verder »

Jongere kampt met slaaptekort door schermgebruik

Jongeren die dagelijks voor het slapen een scherm gebruiken, hebben meer slaapklachten, zoals later in slaap vallen, korter slapen en 's nachts wakker worden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, Amsterdam UMC, het Nederlands Herseninstituut en Lifelines.

De klachten verminderen wanneer jongeren een week lang geen laptop of mobiele telefoon gebruiken. Ook helpt het dragen van een oranje bril om blauwe licht tegen te houden, een belangrijke veroorzaker van slaapklachten. Het RIVM noemt naast het blauwe licht ook de cognitieve belasting van het gebruik als mogelijke oorzaak van slaapproblemen. Verder kan het meespelen dat jongeren later gaan slapen door de schermactiviteiten. Het onderzoek bevestigt resultaten uit eerder onderzoek onder volwassenen.

Het RIVM vindt het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van het gebruik van computer, smartphone of tablet in het uur voor het slapen gaan. Zo leidt structureel slaaptekort tot een slechter concentratievermogen en minder goed presteren. Ook kan het leiden tot gezondheidsproblemen.

Bron: RIVM

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

Phishing-bende veroordeeld; gedwongen ontgrendeling iPhone met vingersensor rechtmatig?

De rechtbank Noord-Holland heeft 3 mannen veroordeeld in verband met phishing-activiteiten en deelname aan een criminele organisatie. In 2015 en 2016 zijn nepmails, zogenaamd afkomstig van banken, gestuurd aan rekeninghouders. Zij waren in de veronderstelling dat de mails echt van hun bank afkomstig waren. Op deze geraffineerde wijze heeft de organisatie van de rekeninghouders pinpassen en pincodes weten te bemachtigen. Vervolgens zijn in een aantal gevallen opnamelimieten verhoogd via internetbankieren en zijn grote geldbedragen gepind van de bankrekeningen van de rekeninghouders. De rechtbank heeft de 3 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen (variërend van 198 tot 219 dagen, waarvan een deel voorwaardelijk) en werkstraffen variërend van 180 tot 240 uur. Ook moeten zij de schade van een van de gedupeerde rekeninghouders vergoeden.
Een man en een vrouw die door de bende waren ingeschakeld om met de gestolen pinpassen en pincodes geld van de rekeningen te pinnen, hebben werkstraffen van 120 en 100 uur opgelegd gekregen.

Gedwongen ontgrendeling iPhone met vingersensor
Tijdens het opsporingsonderzoek in deze zaak heeft de politie belangrijke informatie verkregen die afkomstig was van de iPhone van een van de verdachten. Omdat deze verdachte niet bereid was vrijwillig zijn iPhone te ontgrendelen, heeft de politie hem geboeid en vervolgens de duim van de verdachte tegen de sensor van de iPhone gehouden om het toestel te ontgrendelen. Daarna kon de daarin opgeslagen informatie worden onderzocht. De rechtbank is van oordeel dat deze handelwijze niet in strijd is met het beginsel dat de verdachte het recht heeft niet te worden gedwongen (actief) aan zijn eigen veroordeling mee te werken. De opsporingsambtenaren hadden de gerechtvaardigde verwachting dat er op de iPhone belangrijke informatie stond over de ernstige verdenkingen tegen de verdachte. Zij hadden in 2016 voor dit type iPhone nog geen technische mogelijkheden om toegang te krijgen tot de gegevens op die iPhone. Door het plaatsen van de duim van de verdachte op de sensor is slechts een beperkte inbreuk op zijn lichamelijke integriteit gemaakt. De rechtbank is daarom van oordeel dat de opsporingsambtenaren in deze zaak rechtmatig hebben gehandeld.
Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

 

Lees verder »

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Met de wet en de regeling worden drempels weggenomen (die werkgevers ervaren) voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen. Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding bewaren.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheid

Lees verder »

Vereenvoudiging regelgeving Wajong

De regelgeving voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering wordt vereenvoudigd en samengevoegd. Hierdoor worden zij meer gestimuleerd om mee te doen aan de samenleving en is voor hen (meer) werken lonend. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Dit wetsvoorstel is een uitwerking van de maatregelen die zijn aangekondigd in de kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong van juni 2018. Hieruit bleek dat de Wajong met de verschillende regelingen en bijbehorende rechten en plichten een complex geheel is geworden. Met dit wetsvoorstel zijn maatregelen uitgewerkt die ervoor zorgen dat meer werken loont, dat jonggehandicapten altijd terug kunnen vallen op de Wajong en hun uitkeringen behouden als zij onderwijs volgen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Ruim 171 miljoen euro van criminelen vloeit in schatkist in 2018

Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten willen nieuwe energie op afpakken. Het resultaat van de samenwerking tussen de politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Openbaar Ministerie (OM) en andere partners op afpakken levert voor 2018 een totaal van 171.327.427,- euro voor de schatkist.

De afpakdoelstellingen (voor dit jaar 160.500.000 euro) zijn voor het zevende jaar op rij gehaald. Dat is mede te danken aan de 100.000.000 euro ontneming in de transactie met ING. Het OM is weliswaar tevreden dat de norm is gehaald, maar er is ook onvrede omdat het cijfer lager is dan het afpakresultaat van voorgaand jaar. "We pakken wel af in meer zaken, maar de verbreding is nog onvoldoende. We zijn nog te veel afhankelijk van grote klappers zoals ING" zegt Janneke de Smet-Dierckx, sinds een half jaar verantwoordelijk voor het afpakken bij het OM.

Geplaatst door mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Politie mag per 1 maart verdachten zware misdrijven hacken

De politie mag per 1 maart mensen hacken die verdacht worden van misdrijven waar minimaal vier jaar cel op staat. Vrijdag treedt de wet Computercriminaliteit III, die dit mogelijk maakt, in werking.

In juni stemde een meerderheid in de Eerste Kamer in met de wet, nadat de Tweede Kamer in december 2016 al akkoord was gegaan.

De politie mag vanaf 1 maart allerlei soorten apparaten, zoals computers, smartphones en servers, binnendringen om bewijs voor misdrijven te verzamelen. Op die manier kan de politie bijvoorbeeld communicatie afluisteren of gegevens kopiëren.

In december werd in de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid nog kritiek geuit op de mogelijkheid om verdachten te hacken, omdat de bevoegdheid veel verder gaat dan een huiszoeking. "Continu 24/7 wordt alles van iemand bekeken, inclusief de mensen die toegang tot die (digitale, red.) omgeving hebben en de omgeving rondom de verdachte heen", gaf de commissievoorzitter destijds de kritiek door aan minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Ook was er kritiek op de minister omdat hij volgens commissieleden niet voldoende beargumenteert waarom de huidige middelen, ten opzichte van de hackbevoegdheid, tekortschieten. "Dit wekt de indruk dat u deze bevoegdheden invoert niet omdat het moet, maar omdat het kan."

Voordat de politie een computer mag binnendringen, moet het Openbaar Ministerie (OM) daarvoor een verzoek indienen bij de rechter-commissaris. Het OM moet de bevoegdheid intern toetsen op proportionaliteit (weegt de zwaarte van het middel op tegen de inbreuk?) en subsidiariteit (kan hetzelfde doel bereikt worden met een lichter middel?). Daarnaast benadrukt Grapperhaus dat er sprake moet zijn van een dringend opsporingsbelang.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag


Lees verder »

Justitie wil vaker afspraken maken met verdachten

Het Openbaar Ministerie (OM) wil in grote strafzaken vaker en meer afspraken kunnen maken met verdachten. De aanleiding hiervoor is de grote druk op de strafrechtketen doordat strafzaken vaak lang duren, stelt justitie donderdag.

OM-baas Gerrit van der Burg wil deze mogelijkheid in samenspraak met de advocatuur en de rechterlijke macht laten onderzoeken, maakte hij donderdag bekend.

Op dit moment kan het OM al afspraken maken met procespartijen. Het gaat dan vooral om de beperking van het opsporingsonderzoek en het beperken van onderzoekswensen door de verdediging. Het OM wil dat vaker gaan doen, maar wil ook vonnisafspraken gaan maken.

Afspraken over een vonnis kunnen momenteel nog niet worden gemaakt. Hier is volgens het OM eerst een wetswijziging voor nodig.

'Gaat vooral om afgebakende zaken met bekentenis'
"De zaken die zich het beste lenen voor extra afspraken zijn duidelijk afgebakende zaken met een bekennende verdachte. Fraude- en drugszaken komen als eerste in aanmerking, net als milieuzaken", aldus het OM.

Justitie benadrukt in haar verklaring dat de rechten van verdachten en slachtoffers bij dergelijke afspraken gewaarborgd moeten blijven.

Rechters zijn niet enthousiast over de afspraken
De rechters zijn niet enthousiast over vonnisafspraken. Voorzitter Henk Naves van de Raad voor de Rechtspraak vindt het nodig dat er altijd in een openbare en volwaardige zitting recht wordt gesproken door een onafhankelijke rechter.

De strafadvocaten staan wel open voor het plan, mits het de belangen van hun cliënten niet schaadt, stelt voorzitter Jeroen Soeteman van de NVSA. "Er mag niet zomaar een schuldbekentenis worden afgedwongen om er snel van af te zijn."

Bron: ANP / NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Conclusie AG: Witgewassen bedrag staat niet gelijk aan omvang wederrechtelijk verkregen voordeel

Parket bij de Hoge Raad 12 februari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:101

De opvatting dat bedragen die voorwerp zijn van het bewezen verklaarde misdrijf witwassen reeds daardoor wederrechtelijk verkregen voordeel vormen is niet juist. Wanneer het hof de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel baseert op het bewezen verklaarde witwassen, dient het hof nader te motiveren waarom de betrokkene daadwerkelijk voordeel heeft verkregen door middel van of uit baten van dat feit. De enkele overweging dat die geldbedragen vermogensbestanddelen vormen die de betrokkene tot voordeel (kunnen) strekken, vormt nog niet een toereikende motivering.

Geplaatst door: strafrechtadvocaat Marjolein Grimmelikhuijsen

Bron: Nieuwsbrief Bijzonder Strafrecht

Lees verder »

Aantal thuiszitters stijgt; Slob neemt maatregelen

Vorig schooljaar steeg het aantal thuiszitters met ruim 200 tot een totaal van 4.479 kinderen, zo blijkt uit cijfers van OCW en VWS. Ministers Arie Slob, Hugo de Jonge en Sander Dekker laten in een Kamerbrief weten hierover ontevreden te zijn en kondigen versnelde maatregelen aan.

In iedere regio moet een regisseur komen die thuiszitters gaat helpen. Deze regisseurs moeten al dit voorjaar actief zijn in de regio's waar de nood hoog is. Hiermee nemen de ministers een van de adviezen over van voormalige Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij zocht in opdracht van het zogenoemde thuiszitterspact oplossingen om het aantal thuiszitters terug te dringen. In het thuiszitterspact zijn naast OCW en VWS onder andere de VNG en Ingrado aangesloten.

Vincent Fafieani, adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut, herkent de problematiek rondom thuiszitters. 'Oplossingen voor thuiszitters bestaan voor een groot deel uit maatwerk tussen onderwijs en jeugdhulp. Het lukt nog niet altijd om dat snel en efficiënt af te stemmen. Doorzettingsmacht in één hand kan zeker bijdragen aan een snellere besluitvorming. Het verkorten van de duur van thuiszitten is een belangrijk aspect van de aanpak. Naarmate leerlingen langer thuiszitten, is de weg terug ook langer. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor hun ontwikkeling.'

Bron: Ministerie van OCW; de Volkskrant

Geplaatst op 21 februari 2019 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

Onderzoek PGP-servers levert meer dan miljoen nieuwe berichten op

De onderzoeken in de servers waarop informatie van zogenoemde PGP-telefoons stond, hebben meer dan een miljoen nieuwe berichten opgeleverd. Dat betekent dat er in tientallen strafrechtelijke onderzoeken nieuwe informatie dan wel aanvullende informatie is gevonden. Het zou bovendien zo kunnen zijn dat er alsnog informatie is in onderzoeken waarin eerder geen informatie was. Binnen het Openbaar Ministerie en de politie is nu bekendgemaakt dat er nieuwe gegevens zijn.

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Leveren foto's voldoende bewijs van daderschap van verdachte op?

Parket bij de Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:64
AG herhaalt dat bij de beoordeling van het middel het volgende dient te worden vooropgesteld. De eigen waarneming van de rechter, ter terechtzitting en persoonlijk gedaan, kan ex art. 340 Sv als bewijsmiddel worden benut om foto's, films en geluidsbanden in de bewijsconstructie op te nemen. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat als eigen waarneming van de rechter ook heeft te gelden, een ter terechtzitting overgelegd en als processtuk aangemerkte fotomap, waarvan de inhoud de verdediging bekend is, maar die pas in raadkamer wordt bekeken. Voorts kan een ex art. 344, eerste lid, Sv ambtsedig opgemaakt proces-verbaal waarin staat gerelateerd wat verbalisanten hebben gezien, met de daarbij als bijlage gevoegde foto's, als zelfstandig bewijsmiddel worden gebezigd. Dat geldt overigens niet in het geval slechts naar de foto's in het dossier wordt verwezen zonder daarvan de inhoud weer te geven.

Geplaatst door: strafrecht advocaat mr. Marjolein Grimmelikhuijsen

Bron: Nieuwsbrief Bijzonder Strafrecht

Lees verder »

Verzuim-Ontzorg-Verzekering voor het MKB

Werkgevers blijven verplicht 2 jaar loon door te betalen aan zieke werknemers. Ondanks de voorgenomen maatregelen in het regeerakkoord kiest het kabinet ervoor dit niet terug te schroeven naar 1 jaar. Er komt een andere oplossing: de verzuim-ontzorg-verzekering voor het MKB.

Geplaatst door: arbeidsrecht advocaat mr. Marjolein Grimmelikhuijsen

Bron: Nieuwsbrief Mutsaerts

Lees verder »

Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen

Er komt nog dit jaar een einde aan het toepassen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden. Momenteel vormt deze wijze van invordering, waarbij de Belastingdienst automatisch bedragen tot 500 euro mag afschrijven van de rekening van een belastingschuldige, een groot probleem voor mensen met schulden. Zij kunnen hierdoor te weinig geld overhouden om van te leven. Daarom wil het kabinet nog dit jaar maatregelen doorvoeren om deze ongewenste situatie te voorkomen.

Een ander probleem voor mensen met schulden is het beslag op toeslagen. Daarom gaat de Belastingdienst kijken naar het buiten werking stellen van deze vorm van beslag. Ze streeft ernaar die pro-actieve bescherming via een tussenmaatregel nog dit jaar te realiseren.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 18 februari 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kinderombudsman: 'Belastingdienst schond belangen kinderen'

De Belastingdienst heeft de belangen van kinderen onvoldoende meegewogen toen de kinderopvangtoeslag van ruim tweehonderd gezinnen in 2014 stopgezet werd. Dat concludeert de Kinderombudsman in een brief aan de fiscus.

In de brief, die in het bezit is van Trouw, schrijft Kinderombudsman Magrite Kalverboer dat de Belastingdienst in strijd heeft gehandeld met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

De Nationale Ombudsman publiceerde in 2017 een vernietigend rapport over wat er allemaal was misgegaan in deze zaak. Zo bleven bezwaren van ouders eindeloos liggen en moesten veel ouders gedwongen stoppen met werken omdat de opvang niet langer kon worden betaald.

Belastingdienst hield bewust informatie achter
Eerder berichtte Trouw op basis van interne stukken dat de Belastingdienst bewust bezwaren van ouders afwees en interne stukken achterhield tijdens rechtszaken van ouders.

De Kinderombudsman wil dat de fiscus de belangen van kinderen structureel gaat meewegen in zijn besluiten. Daarvoor zullen volgens Kalverboer de systemen van de fiscus moeten worden aangepast, omdat veel besluitvorming volledig is geautomatiseerd.

Bron: NU.nl

Geplaatst door G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Bewoner heeft schuld aan uitbranden van zijn huis

Sommige dingen zijn vanzelfsprekend, dat je niet moet roken met ontvlambare stoffen in de buurt bijvoorbeeld. Toen een 48-jarige Hagenaar dat in november 2017 wel deed, stond al snel zijn huis in lichterlaaie. Ook de omgeving liep grote schade op. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag een werkstraf en voorwaardelijke celstraf tegen hem.

Het ging op 22 november 2017 mis toen de man - nota bene van beroep schilder geweest - terpentine wilde overgieten van een fles in een blik. Hij rookte daarbij rustig een sigaretje. Toen hij terpentine over zijn bank of vloer morste, viel ook de sigaret uit zijn mond. Binnen een seconde stond het bankstel in brand.

De woning brandde vervolgens volledig uit. Het vuur was zo heftig dat forensisch experts niet meer konden bepalen waar de brand was begonnen.

Bron: OM.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kabinet komt mensen met schulden tegemoet

De Belastingdienst stopt nog dit jaar met het toepassen van overheidsvorderingen bij mensen met problematische schulden. Daartoe heeft het kabinet besloten.

Momenteel mag de Belastingdienst automatisch bedragen tot 500 euro afschrijven van de rekening van een belastingschuldige. Mensen met schulden kunnen hierdoor te weinig geld overhouden om van te leven.

De Belastingdienst gaat ook dit jaar nog stoppen met het beslag leggen op toeslagen. Verder wordt het incassobeleid versoepeld en de beslagvrije voet bij jongeren verhoogd.  Alle maatregelen worden via zogeheten tussenmaatregelen gerealiseerd. Die overbruggen de periode tot inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Bron: Advocatenblad

Geplaatst door Marijke van der Sanden, advocaat te Den Haag

Lees verder »

Flinke gevangenisstraf voor bijstandsfraude

De Rechtbank Gelderland heeft een 60-jarige man uit Arnhem een flinke straf opgelegd. De man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voor bijstandsfraude. Lees verder »

Onderzoek: Rechtspraak kan geldzorgen niet zelfstandig oplossen

De Rechtspraak kan zijn financiële problemen niet zelfstandig oplossen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd doorlichtingsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Ook worden de financiële problemen volgens de onderzoekers vergroot omdat rechtszaken steeds complexer worden zonder dat daar extra geld tegenover staat.

 

Lees verder »

Maatregelen WW-fraude op de rails

WW-fraude door arbeidsmigranten wordt strenger aangepakt. De maatregelen die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig najaar aankondigde zijn vormgegeven en uitgewerkt. Daarnaast is UWV gestart met de onderzoeken naar de cultuur en werkwijze. Ook is de samenwerking tussen het ministerie van SZW en UWV geïntensiveerd ten aanzien van handhaving. Hierdoor is de aanpak van WW-fraude steviger verankerd. WW-fraudeurs kunnen in de toekomst rekenen op een blijvend actieve aanpak, ook als ze hun werkwijze veranderen.

Dit staat in de brief Stand van zaken uitkeringsfraude die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vorig najaar werd duidelijk dat Poolse arbeidsmigranten in toenemende mate met de WW fraudeerden. Met behulp van tussenpersonen verbleven ze met hun werkloosheidsuitkering in Polen in plaats van op zoek te gaan naar werk in Nederland. Minister Koolmees vindt WW-fraude onacceptabel, het tast het draagvlak onder de sociale zekerheid aan. Hij heeft met UWV afgesproken dat deze fraude intensiever wordt aangepakt.

Zo is inmiddels samen met gemeenten de adrescontrole verscherpt. UWV is bezig met het onderzoeken van adressen waar drie of meer uitkeringen op verstrekt worden, dit kan wijzen op een verblijf in het buitenland van de WW-er. De onderzoeken die hieruit volgen lopen nog. Tegen overtreders wordt meteen opgetreden.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 11 januari 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WW

Lees verder »

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) door Tweede Kamer

Dinsdag jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met een kleine meerderheid (81 stemmen) door de Tweede Kamer aangenomen.

De mogelijkheid om een proeftijd van 5 maanden op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (ook wel 'proeftijd XL' genoemd) is uit de WAB geschrapt, maar de overige onderdelen van het voorstel zijn nagenoeg ongewijzigd gehandhaafd.

Lees verder »

80 procent ouders houdt kind online in het oog

Ruim acht op de tien ouders hebben een of meerdere maatregelen genomen om het online gedrag van hun kind in de gaten te houden. Dat blijkt uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland.

Online meekijken met het kind en de mobiele telefoon en sociale media checken, zijn maatregelen die ouders het meest toepassen. Meer van de helft van de in totaal duizend respondenten zegt dit te doen. Voor de meeste voorzorgsmaatregelen geldt dat moeders dit vaker doen dan vaders.

Peter Nikken, onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut en hoogleraar mediaopvoeding, begrijpt de angst bij ouders. Toch waarschuwt hij voor de eventuele gevolgen van hun waakzaamheid. 'Als ouders te controlerend zijn, is dat pedagogisch helemaal niet zo goed voor het kind. Kinderen moeten juist vrijheid hebben en autonomie kunnen ontwikkelen. Een goede balans tussen controleren en ruimte geven is daarom belangrijk. Laat kinderen meebeslissen, vraag waar ze online mee bezig zijn en leg uit waarom sommige dingen nog niet mogen.'

Bron: Bron Safer Internet Centre Nederland; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ondertoezichtstelling

Lees verder »

Aanpassing woonplaatsbeginsel uitgesteld

Het nieuwe woonplaatsbeginsel voor jeugdhulp wordt niet in 2020 maar in 2021 ingevoerd. De reden voor het uitstel is dat de Jeugdwet op zijn vroegst eind dit jaar aangepast is.

Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente betaalt voor de jeugdhulp. In het nieuwe woonplaatsbeginsel blijft de gemeente waar een kind vandaan komt verantwoordelijk voor de kosten van jeugdhulp met verblijf. Voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders betekent deze wijziging dat zij hun administratie moeten aanpassen.

Nu is het zo dat de gemeente waar de ouder woont geld krijgt. Dat levert in de praktijk problemen op als het kind woont in een gespecialiseerde zorginstelling in een andere gemeente. Dit zorgde in een aantal gemeenten met een gespecialiseerde instelling voor financiële problemen. Ook ontstaan er problemen als ouders vaak verhuizen.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Politie houdt drie verdachten aan om creditcard-phishing

De politie heeft drie Amsterdammers aangehouden voor medeplichtigheid aan creditcard-phishing. Ze zouden ruim 50.000 euro hebben buitgemaakt.

De drie verdachten van 20, 22 en 28 jaar werden in januari aangehouden, meldt de politie. De verdachten werden na een onderzoek van het cybercrimeteam Midden-Nederland aangehouden.

Creditcardaanbieder ICS deed zelf aangifte van phishing. Aan de hand van camerabeelden en het nalopen van digitale sporen konden de mannen geïdentificeerd worden.

De verdachten stuurden een phishingmail naar klanten van ICS, die leidde naar een valse website. Daar werd gebruikers om gegevens gevraagd. Vervolgens lieten de daders een extra creditcard bezorgen in een leegstaande woning, die daarna werd gebruikt voor het pinnen van hoge bedragen.

Van de aangehouden mannen is er inmiddels één in vrijheid gesteld. De anderen zitten vast in het huis van bewaring. De politie onderzoekt de zaak verder.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Rechter geeft moeder die dochter aanbood voor seks 150 uur taakstraf

Een 51-jarige vrouw uit Joure die in 2012 haar destijds veertienjarige dochter aanbood voor seks, moet van de rechtbank in Leeuwarden een dag de cel in en een taakstraf van 150 uur uitvoeren.

De vrouw had via internet een toen 36-jarige man uit Schagen uitgenodigd om haar dochter bij haar thuis te komen masseren.

Op de dag van de afspraak zei de vrouw tegen haar dochter dat ze naakt op bed moest gaan liggen. Als ze dat niet zou doen, mocht zij van haar moeder niet in het weekend uitgaan.

De straf is veel lager dan de tien maanden celstraf die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Maar de rechtbank acht de kans op herhaling klein en ziet geen toegevoegde waarde in een lange celstraf.

'De vrouw zag haar dochter als een vriendin'
De vrouw is een kwetsbaar persoon en had geen goed beeld van de gezagsverhouding, stelt de rechtbank dinsdag. Zij zag haar dochter als een vriendin.

De man uit Schagen is veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur. Een destijds 27-jarige man uit Heerenveen heeft een celstraf van zes maanden gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. Ook hij was via de moeder in contact met het meisje gekomen en had in 2012 seks met haar.

Bron: ANP

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kinderombudsman: Maak beleid voor minderjarigen in buitenlandse cel

Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt dat Nederland beleid moet maken voor minderjarige Nederlandse kinderen die vastzitten in een buitenlandse cel. Zij zegt dit naar aanleiding van de zaak van Charly T. (17). De minderjarige Nederlander zit al zes maanden zonder proces vast in een Spaanse cel.


"Ik vind dat Nederland beleid moet hebben voor kinderen die iets doen in het buitenland", stelt de Kinderombudsman in een dinsdag verschenen reportage van de NOS.

"Ik snap wel dat het er nog niet is. Als iets nooit gebeurt, heb je vaak geen beleid. Maar deze zaak is reden om te zeggen: wij moeten afspraken maken. We moeten zelf weten wat we doen als een kind in het buitenland vastzit."

Zij vindt ook dat de Nederlandse overheid alles in het werk moet stellen om Charly T. zo snel mogelijk naar Nederland te halen zolang de zaak niet voor de rechter komt, bevestigt een woordvoerder van de Kinderombudsman.

Lees verder »

Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. Om geen tijd te verliezen gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alvast aan de slag om noodzakelijke aanpassingen te doen. Hij staat daarbij open voor suggesties van bonden, werkgevers, pensioenuitvoerders en toezichthouders.

Het kabinet laat onderzoek doen wat een verstandige koppeling is tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd als de levensverwachting op de lange termijn verder doorstijgt. Nu is de afspraak dat als de levensverwachting een jaar stijgt, de AOW-leeftijd ook een jaar stijgt. Het Centraal Plan Bureau en het RIVM zijn gevraagd om varianten en alternatieven uit te werken.

Het kabinet komt met voorstellen om in de toekomst pensioendeelnemers meer keuzemogelijkheden te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een groener pensioen of maximaal tien procent van hun pensioen ineens opnemen. Bijvoorbeeld voor aflossing van de hypotheek of het verduurzamen van het eigen huis. Er komt een voorstel om het stelsel persoonlijker te maken en meer keuze te bieden.

Sterke elementen van het pensioenstelsel blijven bestaan, zoals verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering en risicodeling, fiscale ondersteuning en voldoende ruimte voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Vrijwilligers en kunstmatige intelligentie ingezet bij cold cases

De inzet van vrijwilligers, toegang tot oude politiegegevens en inzet van kunstmatige intelligentie kunnen bijdragen aan het oplossen van cold cases. Dat is belangrijk, voor zowel nabestaanden als de samenleving. Het gaat om ernstige en ingewikkelde misdrijven die in het verleden niet zijn opgelost. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, op 4 februari 2019 aan de Tweede Kamer.

Op dit moment zijn ruim 1.700 zaken door politie en Openbaar Ministerie aangemerkt als cold case. Het gaat dan om onopgeloste moorden of doodslag, of zeer ernstige delicten waarvoor twaalf jaar of meer straf op staat. Nieuwe informatie, inzichten en het toepassen van nieuwe technieken kunnen leiden tot een doorbraak in het opsporingsonderzoek.

Politievrijwilligers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het onderzoek in een cold case, onder meer bij de digitalisering van opsporingsdossiers. Het digitaliseren is noodzakelijk om een zaaksdossier naar moderne inzichten te ordenen en digitaal doorzoekbaar te maken. Hierdoor wordt het ook makkelijker om verbanden te leggen tussen verschillende politiegegevens.

Verder wordt het mogelijk om vrijwilligers met een specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van cold cases in te zetten. Het Besluit algemene rechtspositie politieambtenaren wordt aangepast, waardoor specialisten van buiten sneller ingezet kunnen worden. Het gaat dan bv om notarissen en cyberspecialisten.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 5 februari 2019 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Onderzoek PGP-servers levert meer dan miljoen nieuwe berichten op

De onderzoeken in de servers waarop informatie van zogenoemde PGP-telefoons stond, hebben meer dan een miljoen nieuwe berichten opgeleverd. Dat betekent dat er in tientallen strafrechtelijke onderzoeken nieuwe informatie dan wel aanvullende informatie is gevonden. Het zou bovendien zo kunnen zijn dat er alsnog informatie is in onderzoeken waarin eerder geen informatie was. Binnen het Openbaar Ministerie en de politie is nu bekendgemaakt dat er nieuwe gegevens zijn.


Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Akkoord over kinderpardon

De coalitiepartijen hebben een akkoord bereikt over het kinderpardon. De pardonregeling gaat van tafel voor nieuwe gevallen, zo is het doel. Wel komt er een acuut pardon voor een groot deel van de ongeveer 1800 asielzoekers die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. De discretionaire bevoegdheid, de macht van de staatssecretaris van Asiel om in vertrouwelijkheid 'schrijnende gevallen' onder afgewezen asielzoekers toch toe te laten, wordt verbouwd.

De speciale bevoegdheid gaat weg bij de staatssecretaris en wordt neergelegd bij de directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die zou aan het begin van de procedure beoordelen hoe schrijnend een geval is. Komt de asielzoeker in dat stadium niet voor een pardon in aanmerking, dan kan dat later ook niet meer. Dat moet een 'talkshow-pardon' voorkomen: afgewezen asielzoekers die hun verblijf rekken en uiteindelijk mogen blijven als ze maar genoeg media-aandacht hebben gekregen. Het moet ook de prikkel wegnemen bij afgewezen asielzoekers om in Nederland te blijven hangen, hopend op een pardon. „Het is voortaan zaak om je bij de uitspraak van die rechter neer te leggen", zei Harbers.

Bron: telegraaf.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Bijstandsvorderingen lastig te innen

Eind 2017 hadden gemeenten voor een bedrag van 1,46 miljard aan bijstandsvorderingen uitstaan. Dat geld is lastig voor gemeenten lastig te innen omdat bijstandsgerechtigden een minimuminkomen hebben. Gemeenten kunnen het ontstaan van vorderingen proberen te voorkomen. Dat blijkt uit de Divosa-monitor Bijstandsvorderingen.

Bron: Divosa

Geplaatst op 31 januari 2019 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

conclusie AG over het voor het bewijs gebruik maken van een door de raadsman ter zitting afgelegde verklaring

Goed om weer even te lezen dat je als advocaat in vrijheid je verdediging kan voeren.

Lees verder »

Kettingrukker slaat twee keer toe

Dikke pech deze zomer voor een kettingrukker in Den Haag; stomtoevallig stond een eerder slachtoffer erbij toen hij opnieuw iemand beroofde en werd hij meteen herkend. 'Ik hoorde hem zeggen "Hey swa". Doordat ik tijdens mijn beroving met hem had gesproken, herkende ik direct zijn stem.' Kat in 't bakkie voor de politie.

Het was begin augustus toen het slachtoffer op straat in zijn gezicht werd geslagen en zijn belager aan zijn ketting begon te trekken. Omdat het slachtoffer ook meteen zijn ketting stevig vast greep, brak de ketting en wist de dader maar een deel mee te nemen.

De volgende dag ging het slachtoffer zelf op onderzoek uit. Hij liep meerdere juweliers af en werd uiteindelijk beloond: bij een van de juwelierszaken was het deel van zijn gouden ketting ingeleverd.

Stomverbaasd ziet de man 1,5 week later hoe op straat iemand op precies dezelfde manier midden in de nacht wordt beroofd: een mevrouw krijgt een stomp in haar gezicht en wordt vervolgens van haar ketting ontdaan. Voor het eerdere slachtoffer is het meteen duidelijk wie de dader is, hij herkent hem van een afstand.

De volgende dag kan de verdachte op aanwijzen van een getuige worden aangehouden. Deze getuige had de straatroof die nacht namelijk ook zien gebeuren en zag de verdachte de dag daarna op straat lopen. Hij belt de politie: 'Normaal zou ik nooit de politie bellen, maar dit is zo'n laffe daad, dit kan niet.' De ketting blijkt in de tussentijd bij dezelfde juwelierszaak te zijn ingeleverd.

Het voorarrest van de verdachte werd op een eerdere pro-formazitting door de rechtbank geschorst, wat betekent dat hij zijn proces in vrijheid mocht afwachten. Een voorwaarde is dan wel dat je geen nieuwe strafbare feiten pleegt. Deze verdachte ging echter binnen een maand alweer in de fout. Begin december werd hij opgepakt voor verduistering en diefstal, sindsdien zit hij weer vast.

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag voor de rechtbank 26 maanden waarvan 6 voorwaardelijk tegen hem. De officier van justitie vond de opmerking van de getuige - die de beroving een 'laffe daad' noemde - heel treffend. 'Willekeurige mensen zijn midden in de nacht het slachtoffer van verdachte geworden en het is heel goed voorstelbaar dat zij hier langere tijd angstig door zijn geweest. Hetzelfde geldt voor de mensen die dit in hun woonwijk hebben zien gebeuren.'

 

Bron: OM.nl

 

Geplaatst door Mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag bij Hof-Recht Advocaten

Lees verder »

Verblijf in terroristisch gebied strafbaar

Zonder toestemming verblijven in een gebied dat onder controle staat van een terroristische organisatie wordt strafbaar. Wie dit verbod overtreedt, riskeert straks een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar. Dat is de essentie van een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend. De maatregel, die voortvloeit uit het regeerakkoord, is een reactie op het gevaar dat voor de Nederlandse samenleving ontstaat, als iemand terugkeert uit een strijdgebied dat in handen is van een terroristische organisatie.

Een klein aantal personen dat wél een legitieme reden heeft om af te reizen, zoals hulpverleners van een humanitaire organisatie en journalisten die een reportage willen maken, kan straks toestemming krijgen om naar het bewuste gebied te reizen, zodat zij daar hun werk kunnen blijven doen. De regering moet de verboden gebieden bij - aparte - algemene maatregel van bestuur aanwijzen, zodat voor iedereen duidelijk is voor welke gebieden de wet geldt.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 29 januari 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

FIOD: 'Schatkist liep vorig jaar 50 miljoen euro mis door illegale sigaretten'

Door de illegale productie van sigaretten liep de Nederlandse Staat in 2018 50 miljoen euro aan inkomsten mis. Daarom verdubbelt FIOD de capaciteit voor het opsporen van illegale sigaretten. Dat bevestigt de opsporingsdienst na berichtgeving in EenVandaag.

Met het illegaal produceren en handelen van sigaretten ontduiken criminele bendes de verplichte accijns en omzetbelasting. In 2017 liep de schatkist hierdoor 17,6 miljoen euro mis en in 2016 was dat 20,1 miljoen euro, aldus de woordvoerder van FIOD.

Afgelopen jaar rolde het FIOD acht illegale sigarettenfabrieken op. Een flinke toename ten opzichte van de jaren ervoor, toen er ongeveer een fabriek per jaar werd ontdekt. Of er meer wordt opgerold doordat de illegale productie gegroeid is, of de opsporingsdienst er beter naar kijkt, kan een woordvoerder niet zeggen.

Veel sigaretten worden volgens EenVandaag geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk, omdat daar door de hoge prijs per pakje goed verdiend kan worden aan de illegale productie. In het Verenigd Koninkrijk kost een pakje gemiddeld 15 euro, in Nederland is dat zo'n 6,70 euro.

De illegale sigarettenverkoop ondermijnt ook het antirookbeleid van de overheid.


Geplaatst door Mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Raad van State twijfelt over strafbaar stellen van verblijf in terroristengebied

De Raad van State is kritisch over het voorstel van het kabinet om opzettelijk verblijf in terroristisch gebied strafbaar te stellen. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering twijfelt aan de noodzaak van het voorstel en vindt dat het moet worden heroverwogen.

Wie zonder toestemming van het ministerie van Justitie en Veiligheid welbewust verblijft in een gebied dat onder controle staat van een terroristische beweging kan straks maximaal een jaar cel krijgen.

Iemand die terugkeert uit een dergelijk gebied kan een gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving, meent het kabinet. Het voorstel is donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd en was al in het regeerakkoord aangekondigd.

De noodzaak van het voorstel is volgens de Raad van State niet aangetoond. Ook wijst het adviesorgaan erop dat er eerder een dergelijk wetsvoorstel is gedaan, maar dat dat toen niet is doorgezet.

De bestaande wetgeving bleek voldoende om uitreizigers en terugkeerders uit Syrië en Irak te vervolgen. Ook bleek het lastig om aan te tonen dat mensen opzettelijk in een terroristisch gebied zijn geweest. Het nieuwe voorstel lost dat probleem niet op, oordeelt de Raad van State.

 

Bron: ANP

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag, gespecialiseerd in strafrecht, huurrecht en algemeen verbintenissenrecht.

Lees verder »

Vorig jaar minder vals geld gebruikt in Nederland

Het aantal aangetroffen valse eurobiljetten in Nederland is vorig jaar met 10 procent gedaald naar 38.900, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag. Ook wereldwijd nam het aantal valse biljetten af.

Er is geen volledige verklaring voor de daling te geven. Wel wijst de centrale bank op de aandacht van onder meer politie en justitie voor het voorkomen van deze vorm van criminaliteit.

In Nederland wordt vooral het biljet van 50 euro vervalst, in andere eurolanden daarnaast ook dat van 20 euro.

Wereldwijd werden het afgelopen jaar 563.000 valse eurobiljetten aangetroffen. Dat is 19 procent minder dan in 2017.

Vergeleken met de 22 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, blijft het aantal aangetroffen valse eurobiljetten gering.

 

Bron: ANP

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag


Lees verder »

Zzp'er in geldnood krijgt vaak geen hulp

De Nederlandse overheid laat zzp'ers met schulden in de steek. Door weeffouten in de schuldhulp voor ondernemers krijgt een aanzienlijk deel van de zzp'ers in geldnood geen schuldhulpverlening. Uit een inventarisatie door de Volkskrant en De Groene Amsterdammer blijkt dat 24 van de 44 grootste gemeenten geen schuldhulpverlening aan zzp'ers verlenen. De 24 gemeenten sturen zzp'ers in geldnood door naar een ander loket, in de veronderstelling dat het probleem daarmee is opgelost. Maar niet alle hulpbehoevende ondernemers komen in aanmerking voor de zogeheten bbz, oftewel ondernemersbijstand.

Bron: ANP

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Week van Vergeten Kind: aandacht voor doorplaatsen

De Week van Het Vergeten Kind, die 29 januari begint, vraagt aandacht voor uithuisgeplaatste kinderen en de doorplaatsingen waarmee zij te maken krijgen. Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut: 'Een meisje twintig keer doorplaatsen mag niet gebeuren. Maar niet alle doorplaatsingen zijn per definitie slecht.'

In Nederland waren in 2017 46.000 kinderen voor kortere of langere tijd uit huis geplaatst. Volgens Van Yperen is het aantal uithuisplaatsingen in Nederland door de jaren heen vrij stabiel, maar vergeleken met andere Europese landen relatief hoog. 'In andere landen komt het vaker voor dat een oma of een tante een kind opvangt als het niet meer thuis kan wonen. Formeel is er is dan geen uithuisplaatsing.' Volgens Van Yperen is uithuisplaatsing in sommige situaties onvermijdelijk. 'Als het thuis niet veilig is voor een kind, is er soms geen andere optie.'

Bron: Week van Het Vergeten Kind; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzaken

Lees verder »

Bastiaan de Bruijn sluit zich per 1 maart a.s. aan bij Hof-Recht Advocaten

Hof-Recht Advocaten groeit. Met ingang van 1 maart a.s. zal ook Bastiaan de Bruijn zich bij ons aansluiten. Bastiaan is strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden en sinds 2007 advocaat.

Hij is gespecialiseerd in strafrecht (o.a. cybercrime) en jeugdrecht (zowel civiel als straf) en houdt zich daarnaast bezig met bestuursrechtelijke kwesties. Bastiaan is onder andere lid van de specialisatieverenigingen Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten en de Haagse Vereniging Jeugdrecht Advocaten.

 

Lees verder »

Onderzoek naar witwassen door douaniers

De Rijksrecherche en FIOD hebben op woensdag 16 januari drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk financieel onderzoek naar drie douaniers die worden verdacht van o.a witwassen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De douaniers van 31, 34 en 37 jaar zijn afkomstig uit Rotterdam, Schiedam en Den Haag en werkzaam in het Rotterdamse havengebied. Het onderzoek -onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam- is gestart omdat er opvallende contante opnamen en stortingen plaatsvonden op de bankrekeningen van verdachten, die niet in verhouding stonden tot hun legale inkomsten.

Bij de doorzoekingen werd beslag gelegd op 155.000 euro contant geld, horloges, sieraden en diverse mobiele telefoons. Ook werden twee kluizen doorzocht.

Burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in de overheid en het openbaar bestuur. Dit vertrouwen wordt beschaamd door personen die bij de overheid werkzaam zijn of een openbaar ambt bekleden en zich niet integer gedragen. Dat is zeer ernstig en daarom treedt de overheid hiertegen op.

Om criminaliteit binnen de haven tegen te gaan is enkele jaren geleden het programma Integere Haven in het leven geroepen. Een samenwerking tussen het OM, politie, Douane, Deltalinqs, de gemeente en het Havenbedrijf om de veiligheid en integriteit in het havengebied te vergroten.

Bron: OM.nl

Geplaatst door Mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag.

 

Lees verder »

Raad voor Rechtsbijstand: toevoegingsvergoeding voor advocaten moet omhoog

Er moet een ‘reëel perspectief' op verhoging van toevoegingsvergoedingen voor advocaten komen, willen er voor de gefinancierde rechtsbijstand ‘voldoende advocaten beschikbaar blijven'. Dit schrijft de Raad voor Rechtsbijstand in een position paper, als reactie op de plannen van minister Dekker voor vernieuwing van de gefinancierde rechtsbijstand.

Het aantal afgegeven toevoegingen daalt al sinds 2015, merkt de raad op, een trend die in 2018 verder heeft doorgezet. Het aantal daadwerkelijk gedeclareerde toevoegingen zit hier nog eens onder. Exacte cijfers over 2018 zijn nog niet beschikbaar; wel is bekend dat er in 2017 ruim 283.000 toevoegingsgebruikers waren, gezamenlijk goed voor ruim 415.000 toevoegingen.

Een groot deel hiervan wordt afgegeven in zaken van burgers tegen de overheid, geeft de Raad voor Rechtsbijstand aan, bijvoorbeeld na een wijziging van de regelgeving in voorzieningen.

De stelling van de minister dat de kwaliteit van het toevoegingsstelsel ‘een blackbox' is, wijst de raad af. Gebruikers van toevoegingen blijken zeer tevreden te zijn over hun advocaten, blijkt uit onderzoek. Gebruikers in strafrechtzaken geven hun advocaat gemiddeld een 8,3 en in niet-strafrechtelijke zaken een 7,7.

Bron: advocatie.nl

Geplaatst op 21 januari 2019 door Ine van Gorkum, advocaat in pro deo zaken

Lees verder »

Voorwaardelijke invrijheidstelling naar maximaal 2 jaar

Daders van zware misdrijven komen voortaan niet meer vanzelfsprekend na tweederde van hun gevangenisstraf vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) gaat bovendien maximaal twee jaar voor het einde van de straf in. Het Openbaar Ministerie zal daarbij per geval de afweging maken of een gedetineerde voorwaardelijk vrij kan komen. Dit gebeurt op basis van het gedrag van de gedetineerde, slachtofferbelangen en het gevaar voor de maatschappij. Dat staat in het wetsvoorstel straffen en beschermen dat Minister Dekker voor rechtsbescherming vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat

Lees verder »

Eisen tot achttien jaar cel flatbrand Diemen

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag  gevangenisstraffen tot achttien jaar geëist tegen de drie verdachten van de fatale flatbrand in Diemen. Bij de brand in de zomer van 2017 kwam de 27-jarige David Swart om het leven. Ook liepen twee mensen ernstig letsel op.

De hoogste eis hoorde Simona I. (24) tegen zich eisen. Volgens de aanklager heeft zij de brand in haar woning op de begane grond van de vijftien verdiepingen tellende studentenflat laten aansteken ,,om verzekeringspenningen op te strijken". Haar broer Gilermo (25) en Rachied V. (27), de derde verdachte, kregen daarbij beloningen in het vooruitzicht gesteld. Tegen V., die heeft ontkend en verder heeft gezwegen, eiste de officier zeventien jaar cel. Gilermo I. krijgt wat hembetreft zestien jaar celstraf.

 

Bron: ANP

Geplaatst door mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag. Gespecialiseerd in strafrecht.

 

Lees verder »

Gemeenten moeten hameren op kennis Nederlands

Gemeenten moeten nadrukkelijker eisen dat mensen in de bijstand Nederlands spreken. Ook zouden ze vaker een tegenprestatie in de vorm van een maatschappelijk nuttige activiteit kunnen verlangen.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept gemeenten op snel meer werk te maken van de uitvoering van de taaleis en de tegenprestatie. Zij gaat daarover ook met de gemeenten in gesprek. Onlangs bleek dat ,,nog te veel'' gemeenten achterblijven.

Om volwaardig mee te doen in de samenleving is het spreken van de Nederlandse taal onmisbaar, stelt de bewindsvrouw. Bijvoorbeeld voor gesprekken op de werkvloer of bij het solliciteren naar een baan. ,,Het is onacceptabel dat, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, mensen onnodig aan de kant blijven staan'', aldus Van Ark. Zij maant gemeenten ,,daarom juist nu'' tot nog meer actie.

Bron: ANP

Geplaatst op 17 januari 2019 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Jeugdautoriteit moet continuïteit jeugdzorg borgen

De Jeugdautoriteit bewaakt vanaf 1 januari 2019 de continuïteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Als jeugdhulpaanbieders en gemeenten het onderling niet eens worden over bijvoorbeeld de hoogte van tarieven kunnen zij terecht bij het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd. Als dit team onvoldoende kan helpen komt de Jeugdautoriteit in beeld. De Jeugdautoriteit bemiddelt bij de inkoop van specialistische jeugdhulp en spreekt gemeenten aan als de continuïteit van de zorg in het geding komt. Ook denkt zij mee over bestuurlijke maatregelen die moeten worden getroffen.

De Jeugdautoriteit is een vervolg op de Transitie Autoriteit Jeugd die in december haar werkzaamheden beëindigde. Deze bewaakte dat gemeenten en jeugdzorgaanbieders goede afspraken maakten over de inkoop van jeugdzorg.

Bron: Ministerie van VWS

Geplaatst op 17 januari 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in Jeugdrecht

Lees verder »

Ruim een miljoen voor actieprogramma zwerfjongeren

Het ministerie van VWS trekt ruim een miljoen euro uit in 2019 om het actieprogramma Zwerfjongeren vorm te geven. Dit moet ondere andere leiden tot het bieden van betaalbare woonruimte en voldoende kansen op een opleiding of een baan.

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft vier prioriteiten benoemd waar het actieprogramma zich op zal richten. Zo moeten de 10.700 zwerfjongeren tussen 18 en 27 jaar geholpen worden aan een betaalbare woonplek, voldoende kansen op een opleiding of een baan, financiele zelfredzaamheid en voldoende zorg en ondersteuning. Het actieprogramma Zwerfjongeren is onderdeel van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Voor zwerfjongeren stelt Blokhuis 1.225.000 euro extra beschikbaar. Dat geld moet worden besteed om concrete plannen in de regio's mogelijk te maken.

Verder gaat het ministerie met professionals in beeld brengen wat zij minimaal moeten doen als kinderen in de maatschappelijke opvang terechtkomen. Volgens Blokhuis moeten hulpverleners bijvoorbeeld ook naar de specifieke hulpvragen van kinderen gaan kijken, in plaats van alleen naar de hulpvragen van hun ouders.

Bron: Ministerie van VWS

Geplaatst op 10 januari 2019 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Gevangenisstraf geëist voor handel in zwaar vuurwerk via Instagram

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 12 maanden - waarvan drie maanden voorwaardelijk-  geëist tegen een 22-jarige verdachte uit Groningen. Het OM verwijt hem voorbereidingshandelingen voor het aanbieden van de handel in zwaar massa-explosief vuurwerk via Instagram en Whatsapp. Daarnaast zou hij het  vuurwerk, zoals Cobra's 6, vlinders, sharks en nitraten, via zijn Instagramaccount hebben verkocht aan minderjarigen, zonder waarschuwing voor de gevaren en de gevolgen.Uit onderzoek door de politie blijkt dat verdachte zich van 2015 tot en met 2017 bezig hield met de handel in zwaar vuurwerk via het instagramaccount 'Vuurwerk050'. Het OM heeft dit ten laste gelegd als jarenlange voorbereidingshandelingen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de verdachte grote hoeveelheden zwaar vuurwerk heeft geleverd aan ten minste drie minderjarigen. Deze minderjarigen verkochten het vervolgens op middelbare scholen, met alle gevaren van dien.  "Zwaar illegaal vuurwerk, zoals in deze zaak, heeft vaak de kracht van een handgranaat," zei de officier van justitie op zitting: "Het afsteken van dergelijk vuurwerk kan flink fout gaan. Illegaal vuurwerk is, helaas, vaak voor sommige burgers aantrekkelijk omdat zij vinden dat het harder knalt en meer effect geeft. Dat effect dat een stuk illegaal vuurwerk heeft wordt flink onderschat, met alle gevolgen van dien. Illegaal vuurwerk is in handen van een niet professionele daartoe bevoegde deskundige een tikkende vuurwerkbom."

Uit de telefoon van verdachte blijkt dat hij calculerend te werk is gegaan. "Hij wist dat het niet mocht en ging bewust door," zei de officier op zitting. Bijzonder kwalijk vindt de officier van justitie dat de verdachte zonder blikken of blozen levert aan minderjarigen: "Hij had via Instagram een groot bereik." Daarnaast heeft de verdachte volgens het OM gebruik gemaakt van wincodes, promo's en andere dwingende verkoopmethodes, terwijl juist op Instagram het 'publiek' grotendeels minderjarig is. Dat rekent het OM hem zwaar aan: "Met die like-en-winacties wordt het gevaarlijke vuurwerk nog toegankelijker," zei de officier: "Instagrammers worden expliciet verleid op een hele laagdrempelige manier om professioneel vuurwerk in handen te krijgen, als ze 'mazzel hebben'. Als ze niets winnen krijgen ze wel al het vuurwerkaanbod binnen op hun Instagram als een soort nieuwsbrief." Door berichten met 'op=op' en 'wees snel' zal een puberbrein minder of helemaal geen weerstand meer kunnen bieden tegen dergelijke verleidingen, legde de officier op zitting uit. Het wordt als normaal gezien; "want het staat toch openlijk op Insta?"

Dit maakt dat naar de mening van het OM een forse straf inclusief een forse stok achter de deur noodzakelijk is. Het OM eiste een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: www.OM.nl

Geplaatst op 8 januari 2019 door mr G.H. Fijma advocaat in Den Haag, gespecialiseerd in strafrecht.

 

Lees verder »

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Een loopbaanadviseur kan mensen daarmee helpen. Dat is fijn voor als er een verandering aan zit te komen, maar ook mensen die tevreden zijn met hun huidige baan kunnen veel baat hebben bij zo'n advies. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers' opengesteld voor alle 45-plussers.

Wie een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een aantal individuele gesprekken met een coach. Samen kijk je dan naar je huidige werk, naar wat je kunt en leuk vindt, en waar in de toekomst banen voor jou te vinden zijn. De coach kan je ook helpen om je nieuwe plannen in gang te zetten. Het ontwikkeladvies is voor de deelnemer gratis. De coach kan per ontwikkeladvies €600 subsidie aanvragen. Er is ook een potje voor leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun loopbaanwensen.

Hoe maak je gebruik van het ontwikkeladvies?
Het enige wat je hoeft te doen, is contact te zoeken met een loopbaanadviseur bij jou in de buurt. Dat kan natuurlijk via Google, maar op Hoe werkt Nederland staan ook een aantal tips. De coach handelt verder de administratie en de kosten af.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 7 januari 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkering

Lees verder »

'UWV kent uitkering vaak onterecht niet toe aan jonge gehandicapte'

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) maakt veel fouten bij het toekennen of afwijzen van een Wajong-uitkering voor jonge mensen met een handicap of chronische ziekte. Dit staat in een intern rapport dat in handen is van Trouw.

Het dagblad meldt op 5 januari 2019 dat in ruim een vijfde (21 procent) van de onderzochte dossiers sprake was van een "onjuiste conclusie ten aanzien van het recht op een uitkering".

Er worden vaker ten onrechte uitkeringen ontzegd dan ten onrechte toegekend. Bij 33 procent van de onderzochte gevallen is een arbeidsongeschiktheidsuitkering afgewezen, hoewel de aanvrager wel recht had op de Wajong.

De aanvrager belandt bij afwijzing in de bijstand. De persoon kan in beroep gaan tegen de beslissing, maar dit zou in de praktijk niet vaak voorkomen. Reden hiervoor zijn de kosten die gemaakt moeten worden bij een juridische procedure en de energie die ze in het proces moeten steken, aldus Trouw.

Bij 9 procent van de beoordelingen werd ten onrechte wél een Wajong-uitkering voor het leven toegekend. De afdeling intern kwaliteitsonderzoek van het UWV kwam tot deze bevindingen na bestudering van 150 beoordelingen uit 2016. De onderzoekers noemen hun bevindingen "zorgwekkend" en roepen het UWV-bestuur op tot actie.

Het UWV laat in een schriftelijke reactie weten dat "het goed is dat deze resultaten snel boven tafel kwamen, zodat we snel maatregelen konden treffen".

Bron: nu.nl

Geplaatst op 7 januari 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UWV

Lees verder »

Vaders vanaf 1 januari 2019 langer geboorteverlof

Per 1 januari 2019 krijgt een kersverse vader verlof bij de geboorte van zijn kind.

Wat zijn de regels voor geboorteverlof?
U krijgt geboorteverlof (ook wel kraamverlof, partnerverlof en vaderschapsverlof genoemd) als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Uw werkgever betaalt dit verlof.

Partners krijgen eenmaal het aantal werkuren per week
Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week. Werkt uw partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt dit verlof. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen:

Bij een thuisbevalling: binnen 4 weken nadat het kind geboren is. Bij een bevalling in het ziekenhuis: binnen 4 weken nadat de baby is thuisgekomen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 7 januari 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Hugo Fijma versterkt Hof-Recht Advocaten

Met veel plezier kunnen we u melden dat mr. G.H. (Hugo) Fijma met ingang van 1 januari a.s. ons kantoor zal versterken. Hugo is ruim twaalf jaar advocaat en zal zich met name richten op het strafrecht en jeugdrecht. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het verbintenissenrecht en huurrecht.

 

Lees verder »

Bezuinigingen WIA van tafel

Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Werkgevers en werknemers gaan zich inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke werknemers. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit op 20 december 2018 afgesproken met de werknemersorganisaties.


De plannen uit het regeerakkoord die gehandhaafd en ondersteund worden zijn:

- Wanneer iemand met een WIA-uitkering aan het werk gaat, wordt hij of zij vijf jaar lang niet herbeoordeeld. Dit maakt het voor mensen aantrekkelijker om terug te keren naar de werkvloer.
- Ook wordt een experiment gestart met scholing voor arbeidsongeschikten.
- En er komt extra geld voor persoonlijke ondersteuning vanuit het UWV.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Eerste resultaten pilot Alcoholmeter positief

De Alcoholmeter kan helpen om alcoholmisbruik en het plegen van misdaden te voorkomen. Het lijkt een betrouwbaar controlemiddel voor de naleving van het alcoholverbod. De evaluatie van het eerste pilotjaar is afgerond. De resultaten van het tweede pilotjaar in 2018 moeten daar komend jaar meer duidelijkheid over geven. De Alcoholmeter is een enkelband die via het zweet continu meet of, wanneer en hoeveel alcohol er is gedronken. In Nederland is 26% tot 43% van het geweld alcoholgerelateerd.

De Alcoholmeter is een middel om binnen het strafrecht te werken aan een gedragsverandering op het gebied van alcoholgebruik. Het wordt gedragen in combinatie met reclasseringstoezicht. De bedoeling is dat sancties hierdoor effectiever en meer betekenisvol zijn, en mensen met een alcoholprobleem op maat begeleid kunnen worden.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Gehele Eerste Kamer stemt in met erkennen doodgeboren kind

Ook kinderen die levenloos ter wereld komen, worden voortaan opgenomen in de administratieve systemen van de overheid. De gehele Eerste Kamer steunde op 18 december 2018 een wetswijziging daartoe. Het is een belangrijke stap voor ouders van een levenloos geboren kind.

In oktober was de wetswijziging al goedgekeurd door de hele Tweede Kamer.

De nieuwe wet, die met terugwerkende kracht ingaat, is het gevolg van een breed gesteund initiatief van ouders van een doodgeboren kind. Zij zien de opname van hun kind in de Basis Registratie Personen van de overheid als een vorm van erkenning.

Bron: rijksoverheid.nl; rtlnieuws.nl

Geplaatst op 20 december 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in personen en familierecht

Lees verder »

Kinderporno sneller van internet af

Kinderporno moet sneller van internet af. Het aantal meldingen van online seksueel kindermisbruik is enorm toegenomen met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving. ICT-bedrijven hebben vandaag in Den Haag afgesproken bij een melding van kinderpornografisch materiaal deze binnen 24 uur te verwijderen. Tegelijkertijd kondigde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tijdens deze bijeenkomst aan op te treden tegen bedrijven die niet meewerken aan het verwijderen van online kinderporno.

Bron: overheid.nl

Geplaatst op 17 december 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Jeugdzorgregio's krijgen 108 miljoen voor plannen

De komende drie jaar krijgen de 42 jeugdzorgregio's in totaal 108 miljoen euro voor hun plannen voor vernieuwing van de jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge van VWS en de VNG bekend.

Eerder dit jaar stelde iedere jeugdzorgregio een transformatieplan op om aanspraak te maken op een deel van het Transformatiefonds van 108 miljoen euro. Het fonds sluit aan bij het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De plannen zijn in november beoordeeld door de Stuurgroep Zorglandschap, bestaande uit de VNG, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en de ministeries van JenV en VWS.

De verdeling van de budgetten is inmiddels gepubliceerd in de decembercirculaire 2018. De plannen worden medio december openbaar gemaakt.

Bron: Ministerie van VWS; VNG

Geplaatst op 13 december 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

Leerlingen praktijkonderwijs krijgen schooldiploma

Minister Arie Slob voor Onderwijs wil wettelijk regelen dat leerlingen in het praktijkonderwijs een schooldiploma krijgen, omdat zij volgens hem meer erkenning verdienen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Leerlingen in het praktijkonderwijs leggen geen landelijke examens af, omdat zij niet allemaal hetzelfde onderwijs krijgen. Dat zal niet veranderen, maar volgens Slob verdienen deze leerlingen aan het eind van hun middelbareschooltijd ook een bewijs van hun prestaties.

Joanne van der Eijnden, adviseur Transformatie bij het Nederlands Jeugdinstituut, juicht het plan van Slob toe. 'Het is belangrijk om leerlingen in het praktijkonderwijs serieus te nemen en ze te ondersteunen in het doorstromen naar bijvoorbeeld het vmbo, maar ook in het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. Juist voor deze leerlingen zijn succeservaringen belangrijk. Een diploma bevestigt dat ze hun school goed hebben afgesloten en trots mogen zijn op het resultaat.'

Bron: Ministerie van OCW

Geplaatst op 6 december 2018 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Minder kinderen leven in bijstandsgezin

Bijna 7 procent van de kinderen in Nederland leeft in een bijstandsgezin. In 2017 is voor het eerst sinds 2009 het aantal kinderen in de bijstand gedaald. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor van het CBS.

Op 31 december 2017 leefden 227,8 duizend kinderen in een bijstandsgezin, bijna 3 duizend minder dan eind 2016.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Geplaatst op 6 december 2018 door Ine van Gorkum

Lees verder »

Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering verruimd

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Daardoor kunnen zij straks bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen.

Nu kunnen mensen (deels) gekort worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zonder ANBI-of SBBI-status. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hebben. Dat gaat straks veranderen, waardoor bijvoorbeeld ook lokale buurtinitiatieven en vakbonden in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk met behoud van WW.

UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor zijn geweest en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan.

De regeling wordt op dinsdag 4 december 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum

Lees verder »

Krikke wil buddy voor dader huiselijk geweld

Daders van huiselijk geweld moeten een buddy krijgen die hen helpt om hun gedrag te veranderen. Dat zei de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke vanochtend in de uitzending van Goedemorgen Nederland.

Volgens Krikke gaat de zorg nu veelal uit naar slachtoffers van huiselijk geweld. "Als je de spiraal van huiselijk geweld wil stoppen, zul je ook aandacht moeten besteden aan de daders. De dader raakt nu de weg kwijt in de hulpverleningsorganisaties, en daar heeft hij een buddy voor nodig," zegt Krikke.

Door daders de weg te wijzen naar de juiste hulp, moet de kans op recidive zo klein mogelijk gemaakt worden. "Net zoals we voor slachtoffers de drempel proberen te verlagen om hulp te zoeken, moeten we dat ook in het geval van daders doen," zegt Krikke. De nieuwe aanpak zal volgens haar niet ten koste gaan van de slachtoffers.

Bron: enieuws huiselijk geweld

Geplaatst op 29 november 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Docent voelt zich minder veilig op school

Docenten in het voortgezet onderwijs voelen zich minder veilig op school dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een enquête van Duo Onderwijsonderzoek en Advies onder ruim duizend docenten.

De docenten geven gemiddeld een 7,8 voor hun sociale veiligheid. In 2015 was dat rapportcijfer nog 8,6. Docenten die lesgeven op het niveau vmbo-basis of -kader geven gemiddeld een 7,1 voor hun sociale veiligheid; havo- en vwo-docenten geven een 8,0. Als reden voor een laag cijfer melden respondenten onder meer een grote kloof tussen leiding en werkvloer, onvoldoende actie bij incidenten, roddelen door leiding en collega's en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en ouders.

23 procent van de docenten is het afgelopen jaar geconfronteerd met ongewenst gedrag van collega's of leidinggevenden, zoals verbale intimidatie en pesten. 25 procent kreeg te maken met verbaal geweld van leerlingen, zoals schelden en dreigen, en 3 procent met fysiek geweld, zoals duwen, schoppen of slaan. Kleinere aantallen werden in het contact met ouders geconfronteerd met verbaal (10 procent) of fysiek geweld (drie gevallen).

De meest gemelde incidenten op school zijn diefstal door een leerling, vuurwerk op school, een leerling stoned in de klas, een leerling die handelt in drugs, en ongewenste bezoekers, zoals loverboys.

Bron: Duo Onderwijsonderzoek en Advies

Lees verder »

Nieuwe berekeningswijze transitievergoeding

Bron: SalarisNet.nl

Volgens het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) is de transitievergoeding lager bij een lang dienstverband. Ook heeft de werknemer straks recht op een transitievergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Hoe vindt dan de berekening plaats? De feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst is bepalend, zonder afronding op volledig gewerkte halve jaren. 

1 lagere transitievergoeding bij lang dienstverband

Het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans regelt dat voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd een transitievergoeding van een derde maandsalaris is verschuldigd is, ongeacht de lengte van het dienstverband. 

Berekening van de transitievergoeding vindt plaats aan de hand van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst zonder afronding op volledig gewerkte halve jaren.   

huidige situatie  

Over de eerste 10 jaar van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/6 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (1/3 maandsalaris per dienstjaar).  

Over de overige duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/4 maandsalaris per zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (1/2 maandsalaris per dienstjaar).  

De totale verschuldigde transitievergoeding is: 20 x (1/6 x 3.000) = €10.000 10 x (1/4 x 3.000) = €7.500  

Totaal €17.500

nieuwe situatie     

Over de gehele duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/3 maandsalaris per dienstjaar.  

De totale verschuldigde transitievergoeding is: 15 x (1/3 x 3.000) = €15.000

2 transitievergoeding vanaf start arbeidsovereenkomst 

Het voorstel in de wet arbeidsmarkt in balans dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht bestaat op een transitievergoeding zonder de ‘referteperiode’ van twee jaar, heeft gevolgen voor de berekening van de transitievergoeding.  

referteperiode

De referteperiode houdt in dat de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedurende de eerste 24 maanden van de arbeidsovereenkomst geen transitievergoeding verschuldigd is. Daarnaast geldt nu dat bij de berekening van de transitievergoeding de arbeidsovereenkomst wordt afgerond op volledig gewerkte halve jaren. 

feitelijke duur

Voorstel is de transitievergoeding te berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst zonder de duur van de arbeidsovereenkomst af te ronden op volledig gewerkte halve jaren. 

universele berekeningsmethode

Met de keuze voor berekening van de transitievergoeding aan de hand van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst wordt er ook niet voor gekozen om de arbeidsovereenkomst af te ronden op volledig gewerkte hele maanden.  Als voor berekening van de transitievergoeding per maand gekozen zou worden, zou een vast aantal werkdagen per jaar vastgesteld moeten worden. Door uit te gaan van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst kan gebruik gemaakt worden van een universele berekeningsmethode.  

De transitievergoeding zal, als er geen referteperiode van twee jaar is en afronding niet op volledig gewerkte halve jaren plaatsvindt, dus ook verschuldigd zijn wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt na een dag of een week. 

eindafrekening

De regering acht dit niet onredelijk bezwarend voor werkgevers, omdat ook voor dergelijke korte arbeidsovereenkomsten een eindafrekening moet worden opgesteld voor wat betreft vakantiedagen, vakantietoeslag en eventuele andere aanspraken. De berekening van de transitievergoeding kan hierin worden meegenomen. 

naar rato 

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de transitievergoeding per jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd een derde bruto maandsalaris bedraagt en dat de berekening van de hoogte van de transitievergoeding over overige delen van het dienstverband naar rato zal plaatsvinden.  

Voor de berekening van de transitievergoeding blijven de lengte van de arbeidsovereenkomst en het bruto maandsalaris bepalend.

Voor hele dienstjaren geldt dat de transitievergoeding  een derde bruto maandsalaris bedraagt. Bij de berekening van de transitievergoeding is de eerste stap om deze te berekenen over de hele dienstjaren.  

Voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een jaar duren, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Daarvoor kan de volgende formule worden gehanteerd:  

(bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12)  

 

Vragen? Bel of mail Marijke van der Sanden, advocaat arbeidsrecht en familierecht

 

Lees verder »

Ontslag? Laat je goed en tijdig adviseren!

Bijna iedere werkgever of werknemer krijgt in zijn leven wel een keer te maken met ontslag. Voor een ontslag moet wel een redelijke grond bestaan. Langdurige arbeidsongeschiktheid of disfunctioneren kunnen zo'n redelijke grond zijn. Maar bijvoorbeeld ook een reorganisatie. 

UWV of kantonrechter toetsen of aan alle vereisten voor ontslag is voldaan. Die tussenkomst is echter niet verplicht; vaak wordt gekozen voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Wanneer werkgever en werknemer het eens zijn over de voorwaarden voor de beeindiging worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Het is aan te bevelen om als werkgever altijd een jurist in de arm te nemen wanneer u van plan bent om te gaan reorganiseren. De wet stelt namelijk in bepaalde gevallen specifieke eisen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om de ondernemingsraad te raadplegen, met de vakbonden te overleggen en/of een collectief ontslag te melden. Wanneer niet de voorgeschreven procedure is gevolgd, kan dat tot gevolg hebben dat UWV de ontslagvergunningen weigert. Het laat zich raden dat wanneer dit risico reëel is, dat ook gevolgen heeft voor uw eventuele onderhandelingspositie. Maar ook wanneer u op een andere grond afscheid wilt nemen van een werknemer is het belangrijk u eerst goed te laten adviseren over uw positie en samen met een specialist de marsroute te bepalen.

Ook voor werknemers geldt dat wanneer zij met een ontslag worden geconfronteerd, het van belang is tijdig een jurist te raadplegen. Die kan niet alleen beoordelen of er wel sprake is van een redelijke grond voor ontslag en of de vaststellingsovereenkomst "WW-proof" is, maar ook of de vergoeding correct is berekend, of de juiste procedure door de werkgever is doorlopen en of een eventueel Sociaal Plan wel juist is toegepast.

Heeft u als werkgever of werkgever met een reorganisatie of ontslag op een andere grond te maken en wilt u daarover juridisch advies? Bel of mail mij gerust! 070-3469592, 06-50835844 of vandersanden@hofrechtadvocaten.nl

Marijke van der Sanden, advocaat arbeidsrecht en familierecht

 

Lees verder »

wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans gepubliceerd

Begin deze maand is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) gepubliceerd. De WAB moet zorgen voor een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt. In het wetsvoorstel staat een groot aantal maatregelen die in 2020 in werking moeten treden. Sommige regels zijn nieuw, andere zijn terug van weggeweest. Zo wordt de maximale duur van een tijdelijk dienstverband weer drie jaar. Deze regel van de ketenbepaling bestond ook vóór de Wet werk en zekerheid (WWZ). De Tweede Kamer gaat zich de komende tijd buigen over het wetsvoorstel. Wij houden u op de hoogte!

Marijke van der Sanden, advocaat arbeidsrecht en familierecht

 

 

 

Lees verder »

Kabinet beraadt zich op vernieuwing pensioenstelsel

Een akkoord met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel is nu niet mogelijk. De gesprekken binnen de SER en tussen het kabinet en sociale partners hebben niet tot overeenstemming geleid. Het kabinet beraadt zich nu op het vervolgproces. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Koolmees blijft de urgentie om het pensioenstelsel te vernieuwen onverminderd groot. Het stelsel sluit niet meer goed aan bij de arbeidsmarkt, er onstaan spanningen tussen generaties en doordat indexatie uitblijft, wordt ook het vertrouwen geschaad. Daarom vindt de minister het stelsel dringen aan vernieuwing toe.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 26 november 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Rechtsbijstand: minder procedures, meer oplossingen

Iedereen kan op zeker moment in zijn leven in een nare situatie terecht komen, zoals een problematische echtscheiding, dreigend ontslag, hoog oplopende schulden of een conflict met een overheidsinstantie. Veel mensen voelen zich in dit soort situaties genoodzaakt de juridische weg te kiezen. Daar wil het kabinet verandering in brengen. Het kabinet wil meer dan nu het geval is problemen van mensen aan de voorkant, dichtbij huis en in een vroeg stadium oplossen. En alleen waar nodig de weg van een juridische procedure bewandelen. Dat is de kern van het voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te moderniseren. De ministerraad heeft daar mee ingestemd.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 12 november 2018 door I.G.M. van Gorkum

Lees verder »

Nieuw toetsingskader voor verwijtbare werkloosheid

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraak van 7 november 2018 een nieuw toetsingskader toegepast voor het beoordelen van de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid. Bij de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt, wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen de objectief dringende reden en de subjectief dringende reden voor zover daarmee wordt gedoeld op de voortvarendheid waarmee de werkgever bij de beëindiging van het dienstverband heeft gehandeld. Deze benadering sluit aan op rechtspraak van de Hoge Raad en is in overeenstemming met het uitgangspunt van de wetgever dat niet de ontslagroute die de werkgever heeft gekozen maar de reden voor de werkloosheid bepalend is.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WW

Lees verder »

Voogdijkind weinig betrokken bij besluiten

Voogdijkinderen worden te weinig betrokken bij de besluiten die over hen worden genomen. Dit schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in een brief aan de verantwoordelijke ministers en instellingen.

In Nederland staan bijna 12.000 kinderen onder volledige voogdij van een gecertificeerde instelling (GI). Het gezag over het kind ligt dan niet bij de ouder, maar bij een voogd die werkzaam is bij de GI. Volgens de Kinderombudsvrouw willen de jeugdbeschermers het beste voor deze kinderen, maar rond besluiten die GI's over voogdijkinderen maken kan veel verbeterd worden.

,,Kinderen en jongeren vertellen mij dat ze niet betrokken worden bij besluiten en niet weten welke volwassenen er iets over hun situatie mogen zeggen. Ze hebben het gevoel dat de voogd hen niet genoeg kent om een goed besluit te kunnen nemen. Daarbovenop kunnen zij nergens heen als zij het niet eens zijn met een besluit'', aldus Klaverboer.

De Kinderombudsvrouw wil daarom dat het mogelijk wordt om besluiten van GI's over (door)plaatsing van of zorg voor een voogdijkind te laten toetsen door een onafhankelijke partij. ,,Op dit moment kunnen voogdijkinderen, pleegouders of andere personen om het kind heen nergens terecht als zij het niet eens zijn met een besluit. Dit terwijl er voor kinderen met een ondertoezichtstelling verschillende mogelijkheden zijn om besluiten en geschillen voor te leggen aan de kinderrechter. Dit onderscheid is onbegrijpelijk.''

Daarnaast roept de Kinderombudsvrouw GI's op om voogdijkinderen beter te betrekken bij besluiten. Ook vindt ze dat er meer tijd en ruimte moet komen voor het opbouwen van een vertrouwensband tussen voogdijkinderen en hun voogd.

Bron: ANP

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in voogdij

Lees verder »

Driekwart gemeenten meldt stijging kosten jeugdzorg

Bij driekwart van de gemeenten zijn de uitgaven aan jeugdzorg dit jaar hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur, waar 207 gemeenten aan meededen.

12 procent van de deelnemende gemeenten ziet geen stijging en 14 procent weet het nog niet. De helft van de gemeenten verwacht volgend jaar weer een stijging.

64 procent van de gemeenten met gestegen uitgaven denkt dat problemen sinds de decentralisatie sneller gesignaleerd worden. Ruim de helft denkt dat bovendien het aantal jongeren met problemen is toegenomen. Ook denkt ruim de helft van de gemeenten dat de stijging van kosten door de decentralisatie een tijdelijke zaak is.

Oplossingen waar de gemeenten aan denken zijn meer preventie, inzet van het eigen netwerk, snellere uitstroom uit de jeugdzorg, drempels bij de toegang, en andere financiële afspraken met jeugdzorgaanbieders.

Bron: NOS

Geplaatst op 8 november 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 automatisch aangepast aan de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Eventuele verhoging wordt vijf jaar van te voren aangekondigd. Indien nodig geeft dit mensen de tijd om bijvoorbeeld extra te sparen voor hun (aanvullend) pensioen.

De levensverwachting stijgt weliswaar enigszins in 2024, maar niet zoveel dat de AOW-leeftijd moet worden aangepast. Afgelopen jaren werd de AOW-leeftijd in 2022 en 2023 ook vast gesteld op 67 jaar en drie maanden. De levensverwachting blijft op langere termijn wel stijgen, maar de stijging verloopt niet gelijkmatig.

De AOW-leeftijd is nu 66 jaar, volgend jaar 66,4 jaar. Tot 2022 gaat de AOW stapsgewijs omhoog. Het kabinet Rutte-I heeft dat in 2012 besloten om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Minder jongeren geplaatst in gesloten jeugdhulp

Instellingen voor gesloten jeugdhulp, de JeugdzorgPlus, hebben in de eerste helft van 2018 minder jongeren opgenomen dan in de eerste helft van 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Direct na de invoering van de Jeugdwet in 2015 nam het aantal jongeren in JeugdzorgPlus af. Volgens Jeugdzorg Nederland kwam dat waarschijnlijk door de grote veranderingen in de toeleiding naar jeugdhulp. Gemeenten moesten deze nieuwe taak nog organiseren, waardoor de instroom naar de verschillende vormen van hulp tijdelijk terugliep. De jaren daarna steeg het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus. Deze trend is nu gekeerd. Het aantal plaatsingen daalde van 991 in de eerste helft van 2017 naar 846 in de eerste helft van 2018.

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet geholpen kunnen worden met lichtere vormen van hulpverlening. De rechter toetst of het kind mag worden opgenomen. Vaak gaat de plaatsing gepaard met een kinderbeschermingsmaatregel: een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel. Opvallend is dat het aandeel van plaatsingen zonder kinderbeschermingsmaatregel toeneemt. De oorzaak is nog onbekend.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Geplaatst op 1 november 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdhulp

Lees verder »

Politie en opvanginstellingen tekenen convenant gegevensuitwisseling bij huiselijk geweld

Opvanginstellingen Kadera en Moviera en de politie hebben deze maand een convenant ondertekend. Doel is afstemming over het uitwisselen van informatie, om betere hulp te bieden en eerder in te kunnen grijpen bij situaties van huiselijk geweld.

In het convenant zijn afspraken vastgelegd over het delen van gegevens en versterken van de informatiepositie van alle partijen. Hierbij is rekening gehouden met privacy en veiligheid.

Bron: huiselijkgeweld.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Vaak verlies van contact met ouder na scheiding

20 procent van de volwassenen tot 46 jaar met gescheiden ouders had het afgelopen jaar geen contact met hun vader. 5 procent had geen contact met hun moeder. Dat blijkt uit een onderzoek naar de langetermijneffecten van scheiding door de Universiteit van Amsterdam en het CBS.

Anita Kraak, programmaleider Veilig opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut, benadrukt het belang van contact met beide ouders na een scheiding. 'Chronische conflicten tussen ex-partners kunnen bij kinderen leiden tot problemen, weten we uit eerder onderzoek. Een scheiding is voor kinderen al moeilijk genoeg te verwerken. Het is belangrijk dat ouders hun gezamenlijk ouderschap overeind houden, ook als hun partnerschap eindigt. Daarom moeten we problemen na een scheiding vroeg signaleren en snel passende steun en zorg bieden.'

Bron: CBS; Nederlands Jeugdinstituut

Lees verder »

Arbeidsdeelname mannen 25 tot 45 lager dan voor crisis

De arbeidsdeelname van mannen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen vier jaar nog steeds lager dan voor de crisis. Wel is deze naar verhouding hoog in deze groep, 89,1 procent in het tweede kwartaal van 2018. Tien jaar geleden was dat nog 94,4 procent. Vooral de arbeidsdeelname van alleenstaande mannen van deze leeftijd blijft achter. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse.

De groep mannen van 25 tot 45 jaar die niet aan het werk is, is veranderd van samenstelling. Er zijn minder vaders dan tien jaar terug en meer alleenstaanden, kinderen of overige leden van een huishouden.

Alleenstaanden geven relatief vaak ziekte of arbeidsongeschiktheid aan als reden om niet te kunnen werken. Met het toegenomen aandeel alleenstaanden groeit ook de groep die aangeeft niet te kunnen werken vanwege ziekte, van 128 duizend naar 158 duizend. Met de afname van het aantal vaders neemt zorg als reden om niet te willen werken juist af, van 143 duizend naar 93 duizend.

Bron: CBS

Geplaatst op 18 oktober 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

NVSA zet kort geding door

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) zet het kort geding tegen de Staat door. Inzet is de invoering van de app MyTelio bij de PI Zaanstad, waarbij advocaten voor cliënten voicemails achter moeten laten.

Jaap Baar, voorzitter van de NVJSA, zegt nog altijd problemen te hebben met het opslaan van de voicemails en de belemmeringen die voortvloeien uit taalachterstand van gedetineerden. Hierdoor komen volgens hem de vertrouwelijkheid en geheimhouding van gesprekken tussen advocaat en cliënt in het geding, net als het kunnen communiceren met cliënten die geen Nederlands of Engels spreken.

Later deze week wordt bekend wanneer het kort geding dient.

Bron: advocatenorde.nl

Geplaatst op 16 oktober 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Staat moet uitstoot broeikasgassen op korte termijn verder terugdringen

De uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met tenminste 25% verminderd worden ten opzichte van 1990. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag geoordeeld in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. Het gerechtshof bevestigt met de uitspraak in de klimaatzaak het vonnis van de rechtbank Den Haag.

Urgenda en de Staat vinden allebei dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, grote gevaren meebrengt voor het leven op aarde. Urgenda wil dat de Staat daarom eerder zorgt voor een lagere uitstoot dan de Staat nu voor ogen heeft. Het Haagse gerechtshof is dit eens met Urgenda. Gelet op de grote gevaren die dreigen te ontstaan, moeten al op korte termijn verdergaande maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit om te voorkomen dat het leven en gezinsleven van burgers in Nederland aangetast worden. Het gerechtshof heeft zich bij zijn oordeel gebaseerd op de rechtsplicht van de Staat om ervoor te zorgen dat het gezinsleven en het leven van burgers ook op de langere termijn beschermd worden. Die rechtsplicht is verankerd in het Europese Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

Het hof is het niet met de Staat eens dat de rechter hier niets over te zeggen heeft. De rechter moet rechtstreeks werkende bepalingen van verdragen waarbij Nederland partij is toepassen. Deze bepalingen maken deel uit van de Nederlandse rechtssfeer en zij hebben zelfs voorrang boven Nederlandse wetten die daarvan afwijken.

bron: www.rechtspraak.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haaag

Lees verder »

Mannenopvang bijna altijd vol

Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zoeken vaker hulp. De opvang voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zit bijna altijd vol. Dat zeggen organisaties die die opvang voor hun rekening nemen vandaag in De Gelderlander.

De mannenopvang in Nederland bestaat bijna tien jaar. In de beginjaren waren de opvangplekken voor 70 procent bezet, inmiddels zitten ze bijna altijd vol. Het vermoeden is dat er niet meer mannen mishandeld worden, maar dat ze vaker hulp zoeken.

Bron: e-brief huiselijk geweld

Geplaatst op 11 oktober 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Vechtscheiding: één gezin, één zaak, één rechter

Kinderen van ouders die in een vechtscheiding liggen, lopen grote schade op. Rechters Deirdre Klijn en Johan Vissers willen deze kinderen beter beschermen.

"Als ouders elkaar gaan bestrijden, zijn ze zo met zichzelf bezig, dan vergeten ze vaak hun kinderen als kind te behandelen," vertelt Klijn, familierechter bij rechtbank Noord-Nederland. "Dat kan deze kinderen in hun latere leven flink opbreken."

Volgens Klijn en Vissers is het bij een echtscheiding in ieder geval wenselijk dat ouders en kinderen steeds met dezelfde rechter te maken hebben. "Eén gezin, één zaak, één rechter is het principe", aldus Johan Visser, kinderrechter en landelijk woordvoerder Familie voor de Rechtspraak. "Dan heeft de rechter overzicht over het hele proces. Hij weet welke hulpverleners er bij de scheiding betrokken zijn en kan op zitting beter het gesprek voeren met kinderen en ouders."

Een andere oplossing is dat rechters actiever doorverwijzen naar hulpverlening op maat, zodat het conflict tussen de ouders minder snel escaleert.

Bron: huiselijk geweld.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen niet meer mogelijk

U kunt geen aanvraag meer doen voor de compensatie zwangere zelfstandigen. De aanvraagperiode hiervoor is afgelopen. U kon deze compensatie uiterlijk op 30 september 2018 aanvragen.

Bron: UWV.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ZW

Lees verder »

Minister stuurt brief over fraude met WW-uitkeringen

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de fraude met WW-uitkeringen. Hij gaat in op het misbruik van WW-uitkeringen door arbeidsmigranten en tussenpersonen. Daarnaast gaat hij in op signalen over hoe UWV omgaat met de fraude. In de brief staan ook maatregelen die UWV heeft afgesproken met het ministerie om de fraude beter te bestrijden.

Bron: UWV.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Meer verlof voor partners na bevalling

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Vanaf begin volgend jaar een hele week. Nu is dat nog twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners na de komst van een baby verder uitgebreid, tot maximaal zes weken.

De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamverzorger net weg is of later.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geplaatst op 8 oktober 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in erkenning

Lees verder »

Grapperhaus: Houdverbod van maximaal tien jaar bij dierenmishandeling

Daders van dierenmishandeling kunnen straks een houdverbod van maximaal tien jaar tegemoet zien, om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan. Het gaat om een zelfstandige maatregel die de rechter oplegt, waarmee dierenleed voor langere tijd kan worden voorkomen. Om dieren goed te kunnen beschermen, is snel optreden geboden. Het houdverbod kan onmiddellijk na de rechterlijke uitspraak ingaan. Zo wordt het houdverbod effectief, ook als er nog hoger beroep of cassatie volgt.

Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag, mede namens minister Schouten (LNV), voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd. Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak. De nieuwe regeling is een nadere uitwerking van de zogeheten Contourenbrief houdverbod met als doel de aanpak van dierenmishandeling en -verwaarlozing te versterken.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Bewijs uit buitenland toegestaan bij onderzoek bijstand

De gemeenten en de Sociale verzekeringsbank (Svb) mochten in Turkije verkregen bewijs van verzwegen onroerend goed in Turkije gebruiken om bijstand in te trekken en terug te vorderen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in vier uitspraken van 1 oktober 2018.

In de vier zaken gaat het om mensen die een vorm van bijstand ontvingen. Bijstandsverlenende instanties mogen controleren of bijstandsgerechtigden volledige en juiste inlichtingen hebben verstrekt over hun inkomen en vermogen. Zij mogen daartoe, ook in het buitenland, onderzoek instellen. In deze zaken is door de gemeenten en de Svb in Turkije onderzoek gedaan naar in dat land gelegen onroerend goed. De uitkomsten van die onderzoeken waren in alle gevallen reden om de bijstand in te trekken en terug te vorderen.

De CRvB heeft geoordeeld dat Nederlands recht, waaronder verdragenrecht, beslissend is voor de vraag of door Nederlandse gemeenten en de Svb in het buitenland verkregen bewijs mag worden gebruikt in een bestuursrechtelijke procedure over bijstand. Volgens de Nederlandse regels doet niet ter zake of de Turkse regels correct zijn toegepast bij het onderzoek naar verzwegen onroerend goed. Gemeten naar de Nederlandse regels is in deze zaken het bewijs rechtmatig verkregen. Het privéleven van betrokkenen was niet geschonden, zij konden dat bewijs aanvechten en het is niet op onbehoorlijke wijze verkregen. De gemeenten en de Svb mochten het bewijs daarom gebruiken.

Bron: ANP

Geplaatst op 4 oktober 2018 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Ook gemachtigden ontvangen straks ontvangstbevestiging bezwaarschrift

De ombudsman vindt het niet behoorlijk dat nu alleen aan advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars een ontvangstbevestiging van ingediende bezwaarschriften bij Belastingdienst/toeslagen wordt gestuurd. Toeslagen zal straks in principe aan alle indieners van een bezwaarschrift, dus ook aan alle gemachtigden, een ontvangstbevestiging sturen.

Bron: taxence.nl

Geplaatst op 2 oktober 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bezwaarschriften

Lees verder »

Minder schuldsanering ondanks meer schulden

Minder mensen komen in aanmerking voor schuldsanering. Het aantal aanvragen voor de schuldsanering bij de rechter daalde echter ook opnieuw. Tegelijkertijd is de schuldenproblematiek juist toegenomen, zegt de Raad voor Rechtsbijstand die die ontwikkeling opmerkelijk noemt.

Vorig jaar werden 8300 mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. In 2013 waren dat er nog 12.400. Sindsdien is het aantal elk jaar afgenomen. Het aantal actieve bewindvoerders daalt ook, tot 458 vorig jaar.

Uit cijfers van branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK blijkt volgens de Raad voor Rechtsbijstand dat er meer mensen in financiële problemen zitten. Per saldo worden dus minder mensen geholpen, stelt de Raad.

De schuldsanering blijft wel een zeer effectief middel om mensen van hun schulden af te helpen. Tien van de elf mensen met schulden was na drie jaar schuldenvrij.

Bron: ANP

Geplaatst op 27 september 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Miljoenen om jongeren met handicap aan baan te helpen

Het kabinet trekt 25 miljoen euro uit voor het terugdringen van armoede en schulden bij jongeren. Ook komt er geld voor jobcoaches om jongeren met een handicap beter naar werk te begeleiden, meldt het AD.

Het geld komt er op aandringen van regeringspartij ChristenUnie. Voor het terugdringen van armoede onder kinderen komt eenmalig 4 miljoen euro beschikbaar. Datzelfde bedrag wordt uitgetrokken om jongeren die in de schulden zitten daaruit te krijgen met goede begeleiding. Om jongeren met een beperking naar werk te begeleiden, wordt 17 miljoen euro uitgetrokken.

Het extra geld is dinsdag niet terug te vinden in de Miljoenennota. De ChristenUnie heeft de steun gekregen van de andere regeringspartijen om het bij de Algemeen Politieke Beschouwingen te regelen.

Bron: ANP

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Den Haag: meer mensen uit bijstand helpen

De gemeente Den Haag wil nog meer mensen vanuit de bijstand aan een baan helpen. Elk jaar moeten minstens vijfhonderd extra mensen een baan krijgen, bovenop de ongeveer vierduizend mensen die nu al aan het werk geholpen moeten worden.

Den Haag wil de bijstandstrekkers begeleiden, helpen bij het aflossen van schulden en ze in contact brengen met werkgevers.

Bron: ANP

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Nieuwe website mannenopvang

De mannenopvang heeft een nieuwe website: Mannenmishandeling.nl. Het is een gezamenlijke website van de zes organisaties die in Nederland hulp en opvang bieden aan mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Naast hulp en opvang zetten deze organisaties zich ook in om meer bekendheid te geven aan dit onderwerp. Door het taboe op mannenmishandeling is er veel onzichtbaar leed. Mannen vragen niet snel om hulp. En om geweld te stoppen is dat juist ontzettend belangrijk.

De zes betrokken organisaties zijn: Stichting Perspektief/Wende, Stichting Arosa, Blijf Groep, Moviera, Sterk Huis en Kadera. De afgelopen jaren hebben zij al meer dan negenhonderd mannen opgevangen.

Bron: www.huiselijkgeweld.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

Kabinet kondigt compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers aan

Er komt een gerichte compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen. Hierdoor kregen zij te maken met terugvorderingen van toeslagen. Voor de regeling is 17 miljoen euro gereserveerd.

Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz) is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen. Ontvangers krijgen deze tegemoetkoming eerst in de vorm van een lening. Als zij niet de mogelijkheid hebben de lening terug te betalen wordt deze omgezet in een gift.

Deze gift moest in de jaren 2014-2016 tot het inkomen worden gerekend, waardoor het recht op toeslagen lager werd. Een groep ondernemers moest hierdoor toeslagen terugbetalen, wat in bepaalde gevallen tot betalingsnood heeft kunnen leiden. Per 2017 is dit probleem opgelost door de gift niet langer tot het inkomen te rekenen. In plaats daarvan betaalt de gemeente de eindheffing over de gift.

Bron: FiscaalActueel

Geplaatst op 10 september 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Belastingdienst schendt privacywet door gebruik BSN in btw-nummer zzp'ers

De Belastingdienst overtreedt de privacywet door het burgerservicenummer (BSN) te verwerken in het btw-nummer van ondernemers met een eenmanszaak, zoals zzp'ers.
Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op basis van onderzoek.

Omdat het BSN aan een persoon gekoppeld is, is het nummer kwetsbaar voor misbruik. Kwaadwillenden die het BSN van een ander in handen krijgen, kunnen het nummer bijvoorbeeld voor identiteitsfraude gebruiken.

Eigenaren van een eenmanszaak zijn verplicht hun btw-nummer op hun website openbaar te maken. Zelfstandigen met een eenmanszaak kunnen hun BSN daardoor niet beschermen, oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Belastingdienst heeft daarom tot 1 januari 2019 om met het gebruik van het nummer te stoppen. Doet de organisatie dat niet, dan kan de privacywaakhond optreden.

Bron: Fiscaalactueel

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

 

Lees verder »

Ondanks schooldruk is Nederlandse jeugd gelukkig

Nederlandse jongeren zijn gelukkig en blij met hun sociale relaties. Wel ervaren ze meer druk op school. Dat blijkt uit het HBSC-onderzoek dat op 5 september is gepubliceerd.

Het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) wordt elke vier jaar gehouden onder leerlingen van 11 tot en met 16 jaar. De cijfers van 2017 zijn nog beter dan die van 2013. Jongeren zijn positief over hun relatie met ouders, vrienden en klasgenoten. Het percentage jongeren dat veel steun ervaart in hun gezin is gestegen van 75 naar 81 in het basis- en van 69 naar 76 in het voortgezet onderwijs.

Het HBSC-onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bron: HBSC

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Wet pakt slecht uit voor arbeidsgehandicapten

Mensen met een arbeidsbeperking die eerder in aanmerking kwamen voor een baan in een sociale werkplaats zijn niet beter af met de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 in werking is getreden. Integendeel, sinds de invoering van de wet zijn de baankansen van arbeidsgehandicapten gedaald en zijn meer van hen afhankelijk geworden van een uitkering. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport.

Het SCP keek naar de 11.000 mensen die eind 2014 op de wachtlijst van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) stonden, maar die door de nieuwe wet hun indicatie kwijtraakten. De baankansen van deze groep daalden van gemiddeld 50 procent voor invoering van de Participatiewet naar 30 procent na invoering van de wet.

Verder bleken contracten van de mensen die wel een baan vonden in doorsnee van kortere duur en voor gemiddeld minder uren. Daarmee bleven ze meer afhankelijk van een uitkering.

Bron: ANP

Geplaatst op 6 september 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ZW

Lees verder »

Onderbouwing adviezen RvdK moet beter

Veel bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) ingediende klachten gaan over de inhoud van het raadsonderzoek en de onderbouwing van jeugdbeschermingsmaatregelen. De onderbouwing van raadsrapportages moet verbeteren. Dat staat in de jaarlijkse klachtenanalyse over 2017.

Een groot aantal klachten over de informatie en onderbouwing van een RvdK-advies is gegrond verklaard. Het raadsrapport geeft te weinig informatie over de motieven om bepaalde informanten of kinderen niet te horen. Verder moeten verzoekschriften en rapporten in begrijpelijke taal worden opgesteld. Het feitenonderzoek moet beter en jeugdwerkers moeten inzage verlenen in rapportage aan ouders en kinderen.

Bron: Raad voor de Kinderbescherming

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ondertoezichtstelling

Lees verder »

Tussenevaluatie Herziening Kinderbeschermingswetgeving

In 2015 werden de kinderbeschermingsmaatregelen gewijzigd. Doel van de wijziging was een meer effectieve en efficiënte kinderbescherming waarin de bescherming van het kind voorop staat. Het op 24 augustus 2018 verschenen onderzoeksrapport "Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen" gaat in op de (tussentijdse) resultaten van deze wijziging.

Rechtsgrond ondertoezichtstelling zorgt voor verwarring en vertraging
Sinds 2015 kan een kind alleen onder toezicht worden gesteld als ouders met gezag hulp onvoldoende accepteren en niet verwacht wordt dat ouders de verantwoordelijkheid voor verzorging en opvoeding van hun kind binnen een ‘aanvaardbare termijn' kunnen dragen.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de term ‘acceptatie van hulp' voor verwarring en discussie zorgt. Dit leidt er onder andere toe dat het in het vrijwillig kader een verzoek tot onderzoek te lang achterwege blijft. In dat geval wordt pas bij een ernstige crisis om een (voorlopige) ondertoezichtstelling met machtiging uithuisplaatsing gevraagd. De onderzoeksresultaten geven aanleiding om bij het volgende evaluatiemoment nadrukkelijk aandacht te besteden aan de vraag of de rechtsgrond van de ondertoezichtstelling op dit punt aangepast moet worden.

Gezamenlijk afwegingskader gezagsbeëindigende maatregel ontbreekt
Ook de rechtsgrond van de gezagsbeëindigende maatregel is in 2015 gewijzigd door toevoeging van het bestanddeel ‘aanvaardbare termijn'.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat een gezamenlijk afwegingskader ontbreekt, waardoor nu op verschillende wijze invulling wordt gegeven aan deze term. Daarnaast blijkt dat rechters verschillend om gaan met de ruimte die zij van de wetgever hebben gekregen om niet over te gaan tot gezagsbeëindiging, ondanks dat aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan.

Er wordt dan ook aanbevolen dat de ketenpartners met elkaar in gesprek gaan om tot een gezamenlijk afwegingskader te komen.

Nader onderzoek naar reikwijdte van drangtrajecten gewenst
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat ketenpartners nog onvoldoende zicht hebben op wat er onder de nieuwe kinderbeschermingswetgeving mogelijk is. Zo is niet altijd duidelijk dat een langdurige ondertoezichtstelling zonder uithuisplaatsing ingezet kan worden. Ook blijkt dat de invulling van een drangtraject sterk verschilt per regio en dat er vragen zijn rondom de rechtswaarborgen. Nader onderzoek is hier gewenst.

Brede toegang
Sinds 2015 is de burgemeester bevoegdheid om via de Raad voor de Kinderbescherming de noodzaak van een ondertoezichtstelling voor te leggen aan de kinderrechter. Het verbreden van de toegang tot de rechter lijkt in de praktijk niet of nauwelijks te worden toegepast. Gemeenten en instellingen zijn niet altijd op de hoogte van deze mogelijkheid en een herkenbare procedure voor de gemeente ontbreekt. Belangrijk is dat voor ketenpartners duidelijk is wanneer tot een verzoek tot ondertoezichtstelling kan worden overgegaan.

Eindevaluatie 2020
Er zal nader onderzoek plaatsvinden om vast te stellen of de wetgeving aangepast moet worden. In 2020 vindt de eindevaluatie plaats.

Bron: Schulinck.nl

Geplaatst op 31 augustus 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Jeugdzorgwerkers gaan actievoeren in Den Haag

Duizenden jeugdzorgwerkers gaan op 3 september demonsteren in Den Haag tegen de 'nijpende situatie' in de jeugdhulp. Samen met FNV Zorg & Welzijn eisen zij meer geld om de jeugdhulp weer gezond te maken.

FNV Zorg & Welzijn vindt dat er 750 miljoen euro extra nodig is om de jeugdhulp weer op orde te krijgen. Dit betekent dat de bezuiniging van 450 miljoen bij de invoering van de jeugdwet moet worden teruggedraaid. Daar bovenop is nog 300 miljoen euro extra nodig om de toename in de vraag naar jeugdhulp aan te kunnen. Daarnaast willen de jeugdzorgwerkers dat de tarieven omhoog gaan en de administratieve rompslomp vermindert. Ook moet er iets gedaan worden aan de 'aanbestedingswaanzin', meldt FNV.

Bron: FNV Zorg & Welzijn

Geplaatst op 16 augustus 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat voor ondertoezichtstelling

Lees verder »

Lageropgeleiden moeten eerder met pensioen

31 juli 2018
Lageropgeleiden zouden eerder met pensioen moeten kunnen gaan dan hoogopgeleide werknemers. Dat stellen onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Lageropgeleide werknemers beginnen volgens de onderzoekers op jongere leeftijd met werken en doen doorgaans fysiek zwaarder werk.

In 2021 zou dat betekenen dat lageropgeleiden met 62,3 jaar met pensioen zouden kunnen, terwijl werknemers volgens de huidige regels pas bij 67 jaar kunnen stoppen met werken. Dat loopt op naar respectievelijk 65,2 jaar en 70 jaar in 2050. Voor hogeropgeleide werknemers zouden de huidige regels wel kunnen blijven gelden.

Met de keuze van de overheid om de AOW-leeftijd voor iedereen aan te passen aan de gestegen levensverwachting, is geen rekening gehouden met het feit dat mensen die lager zijn opgeleid zijn of zwaar werk doen een kortere levensverwachting hebben. Bovendien werken zij meer jaren voor ze recht op AOW krijgen en treft de huidige regeling armere mensen zwaarder dan rijkere mensen.

Bron: ANP

Geplaatst op 16 augustus 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Jongeren aan slag binnen maatschappelijke diensttijd

Zo'n 13.000 jongeren gaan na de zomer aan de slag in het kader van de maatschappelijke diensttijd. In de afgelopen maanden konden organisaties hun plannen indienen en daaruit zijn 38 projecten gekozen die vanaf medio september van start gaan.

Bij de maatschappelijke diensttijd staat leren centraal. Jongeren leren bij de gekozen projecten nieuwe vaardigheden, maar zeker ook wat ze leuk vinden om te doen.

De eerste 38 projecten gaan in september van start. Begin 2019 wordt het aantal projecten binnen de maatschappelijke diensttijd verder uitgebreid. Medio 2019 moet op basis van de ervaringen in het eerste jaar worden bepaald hoe de maatschappelijke diensttijd vorm krijgt.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geplaatst op 16 augustus 2018 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Belanghebbende die tijdrekt, krijgt geen dwangsom toegekend

Als een belanghebbende in een fiscaal geschil ruim de tijd neemt om cruciale gronden van bezwaar en bewijsmiddelen aan te leveren, heeft hij volgens Rechtbank Oost-Brabant geen recht op een dwangsom.

Meer informatie: Rechtbank Oost-Brabant 20 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3476

Bron: taxence.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Veel jeugdigen in jeugdbescherming ervaren huiselijk geweld

Veel jeugdigen binnen de jeugdbescherming groeien op in een gezin waarin relatieproblemen en/of echtscheiding aan de orde zijn. Bijna een derde van deze jeugdigen heeft te maken met huiselijk geweld en andere veiligheidsproblemen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Cliëntprofielen van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Jeugd- en Gezinsbescherming, onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, doet al jaren onderzoek naar de aard van de problematiek van jeugdigen die een maatregel opgelegd hebben gekregen van de rechtbank of het Openbaar Ministerie. Het gaat om jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd waarbij vrijwillige hulpverlening niet meer mogelijk is. In het onderzoek is de kernproblematiek bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering onderzocht. Bij 32,3 procent van de gezinnen waarin de jeugdigen opgroeien, is sprake van huiselijk geweld. Ook is er vaak sprake van psychische verwaarlozing (29%).

Bron: huiselijkgeweld.nl

Lees verder »

Geen cel voor jongere na licht vergrijp in Twente

De politie in de regio Twente plaatst jongeren tussen 12 en 18 jaar niet meer in de cel na een licht vergrijp. De nieuwe aanpak is deze maand op proef ingegaan en wordt in oktober geëvalueerd, meldde de Volkskrant op 18 juli.

Sinds vijf jaar kiezen politie en Openbaar Ministerie voor de aanpak 'Niemand weg zonder overleg'. Waar jongeren voorheen na bijvoorbeeld een winkeldiefstal met een berisping werden weggestuurd, belanden ze nu soms in afwachting van hun verhoor maximaal negen uur in een cel. De wachttijd kan zo oplopen omdat minderjarigen pas na contact met een advocaat mogen worden verhoord. Het verblijf in een cel maakte echter te veel indruk op de jongeren. Daarom is besloten voorlopig te kiezen voor een 'reprimandegesprek'. De politie gaat dan na aanhouding in gesprek met de jongere en de ouders. De proef geldt niet voor recidivisten en bij zwaardere vergrijpen waarbij geweld of drugs bijvoorbeeld een rol spelen, benadrukt politiedistrict Twente.

Jeugdadvocaten en jeugdrechtdeskundigen zijn volgens de Volkskrant positief over de aanpak. Volgens jeugdadvocaten belanden jaarlijks honderden kinderen onnodig in de cel voor lichte vergrijpen. Ongeveer 18 procent van de aangehouden minderjarigen wordt verdacht van winkeldiefstal.

Bron: De Volkskrant

Geplaatst op 30 juli 2018 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Besluit treedt niet in werking omdat het niet naar de bewindvoerder is gestuurd

De gemeente stuurt een beslissing waarbij ze de uitkering vanwege het toepassen van de kostendelersnorm verlaagt, naar de onderbewindgestelde en niet naar de bewindvoerder. Dit terwijl de gemeente wel op de hoogte was van de onderbewindstelling. Maanden later krijgt de bewindvoerder het wijzigingsbesluit in handen en dient hij een bezwaarschrift in. De gemeente verklaart het bezwaar niet ontvankelijk, maar de rechtbank en in hoger beroep de Centrale Raad van Beroep oordelen anders. Zij komen tot het verstrekkende oordeel dat het wijzigingsbesluit niet in werking is getreden omdat het niet naar de bewindvoerder is gestuurd.

Bron: schuldinfo.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat

Lees verder »

Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee van een reeks aan maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark neemt om Wajongers die willen werken of studeren te helpen.

Zij wil er onder meer voor zorgen dat
-Wajongers er financieel op vooruit gaan als ze werken of meer gaan werken;
- Wajongers als zij hun werk verliezen langer terug kunnen vallen op de Wajonguitkering;
- Wajongers goede ondersteuning krijgen bij het vinden van werk;
- Wajongers hun volledige uitkering houden als ze gaan studeren;
- ernstig meervoudig beperkte leerlingen die onderwijs volgen aanspraak kunnen maken op een Wajong2015 uitkering.

Om dit te vereenvoudigen en te verbeteren wil Van Ark de studieregeling in de Wajong2010 afschaffen. Die studieregeling houdt in dat deze Wajongers als ze studeren een kwart van hun uitkering overhouden. Wajongers die studeren houden dan hun volledige uitkering. De vele verschillende regels voor inkomensondersteuning in de oWajong en Wajong2010 worden sterk vereenvoudigd en in lijn met elkaar gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige inkomenspositie van werkende Wajongers.

Bron: Rijksoverheid.nl

Lees verder »

Minder kosten bij ontslag na ziekte

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen. Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 9 juli 2018 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Mogelijk eerder DNA-afname bij verdachte zonder bekend adres

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid treft voorbereidingen om mogelijk eerder DNA-materiaal af te laten nemen bij een verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats. In beginsel wordt nu volgens de huidige wetgeving celmateriaal afgenomen zodra iemand is veroordeeld voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Het blijkt vooral lastig om celmateriaal af te nemen van veroordeelden zonder een bekend adres. Daarom bekijkt minister Grapperhaus of de afname van celmateriaal bij deze groep naar voren kan worden gehaald; naar het moment dat ze als verdachten in verzekering worden gesteld.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 5 juli 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

ABRvS, CBb, HR en CRvB eens over zwijgrecht, cautie en bewijsuitsluiting in het bestuursrecht

De grote kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak (waar ook de president van het CBb, een raadsheer van de HR en een raadsheer van de CRvB zitting in hebben) heeft een voor het handhavingsrecht zeer belangrijke uitspraak gedaan. De kern van de uitspraak is:

(1) dat de cautie (de waarschuwing dat iemand niet verplicht is om een verklaring te geven) moet worden gegeven als "naar objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld dat de betrokkene wordt verhoord met het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie",
(2) wordt de cautie ten onrechte niet gegeven, dan betekent dit dat "de verklaring van de betrokkene in de regel niet [kan] worden gebruikt als bewijs voor feiten die aan de [bestraffende] sanctie ten grondslag zijn gelegd" en
(3) als een verklaring onder dwang is verkregen (bijvoorbeeld via toepassing van artikel 5:20 Awb), dan mag deze niet worden gebruikt als bewijs.

Bron: recht.nl

Geplaatst op 2 juli 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Per 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn.

Mensen die een heel klein pensioen willen behouden, moeten vóór 1 januari 2019 contact opnemen met hun pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar) om te vragen naar de mogelijkheden, zoals storten op de bankrekening.

Via mijnpensioenoverzicht.nl kunnen mensen nagaan of zij ergens een heel klein pensioen hebben opgebouwd.

Ook de regels van kleine pensioenen veranderen
Kleine pensioenen, pensioenen van meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar, kunnen door de pensioenuitvoerders worden samengevoegd met uw huidige pensioen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Geplaatst op 25 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen.

Lees verder »

Bestaansminimum schuldenaar beter beschermd

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Ook als er beslag wordt gelegd op een bankrekening moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen.

De bewindsman stelt voor om ook bij beslag op een bankrekening een deel van het tegoed hiervan te vrijwaren, zodat de schuldenaar in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien. Deze zogeheten beslagvrije voet geldt al voor beslag op het loon of de uitkering van de schuldenaar, maar nog niet voor bankrekeningen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 22 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Meer verlof voor partner

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nu krijgen partners na de geboorte twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is.

Ook regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Aangepast woonplaatsbeginsel gaat in per 2020

Het woonplaatsbeginsel wordt per 2020 aangepast. Onder meer zal worden vastgelegd dat de gemeente waar een kind of jongere vandaan komt bij verblijf verantwoordelijk is voor de kosten van de jeugdhulp. Dat meldt de VNG.

In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht, meldt de VNG. Voor de bepaling van de woonplaats wordt gekeken naar de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). De Jeugdwet zal in 2019 worden gewijzigd om de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel op te nemen. Met die wijziging zal ook het budget voor voogdij en hulp voor 18-plussers via een objectief verdeelmodel vastgesteld worden.

De VNG meldt dat er begin volgend jaar meer duidelijkheid komt over de financiële effecten van de wijziging. Tot eind 2019 wordt het budget nog verdeeld op basis van historisch zorggebruik.

Eerder werd bekend dat al in 2019 het woonplaatsbeginsel wordt vereenvoudigd, om administratieve lasten en regeldruk te verminderen.

Bron: VNG

Geplaatst op 15 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

VVD: leerwerkplicht na 3 maanden werkloosheid

De VVD wil een leerwerkplicht instellen voor werklozen die drie maanden een uitkering hebben. Het voorstel is onderdeel van een plan van de grootste regeringspartij om tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Van werkgevers wordt dan ,,een inspanning" gevraagd om deze mensen ook echt een baan te geven. ,,We willen mensen zo snel mogelijk uit de uitkering en aan het werk", aldus VVD-Tweede Kamerlid Dennis Wiersma.

Volgens hem zijn uitkeringsgerechtigden nu vaak nog onvoldoende in beeld bij bedrijven. Een leerwerkplicht geldt op dit moment voor jongeren tot en met 26 jaar in de bijstand.

Verder wil Wiersma dat bedrijven makkelijker als school kunnen dienen. ,,Waar leer je een vak beter dan in de praktijk? Dat moeten we dus meer mogelijk maken", aldus de VVD'er. Hiervoor zouden onderwijsgelden beschikbaar moeten komen.

Bron: ANP

Geplaatst op 15 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ww

Lees verder »

Opvang van kinderen gaat ouders minder geld kosten

Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden financieel tegemoetgekomen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

RVS: Leeftijdsgrens jeugdhulp moet snel omhoog

Verhoog snel de jeugdhulpplicht van gemeenten van 18 naar 21 jaar, met een mogelijke uitloop tot 23 jaar. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies aan de minister van VWS.

De leeftijdsgrenzen in de Nederlandse wetgeving zijn een obstakel voor de ontwikkeling van kwetsbare jongeren, vindt de RVS. Veel jongeren hebben bijvoorbeeld ook na hun 18e nog jeugdhulp nodig. De overgang naar andere voorzieningen op grond van de Wmo of de Zorgverzekeringswet verloopt voor hen te stroef.

Zorg en ondersteuning moet niet afgestemd zijn op het bereiken van een bepaalde leeftijd, stelt de RVS, maar op levensdoelen, zoals een passende opleiding of baan of een eigen woning. Gemeenten en professionals moeten jongeren daarbij vanaf hun 16e jaar begeleiden.

Bas Wijnen, bij het Nederlands Jeugdinstituut projectleider voor het thema kwetsbare jongvolwassenen, kan zich goed vinden in het advies. 'Van jongeren uit de jeugdhulp verwachten we dat ze op hun 18e op eigen benen kunnen staan. Dat is een illusie.'

Bron: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst op 8 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ondertoezichtstelling

Lees verder »

'Meldplicht slecht functioneren nodig in Jeugdwet'

In de Jeugdwet ontbreekt een meldplicht om de inspecties te informeren als een jeugdhulpverlener wordt ontslagen wegens ernstig disfunctioneren. Dat is een van de knelpunten waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid de ministers van VWS en JenV op wijzen.

De Jeugdwet bevat geen bepaling die jeugdhulpaanbieders verplicht bij de inspecties te melden dat een jeugdhulpverlener wegens ernstig tekortschieten wordt ontslagen, bijvoorbeeld vanwege een verslaving. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij ontslag na een calamiteit of een veroordeling wegens seksueel misbruik, komen hulpverleners bij de inspecties in het vizier. De inspecties kunnen dus niet waarschuwen als een ernstig disfunctionerende hulpverlener in dienst komt bij een ander aanbieder.

Ook is er volgens de inspecties een 'vergewisplicht' nodig, die jeugdhulpaanbieders verplicht na te gaan of er redenen zijn om een hulpverlener niet aan te nemen.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Geplaatst op 31 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 28 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 28 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag.


Lees verder »

Nederland, België en Duitsland bundelen bestuurlijke kracht tegen criminelen

Nederland, België en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan hun bestuurlijke aanpak tegen grensoverschrijdende criminaliteit bundelen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag een intentieverklaring ondertekend met zijn Belgische collega minister Jambon van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en de Duitse minister Reul van Binnenlandse Zaken in Noordrijn-Westfalen voor het opzetten van een Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum in Maastricht.

Het doel is volgens minister Grapperhaus in de eerste plaats om burgemeesters in de grensstreek 'Euregio Maas-Rijn' door snellere deling van kennis en informatie meer mogelijkheden te geven gezamenlijk op te trekken tegen criminelen. Dit in aanvulling op de bestaande samenwerking van politie en het Openbaar Ministerie over de grens. De minister wees er tijdens de bijeenkomst in Maastricht op dat iedereen die in de grensregio werkt aan veiligheid weet dat criminaliteit niet stopt bij de grens.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 21 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Verlenging verjaringstermijn kindermishandeling

Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen langer de tijd om de dader aan te geven. Ook gaat de maximumstraf voor kindermishandeling omhoog. Dat staat in een voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Grapperhaus heeft verschillende wetswijzigingen aangekondigd om de strafrechtelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit te versterken. Zo wil hij onder meer het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld harder aanpakken.

De minister wil de verjaringstermijn voor kindermishandeling in laten gaan op de dag dat het kind achttien is geworden. Nu gaat de termijn in op de dag dat de mishandeling is gepleegd.

Mensen die seksueel beeldmateriaal gebruiken om een ander schade toe te brengen, moeten tot twee jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, vindt de minister. Die maatregel is tevens bedoeld om wraakporno te kunnen aanpakken, zoals al in het regeerakkoord is afgesproken.

De voorstellen worden nu voor advies voorgelegd aan onder meer het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak.

Bron: enieuws huiselijkgeweld.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Nieuwe scheidingsprocedure op komst

Een proef met een nieuwe echtscheidingsprocedure en een gemeentelijk scheidingsloket zijn twee punten uit het programma Scheiden zonder Schade. Deze actiepunten van de ministeries van VWS en JenV zijn gebaseerd op de adviezen uit de rapportage Scheiden... en de kinderen dan.

De nieuwe echtscheidingsprocedure voorziet onder andere in de inzet van een zogenaamde regierechter, waarbij één rechter de verschillende procedures onder zich heeft. De afwikkeling van de scheiding moet zo min mogelijk conflicten veroorzaken waar kinderen last van kunnen krijgen. Het gemeentelijk scheidingsloket moet ouders voorzien van betrouwbare en onafhankelijk informatie over scheiden, hen helpen om goede afspraken te maken en verwijzen naar hulpverlening en juridische bijstand. Het scheidingsloket en een nieuwe echtscheidingsprocedure worden ontwikkeld en getest in drie arrondissementen.

Andere programmapunten zijn onder meer het stimuleren van ouderschapsprogramma's en het beter toerusten van professionals op relatie- en scheidingsproblemen.

De rapportage Scheiden... en de kinderen dan is in februari gepresenteerd door het platform Scheiden zonder Schade.

Bron: Ministeries van VWS en JenV

Geplaatst op 17 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Nieuwe scheidingsprocedure op komst

Een proef met een nieuwe echtscheidingsprocedure en een gemeentelijk scheidingsloket zijn twee punten uit het programma Scheiden zonder Schade. Deze actiepunten van de ministeries van VWS en JenV zijn gebaseerd op de adviezen uit de rapportage Scheiden... en de kinderen dan.

De nieuwe echtscheidingsprocedure voorziet onder andere in de inzet van een zogenaamde regierechter, waarbij één rechter de verschillende procedures onder zich heeft. De afwikkeling van de scheiding moet zo min mogelijk conflicten veroorzaken waar kinderen last van kunnen krijgen. Het gemeentelijk scheidingsloket moet ouders voorzien van betrouwbare en onafhankelijk informatie over scheiden, hen helpen om goede afspraken te maken en verwijzen naar hulpverlening en juridische bijstand. Het scheidingsloket en een nieuwe echtscheidingsprocedure worden ontwikkeld en getest in drie arrondissementen.

Andere programmapunten zijn onder meer het stimuleren van ouderschapsprogramma's en het beter toerusten van professionals op relatie- en scheidingsproblemen.

De rapportage Scheiden... en de kinderen dan is in februari gepresenteerd door het platform Scheiden zonder Schade.

Bron: Ministeries van VWS en JenV

Geplaatst op 17 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

FNV: Minstens 750 miljoen euro nodig voor jeugdhulp

Er is minimaal 750 miljoen euro nodig om de jeugdhulp weer gezond te maken, stelt FNV Zorg & Welzijn. Volgens de vakbond onderschat minister Hugo de Jonge de problemen in de sector.

FNV Zorg & Welzijn wijst op de nieuwste CBS-cijfers over gestegen jeugdhulpgebruik en de verlaging van het budget bij de decentralisatie in 2015. De gemeenten hadden destijds nooit akkoord moeten gaan met de overheveling van taken in combinatie met een bezuiniging van 15 procent, zegt Maaike van der Aar, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn.

Volgens de vakbond moet het in 2015 bezuinigde budget van 450 miljoen weer in de jeugdhulp gestoken worden, plus 300 miljoen extra om de toename van het gebruik op te vangen.

Bron: FNV Zorg & Welzijn

Geplaatst op 14 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Meerlingenverlof per 1 april 2018 minimaal 20 weken

Bent u zwanger van een tweeling of meerling? Dan krijgt u vanaf 1 april 2018 minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tot dan was dat minimaal 16 weken.

U kunt uw zwangerschapsverlof tussen 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum in laten gaan. En u bepaalt zelf de eerste dag van uw verlof. Voor de bevalling krijgt u zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. Na de bevalling krijgt u bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Bron: UWV.nl

Geplaatst op 14 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in zw

Lees verder »

Dekker: voorwaardelijke invrijheidstelling niet langer vanzelfsprekend

Voor een veilige samenleving en een groter rechtvaardigheidsgevoel zal een groter deel van een opgelegde vrijheidsstraf straks ook echt binnen de gevangenismuren worden doorgebracht. Gedetineerden komen voortaan niet meer vanzelf voorwaardelijk vrij na tweederde van de straf. In plaats daarvan zal per gevangene individueel worden getoetst of hij/zij in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarbij wordt nadrukkelijker gekeken naar hoe iemand zich tijdens de gehele detentie heeft gedragen. Daarnaast wordt de periode van de voorwaardelijke invrijheidstelling beperkt tot maximaal 2 jaar. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM). De maatregelen vloeien voort uit het regeerakkoord.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Vrijstelling sollicitatieplicht laatste jaar voor AOW

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.

Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt. Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Dit laat onverlet dat het uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd vrijstaat actief naar werk te zoeken.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

30 april 2018
Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk-of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarvan jeugdhulp het grootste aandeel heeft. Daarbinnen is het aantal jongeren dat is geholpen door het wijk- of buurtteam gegroeid van 36,5 duizend in 2015 naar bijna 82 duizend in 2017. Ook het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf nam toe: van 40,5 duizend in 2015 naar 46,3 duizend in 2017. De toename bij hulp door wijk- en buurtteams kan deels een registratie-effect zijn, omdat enkele gemeenten deze informatie pas in 2016 of 2017 voor het eerst aan het CBS hebben geleverd.

Minder jongeren in jeugdbescherming en -reclassering
Binnen jeugdbescherming nam het aantal jongeren met een ondertoezichtstelling af van 33 duizend in 2015 naar 29 duizend in 2017, dat in voogdij nam in dezelfde periode toe van 10,7 duizend naar 11,6 duizend. Het aantal jongeren met jeugdreclassering daalde van 11 duizend naar 10 duizend.

Meeste jeugdzorg in Leeuwarden en Heerlen
Ongeveer 11 procent van alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar kreeg jeugdzorg in 2017. Dit aandeel verschilt per gemeente, en was het hoogst in Leeuwarden. Daar kreeg ruim 18 procent van de jongeren jeugdzorg. Ook in Heerlen en Hoogezand-Sappemeer kreeg meer dan 16 procent van de jongeren jeugdzorg. In Schiermonnikoog, Edam-Volendam en Staphorst werd, met minder dan 6 procent van de jongeren, de minste jeugdzorg verleend. Lokale omstandigheden en beleidskeuzes spelen een grote rol in de verschillen tussen gemeenten. Verklaringen kunnen dan ook niet eenduidig worden gegeven.

Bron: CBS

Geplaatst op 7 mei 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

Ouderschapsplan levert niet gehoopte effect op

Sinds de invoering van het verplichte ouderschapsplan maken meer scheidende ouders schriftelijke afspraken over de opvoeding en die afspraken zijn uitgebreider. Het welzijn van de kinderen is er echter niet op vooruit gegaan, blijkt uit onderzoek waarop Simon de Bruijn op 7 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Bijna alle voormalig gehuwde ouders stellen bij een scheiding een ouderschapsplan op, zoals de wet voorschrijft. Bij samenwonende ouders met gedeeld gezag is dat slechts de helft, mogelijk doordat zij geen advocaat hebben die wijst op hun wettelijk plicht. Het ouderschapsplan had echter geen invloed op het welzijn van kinderen en de mate waarin zij betrokken zijn bij het maken van afspraken. Ook vond De Bruijn geen effect op de tevredenheid over en de naleving van de afspraken en het contact tussen ouders na de scheiding.

Bron: Universiteit Utrecht

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

'Gemeente veroorzaakt meeste administratieve last'

De meeste administratieve lasten in de jeugdhulp worden veroorzaakt doordat gemeenten zich niet aan de standaardproductcodelijst houden en de afspraken uit het convenant Woonplaatsbeginsel niet nakomen. Dat zeggen organisaties in een enquête die Jeugdzorg Nederland hield onder haar leden.

Van de ruim dertig ondervraagde organisaties stelde meer dan de helft dat het inconsequente gebruik van productcodes en het niet naleven van afspraken over het woonplaatsbeginsel leidt tot veel administratieve lasten. Die zijn vermijdbaar, vinden de organisaties. Veel gemeenten verzinnen volgens hen bijvoorbeeld eigen producten en productcodes. Jeugdzorg Nederland is al in gesprek met onder andere de VNG om tot een oplossing te komen.

Ook blijkt uit de enquête dat het convenant woonplaatsbeginsel leidt tot problemen. Gemeenten leggen de verantwoordelijkheid om financiering te regelen voor een hulptraject vaak onterecht neer bij de aanbieder. Het convenant is leidend totdat de wettelijke vereenvoudiging van de woonplaatsbeginsel in januari 2019 in werking treedt.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Geplaatst op 7 juni 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdzorg

Lees verder »

'Jeugdwet werkt niet voor kind met beperking'

De uitvoering van de Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een levenslange beperking. Dat zeggen gehandicapten- en patiëntenorganisaties in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Daarin vragen zij om aandacht en oplossingen voor de problemen die gezinnen ervaren met de jeugdhulp.

Organisaties als Ieder(in), Bosk en de Nederlandse Vereniging voor Autisme krijgen een 'bijna constante stroom' aan meldingen van ouders en verzorgers over wat er misgaat in de zorg en ondersteuning van hun kinderen. De toegang tot de zorg is volgens hen te bureaucratisch. Ook krijgen zij de zorg niet of moeizaam geregeld. In de brief melden de organisaties verder dat ouders het gevoel hebben te worden tegengewerkt door gemeenten en instanties bij de aanvraag van zorg of ondersteuning.

Kinderen en gezinnen raken soms in diepere problemen als passende zorg uitblijft. Crisishulp is dan nog de enige oplossing. De organisaties hebben de verhalen van ouders gebundeld in de publicatie Zwartboek jeugdhulp: Ouders aan het woord, om zo meer aandacht te genereren voor het probleem.

Bron: www.nji.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdhulp

Lees verder »

UWV minder geld kwijt aan uitkeringen

Het UWV is steeds minder geld kwijt aan uitkeringen door het aanhoudend economisch herstel. Dat heeft de uitkeringsinstantie laten weten aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vooral aan WW-uitkeringen geeft de uitkeringsinstantie minder uit. Daar staan wel hogere uitgaven tegenover voor WIA-uitkeringen voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij het UWV neemt dit jaar en volgend jaar vermoedelijk licht toe.

Bron: uwv.nl

Geplaatst op 5 juli 2018 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA-uitkering.

Lees verder »

Rechter geeft moeder die dochter aanbood voor seks 150 uur taakstraf

Een 51-jarige vrouw uit Joure die in 2012 haar destijds veertienjarige dochter aanbood voor seks, moet van de rechtbank in Leeuwarden een dag de cel in en een taakstraf van 150 uur uitvoeren.

De vrouw had via internet een toen 36-jarige man uit Schagen uitgenodigd om haar dochter bij haar thuis te komen masseren.

Op de dag van de afspraak zei de vrouw tegen haar dochter dat ze naakt op bed moest gaan liggen. Als ze dat niet zou doen, mocht zij van haar moeder niet in het weekend uitgaan.

De straf is veel lager dan de tien maanden celstraf die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Maar de rechtbank acht de kans op herhaling klein en ziet geen toegevoegde waarde in een lange celstraf.

'De vrouw zag haar dochter als een vriendin'
De vrouw is een kwetsbaar persoon en had geen goed beeld van de gezagsverhouding, stelt de rechtbank dinsdag. Zij zag haar dochter als een vriendin.

De man uit Schagen is veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur. Een destijds 27-jarige man uit Heerenveen heeft een celstraf van zes maanden gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. Ook hij was via de moeder in contact met het meisje gekomen en had in 2012 seks met haar.

Bron: ANP

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Politie houdt drie verdachten aan om creditcard-phishing

De politie heeft drie Amsterdammers aangehouden voor medeplichtigheid aan creditcard-phishing. Ze zouden ruim 50.000 euro hebben buitgemaakt.

De drie verdachten van 20, 22 en 28 jaar werden in januari aangehouden, meldt de politie. De verdachten werden na een onderzoek van het cybercrimeteam Midden-Nederland aangehouden.

Creditcardaanbieder ICS deed zelf aangifte van phishing. Aan de hand van camerabeelden en het nalopen van digitale sporen konden de mannen geïdentificeerd worden.

De verdachten stuurden een phishingmail naar klanten van ICS, die leidde naar een valse website. Daar werd gebruikers om gegevens gevraagd. Vervolgens lieten de daders een extra creditcard bezorgen in een leegstaande woning, die daarna werd gebruikt voor het pinnen van hoge bedragen.

Van de aangehouden mannen is er inmiddels één in vrijheid gesteld. De anderen zitten vast in het huis van bewaring. De politie onderzoekt de zaak verder.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

VWS krijgt drie kinderbewindspersonen

Drie kinderbewindspersonen gaan de bewindslieden van VWS helpen hun beleid kindvriendelijker te maken. De kinderen zijn aangesteld op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

De 13-jarige kinderminister Mariam Yousfi zal minister Hugo de Jonge adviseren, onder meer over de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport krijgt de 13-jarige Floris Vooren naast zich als kinderminister. Vooren zal met name adviseren over topsport en talentontwikkeling. Kinderstaatssecretaris Mookie Saluna, 15 jaar, adviseert staatssecretaris Paul Blokhuis over gezond eten en drinken op school en over het betrekken van kinderen bij de Nationale Herdenking.

Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in kinderen en rechten

Lees verder »

Korte civiele procedure bij Rechtbank Amsterdam

In juni van dit jaar start het team Handel van de Rechtbank Amsterdam met een nieuwe procedure. Deze verkorte procedure is een tussenvorm tussen het kort geding en de traditionele bodemprocedure.

De verkorte procedure is geschikt voor bodemzaken die geen uitgebreide getuigenverhoren of deskundigen-onderzoek vereisen. De zaken worden behandeld op een wijze die grotendeels overeenkomt met een kort geding. Het volgen van deze verkorte procedure is alleen mogelijk als beide partijen het daar over eens zijn. Spoedeisendheid is - anders dan bij kort geding - geen voorwaarde. Omdat het een bodemzaak is kunnen niet alleen veroordelende, maar ook constitutieve en declaratoire beslissingen worden gegeven.

Bron: mr-online.nl

Geplaatst op 25 maart 2019 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

De oudere berichten staan in het archief.