Actueel

Bestuursrechters verruimen de verschoonbaarheid van de overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen

Als een belanghebbende bezwaar maakt of beroep instelt tegen een besluit van een bestuursorgaan, dan moet dat binnen een bepaalde termijn. Als dit te laat gebeurt, wordt het bezwaar of beroep niet inhoudelijk behandeld. Dit is alleen anders als de termijnoverschrijding verschoonbaar is. In een uitspraak van vandaag oordeelt een grote kamer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat bestuursorganen en bestuursrechters per direct vaker dan tot nu toe het geval was moeten aannemen dat een termijnoverschrijding verschoonbaar is. Met deze minder strenge benadering wil het CBb bestuursorganen en bestuursrechters zoveel mogelijk ruimte bieden om van geval tot geval maatwerk te leveren. Burgers kunnen zo vaker dan nu het geval is een inhoudelijk oordeel krijgen over hun bezwaar of beroep.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 1 februari 2024 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bezwaar

Lees verder »

Bestuursrechters verruimen de verschoonbaarheid van de overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen

Als een belanghebbende bezwaar maakt of beroep instelt tegen een besluit van een bestuursorgaan, dan moet dat binnen een bepaalde termijn. Als dit te laat gebeurt, wordt het bezwaar of beroep niet inhoudelijk behandeld. Dit is alleen anders als de termijnoverschrijding verschoonbaar is. In een uitspraak van vandaag oordeelt een grote kamer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat bestuursorganen en bestuursrechters per direct vaker dan tot nu toe het geval was moeten aannemen dat een termijnoverschrijding verschoonbaar is. Met deze minder strenge benadering wil het CBb bestuursorganen en bestuursrechters zoveel mogelijk ruimte bieden om van geval tot geval maatwerk te leveren. Burgers kunnen zo vaker dan nu het geval is een inhoudelijk oordeel krijgen over hun bezwaar of beroep.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 1 februari 2024 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bezwaar

Lees verder »

UWV en SVB zetten in op meer persoonlijke dienstverlening

Het UWV en de SVB werken aan meer persoonlijke en proactieve dienstverlening. Zo kent het UWV sinds kort een speciaal Team Geldzorgen dat mensen met financiële problemen ondersteunt, en daarbij ook alert is op psychische problemen. En is de SVB bezig om haar dienstverlening dichter naar de inwoners te brengen door fysieke gemeenteloketten te openen. De organisaties hebben meer oog voor onbedoelde fouten bij bijvoorbeeld de aanvraag van een uitkering, waarbij vertrouwen de norm is. Het UWV en de SVB kennen daarnaast ook uitdagingen in de uitvoering. Bij het UWV staat de dienstverlening aan mensen die een sociaal-medische beoordeling krijgen onder druk. Bij de SVB neemt de internationale uitvoering veel capaciteit in beslag. Dit schrijven minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in hun rapportage over de uitvoering van de sociale zekerheid.

De SVB hecht veel waarde aan persoonlijke, toegankelijke en proactieve dienstverlening. Zo bieden SVB-medewerkers lokaal, bij gemeenteloketten, hulp en informatie over onder meer AOW en kinderbijslag. De ambitie van het UWV is dat mensen die gebruik maken van de dienstverlening zich gezien, gehoord en geholpen voelen. Een voorbeeld hiervan is het toekennen van een vaste contactpersoon voor mensen met een WW-uitkering. Het UWV en de SVB vinden het daarnaast vanuit hun maatschappelijke opgave belangrijk om ook bij psychische problemen, bijvoorbeeld door problematische schulden, goed door te verwijzen naar professionele hulpverlening. Beide organisaties hebben hier richtlijnen en instructies voor. Bij het UWV is het een vast onderdeel van trainingen voor medewerkers met klantcontact. Het UWV heeft in samenwerking met 113 een succesvolle pilot afgerond bij het Team Geldzorgen. In deze pilot werd, waar nodig, tijdens het gesprek al anoniem doorverbonden met een hulpverlener. Deze werkwijze gaat standaard deel uitmaken van de dienstverlening van het Team Geldzorgen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 30 januari 2024 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UWV-zaken

Lees verder »

Minder vrijheidsbeperking in JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus-instellingen gebruiken steeds minder vrijheidsbeperkende maatregelen. Maar ze voldoen nog niet aan de norm daarvoor die ze zelf hebben opgesteld. Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapportage over zeven JeugdzorgPlus-locaties.

De professionals op de locaties doen hun best om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, stelt de inspectie. Ze passen bijvoorbeeld minder afzondering toe en pakken de jongeren minder vast. Wel zijn er regelmatig nog algemene maatregelen voor een hele groep, zoals urinecontrole na verlof of het inleveren van telefoons. Ook voldoen de locaties niet allemaal aan de nieuwe wettelijke regel dat kamerdeuren van jongeren 's nachts niet op slot mogen. Deuren gaan soms toch op slot, bijvoorbeeld omdat er geen cameratoezicht is op de gang of omdat er te weinig personeel is om toezicht te houden.

Spoedplaatsingen
De instellingen spannen zich in om passende hulp te bieden, maar dat lukt niet overal even goed. Bij spoedplaatsingen is bijvoorbeeld meestal niet samen met de jongere en het gezin een verklarende analyse gemaakt van de problemen van de jongere en de mogelijke oplossingen. Daardoor kan de inspectie niet beoordelen of de geboden hulp passend is voor de jongere.

Het is echt een vooruitgang dat de instellingen concrete stappen hebben gezet om vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen, stelt Anne Addink van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Een mooi voorbeeld is de manier waarop een van de instellingen werkt met signaleringsplannen met interventies die professionals kunnen inzetten als bij een jongere de spanning oploopt. Bij de ene jongere is die interventie bellen met een vriend, de ander gaat vissen of een potje voetballen. Daar zie je dat het de instelling lukt om maatwerk te leveren. Ook werken met kleinere groepen helpt daarbij.'

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Geplaatst op 25 januari 2024 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Minder vrijheidsbeperking in JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus-instellingen gebruiken steeds minder vrijheidsbeperkende maatregelen. Maar ze voldoen nog niet aan de norm daarvoor die ze zelf hebben opgesteld. Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapportage over zeven JeugdzorgPlus-locaties.

De professionals op de locaties doen hun best om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, stelt de inspectie. Ze passen bijvoorbeeld minder afzondering toe en pakken de jongeren minder vast. Wel zijn er regelmatig nog algemene maatregelen voor een hele groep, zoals urinecontrole na verlof of het inleveren van telefoons. Ook voldoen de locaties niet allemaal aan de nieuwe wettelijke regel dat kamerdeuren van jongeren 's nachts niet op slot mogen. Deuren gaan soms toch op slot, bijvoorbeeld omdat er geen cameratoezicht is op de gang of omdat er te weinig personeel is om toezicht te houden.

Spoedplaatsingen
De instellingen spannen zich in om passende hulp te bieden, maar dat lukt niet overal even goed. Bij spoedplaatsingen is bijvoorbeeld meestal niet samen met de jongere en het gezin een verklarende analyse gemaakt van de problemen van de jongere en de mogelijke oplossingen. Daardoor kan de inspectie niet beoordelen of de geboden hulp passend is voor de jongere.

Het is echt een vooruitgang dat de instellingen concrete stappen hebben gezet om vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen, stelt Anne Addink van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Een mooi voorbeeld is de manier waarop een van de instellingen werkt met signaleringsplannen met interventies die professionals kunnen inzetten als bij een jongere de spanning oploopt. Bij de ene jongere is die interventie bellen met een vriend, de ander gaat vissen of een potje voetballen. Daar zie je dat het de instelling lukt om maatwerk te leveren. Ook werken met kleinere groepen helpt daarbij.'

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Geplaatst op 25 januari 2024 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Indienen gemeenschappelijk verzoek echtscheiding? Graag digitaal!

Het is voor advocaten vanaf 5 februari mogelijk om digitaal te communiceren in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak'. Vanaf 6 november 2023 is dat al mogelijk bij de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Midden-Nederland, Limburg en Overijssel (locatie Almelo). Vanaf 5 februari is dat ook mogelijk bij de andere rechtbanken. Om te zorgen dat het digitaal indienen soepel verloopt voor u en ons, vraagt de Rechtspraak u om verzoeken alleen in te dienen bij de voor u gebruikelijke rechtbank.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 12 januari 2024 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Nieuwe verordening maakt delen digitaal bewijsmateriaal van strafzaken binnen Europa makkelijker

Vanaf maart 2026 treedt in de Europese Unie de verordening ‘eEvidence' in werking. De verordening is een verscherping van de bestaande afspraken over het delen van digitaal bewijsmateriaal tussen landen. Het betreft bewijsmateriaal in bestaande strafzaken die zijn opgeslagen bij internet dienstaanbieders. Bijvoorbeeld domeinbedrijven, mobiele telefoondiensten of online gamingdiensten.

In meer dan helft van de strafzaken is digitaal bewijsmateriaal hard nodig om een zaak rond te krijgen. Daarbij zijn veel strafzaken grensoverschrijdend, net zoals ‘het internet' niet bij onze landsgrens stopt. Zo is de verordening een belangrijke vooruitgang in de opsporing en berechting van criminelen in de hele Europese Unie. Belangrijk voor de Nederlandse burger én alle hier opererende bedrijven die vertrouwen op een goed functionerende rechtstaat.

De komende twee jaar worden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid goed benut om de veranderingen die de verordening betekenen, te implementeren. Naast het ontwikkelen van nieuwe wetgeving omtrent het delen van digitaal bewijsmateriaal zijn er belangrijke veranderingen op til voor ons opsporingsapparaat en Openbaar Ministerie. Daarnaast is er een publiek private samenwerking met diverse vertegenwoordigers van de verschillende internetdiensten in Nederland gestart om de vernieuwing in goede banen te leiden.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 11 januari 2024 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Per 1 januari wet voor betere bescherming kinderen in gesloten jeugdhulp

Per 1 januari 2024 treedt de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in werking. Met deze wet worden de rechten van kinderen die in een instelling voor gesloten jeugdhulp verblijven, duidelijk vastgelegd. Om het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, worden hier strenge voorwaarden aan verbonden. Het uitgangspunt is ‘nee, tenzij'. Ook worden aanvullende eisen gesteld aan een aantal specifieke vrijheidsbeperkende maatregelen, afzonderingsruimtes en de fysieke en sociale veiligheid in de gesloten jeugdhulp. Parallel aan het ingaan van deze wet wordt in de Hervormingsagenda Jeugd gewerkt aan een brede transformatie in de gesloten jeugdhulp, naar kleinschalige en zo open mogelijke instellingen.

De nieuwe wet stelt scherpe eisen aan de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de gesloten jeugdhulp, met als doel om vrijheidsbeperking zoveel mogelijk te voorkomen. Het uitgangspunt is ‘nee, tenzij', wat betekent dat vrijheidsbeperking niet is toegestaan tenzij dat noodzakelijk en proportioneel is. Jeugdhulpinstellingen moeten elke keer opnieuw de afweging maken of het noodzakelijk is, er geen minder zware alternatieven zijn en of de maatregel naar verwachting effectief is.

Voor sommige vrijheidsbeperkende maatregelen zijn aanvullende regels gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om insluiten in een afzonderlijke ruimte. Dit moet zo kort mogelijk, mag niet meer onder de 12 jaar en alleen in geval van een noodsituatie. Er worden duidelijke eisen gesteld aan de ruimte waarin kinderen tijdelijk alleen mogen verblijven en de manier waarop contact moet worden onderhouden tijdens het verblijf in die ruimte. Ten slotte zijn er regels opgenomen die de sociale en fysieke veiligheid voor zowel kinderen en jeugdhulpverleners moeten verbeteren. In het hulpverleningsplan moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen en voorkeuren van het kind.

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp worden ook wijzigingen van kracht van het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet. De gewijzigde Regeling Jeugdwet bevat ook regels over het toekennen van zak- en kleedgeld aan kinderen die in de residentiële jeugdhulp verblijven.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geplaatst op 21 december 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Per 1 januari wet voor betere bescherming kinderen in gesloten jeugdhulp

Per 1 januari 2024 treedt de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in werking. Met deze wet worden de rechten van kinderen die in een instelling voor gesloten jeugdhulp verblijven, duidelijk vastgelegd. Om het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, worden hier strenge voorwaarden aan verbonden. Het uitgangspunt is ‘nee, tenzij'. Ook worden aanvullende eisen gesteld aan een aantal specifieke vrijheidsbeperkende maatregelen, afzonderingsruimtes en de fysieke en sociale veiligheid in de gesloten jeugdhulp. Parallel aan het ingaan van deze wet wordt in de Hervormingsagenda Jeugd gewerkt aan een brede transformatie in de gesloten jeugdhulp, naar kleinschalige en zo open mogelijke instellingen.

De nieuwe wet stelt scherpe eisen aan de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de gesloten jeugdhulp, met als doel om vrijheidsbeperking zoveel mogelijk te voorkomen. Het uitgangspunt is ‘nee, tenzij', wat betekent dat vrijheidsbeperking niet is toegestaan tenzij dat noodzakelijk en proportioneel is. Jeugdhulpinstellingen moeten elke keer opnieuw de afweging maken of het noodzakelijk is, er geen minder zware alternatieven zijn en of de maatregel naar verwachting effectief is.

Voor sommige vrijheidsbeperkende maatregelen zijn aanvullende regels gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om insluiten in een afzonderlijke ruimte. Dit moet zo kort mogelijk, mag niet meer onder de 12 jaar en alleen in geval van een noodsituatie. Er worden duidelijke eisen gesteld aan de ruimte waarin kinderen tijdelijk alleen mogen verblijven en de manier waarop contact moet worden onderhouden tijdens het verblijf in die ruimte. Ten slotte zijn er regels opgenomen die de sociale en fysieke veiligheid voor zowel kinderen en jeugdhulpverleners moeten verbeteren. In het hulpverleningsplan moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen en voorkeuren van het kind.

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp worden ook wijzigingen van kracht van het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet. De gewijzigde Regeling Jeugdwet bevat ook regels over het toekennen van zak- en kleedgeld aan kinderen die in de residentiële jeugdhulp verblijven.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geplaatst op 21 december 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Minister Schouten wil uitkering voor jongere met overleden ouders vereenvoudigen

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil kijken of ze de uitkering voor wezen makkelijker kan maken en kan vervangen door een eenvoudigere regeling. Hierdoor zou een bredere groep wezen aanspraak maken op een uitkering, zoals kinderen waarvan 1 ouder is overleden en die de andere ouder niet kennen. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verliezen van een ouder of partner is een ingrijpende gebeurtenis en heeft grote emotionele gevolgen. Daarnaast heeft het vaak ook financiële gevolgen. Zo kan het van invloed zijn op de hoogte van toeslagen wanneer familieleden een wees opnemen in hun gezin. Nu krijgen wezen een uitkering via de Algemene nabestaandenwet, de zogeheten wezenuitkering. Maar hier zijn voorwaarden aan verbonden. Jongeren waarvan 1 ouder overlijdt, en die hun andere ouder niet kennen maar wel door hen bij de geboorte erkend zijn, kunnen geen aanspraak maken op de uitkering.

Minister Schouten gaat samen met staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kijken naar mogelijke vereenvoudigingen, bijvoorbeeld door de wezenuitkering te vervangen door een pleegvergoeding. Wezen, of gedeeltelijk wezen, hoeven daardoor aan minder regels te voldoen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 11 december 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

 

Lees verder »

Te lange wachttijden bij Veilig Thuis

De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd te lang. Het lukt geen van de 25 Veilig Thuis-organisaties om al hun taken op tijd uit te voeren. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Veilig Thuis is wettelijk verplicht om na een melding binnen vijf werkdagen te beoordelen of de situatie in een gezin veilig is. De inspectie keek of dat lukte in februari, maart en april 2023. Geen enkele organisatie kreeg alle beoordelingen op tijd af. Sommige organisaties lukte dat bij meer dan 80 procent van de gezinnen op tijd; bij andere was dat minder dan 60 procent. Meestal kostte de beoordeling enkele dagen meer dan de bedoeling is, maar soms was dat enkele weken of zelfs maanden.

Na de eerste beoordeling moet Veilig Thuis binnen tien weken de melding overdragen aan het lokale wijkteam, of zelf onderzoek doen naar de situatie en beslissen wat er verder moet gebeuren. Ook dat deed geen enkele Veilig Thuis-organisatie in alle gevallen op tijd.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Geplaatst op 7 december 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Griffierechten verlaagd

De griffierechten worden verlaagd door de uitgestelde indexering van 2023 van 10,29% definitief te schrappen. Deze indexering was eerder uitgesteld omdat er een wetsvoorstel over griffierechtenverlaging werd voorbereid en het tegenstrijdig zou zijn de griffierechten eerst door indexering te verhogen en snel daarna weer te verlagen. Naast het schrappen van de indexering van 2023 wordt de indexering voor 2024 verlaagd van 4,57% naar 1,83%. In totaal worden de griffierechten circa 13,5% lager dan ze anders waren geweest. Op deze manier krijgen rechtzoekenden direct duidelijkheid over de hoogte van de griffierechten per 1 januari 2024 en wordt de verlaging met zo min mogelijk administratieve handelingen ingevoerd.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 4 december 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding indienen? Graag digitaal!

Voor advocaten is het vanaf vandaag mogelijk om digitaal te procederen in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak'. Dit kan bij de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Midden-Nederland en Limburg. Vanaf 5 februari 2024 is het ook mogelijk om bij de andere rechtbanken digitaal te procederen in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 9 november 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Amsterdam komt met ‘garantieknop’ voor terugkeer in bijstand

Mensen die in de bijstand hebben gezeten en daarna weer aan het werk zijn gegaan, krijgen in Amsterdam de garantie dat ze gemakkelijker terug kunnen keren in de bijstand. Die zogenoemde garantieknop moet voor meer financiële zekerheid zorgen bij mensen die de bijstand in- of uitstromen, zo meldt de gemeente woensdag.

Volgens wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) zijn de Nederlandse regels voor mensen in de bijstand te rigide. "Zij ervaren vaak een drempel om aan het werk te gaan. Dit heeft te maken met de onduidelijkheid over de effecten die dit heeft op hun inkomen, door bijvoorbeeld het wegvallen van toeslagen."

Wanneer mensen onverhoopt weer een beroep moeten doen op de bijstand, omdat werk niet was uitgepakt zoals gehoopt, kan het nu nog een tijd duren voordat de uitkering weer wordt toegekend. Met de garantieknop kunnen Amsterdammers van wie binnen zes maanden het arbeidscontract wordt verbroken, direct terugkeren in de bijstand, onder meer omdat ze minder gegevens hoeven aan te dragen.

Ook is de gemeente een proef begonnen waarbij daklozen sneller bijstand kunnen krijgen, om zo grotere (financiële) problemen te voorkomen. In de proef wordt de aanvraag van bijstand binnen 24 uur beoordeeld, en bij toekenning wordt het geld binnen 24 uur uitgekeerd. Waarschijnlijk doen tussen de tweehonderd en driehonderd dakloze Amsterdammers mee aan het experiment. Zij worden zes maanden gevolgd, om te kijken wat de effecten zijn.

Bron: ANP, Schulkinck.nl

Geplaatst op 9 november 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Gemeenten mogen gokinkomsten in mindering brengen

Gokkers in de bijstand moeten oppassen. Of een inwoner met een bijstandsuitkering per saldo meer heeft verloren dan gewonnen maakt volgens de Centrale Raad van Beroep niet uit. Gokinzetten zijn volgens de rechter onkosten die gemaakt zijn om het inkomen - de gokopbrengsten - te kunnen verwerven. Gemeenten mogen deze inkomsten in mindering brengen.

Bron: advocatie.nl

Geplaatst op 30 oktober 2023 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstandszaken

Lees verder »

Indexering alimentatie 2024

Elk jaar verhoogt de overheid de alimentatiebedragen. Voor 2024 bedraagt het indexeringspercentage 6,2 procent.

Bron: recht.nl

Geplaatst op 30 oktober 2023 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Motie voor noodinvestering in sociale advocatuur aangenomen

Op 24 oktober 2023 is de motie aangenomen die D66'er Joost Sneller de week ervoor had ingediend. Hij riep de regering op om nog dit jaar extra geld vrij te maken voor de sociale advocatuur. De motie werd ook ondertekend door politici van de SP, PvdA/GL, CDA, ChristenUnie en PvdD.

Bron: advocatie.nl

Geplaatst op 25 oktober 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Digitaal indienen gemeenschappelijk verzoek echtscheiding wordt mogelijk

Het wordt voor advocaten binnenkort mogelijk om digitaal te communiceren in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak'. Vanaf 6 november 2023 kan dat bij de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Midden-Nederland en Limburg. Vanaf 5 februari 2024 is dat ook mogelijk bij de andere rechtbanken.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 12 oktober 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in familierecht


Lees verder »

Digitaal indienen gemeenschappelijk verzoek echtscheiding wordt mogelijk

Het wordt voor advocaten binnenkort mogelijk om digitaal te communiceren in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak'. Vanaf 6 november 2023 kan dat bij de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Midden-Nederland en Limburg. Vanaf 5 februari 2024 is dat ook mogelijk bij de andere rechtbanken.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 12 oktober 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in familierecht


Lees verder »

Digitaal indienen gemeenschappelijk verzoek echtscheiding wordt mogelijk

Het wordt voor advocaten binnenkort mogelijk om digitaal te communiceren in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak'. Vanaf 6 november 2023 kan dat bij de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Midden-Nederland en Limburg. Vanaf 5 februari 2024 is dat ook mogelijk bij de andere rechtbanken.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 12 oktober 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in familierecht


Lees verder »

'Geef kind recht op water en energie'

De overheid dient de positie van kinderen te versterken als ouders niet kunnen voldoen aan hun onderhoudsplicht. Dat kan bijvoorbeeld door kinderen een wettelijk recht te geven op basisvoorzieningen zoals water en energie. Dat schrijft de Commissie sociaal minimum in haar advies 'Een zeker bestaan II'.

Als kinderen recht hebben op basisvoorzieningen, mogen nutbedrijven huishoudens met kinderen niet meer afsluiten van gas, elektriciteit en water. Ook moeten gemeenten volgens de commissie mogelijkheden krijgen om rechtstreeks geld uit te betalen aan kinderen. Bijvoorbeeld als hun ouders niet in beeld zijn, of als zij niet in staat zijn om aan hun onderhoudsplicht te voldoen.

De rijksoverheid moet de bestaanszekerheid landelijk aanpakken, stelt de commissie, zodat mensen kunnen rondkomen en kunnen meedoen aan de maatschappij. Zorg voor een toereikend inkomen en een voorspelbaar en toegankelijk stelsel van toeslagen en uitkeringen, aldus de commissie. Iedere vier jaar zou de overheid het sociaal minimum opnieuw moeten vaststellen.

Landelijke regelingen zouden toereikend moeten zijn voor het merendeel van de mensen met een inkomen op het sociaal minimum. De rijksoverheid kan bijvoorbeeld regelingen maken voor een aanvullende zorgverzekering of een laptop voor school. Gemeenten kunnen zich dan richten op maatwerk voor uitzonderlijke gevallen.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Geplaatst op 5 oktober 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Kabinet geeft hogere rang aan verschuldigde kinderalimentatie

Verschuldigde kinderalimentatie moet voortaan eerder betaald worden bij het aflossen van schulden. Zo krijgen ouders die recht hebben op kinderalimentatie meer en eerder geld om voor de kinderen te zorgen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming dient daarvoor een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, nadat de ministerraad met het voorstel instemde.

Op dit moment is aan de kinderalimentatieschuld geen hogere rang (preferentie) toegekend. De kinderalimentatieschuld staat hierdoor op gelijke voet met andere schulden en moet schulden met een hogere rang voor laten gaan. Preferente schulden worden eerder betaald, waarna het resterende geld wordt verdeeld over de andere schulden, waaronder de kinderalimentatie. Met dit wetsvoorstel van komt hier verandering in.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 18 september 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Geen toename van jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit in Nederland lijkt de laatste jaren stabiel. In vergelijking met vijf tot tien jaar geleden is de jeugdcriminaliteit veel lager. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS en het WODC, verzameld in de Monitor jeugdcriminaliteit 2023.

In de monitor rapporteert het WODC over het aantal jongeren en jongvolwassenen die in 2021 door een misdrijf in aanraking kwamen met Halt, het Openbaar Ministerie of de rechter. Het CBS rapporteert over het aantal jongeren en jongvolwassenen dat in 2022 verdachte was van een misdrijf.

Bron: CBS; WODC

Geplaatst op 7 september 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Forse verhoging van het sociaal minimum is nodig

Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar de hoogte van het bedrag dat ten minste nodig is om van te leven en mee te doen. Het zogenaamde sociaal minimum. Op 30 juni 2023 overhandigde de voorzitter van de Commissie sociaal minimum het eerste rapport aan minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen).

De Commissie adviseert in haar eerste rapport het sociaal minimum aanzienlijk te verhogen. Ook stelt zij dat het huidige stelsel van sociale zekerheid te complex is, waardoor mensen lang niet altijd gebruik maken van regelingen die er voor hen zijn. De commissie wijst daarnaast op het feit dat een ontoereikend en onzeker inkomen kan leiden tot ernstige problemen, zoals stress en een slechtere gezondheid en daarmee ook tot hogere kosten voor de maatschappij.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 7 juli 2023 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

'Laat kind niet wachten op jeugdbeschermer'

Het lijkt normaal te worden dat er geen jeugdbeschermer is voor kinderen die een jeugdbeschermingsmaatregel krijgen. Die kinderen krijgen daardoor niet de bescherming waar ze recht op hebben. Dat schrijven de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in hun overzicht Signalen Jeugdbeschermingsketen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de afgelopen maanden regelmatig van jongeren en ouders gehoord dat zij geen contact krijgen met de jeugdbescherming, dat ze geen vaste jeugdbeschermer hebben of dat ze begeleid worden door een tijdelijk coördinatieteam in plaats van een vaste contactpersoon.

Ook komen de inspecties voorbeelden tegen van jeugdrechters die een ondertoezichtstelling niet verlengen omdat het gezin geen vaste jeugdbeschermer heeft. Kinderen en hun ouders krijgen dan te maken met steeds wisselende gezichten en er is te weinig regie.

Het is volgens de inspecties belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt over het verlagen van het maximale aantal cliënten van jeugdbeschermers, zodat hun werkdruk vermindert. Zij hebben dan meer tijd voor gezinnen. Bovendien wordt zo het vak van jeugdbeschermer aantrekkelijker. De inspecties vinden het echter niet acceptabel als daardoor de wachtlijsten en wachttijden langer worden. De komende maanden blijven ze daarop letten.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Geplaatst op 15 juni 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Tweede Kamerfractie SP wil hogere vergoeding voor sociaal advocaten

SP'ers Michiel van Nispen en Lilian Marijnissen hebben 8 juni 2023 een amendement ingediend om het ‘uurtarief' voor sociaal advocaten te verhogen: van 121 euro naar 137 euro. Volgens de politici dient de stijging als inflatiecorrectie.

Marijnissen en Van Nispen vinden daarnaast dat voor volgend jaar ook een verdere verlaging van de griffierechten nodig is.

Bron: advocatie.nl

Geplaatst op 13 juni 2023 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kabinet legt concurrentiebeding aan banden

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia blijkt dat één op de drie werkgevers een concurrentiebeding hanteert, vrijwel altijd als een standaardclausule in het contact. Hier is niet altijd een goede reden voor, bijvoorbeeld omdat de werknemer geen toegang heeft tot relaties of gevoelige informatie. Het kan ondertussen wel een afschrikeffect hebben, waardoor werknemers niet over durven te stappen naar een andere werkgever. Het kabinet heeft daarom besloten het concurrentiebeding te moderniseren.

Het kabinet wil dat het op voorhand duidelijker wordt wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen en ingeroepen door een werkgever. Dit voorkomt ook een gang naar de rechter. Daarom is minister Van Gennip van plan de volgende wijzigingen uit te werken in een wetsvoorstel:

- Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
- Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract;
De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten);
- Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo'n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

Naar schatting zijn 3,1 miljoen werknemers gebonden aan een concurrentiebeding. Het wetsvoorstel om deze situatie te verbeteren zal naar verwachting eind 2023 in internetconsultatie gaan.

Bron: rijksoverheid.nl

Lees verder »

Wet toekomst pensioenen aangenomen

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet toekomst pensioenen. De Wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

In de ‘Wet toekomst pensioenen' zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De wet kent 3 doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij 1 baas werken.

Wat blijft er hetzelfde?
Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat financiële risico's met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

En wat verandert er?
De afgelopen jaren gingen de meeste pensioenen niet of nauwelijks omhoog. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen.

De nieuwe pensioenwet zorgt er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.

Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en was er een impliciete subsidie van jong naar oud. Een andere baan of werkloosheid had aan het eind van de loopbaan daardoor extra grote gevolgen. De nieuwe wet sluit op deze manier beter aan bij dat mensen tegenwoordig niet meer 40 jaar voor 1 baas werken.

Bron: rijksoverheid.nl

Lees verder »

Wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders

Voor grootouders wordt het makkelijker om een omgangsregeling met kleinkinderen af te dwingen, als de ouders daar niet aan meewerken. Op dit moment moet nog bewezen worden dat er in het verleden intensief contact met het kleinkind was. Aantonen van een dergelijke nauwe persoonlijke betrekking zal niet langer nodig zijn; de rechter richt zich primair op de vraag of een omgangsregeling in het belang is van het kind.

Bron: recht.nl

Geplaatst op 30 mei 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Gemeente wint steeds vaker van burger

Burgers verliezen steeds meer rechtszaken die zij aanspannen tegen gemeenten, blijkt uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak. Vooral grote gemeenten staan juridisch sterk.

Over de hele linie is sprake van een daling van de gevallen waarin de gemeente tegenover burgers juridisch bakzeil moet halen. Op het totaal aantal inhoudelijke uitspraken van de rechter daalde het aandeel gegrond verklaarde zaken van 20 procent in 2012 naar 14 procent in 2020. Bij belastingzaken treedt de sterkste daling op. Lag het percentage gegrond verklaarde zaken rond 2012 nog op zo'n 20 procent, in 2020 was dat min of meer gehalveerd.

Bron: recht.nl

Geplaatst op 23 mei 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WWB

Lees verder »

Internetconsultatie Participatiewet in Balans

Niet de regels, maar de mens centraal zetten. Dat is het uitgangspunt van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Dit wetsvoorstel staat vanaf middernacht open ter internetconsultatie voor alle belangstellenden. Tot en met 28 juni kunnen zij hun input leveren voor verdere verbetering.

Hiermee wil het kabinet concrete stappen zetten om niet de regels, maar de mens centraal te zetten en daarmee ervaren hardheden weg te nemen. Met als doel rechtszekerheid voor bijstandsgerechtigden te vergroten én om de professional voldoende ruimte te geven hen daarbij te helpen.

Onder deze voorliggende maatregelen valt onder andere meer ruimte om mantelzorg te verlenen zonder gevolgen voor de uitkering. Wanneer iemand tijdelijk vanwege intensieve mantelzorg bij de verzorgingsbehoeftige inwoont, behoudt hij in die tijdelijke situatie een eigen recht op bijstand. Daarnaast mogen bijstandsgerechtigden straks tot € 1.200,- aan giften ontvangen zonder dit op te hoeven geven en mogen zij bijverdiensten tot 15% houden als opstap naar werk.

Wie werk vindt, maar grotere schommelingen heeft in zijn inkomen, kan aanspraak maken op budget uit een nieuw te vormen bufferbudget. Grote klappen worden daarmee opgevangen voor meer zekerheid. Het wordt tevens mogelijk om op individuele basis bijstand met terugwerkende kracht te bieden en is er meer ruimte voor maatwerk waar het de vier-weken-zoektermijn betreft voor jongeren.

Woont iemand aantoonbaar tijdelijk in bij een bijstandsgerechtigde, dan geldt de kostendelersnorm nog niet.

Ook praktische aanpassingen zijn meegenomen. Zo wordt het mogelijk om bij bijstandsaanvraag de identiteit op basis van een rijbewijs vast te stellen in plaats van alleen met een paspoort of ID-kaart en wordt de verrekening van vakantiegeld met de bijstand vereenvoudigd. Alle voorstellen zijn gericht op menselijke maat, vertrouwen en eenvoud.

Deze, en alle andere voorstellen zijn terug te vinden in het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Deze is te consulteren tot en met 28 juni. Daarna wordt met de gekregen input gewerkt aan een wetsvoorstel dat per 1 januari 2025 in werking treedt.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in Participatiewet

Lees verder »

Minder kinderen uit huis geplaatst, grootste daling in tien jaar

Het aantal kinderen dat uit huis is geplaatst, is vorig jaar met bijna een kwart gedaald. In 2022 werden 1572 kinderen uit huis geplaatst op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, een jaar eerder waren dat er nog 1997.

Het totale aantal kinderbeschermingsmaatregelen daalde van 9685 naar 7452. Het is de grootste daling in tien jaar. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Raad voor de Kinderbescherming.

Waar de daling vandaan komt, wil de raad nog onderzoeken. Een mogelijke verklaring is dat het in de samenwerking met organisaties vaak beter gaat, waardoor er meer oplossingen kunnen worden bedacht om de situatie thuis goed te houden. "Aan de andere kant is er schaarste aan hulp, waardoor je moet zoeken naar andere oplossingen dan een uithuisplaatsing." Een andere factor die mogelijk bijdraagt aan het kleinere aantal uithuisplaatsingen is de vernieuwde manier waarop naar complexe scheidingen wordt gekeken.

Bron: nos.nl

Geplaatst op 23 mei 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UHP

Lees verder »

Nieuwe kantoorgenoot gezocht

Heb je je stage afgerond en ben je op zoek naar een leuk kantoor om je op basis van kostendeling bij aan te sluiten? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Lees verder »

Veel hulpbehoevenden gaan meer betalen voor Wmo-voorziening

Het kabinet gaat de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen opnieuw invoeren, zoals voor dagbesteding en huishoudelijke hulp. Vanaf 2025 wordt die eigen bijdrage van hulpbehoevenden weer afhankelijk van het inkomen. Nu betaalt iedereen een vast bedrag per maand. Dat heeft het kabinet besloten, staat in de vrijdag openbaar gemaakte voorjaarsnota. De maatregel levert het kabinet jaarlijks 100 miljoen euro op.

Vanaf 2019 werd die inkomensafhankelijke bijdrage deels en in 2020 helemaal afgeschaft en vervangen door het zogeheten Wmo-abonnementstarief. Iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, moet sindsdien een vast bedrag per maand als eigen bijdrage betalen voor een Wmo-voorziening. Het gaat om maximaal 19 euro per maand.

De maatregel leidde tot een enorme toename van het aantal aanvragen van vooral huishoudelijke hulp. Veel mensen die deze hulp makkelijk zelf kunnen betalen - en vaak al op eigen kosten een hulp hadden geregeld - kozen voor deze goedkope oplossing en meldden zich bij het Wmo-loket van de gemeente. Die zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeenten zagen de kosten de pan uitrijzen, wat ten koste gaat en ging van de mensen die de hulp echt nodig hebben, maar deze niet zelf kunnen betalen. In sommige gemeenten ontstonden lange wachtlijsten.

In het regeerakkoord was al afgesproken dat er voor de huishoudelijke hulp een "eerlijkere eigen bijdrage" zou komen, Het wetsvoorstel van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Wmo) daartoe wordt ingetrokken. In plaats daarvan komt hij met een nieuw wetsvoorstel waarin de hoogte van de eigen bijdrage voor alle Wmo-voorzieningen weer wordt gebaseerd op het inkomen.

De nieuwe maatregel gaat waarschijnlijk per 2025 in.

Bron: ANP

Lees verder »

Indruisen tegen de regels uit de Participatiewet niet helemaal zonder risico

De gemeente Utrecht laat de strengere overheidsregels los die gelden voor jongeren tot 27 jaar in de bijstand. Het kabinet werkt aan een plan om de Participatiewet, waar bijstandsgerechtigden onder vallen, te versoepelen. Die maatregelen zouden halverwege 2024 in moeten gaan. De gemeente Utrecht wil daar niet op wachten en gaat het beleid nu al uitvoeren. Vooral omdat ze de positieve effecten ervan zien.

Het indruisen tegen de regels uit de Participatiewet is in dit geval niet helemaal zonder risico volgens Lance op den Camp, eindredacteur Participatiewet bij Wolters Kluwer Schulinck.

De Participatiewet bevat een basis om bij wijze van experiment op onderdelen af te wijken van de Participatiewet. Maar dat mag niet volledig op eigen initiatief door een gemeente. Dit mag alleen als de wetgever daarvoor kaders heeft gesteld in een algemene maatregel van bestuur. Dat is hier niet het geval.

Als de minister het er niet mee eens is, kan de minister een aanwijzing gegeven. De aanwijzing is een opdracht om binnen een termijn de uitvoering alsnog in overeenstemming te brengen met de Participatiewet. In de meest vergaande situatie kan dat ook tot een financiële sanctie leiden.

Aan de andere kant past het beleid van de gemeente Utrecht in het huidige klimaat van de menselijke maat in de Participatiewet. De wetgever heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin de Participatiewet meer elementen van de menselijke maat gaat bevatten.

De wetgever heeft nog geen toestemming gegeven om daarop - in strijd met de huidige wet - vooruit te lopen.

Bron: ANP, Schulinck.nl

Lees verder »

Bijstandsgerechtigde kan voortaan met pinopnames gokinkomsten aannemelijk maken

Iemand die bijstand ontvangt en gokt, kan voortaan aan de hand van pinopnames in een gokinstelling aannemelijk maken welke bedragen hij of zij heeft ontvangen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) komt tot dit oordeel in zijn uitspraak van vandaag. Hierdoor kan het recht op bijstand worden vastgesteld. Een bijstandsgerechtigde hoeft dus niet meer de volledige bijstand terug te betalen over de maanden waarin hij of zij in een gokinstelling heeft gegokt.

Iemand die bijstand ontvangt, moet alles melden wat van belang kan zijn voor zijn of haar uitkering. Iemand die bijstand ontvangt en gokt, moet dit melden bij de gemeente. De bij het gokken ontvangen bedragen zijn namelijk bedragen die een betrokkene in handen krijgt en vrij kan besteden. Daarom zijn deze bedragen als inkomsten aan te merken en van belang voor het recht op bijstand.

Het was vaste rechtspraak van de CRvB dat bij gokken in een gokinstelling (denk aan een casino) het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld, omdat niet kan worden nagegaan welke bedragen de betrokkene met het gokken heeft ontvangen. Dit betekende in de praktijk dat diegene de bijstand volledig moest terugbetalen.

De CRvB oordeelt nu dat het recht op bijstand bij gokken in een gokinstelling wel kan worden vastgesteld. De uitkeringspercentages in de marktscan 2022 van de Kansspelautoriteit geven aan dat de met gokken in een gokinstelling ontvangen bedragen gemiddeld genomen niet hoger zijn dan 100% van de ingelegde bedragen. Dit gegeven rechtvaardigt de vooronderstelling dat in het individuele geval de inkomsten uit gokactiviteiten in een gokinstelling - ongeacht welk gokspel is gespeeld - gelijk zijn aan de ingelegde bedragen.

Deze vooronderstelling leidt tot een realistische benadering van de ontvangen bedragen. Als uitgangspunt mag worden genomen dat een betrokkene alle bedragen die hij of zij contant in de gokinstelling heeft opgenomen en de bedragen die hij daar heeft besteed aan gokproducten, zoals fiches, heeft ingelegd om te gokken. Het is voor de gemeente die de bijstand verleent of voor de betrokkene nog wel mogelijk om te proberen aannemelijk te maken dat de betrokkene in zijn of haar specifieke geval meer of juist minder dan 100% van de ingelegde bedragen heeft ontvangen.

Eerder heeft de rechtbank van Rotterdam al beslist dat het recht op bijstand kan worden vastgesteld door een vuistregel te formuleren. De CRvB bevestigt de uitspraken van de rechtbank.

Mensen in de bijstand die gokken in een gokinstelling zijn dus, als zij dit niet hebben gemeld aan de gemeente, niet langer hun hele uitkering kwijt, maar alleen de met gokken ontvangen bedragen, die gelijk zijn aan de bedragen die ze hebben ingezet om te gokken.

De gemeente Rotterdam moet nieuwe beslissingen nemen en bij die nieuw te nemen beslissingen rekening houden met deze uitspraak van de CRvB.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Flinke stijging voortijdig schoolverlaters

Het aantal voortijdig schoolverlaters is in tien jaar tijd nog nooit zo hoog geweest. In het studiejaar 2021-2022 stopten ruim 30.000 jongeren voortijdig met school. Dat zijn er ruim 5.000 meer dan het schooljaar ervoor. Dat schrijft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf aan de Tweede Kamer.

De voortijdig schoolverlaters zijn merendeels afkomstig van het mbo. Volgens de minister is de stijging te wijten aan het verlies van motivatie tijdens de coronapandemie, toen het mbo-onderwijs voornamelijk online plaatsvond. Ook de krappe arbeidsmarkt verleidde veel studenten om werk te verkiezen boven school.

De minister maakt zich zorgen omdat jongeren zonder startkwalificatie op korte termijn minder kans hebben op duurzaam werk en op lange termijn een groter risico lopen op een onzeker bestaan. Hij komt na de zomer met een plan om het aantal schoolverlaters omlaag te brengen naar 18.000 in 2026.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Nos.nl

Geplaatst op 6 april 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Samenloop van regelingen pakt nadelig uit voor groep alleenverdieners met uitkering

Er zijn veel verschillende regelingen, vanuit verschillende overheidsinstanties, die bedoeld zijn om te zorgen dat mensen goed kunnen rondkomen en een zeker bestaan kunnen opbouwen. Dit is door de jaren heen een complex stelsel geworden. Als je gebruik maakt van meerdere regelingen (zoals toeslagen en een UWV-uitkering), kunnen regelingen tegen elkaar inwerken. Dit pakt momenteel nadelig uit voor een groep alleenverdieners met een uitkering van het UVW of van een private inkomensverzekering. Het kabinet spant zich tot het uiterste in om hier een oplossing voor te vinden.

Het kabinet wil hier samen met gemeenten, UWV en Dienst Toeslagen, sociaal raadslieden en ervaringsdeskundigen aan werken. Het kabinet komt voor de zomer met een uitwerking van de mogelijke oplossingen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 4 april 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UWV zaken

Lees verder »

Kamer stemt in met introductie dubbele achternaam

De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 maart ingestemd met het voorstel van de regering om een gecombineerde geslachtsnaam te introduceren, anders gezegd een dubbele achternaam. Hiermee wordt het mogelijk dat kinderen de achternamen van beide ouders dragen.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat kinderen de achternamen van beide ouders dragen. Hiermee wordt volgens de regering tegemoetgekomen aan de toenemende vraag vanuit de samenleving naar meer keuzevrijheid in het naamrecht. Het wordt niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind de achternaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder.

Met dit voorstel kan een dubbele achternaam uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven, dus bijvoorbeeld Willems De Vries. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Willems, De Vries, Willems De Vries en De Vries Willems. Ouders kunnen een dubbele geslachtsnaam geven aan het eerste kind in een gezin. Die keuze geldt dan ook automatisch voor eventuele volgende kinderen in het gezin. Voor de groep mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, bijvoorbeeld Korthals Altes, wordt deze naam als één achternaam gezien. Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun achternaam bij geboorte en de namen van hun adoptieouders.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 27 maart 2023 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Akkoord verlaging werkdruk jeugdbeschermers

Werkgevers en FNV Jeugdzorg hebben een akkoord bereikt over het verminderen van de werkdruk bij jeugdbeschermers en het afbouwen van het aantal casussen dat ze onder hun hoede hebben. Dat meldt FNV Jeugdzorg. Volgens de vakbond betekent het principeakkoord na maanden van actievoeren een doorbraak voor de vijfduizend jeugdbeschermers. De verwachting is wel dat de wachtlijst door het akkoord, in eerste instantie, oploopt.

Jeugdbeschermers zouden nu gemiddeld twee keer zoveel kinderen en gezinnen bijstaan dan maximaal zou mogen. Volgens de afspraken in het akkoord moeten zij uiteindelijk twaalf zogenoemde kinderbeschermingsmaatregelen onder hun hoede hebben.

Het akkoord wordt nog voorgelegd aan de leden van de FNV, die tot 6 april de tijd hebben om te stemmen. Tot die tijd blijven alle reeds lopende acties doorlopen, laat de vakbond weten.

Bron: ANP

Geplaatst op 23 maart 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Voorstel gesloten jeugdhulp aangenomen Voorstel gesloten jeugdhulp aangenom

De Tweede Kamer heeft op 14 februari 2023 ingestemd met de wetswijziging voor een betere rechtspositie van jongeren in de gesloten jeugdhulp. Ook zijn twaalf van de veertien ingediende amendementen aangenomen. De wijziging van de Jeugdwet is bedoeld om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de gesloten jeugdhulp te beperken.

Het gaat om maatregelen als insluiting in een separeerruimte, niet mogen meedoen aan groepsactiviteiten en vastgehouden worden. Het wetsvoorstel voert een 'nee-tenzij-principe' in: instellingen mogen geen vrijheidsbeperkende maatregelen inzetten, tenzij de maatregelen noodzakelijk en effctief zijn, en er geen goed alternatief is. In het
Kamerdebat over het wetsvoorstel op 7 februari 2023 sprak de Kamer haar zorg uit dat het personeelstekort in de sector toch reden zal zijn om jongeren te separeren.

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) antwoordde dat gebrek aan personeel nooit de reden mag zijn voor vrijheidsbeperking. De aangenomen amendementen op het
wetsvoorstel gaan over uiteenlopende onderwerpen. Zo kunnen klachtencommissies die een klacht gegrond verklaren meteen ook een schadevergoeding toekennen. Nu moeten jongeren daar nog voor naar de rechter. Verder krijgt elke jongere standaard een vertrouwenspersoon toegewezen; het wetsvoorstel regelde alleen
dat ze informatie kregen over de mogelijkheid een
vertrouwenspersoon in te schakelen. Ook krijgen jongeren recht op zak- en kleedgeld. En naast ouders en andere gezinsleden mogen ook vrienden buiten de vaste bezoektijden op bezoek komen. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt plaats op 14 maart 2023.

Bronnen: NJi, Tweede Kamer, Eerste Kamer, 15 februari 2023

Geplaatst op 7 maart 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

Wie te weinig AOW-premie betaalt, wordt later niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Afschaffen Schuldig Nalatig' dat minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vandaag aan de Tweede Kamer aanbiedt. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat mensen disproportioneel geraakt worden als ze in het verleden niet volledig aan de premieplicht hebben voldaan. Daarnaast vereenvoudigt het de uitvoering van de AOW voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voor de Belastingdienst.

Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOW op, met of zonder inkomen. Inwoners die ook een inkomen hebben betalen premie voor die AOW. Als iemand zijn of haar premie niet betaalt krijgt diegene een navordering met daar bovenop een boete. Daarnaast worden mensen die op hun pensioendatum te weinig premie hebben betaald levenslang voor 2% of meer gekort op hun AOW. Deze extra sanctie wordt met dit wetsvoorstel geschrapt.

Er zijn ongeveer 15.000 ouderen die nu worden gekort omdat zij ooit te weinig premie hebben betaald. Zonder deze wijziging komen daar in de toekomst nog meer ouderen bij. Voor beide groepen wordt deze sanctie geschrapt. De maatregel kost € 7,1 miljoen extra aan AOW-uitgaven. Tegelijkertijd wordt er € 1,4 miljoen minder uitgegeven aan de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (de AIO), waarmee gekorte AOW'ers worden aangevuld tot het bestaansminimum.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 6 maart 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Aantal mensen in bijstand blijft dalen door krappe arbeidsmarkt

Het aantal mensen in de bijstand loopt steeds verder terug, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eerste voorlopige cijfers. Sinds begin 2013 was het aantal bijstandsuitkeringen niet zo laag als afgelopen kwartaal. Volgens een van de onderzoekers komt dit omdat er veel werk beschikbaar is. "Veel bedrijven zijn op zoek naar personeel. Die werknemers zitten dan niet meer in de bijstand."

Eind december kregen 394.000 mensen een bijstandsuitkering, 3000 minder dan aan het einde van het kwartaal daarvoor. In 2020 steeg het aantal bijstandsontvangers juist omdat bijvoorbeeld horecamedewerkers tijdens de coronapandemie hun baan kwijtraakten. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 is het aantal mensen in de bijstand weer aan het dalen.

Daarnaast is het aantal mensen dat de bijstand verlaat groter dan het aantal dat een bijstandsuitkering aanvraagt. Het aantal mensen dat aan het einde van het jaar uit de bijstand gaat is sowieso iets hoger volgens de onderzoeker. Veel schoolverlaters beginnen in september aan een nieuwe opleiding.

Eind vorig jaar was de daling van bijstandsuitkeringen het grootst onder mensen van 27 tot 45 jaar. In deze groep daalde het aantal bijstandsgerechtigden met ruim 6 procent naar 134.000.

Bron: ANP

Geplaatst op 6 maart 2023 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Wetsvoorstel: verkrachting mag niet meer verjaren

Volwassen slachtoffers van verkrachting kunnen straks ook na lange tijd nog aangifte doen bij de politie. Verkrachting kan niet meer verjaren. Dat staat in een aangepast wetsvoorstel van Justitieminister Dilan Yesilgöz. Zo wil ze slachtoffers beter kunnen beschermen: "Tijdsdruk mag geen rol spelen."

Het wetsvoorstel seksuele misdrijven is bedoeld om meer vormen van verkrachting strafbaar te stellen. Zo kunnen daders straks ook vervolgd worden als er niet per se geweld, dwang of bedreiging is gebruikt bij de seksuele handelingen. Daders zijn dan al strafbaar als zij weten dat de ander niet wil of dat ze "ernstige reden hadden om te vermoeden" dat de ander niet wil.

Yesilgöz verruimt de bijzondere verjaringsregeling voor seksuele misdrijven, zodat ook deze nieuwe varianten eronder vallen. Voor kinderen was al geen verjaringstermijn opgenomen in het wetsvoorstel.

Ook kunnen slachtoffers van verkrachting straks aanspraak maken op een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Seksuele misdrijven bij een volwassen slachtoffer verjaren na vijf jaar. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, blijft die verjaringstermijn wel gelden voor andere zedendelicten dan verkrachting, zoals aanranding.

Bron: nu.nl

Geplaatst op 23 februari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Mediation naast rechtspraak vanaf 1 maart gesubsidieerd

Mediation naast rechtspraak wordt met ingang van 1 maart 2023 gesubsidieerd. Alle betalende procespartijen hebben dan recht op een startbijdrage als ze vanuit de rechtspraak naar mediation zijn verwezen. Dit betekent dat de eerste 2,5 uur van de mediation hen niets kost. Voor partijen met recht op toevoeging verandert er niets.

De startbijdrage bedraagt 150 euro (exclusief btw) per partij, voor de eerste 2,5 uur van de mediation na een verwijzing vanuit de rechtspraak. De bijdrage is bedoeld om partijen zelf te laten ervaren of mediation voor hen een passende en duurzame manier kan zijn om uit het conflict te komen. Financiën vormen dan geen beletsel meer voor deze eerste kennismaking.

De regeling geldt voor mediators die ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand en dus verwijzingen vanuit de rechtspraak kunnen ontvangen. Voor zaken die vanaf 1 maart worden verwezen, kan de mediator een startbijdrage aanvragen via het mediationbureau van de rechtbank of het gerechtshof waar de zaak dient. De Raad voor Rechtsbijstand zorgt dan voor uitbetaling. Na de eerste 2,5 uur rekent de mediator het eigen uurtarief.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 23 februari 2023 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

De oudere berichten staan in het archief.