Actueel

Zorg bij uithuisplaatsingen onvoldoende

Voor, tijdens en na uithuisplaatsingen is er onvoldoende zorg en ondersteuning voor kinderen en ouders. Dat concludeert kinderrechtenorganisatie Defence for Children na onderzoek onder bijna honderd zorgmedewerkers.

46 procent van de ondervraagde professionals meldt dat kinderen en ouders tijdens de beginperiode van een uithuisplaatsing contact hebben. Volgens 41 procent verschilt dit contact per situatie en 12 procent zegt dat er helemaal geen contact is. Ouders en kinderen worden volgens ongeveer de helft van de ondervraagden betrokken bij beslissingen over contactmomenten.

Ouders krijgen onvoldoende hulp voordat hun kind uit huis wordt geplaatst, zegt een derde van de ondervraagde professionals. En volgens bijna de helft ontbreekt na de uithuisplaatsing de juiste hulp om thuisplaatsing weer mogelijk te maken. Een belangrijke reden daarvoor is dat er vaak geen passende hulp beschikbaar is. Ook moeten gezinnen regelmatig van hulpverlener wisselen, waardoor een compleet beeld van de situatie ontbreekt en er geen goede analyse is van wat zij nodig hebben.

Om uithuisplaatsingen te voorkomen en te verminderen, moet volgens de ondervraagde professionals worden geïnvesteerd in traumascreening en -behandeling en het maken van een goede analyse van de gezinsproblematiek. Ook moet de ambulante gezinsgerichte en kleinschalige specialistische zorg worden uitgebreid.

Bron: Defence for Children

Geplaatst op 20 januari 2022 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Kosteloze rechtsbijstand voor minderjarigen die bij politie moeten komen

Er is een tijdelijke regeling in de maak die ontboden minderjarige verdachten voorziet van kosteloze
rechtsbijstand. Deze regeling komt tot stand in overleg met de Raad voor Rechtsbijstand, de politie
en de Nederlandse orde van advocaten. Zodra deze regeling klaar is, wordt deze in de systemen van genoemde organisaties verwerkt en gaat dan in. Vanaf dat moment kan een minderjarige verdachte die een ontbieding voor een politieverhoor heeft ontvangen via de Raad voor
Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen via toevoeging van een jeugdrechtadvocaat.

Ontboden minderjarige verdachten die van de politie een ontbiedingsbrief krijgen voor een
politieverhoor omdat zij van een misdrijf verdacht worden, kunnen contact opnemen met een
jeugdrechtadvocaat via www.zoekeenadvocaat.nl (NOvA), de websites van de verenigingen voor
jeugdrechtadvocaten VNJA (landelijk), JRAA (Amsterdam), VJAR (Rotterdam), HVJA (Den Haag) of het Juridisch Loket.

Op 9 november 2021 heeft de bestuursrechter in de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over
het recht op kosteloze rechtsbijstand aan ontboden minderjarige verdachten
(ECLI:NL:RBAMS:2021:6411). Hoewel de Raad voor Rechtsbijstand op verzoek van de minister voor
Rechtsbescherming tegen deze uitspraak hoger beroep bij de Raad van State heeft ingesteld, kan dus
nu al wel worden voorzien in rechtsbijstand bij politieverhoor voor ontboden minderjarigen
verdachten.

Bron: VNJA.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in (civiel) jeugdrecht

Lees verder »

'Kwart gemeenten heeft vorig jaar bijstandsregels versoepeld'

Mensen met een bijstandsuitkering mogen in steeds meer gemeenten een beperkt bedrag aan schenkingen ontvangen zonder dat hun uitkering omlaaggaat. Dat concludeert het journalistieke platform Investico in een onderzoek in opdracht van Trouw, EenVandaag en De Groene Amsterdammer.

Vorig jaar hebben 84 gemeenten hun bijstandsregels voor giften versoepeld, onder meer Den Haag, Rotterdam en Maastricht. In de meeste van die gemeenten mogen bijstandsgerechtigden nu een schenking van 1200 euro per jaar ontvangen, zonder dat ze worden gekort op hun uitkering. Tot dat bedrag kunnen ze dus vrijelijk steun krijgen van familie of vrienden in de vorm van bijvoorbeeld geld of boodschappen.

Bron: nos.nl

Geplaatst op 13 januari 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Jonge mantelzorgers mogen langer in huurhuis blijven na overlijden ouders

Meerderjarige kinderen hoeven niet langer binnen twee maanden na overlijden van hun ouder(s) de ouderlijke huurwoning te verlaten. Zo krijgen jongeren de tijd voor rouwverwerking. Dat is goed nieuws voor jonge mantelzorgers.

Nu is het zo dat volwassen kinderen (18 en 25 jaar) na het overlijden van hun ouders vaak binnen 2 maanden de huurwoning moeten verlaten. Zij kunnen niet zomaar het huurcontract van de ouders overnemen.

In de nieuwe wet krijgen de jongeren een tijdelijk huurcontract van 2 jaar. Ook daarna kunnen ze niet zomaar op straat worden gezet. Als de ouderlijke woning niet passend is, moet de huureigenaar een ander aanbod doen.

Omdat de wettelijke regeling tijd vergt, worden er gedragscodes afgesproken met diverse woningcorporaties. Dit om te voorkomen dat jongeren zonder woning komen te zitten.

Als de nieuwe wet in gaat, dan geldt deze voor zowel de sociale huur als voor de particuliere sector.

Bron: sociaalweb.nl

Geplaatst op 10 januari 2022 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Lockdown niet van invloed op doorgang rechtszaken

De vanaf 19 december 2021 geldende aanvullende maatregelen van de rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen invloed op de doorgang van rechtszaken. Rechtspraak is onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland, gerechtsgebouwen blijven toegankelijk.

Alle gebouwen van de Rechtspraak zijn coronabestendig gemaakt en volgens de anderhalvemeternorm ingericht. Mondkapjes zijn in de publieke ruimtes verplicht. Er hoeft geen coronatoegangsbewijs te worden getoond. Publiek en pers zijn ook welkom, zij het in beperkte mate en aanmelden is verplicht.

Bezoekers wordt gevraagd zich te houden aan de basisregels (rijksoverheid.nl)U verlaat Rechtspraak.nl, zoals thuisblijven bij klachten in afwachting van een (negatieve) testuitslag. Bent u betrokken bij een rechtszaak en kunt u vanwege klachten niet aanwezig zijn: neem contact op met het betreffende gerecht.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 23 december 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Dubbele achternaam kinderen mogelijk

Het moet mogelijk worden dat kinderen de achternamen van beide ouders dragen. Zo wordt het mogelijk om de verbondenheid met beide ouders tot uitdrukking te brengen in de achternaam. Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft vandaag een wetsvoorstel ingediend dat dit regelt. De dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven, dus bijvoorbeeld Jansen De Boer. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Jansen, De Boer, Jansen De Boer en De Boer Jansen.

Uit een publiekspeiling van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 2020 blijkt dat 32% van de mensen vindt dat het mogelijk moet worden dat ouders hun kinderen de namen van beide ouders meegeven. Die keuze wordt mogelijk als deze wetswijziging door het parlement wordt goedgekeurd. Ouders kunnen dan een dubbele geslachtsnaam geven aan het eerste kind in een gezin dat op of na de datum van inwerkingtreding van de wet wordt geboren. Die keuze geldt dan ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

De keuze voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind de achternaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 16 december 2021 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Kamer probeert grip te krijgen op jeugdzorg

De Tweede Kamer heeft op 7 december 2021 achttien moties aangenomen, variërend van het versterken van de rechtspositie van kinderen en ouders tot meer centrale regie bij de contractering van zorg. De moties waren ingediend tijdens het commissiedebat op 29 november over de begroting van de ministeries van VWS en JenV voor 2022.

De Tweede Kamer diende tijdens het commissiedebat 26 moties in. Veel moties hebben betrekking op de regie in de jeugdzorg. Zo zijn moties aangenomen om een einde te maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg, en moties over het gericht inkopen van jeugdzorg en het bovenregionaal regelen van gespecialiseerde jeugdzorg.

Verschillende moties zijn gericht op het versterken van de positie van kinderen en ouders. Zo is een motie aangenomen over het beter verankeren van een richtlijn over samen beslissen over passende hulp bij de toewijzing van behandelingen.

Verder zijn er moties aangenomen over het jeugdzorgaanbod, zoals het stimuleren van het opzetten van gezinshuizen en het stoppen met gesloten jeugdzorg. Andere moties gaan over de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld over het terughalen van uitgetreden medewerkers in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Het is nog onbekend of en hoe het kabinet alle moties gaat uitvoeren.

Bron: NJI

Geplaatst op 9 december 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Indexering alimentatie per 1 januari 2022

Bij Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming is vorige week bekend gemaakt dat het indexeringspercentage per 1 januari 2022 1,9% bedraagt.

Dit betekent dus een verhoging van de alimentatie per 1 januari a.s. met 1,9% ; deze verhoging geldt zowel voor kinder- als partneralimentatie en is wettelijk verplicht.

De wettelijke indexering is van toepassing op alimentatie die is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en op alimentatie die bij overeenkomst tussen partijen is vastgesteld. Dit is slechts anders indien daarvan (bij overeenkomst) is afgeweken of de indexeringsregeling door de rechter is uitgesloten.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 22 november 2021 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familiezaken

Lees verder »

AOW-leeftijd in 2027 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2027 niet omhoog. Voor het kalenderjaar 2027 blijft de AOW-leeftijd van 67 jaar gehandhaafd.

Volgens de Algemene Ouderdomswet wordt de AOW-leeftijd in 2024 67 jaar. Ook voor 2025 en 2026 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Met ingang van 2025 is de AOW-gerechtigde leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Eén jaar langere levensverwachting brengt dan een stijging van de pensioenleeftijd met acht maanden met zich mee.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert jaarlijks de prognose van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Dat berekende dat de levensverwachting van een 65-jarige de laatste twaalf maanden niet is gestegen, maar t.o.v. vorig jaar zelfs iets is gedaald. De AOW-leeftijd blijft daarom ook in 2027, 67 jaar - dezelfde leeftijd die vorig jaar werd vastgesteld voor het kalenderjaar 2026.

Bron: Rijksoverheid

Geplaatst op 18 november 2021 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Mondkapjes en anderhalve meter afstand keren terug bij de Rechtspraak

In navolging van de aangescherpte coronamaatregelen bereidt ook de Rechtspraak maatregelen voor om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo is het vanaf maandag 8 november 2021 weer verplicht een mondkapje te dragen in de publieke ruimtes van de gerechtsgebouwen.

Ook moet publiek zich vanaf aanstaande maandag weer vooraf aanmelden als zij een rechtszaak willen bijwonen. Journalisten melden zich bij de afdeling communicatie van het desbetreffende gerecht. Met belangstellenden die begin volgende week bij een al ingeplande r

Het is niet nodig om een corona-toegangsbewijs te laten zien.

Bron: nieuwsbrief rechtspraak

Geplaatst op 4 november 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Tilburgse bijstandsgerechtigden kunnen samenwonen op proef

In Tilburg mogen inwoners die in de bijstand zitten een halfjaar samenwonen op proef, zonder dat dat invloed heeft op hun uitkering. Dat bevestigt wethouder Esmah Lahlah na berichtgeving door Trouw. Voor zover bekend is de gemeente de eerste in Nederland die zo'n pilot uitvoert, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen de krant.

Normaal gesproken moeten bijstandsgerechtigden het melden als ze bij iemand intrekken. Doordat ze hun woonkosten dan kunnen delen, gaat hun uitkering omlaag. "Veel inwoners in de bijstand durven daarom niet te gaan samenwonen, uit angst voor wat dat doet met hun financiële situatie", zegt de Tilburgse wethouder.

Bron: nos.nl

Geplaatst op 25 oktober 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Uitspraak CRvB met ingrijpende gevolgen voor gemeenten

De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 24 augustus 2021 bepaald dat bij een uitkeringsgerechtigde die bijstand ontvangt, en die daarnaast inkomsten heeft, eerst moet worden gekeken hoe hoog dat inkomen wordt na aftrek van een genoten inkomensvrijlating.

Als het resultaat van die berekening lager uitvalt dan de toepasselijke bijstandsnorm, blijft een recht op, aanvullende, bijstand bestaan.

Dit standpunt van de CRvB heeft ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Zo zullen ICT-systemen en beschikkingen moeten worden aangepast, zullen uitvoerings- en bijstandslasten voor gemeenten stijgen en zullen uitkeringsgerechtigden die (deeltijd)werk krijgen, langer bijstandsafhankelijk zijn, met alle daaraan verbonden verplichtingen.

Bron: VNG

Geplaatst op 25 oktober 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand.

Lees verder »

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. Het is een belangrijke stap vooruit, voor moeders, hun partner en het kind. De invoering van het betaald ouderschapsverlof geeft werkende ouders meer mogelijkheden voor de verdeling van werk en zorgtaken.

Op dit moment kent Nederland al 26 weken ouderschapsverlof per ouder in de eerste 8 levensjaren van het kind. Met dit voorstel worden beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor 9 van deze weken gedeeltelijk doorbetaald. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner. De wet betaald ouderschapsverlof zal op 2 augustus 2022 inwerking treden.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 14 oktober 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Rechter verplichtte anticonceptie bij vrouwen met ernstige psychiatrische problemen

Minstens zes vrouwen met ernstige psychiatrische problemen zijn het afgelopen jaar door de rechtbank verplicht anticonceptie te nemen. De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, die sinds begin 2020 van kracht is, maakt dat met een zorgmachtiging mogelijk, schrijft de Volkskrant.

Het opleggen van zo'n machtiging gebeurde vorig jaar september voor de eerste keer. De rechtbank in Rotterdam wees een zorgmachtiging met verplichte anticonceptie toe, in de vorm van een prikpil. De vrouw in kwestie heeft een schizo-affectieve stoornis en had al vier kinderen die allemaal onder toezicht zijn geplaatst.

De rechter concludeerde daarom dat ze op dit moment niet in staat zou zijn om een kind te verzorgen. "Als ze een kind zou krijgen, zou ze dit waarschijnlijk weer moeten afstaan. Dat is zeer pijnlijk voor haar en verergert haar toestandsbeeld. Om te voorkomen dat betrokkene op die manier ernstig nadeel ondervindt, is anticonceptie verplicht opgelegd." Ook rechtbanken in de arrondissementen Noord-Nederland, Amsterdam en Zeeland-West-Brabant hebben zo'n zorgmachtiging afgegeven.

Bron: nos.nl

Geplaatst op 5 oktober 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Veilig Mailen vervangt faxverkeer in 2022

Vanaf 1 februari 2022 behoort faxen met de Rechtspraak tot het verleden. Het traditionele faxverkeer maakt dan plaats voor Veilig Mailen. Hiermee kan vertrouwelijke informatie versleuteld en veilig worden gedeeld via e-mail. De Rechtspraak moest op zoek naar een alternatief, omdat KPN volgend jaar stopt met de ISDN-dienstverlening voor traditioneel faxen. Veilig mailen heeft dezelfde juridische status als het faxverkeer nu. De komende jaren gaat de Rechtspraak gefaseerd per zaaksstroom over naar een digitale procedure die voldoet aan alle eisen die daarvoor gelden op basis van het Besluit elektronisch procederen.

Bron: nieuwsbrief rechtspraak.nl

Geplaatst op 30 september 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Actie tegen wapenbezit onder jongeren: Drop je knife en doe wat met je life

De nieuwe campagne Drop je knife en doe wat met je life begint vandaag om het messenbezit onder jongeren tegen te gaan. Een mes op zak is niet normaal en zeker niet cool. Het zorgt voor onveilige situaties, want met een mes op zak wordt het wapen sneller gebruikt met alle ellendige gevolgen van dien. De campagne ontmoedigt wapenbezit door jongeren op te roepen hun messen in te leveren. Ruim 200 gemeenten doen tussen 11 en 17 oktober 2021 mee aan de inzamelweek waar jongeren (anoniem en straffeloos) steekwapens kunnen inleveren. In een deel van de deelnemende gemeenten is het daarnaast ook mogelijk vuurwapens in te leveren. Check op www.dropjeknife.nl waar de inleverlocaties zijn.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 14 september 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Kabinet trekt 154 miljoen uit voor gefinancierde rechtsbijstand

Na jarenlange inzet van de NOvA - met steun van onder meer de Tweede Kamer, de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand - trekt het kabinet komende Prinsjesdag 154 miljoen euro uit voor een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en een redelijke beloning voor sociaal advocaten. Dat blijkt uit meerdere berichten in de media over de begroting 2022.

Volgens Bernard de Leest, sinds 2013 portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand in de algemene raad, is dit vooral een overwinning voor de rechtzoekende: "Door de structureel te lage vergoedingen in de rechtsbijstand, hebben de afgelopen jaren steeds meer sociaal advocaten het stelsel de rug toegekeerd. Hierdoor werd het steeds moeilijker voor rechtzoekenden om een advocaat voor hun zaak te vinden. Met deze investering door het kabinet krijgen sociaal advocaten een redelijke beloning voor hun maatschappelijk belangrijke werk. Daarmee komt er hopelijk een einde aan de leegloop van de sociale advocatuur en kunnen rechtzoekenden straks de bijstand vinden waar ze recht op hebben."

Bron: Orde van Advocaten

Geplaatst op 9 september 2021 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

UWV niet achter geld aan van mensen die te lang moesten wachten op keuring

Het UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten die zijn uitgekeerd aan mensen die lang hebben moeten wachten op een keuring om te bepalen of ze arbeidsongeschikt zijn. Door een tekort aan keuringsartsen moesten mensen vaak negen maanden tot een jaar wachten op zo'n keuring. In de tussentijd kregen ze een voorschot, dat daarna soms werd teruggevorderd.

Als uit de keuringen blijkt dat mensen minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, moeten ze alle voorschotten die ze hebben ontvangen, terugbetalen. Maar omdat de keuringen lang op zich laten wachten, gaat het om forse bedragen die moeten worden terugbetaald.

Zo zijn er gedupeerden die meer dan 10.000 euro moeten terugbetalen. Bij een enkeling loopt de teller zelfs op tot 15.000 euro. Mensen zijn daardoor in grote financiële moeilijkheden gekomen, omdat ze vaak geen andere inkomsten hebben gehad in die periode. Als de WIA-uitkering wegvalt, betekent dat lang niet altijd dat gedupeerden met terugwerkende kracht recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering.

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) trok hierover eerder deze maand aan de bel en ging in overleg met het UWV. De uitkeringsinstantie kondigt nu aan te stoppen met het terugvorderen van voorschotten die zijn betaald aan mensen die te lang op zo'n keuring hebben moeten wachten. Mensen die de terugvordering al (deels) betaald hebben, krijgen dat geld weer terug.

"We vinden het niet aanvaardbaar dat mensen de dupe worden van vertragingen bij de WIA-claimbeoordelingen, waar zij geen enkele invloed op hebben", zegt UWV-bestuurder Guus van Weelden.

De maatregel geldt voor mensen die op of na 1 januari 2020 een WIA-voorschot hebben gekregen en voor mensen die op 1 januari 2020 een lopend voorschot hadden.

Bron: nu.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UWV zaken

Lees verder »

Terugvordering boodschappenaffaire blijft staan

De gemeente Wijdemeren heeft deels ongelijk gekregen in de zogenaamde boodschappenaffaire. De terugvordering op de bijstandsuitkering van een inwoner die boodschappen ontving van haar moeder wordt verlaagd van ruim 7.000 euro naar minder dan 3.000 euro. Wel blijft het principe, dat de ontvangen boodschappen moeten worden verrekend met de uitkering, overeind. Ook kunnen boodschappen niet worden beschouwd als giften waarvoor de gemeente een vrijstelling kan instellen.

Geen gift
Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter, maandag bekendgemaakt. De raad geeft aan dat de inwoner van Wijdemeren inderdaad aan de gemeente had moeten melden dat ze wekelijks boodschappen kreeg van haar moeder. Verder concludeert de rechter dat de boodschappen niet als gift kunnen worden aangemerkt en daarom niet vrijgesteld kunnen worden van terugvordering.

Eén jaar
De oorspronkelijke uitspraak ging ervanuit dat de vrouw uit Wijdemeren drie jaar lang regelmatig boodschappen kreeg van haar moeder. De Centrale Raad van Beroep besloot dat dat niet voor de volledige periode kan worden aangetoond. De terugvordering blijft daarom beperkt tot een periode van ongeveer één jaar. Als gevolg daarvan wordt de terugvordering van meer dan 7.000 euro verlaagd tot 2.835,41 euro.

Vangnetvoorziening
Toch stond de gemeente in principe wel in haar recht om een deel van de uitkering terug te vorderen, oordeelt de raad. De bijstand is namelijk een 'vangnetvoorziening', legt de bestuursrechter uit: 'Dat betekent dat alleen wie niet zelf over voldoende middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, aanspraak heeft op bijstand naar de toepasselijke norm.' Het feit dat de inwoner van Wijdemeren 'structureel en substantieel' boodschappen kreeg van haar moeder, was daarom voldoende reden om de bijstandsuitkering te verlagen.

Niet te volgen
‘Ik had wel verwacht dat de gemeente gelijk zou krijgen', reageert schuldenexpert André Moerman, die de zaak eind 2020 aan het licht bracht. ‘De gemeente heeft gehandeld volgens het systeem van de Participatiewet. Tegelijkertijd: vanuit de burger gezien is het niet goed te volgen. Hoe moet je dit nou weten, dat je het moet melden als je boodschappen krijgt van je moeder? Leg dat maar eens uit.'

Giftenbeleid
De zaak, die bekend werd als de boodschappenaffaire, kreeg veel aandacht van media en politici. Menig Kamerlid reageerde geschokt, en er werd al snel een wetsvoorstel ingediend om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. In een aantal gemeenten werd als gevolg van de ophef over de zaak het beleid ten aanzien van giften in de bijstand verruimd. Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep blijkt echter dat het giftenbeleid in dit geval niet van toepassing is. Alleen 'incidentele en vrij beschikbare giften' kunnen worden vrijgelaten, valt te lezen in de uitspraak. 'De boodschappen die de inwoonster van haar moeder kreeg voldeden niet aan dat beleid: die boodschappen kreeg de inwoonster structureel en dus niet incidenteel en die kon zij ook niet als geld vrij besteden.'

Wetswijziging
De consequentie is dat het verruimen van de vrijstelling voor giften in de bijstand op dit soort zaken dus geen invloed heeft. Volgens de advocaat van de vrouw uit Wijdemeren zou uit een Kamerbrief van toenmalig staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijken dat boodschappen wél als gift kunnen worden aangemerkt. Maar dat argument veegde de rechter van tafel. Alleen via een wetswijziging kan het systeem zo worden aangepast dat boodschappen als gift kunnen worden gezien.

Voedselbank
De advocaat van de vrouw uit Wijdemeren voerde ook aan dat de boodschappen beschouwd moeten worden als een voedselbankpakket. Maar die vergelijking gaat volgens de bestuursrechter niet op: 'De verstrekking van boodschappen door de moeder van appellante was, anders dan de voedselpakketten van de voedselbank, geheel vrijblijvend en op geen enkele wijze gebonden aan een voorafgaande aanvraag, voorwaarden, een financiële drempel of een tijdsbeperking.'

Huisbezoek
Verder moet de gemeente 200 euro aan immateriële schadevergoeding betalen aan de vrouw vanwege een onrechtmatig huisbezoek in 2018. Er was volgens de rechter geen redelijke grond voor het huisbezoek, waardoor de vrouw niet op basis van volledige en juiste informatie toestemming heeft gegeven om haar woning te betreden.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Geplaatst op 31 augustus 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in de Participatiewet

Lees verder »

Mbo en hoger onderwijs weer open

Mbo's, hbo's en universiteiten kunnen vanaf 30 augustus weer volledig open. Dat maakte het demissionaire kabinet bekend tijdens de persconferentie op 13 augustus.

De regel om in onderwijsinstellingen anderhalve meter afstand te houden vervalt daarmee. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden. Zo is er in de les- en collegezalen een maximale groepsgrootte van 75 studenten en moet daarbuiten een mondkapje gedragen worden. Ook blijft het dringende advies gelden om preventief zelftesten te gebruiken.

Het afgelopen anderhalf jaar moesten het mbo, hbo's en universiteiten vanwege de coronamaatregelen grotendeels onderwijs op afstand geven. Studenten konden wel gemiddeld een dag per week naar school om fysiek lessen te volgen. Daarbij moesten ze anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Geplaatst op 19 augustus 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Mensen in financiële problemen door tekort keuringsartsen bij UWV

Door een tekort aan keuringsartsen bij het UWV zijn zeker tientallen mensen in financiële problemen gekomen. Ze moeten bedragen tot 15.000 euro terugbetalen aan de uitkeringsinstantie.

Het aantal aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) stapelt zich op bij het UWV. Omdat er te weinig artsen zijn om mensen te keuren, duurt het soms wel tot een jaar voordat het UWV over een aanvraag beslist. Wettelijk staat daar een termijn van twee maanden voor.

Om de wachtperiode te overbruggen, keert het UWV alvast een voorschot uit. Maar als de uitkeringsaanvraag uiteindelijk wordt afgewezen, moeten mensen het bedrag terugbetalen.

Volgens het UWV is dat in ongeveer 15 procent van de verstrekte voorschotten het geval. Afgelopen jaar ging het om zo'n 1600 mensen, die gemiddeld zo'n 3000 euro moesten terugbetalen.

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) van het UWV luidt de noodklok en heeft een meldpunt ingesteld waar al tientallen klachten zijn binnengekomen.

Via een woordvoerder laat het UWV nog aan de NOS weten dat mensen niet altijd al het voorgeschoten geld hoeven terug te betalen, als ze daardoor in de problemen zouden komen.

Bron: de telegraaf, NOS

Geplaatst op 9 augustus 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Amsterdamse rechtbank staat wijziging van geslachtsaanduiding in ‘X’ toe

De rechtbank Amsterdam heeft op 21 juli 2021 het verzoek toegewezen van een als vrouw geboren persoon om een non-binaire geslachtsaanduiding in de geboorteakte op te nemen. De wet kent deze mogelijkheid niet. Voor transgenders is het wel mogelijk om een wijziging van het geslacht aan de geboorte akte toe te voegen.

In eerdere uitspraken van andere rechtbanken in het land is een maatschappelijke en (internationaal) juridische erkenning van een neutrale geslachtelijke identiteit aangenomen. Volgens die uitspraken is het aan de wetgever is om te voorzien in regelgeving omtrent neutrale (of non-binaire) geslachtsaanduiding.

De Amsterdamse rechtbank ziet in de laatste wijziging in de Algemene wet gelijke behandeling aanleiding om te oordelen dat er een ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen personen die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren en personen die de overtuiging hebben buiten de exclusief mannelijk of vrouwelijke geslachtsaanduiding te vallen. Daarom wordt het verzoek tot wijziging van de geslachtsaanduiding van vrouwelijk (F) in non-binair (X) toegewezen, ook al biedt de wet deze mogelijkheid tot op heden niet.

Vindplaats: ECLI:NL:RBAMS:2021:3732

Geplaatst op 9 augustus 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Gemeente Den Haag verruimt giftenbeleid voor mensen in bijstand

De gemeente Den Haag heeft het giftenbeleid voor mensen in de bijstand vastgelegd en verruimd. Bijstandsgerechtigden die gehuwd zijn of samenwonen mogen nu 1700 euro per jaar krijgen zonder gekort te worden op hun bijstand. Voor alleenstaanden is dat bedrag 1200 euro per jaar.

Het beleid rondom bijzondere giften is verruimd. Zo komen giften voor betaalachterstanden van huur, drinkwater, zorgverzekering, elektra, gas en warmte in aanmerking voor een vrijstelling. Hetzelfde geldt voor giften voor onder meer vakanties of reizen of giften in natura van hulporganisaties en sociale fondsen. De gemeente spreekt van een "vrij ruim giftenbeleid".

De gemeente Den Haag heeft deze regels vastgesteld en verruimd nadat de SP in maart een motie had ingediend nadat er eerder dit jaar onrust was ontstaan over of mensen in de bijstand niet in de problemen zouden komen als zij gebruik zouden maken van bepaalde giften, zoals boodschappen.

Volgens Bert van Alphen, wethouder Sociale zaken en Werk, zorgt deze vrijstelling voor ‘meer financiële rust bij mensen die het toch al zwaar hebben'.

Bron: binnenlands bestuur, ANP, AD

Geplaatst op 22 juli 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Bestuursrechter toetst niet meer ambtshalve tijdigheid rechtsmiddel in voorgaande fase

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag in een zogenoemde gemengde kamer, bestaande uit de presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal staat of de rechtbank Zeeland-West-Brabant een bezwaar terecht ambtshalve (uit zichzelf, los van wat partijen hebben aangevoerd) wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk heeft verklaard. In de uitspraak wordt bepaald dat de bestuursrechter niet langer ambtshalve de tijdigheid van een bezwaar beoordeelt. Hetzelfde geldt voor de ambtshalve beoordeling in hoger beroep of het beroep bij de rechtbank tijdig was.

ECLI:NL:CRVB:2021:1500

Geplaatst op 12 juli 2021 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

UWV krijgt boete voor slechte beveiliging bij verzending groepsberichten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een boete van € 450.000 op. Het UWV had het versturen van groepsberichten via de zogenoemde ‘Mijn Werkmap'-omgeving niet goed beveiligd. Dat is een persoonlijke omgeving op de website van het UWV, waar werkzoekenden contact hebben met het UWV. Hierdoor waren er verschillende datalekken van persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, van in totaal ruim 15.000 mensen.

Bron: sociaalweb.nl

Geplaatst op 9 juli 2021 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in zaken bij het UWV

Lees verder »

Jeugdhulppartijen slaan handen in een voor betere continuïteit jeugdhulp

Na anderhalf jaar intensieve samenwerking ondertekenen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 1 juli het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp‘.

Partijen maken afspraken waarmee zij voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) weg kan vallen omdat bijvoorbeeld aanbieders in (financiële) problemen komen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 5 juli 2021 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Rechtspraak slaat alarm over jeugdzorg: kabinet moet nu in actie komen

Het kabinet moet onmiddellijk ingrijpen om de continuïteit in de jeugdbescherming te garanderen. Die dringende oproep doet de Rechtspraak in een brief aan minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Aanleiding is de mededeling van Jeugdbescherming Brabant (JBB) dat die instelling voorlopig geen nieuwe beschermingsmaatregelen zoals de ondertoezichtstelling van een kind meer uitvoert. Dat betekent dat kinderen die in de knel zitten niet de hulp en bescherming krijgen die ze volgens de rechter nodig hebben.

‘Als er niemand meer is die onze beslissingen uitvoert, loopt het hele systeem spaak', zegt Ellen van Kalveen, voorzitter van de expertgroep jeugdrechters. Zij schetst wat dat in crisissituaties kan betekenen. ‘Stel: er is sprake van ernstig geweld in een gezin. Moeder komt op de intensive care, vader wordt aangehouden en is gedetineerd met beperkingen. Dan is er niemand met gezag die kan beslissen hoe het verder moet met de kinderen. De rechter spreekt dan een beschermingsmaatregel uit, maar daar moet wel iets mee gebeuren. Of: een meisje van 14 heeft een relatie met een oudere man. Haar ouders vinden dat goed. Dan treft de politie haar aan met een hele groep mannen, veel drank en drugs. De politie vermoedt seksueel misbruik en belt de kinderbescherming, die de rechter vraagt om een spoed-ondertoezichtstelling. Maar er is geen gezinsvoogd beschikbaar om in te grijpen. Hoe moet dat?'


JBB is niet de eerste gecertificeerde instellingen voor gedwongen jeugdzorg (GI) die het werk niet meer aankan. Veel jeugdzorginstellingen kampen met financiële problemen en een groot verloop onder de medewerkers. Jeugdrechters van de rechtbank Zeeland-West-Brabant luidden in april de noodklok: toen daar 2 jeugdzorgaanbieders in grote problemen waren gekomen, was er geen GI meer die een ondertoezichtstelling kon uitvoeren. De Rechtspraak vreest dat JBB ook niet de laatste zal zijn als niet acuut wordt ingegrepen, staat in de brief. ‘We hebben informatie ontvangen dat ook een tweede gecertificeerde instelling deze week een tijdelijke instroomstop bekend zal maken. Het reeds eerder gevreesde sneeuwbaleffect, omdat met het omvallen van instellingen de druk op andere gecertificeerde instelling nog groter wordt, lijkt zich nu daadwerkelijk te hebben ingezet.'

Van Kalveen. ‘De Rijksoverheid moet nú zorgen voor continuïteit voor de GI's. Wij geven machtigingen af die de overheid de bevoegdheid geven om in te grijpen in levens van kinderen en hun ouders. Dan moet de overheid garanderen dat de hulp geleverd wordt die daarbij hoort.'

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat jeugdrecht

Lees verder »

Jeugdbescherming Brabant besluit tot cliëntenstop

Jeugdbescherming Brabant neemt vanaf 21 juni drie maanden lang geen nieuwe cliënten meer aan. De medewerkers kunnen er geen nieuw werk bij hebben. Het besluit leidde tot een oproep van rechters aan de minister, verscherpt toezicht en een discussie in de Tweede Kamer.

Net als andere gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming kampt Jeugdbescherming Brabant al jaren met financiële tekorten, een hoog ziekteverzuim, een groot personeelsverloop en een krappe arbeidsmarkt. Zonder cliëntenstop vreest het bestuur voor een neerwaartse spiraal. In de regio wordt een team gevormd dat in noodgevallen kan bijspringen.

Bron: Jeugdbescherming Brabant; Binnenlands Bestuur; Raad voor de rechtspraak

Geplaatst op 26 juni 2021 door Ine van Gorkum, advocaat jeugdrecht

Lees verder »

Einde aan mondkapjesplicht in gerechtsgebouwen


Vanaf zaterdag 26 juni vervalt de mondkapjesplicht grotendeels. Dit geldt ook voor onze gerechtsgebouwen. Het is vanaf zaterdag niet meer verplicht om mondkapjes te dragen bij een bezoek aan een rechtbank, gerechtshof of bijzonder college.

Bron: nieuwsbrief rechtspraak

Geplaatst op 24 juni 2021 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Werkwijze UWV gewijzigd bij aanvraag deskundigenoordeel

UWV heeft de werkwijze bij het aanvragen van een deskundigenoordeel aangepast. Voortaan krijgen werkgever en werknemer een kopie van elkaars aanvraag toegestuurd.

Werknemers die het niet eens zijn met de re-integratievoorschriften van de werkgever of bedrijfsarts hebben de mogelijkheid bij het UWV een deskundigenoordeel aan te vragen. Vaak ligt de re-integratie stil in afwachting van het oordeel van het UWV.

Of de werknemer daadwerkelijk een oordeel aan het UWV heeft gevraagd en zo ja waarover precies, was tot nu toe lang niet altijd duidelijk. Het aanvraagformulier en de bijlagen die de werknemer naar het UWV stuurt, worden voortaan doorgestuurd naar de werkgever. De medische stukken ontvangt de werkgever niet.

Ook andersom geldt dat wanneer de werkgever een deskundigenoordeel vraagt, de werknemer een kopie ontvangt. Werkgevers en werknemers kunnen zo beter op het standpunt dat de ander heeft ingenomen reageren.

Bron: UWV

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Nederland weigert kinderen eigen sociale zekerheid

Kinderen missen in Nederland het zelfstandig recht op sociale zekerheid dat zij volgens de Rechten van het Kind wel hebben. Dat is een groot probleem voor kinderen die niet kunnen rekenen op het inkomen van hun ouders, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Utrecht.

De Nederlandse regering heeft een voorbehoud gemaakt bij artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IRVK) dat kinderen zelf recht geeft op sociale zekerheid. Nederland vindt dat kinderen via hun ouders voldoende garanties hebben op een toereikende levensstandaard. Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Utrecht, in opdracht van Save the Children, blijkt dat die afhankelijkheid voor de meeste kinderen geen probleem is, maar soms juist ernstige gevolgen heeft.

Volgens de onderzoekers pakt het voorbehoud van Nederland slecht uit voor kinderen die bijvoorbeeld na uithuisplaatsing geen contact hebben met hun ouders of die door de situatie van hun ouders geen toegang hebben tot voorzieningen. Ook kinderen van ouders die sociale voorzieningen zoals de kinderbijslag niet in hun kinderen investeren, hebben een eigen recht op sociale zekerheid nodig.

Bron: Verwey-Jonker Instituut; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst op 10 juni 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

UWV-app nu beschikbaar

Vanaf nu kunt u snel en gemakkelijk uw Inkomstenopgave invullen via de nieuwe UWV-app. Afgelopen maanden beoordeelde een kleine groep klanten deze app al. Zij waren zeer tevreden en vonden de app duidelijk en gebruiksvriendelijk.

De UWV-app is daarom nu beschikbaar voor alle klanten met een WW-uitkering, of een Ziektewet-uitkering na WW. De app is een extra dienst van UWV. Op uwv.nl/uwv-app wordt uitgelegd hoe u de app kunt downloaden. Regelt u liever uw zaken via Mijn UWV? Dan kan dat, want ook deze dienst blijft bestaan. U kiest per maand zelf wat u het beste uitkomt.

U kunt met de app nu nog alleen uw Inkomstenopgave invullen en eerder ingevulde Inkomstenopgaven terugzien. Stap voor stap voegen wij meer diensten toe aan de app. Zodat u straks ook andere taken snel kunt uitvoeren. Waar en wanneer het u uitkomt.

Bron: UWV.nl

Geplaatst op 10 juni 2021 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ZW-uitkeringen.

Lees verder »

Kamer wil bijstand behouden voor mensen na gedwongen ggz-opname

De Tweede Kamer wil dat mensen die gedwongen opgenomen worden voor hun geestelijke problemen recht houden op de bijstand. De Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel van de SP om de wet aan te passen. Verschillende organisaties hadden daartoe opgeroepen omdat deze groep mensen anders snel in financiële problemen raakt.

Wie gedwongen opgenomen wordt kan nu nog de uitkering kwijtraken. Dat is omdat mensen in een kliniek ook minder geld nodig hebben. Hoewel er wel nog een mogelijkheid bleef bestaan om bijzondere bijstand aan te vragen, waarschuwden ggz-organisaties vorige maand in de Volkskrant dat het er ook toe kan leiden dat mensen in financiële problemen raken. Hoeveel mensen dit treft, is nog onduidelijk.

De SP diende met steun van GroenLinks, PvdA, PVV en JA21 een amendement in om financiële problemen bij deze groep zo mogelijk te voorkomen. Wel is een uitzondering gemaakt voor mensen die tbs opgelegd hebben gekregen maar verder niet vervolgd worden. Volgens het amendement zijn er voor tbs'ers allerlei bijzondere omstandigheden en kan daarom beter per geval bekeken worden hoeveel financiële ondersteuning zij nodig hebben. Dat kan beter via de bijzondere bijstand dan de algemene bijstand, is het idee. Zo is dat nu ook al geregeld.

De Kamer stemde dinsdag over aanpassingen in twee nieuwe wetten voor mensen die gedwongen zorg krijgen. Er komt nog een uitgebreidere evaluatie, maar het kabinet wilde nu al wat verbeteringen aanbrengen. Die werden door de voltallige Kamer gesteund.

Bron: ANP

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

'Jeugd had geen enkele prioriteit in coronabeleid'

Nederland geeft een "uniek negatief voorbeeld" als het gaat om onderwijs voor kinderen tijdens de coronapandemie. Kinderen zijn bij het sluiten van de scholen als middel gebruikt om de ouders thuis te houden. De jeugd heeft geen enkele prioriteit in het Nederlands coronabeleid, concludeert KidsRights.

De kinderrechtenorganisatie brengt jaarlijks een rapport uit over de naleving van kinderrechten wereldwijd. Over het algemeen doet Nederland het goed. Het staat op de vijfde plek van een ranglijst met 182 landen.

Maar een speciaal rapport bij de editie van dit jaar over de impact van de coronapandemie geeft een ander beeld. KidsRights verwacht dat Nederland in toekomstige ranglijsten "flink" gaat zakken door de gevolgen van het "nalatige" coronabeleid voor kinderen.

Het sluiten van scholen leidde in Nederland niet alleen tot een leerachterstand, het had ook een negatieve impact op de geestelijke gezondheid van kinderen. De Kindertelefoon telde recent gemiddeld 1500 telefoontjes per dag over huiselijk geweld, depressies, zelfbeschadiging en zelfmoordgedachten. Dat aantal is verdubbeld ten opzicht van vorig jaar. Het Amsterdam UMC kreeg 50 procent meer kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen.

Dat het ook anders kan, blijkt volgens KidsRights uit de situatie in België. Dat heeft er alles aan gedaan om de scholen tijdens de tweede lockdown open te houden. De corona-gerelateerde problematiek is onder de Belgische jeugd daardoor lager gebleven, aldus Kidsrights.

Bron: nos.nl

Geplaatst op 3 juni 2021 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Vooral toename jongeren in de bijstand

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw gestegen. Het waren er eind maart 433.000 en dat is 12.000 meer dan een jaar eerder. De stijging was relatief het sterkst onder jongeren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In alle leeftijdsgroepen waren er meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder, maar onder jongeren tot 27 jaar was de toename met 3000 mensen relatief het grootst.

Bron: nos.nl

Geplaatst op 31 mei 2021 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Ouders meer aanspreken op voorkomen van strafbaar gedrag kinderen

De verantwoordelijkheid om jongeren op het rechte pad te houden ligt in de eerste plaats bij de ouders. De opvoeding is cruciaal bij het voorkomen van strafbaar gedrag van kinderen. Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft de mogelijkheden verkend om ouders die op dit punt tekortschieten, meer aan te spreken op hun verantwoordelijkheid: betere opvoedingsondersteuning voor ouders die meewerken en dwangmaatregelen voor ouders die zich afzijdig houden. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer op basis van de verkenning ‘Jeugdcriminaliteit en opvoeding', die voortvloeit uit het actieplan Wapens en Jongeren om de stijging van het aantal steekincidenten aan te pakken.

Vrijwillige opvoedondersteuning biedt mogelijkheden om te voorkomen dat op een later moment zwaardere maatregelen ingezet moeten worden, zo blijkt ook uit de Britse aanpak met een zogenoemd parenting contract. Dit is een vrijwillige overeenkomst tussen de ouders en de hulpverlening. In deze overeenkomst verklaren de ouders in te stemmen met bepaalde voorwaarden die gedurende een bepaalde periode van kracht zijn, zoals het deelnemen aan coaching of een cursus opvoedondersteuning.

Een andere mogelijke maatregel, is het verruimen van de aansprakelijkheid van ouders voor schade die hun kinderen veroorzaken. Nu zijn ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen tot en met 15 jaar. Voor schade door kinderen van 16 en 17 jaar zijn alleen de kinderen zelf aansprakelijk. De mogelijkheid om schade te verhalen op ouders van deze oudere kinderen biedt een extra stok achter de deur om ouders hun verantwoordelijkheid te laten nemen.

Het vergroten van de financiële consequenties voor de ouders kan ook via de zogenoemde last onder dwangsom. De last onder dwangsom wordt inmiddels toegepast in een aantal gemeenten die daarmee willen voorkomen dat een kind voor de tweede keer met een wapen de straat op gaat. Uitbreiding naar andere gemeenten ligt voor de hand.

Een volgend kabinet zal de knoop moeten doorhakken over de invoering en precieze invulling van de maatregelen. Minister Dekker gaat in de tussentijd door met het uitwerken van de plannen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 17 mei 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Vereenvoudiging Transgenderwet: wijziging geslacht in geboorteakte makkelijker

Personen van wie de genderidentiteit niet aansluit bij het bij de geboorte vastgestelde geslacht, kunnen onder voorwaarden hun geslacht wijzigen in de geboorteakte. Die voorwaarden zijn in 2014 al versoepeld met de Transgenderwet, en de procedure wordt nu verder vereenvoudigd naar aanleiding van een evaluatie van de wet.

Uit de wetsevaluatie blijkt dat de Transgenderwet duidelijk in een behoefte voorziet. In 2016, 2017 en 2018 maakten respectievelijk 460, 530 en 640 mensen gebruik van de procedure tot wijziging van de geslachtsregistratie. De uitvoering levert geen grote problemen op. Om recht te doen aan de emancipatie van transgender personen wordt er wel een aantal wijzigingen voorgesteld dat de procedure vereenvoudigen.

Allereerst vervalt de deskundigenverklaring, waarin een arts of psycholoog vaststelt dat er sprake is van een duurzame overtuiging om tot het andere geslacht te behoren. In plaats daarvan wordt de procedure in twee stappen opgesplitst: een schriftelijke indiening van de wens tot wijziging geslachtsregistratie, en vier tot twaalf weken later een bevestiging van die wens.

Verder vervalt de leeftijdgrens, zodat ook kinderen jonger dan zestien jaar hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen. Dat gebeurt dan wel via een verzoek aan de rechtbank. De leeftijdsgrens vervalt, omdat belangenorganisaties en een deel van de ouders bepleiten dat sommige jongeren al voor hun zestiende jaar met een ander gender dan het geslacht aangewezen bij geboorte door het leven gaan.

De laatste vereenvoudiging van de procedure regelt dat mensen die hun wijziging van de geslachtsregistratie doorgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat altijd kunnen doen in hun eigen woonplaats. Nu moet men daarvoor terug naar de geboorteplaats.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 10 mei 2021 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familiezaken

Lees verder »

Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechtszaal

Slachtoffers of nabestaanden moeten de kans hebben om een verdachte te vertellen wat het misdrijf bij hen heeft aangericht. Verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven moeten daarom verplicht aanwezig zijn op de zitting en bij de uitspraak in hun strafzaak.

Dat wordt mogelijk door de Wet uitbreiding slachtofferrechten van demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) waar de Eerste Kamer eind april 2021 mee heeft ingestemd.

De nieuwe wet regelt ook dat de voorschotregeling voor slachtoffers en nabestaanden wordt uitgebreid. Nu kan de overheid al het resterende bedrag aan schadevergoeding voorschieten aan slachtoffers van misdrijven, als de dader het zelf niet (volledig) binnen acht maanden heeft betaald. Die mogelijkheid wordt uitgebreid naar slachtoffers van alle strafbare feiten, zodat daar niet alleen misdrijven maar ook overtredingen onder vallen.

Bron: huiselijkgeweld.nl

Geplaatst op 6 mei 2021 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Tienduizenden zieken thuis met uitkering, zonder controle UWV

Uitkeringsinstantie UWV heeft niet alleen een groot probleem met WW-fraude, het loopt ook al jaren enorm achter met het medisch keuren van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daardoor zitten er zeker tienduizenden mensen thuis met een uitkering, zonder dat is vastgesteld of dat terecht is. De achterstanden blijven groeien en dat kost de samenleving miljoenen.

Verzekeringsarts Rob Kok werkt voor het UWV en valt bij het keuren van patiënten soms van de ene verbazing in de andere. Zo zag hij ooit een man die na een operatie voor een blindedarmontsteking arbeidsongeschikt was geraakt. "Zo iemand moet gewoon een paar maanden later gezien worden en kan dan vaak weer prima aan de slag. Maar deze meneer zit zes jaar later nog steeds in die uitkering. Hij is in al die jaren nooit meer opgeroepen."

Dit voorbeeld staat volgens Kok niet op zichzelf. Hij is naast arts ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en zegt dat zijn leden vol zitten met dit soort verhalen.

Bron: NOS.nl

Geplaatst op 4 mei 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in ziektewet

Lees verder »

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op. Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun dagloon, tot vijftig procent van het maximum dagloon. De regeling gaat op 2 augustus 2022 in. UWV en bedrijven hebben daardoor tijd om zich voor te bereiden.

Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof. Moeders hebben ook recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 3 mei 2021 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Ouderschapsverlof vanaf 2022 deels doorbetaald

Ouders krijgen per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof voor de helft doorbetaald door de overheid. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt.

Het kabinet stimuleert ouders daarmee om ouderschapsverlof op te nemen. Nu neemt nog maar een derde van de ouders ouderschapsverlof op, omdat dit in principe onbetaald is, tenzij daar afspraken over gemaakt zijn met de werkgever. Daardoor kan niet iedere ouder het zich veroorloven met verlof te gaan.

De invoering van betaald ouderschapsverlof is de derde stap in het uitbreiden van de verlofregeling na de geboorte van een baby. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners direct na de geboorte van hun kind vijf vrije dagen in plaats van twee. Sinds 1 juli 2020 worden zij vijf weken voor 70 procent doorbetaald in de eerste zes maanden van een baby.

Met de toevoeging van negen weken krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind nu in totaal vijftien weken betaald verlof. Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als ouders ze in het eerste levensjaar van het kind opnemen. Moeders hebben ook recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geplaatst op 22 april 2021 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Met een druk op de knop beslag op auto of brommer

Sinds 1 april 2021 is het voor de deurwaarder veel makkelijker geworden om beslag op voertuigen te leggen. Beslag leggen kan nu via het kentekenregister. Voorheen moest de deurwaarder het voertuig waarnemen om hierop beslag te kunnen leggen. Door dit gemak is de verwachting dat vaker gebruik gemaakt zal worden van dit instrument. Maar let wel, het beslag mag niet wanneer voorzienbaar is dat de kosten hoger zijn dan de opbrengst.

Beslag via het kentekenregister is niet alleen makkelijker, het zorgt er bovendien voor dat het kenteken niet kan worden overgeschreven op naam van een derde (zoals een koper). Deze tenaamstellingsblokkade is via de Online Voertuig Informatie van de RDW voor iedereen zichtbaar. Potentiële kopers worden hierdoor beter beschermd.

In bepaalde situaties kan de auto echt noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om te kunnen werken. Er geldt hiervoor geen algemeen beslagverbod. Wel kan beslag en executie onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid opleveren. Het is aan de rechter om dit te beoordelen.

Bron: schuldinfo.nl

Geplaatst op 13 april 2021 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Een podcast van de Centrale Raad van Beroep: Uitspraak Centraal

De Centrale Raad van Beroep heeft op 1 april 2021 de podcast Uitspraak Centraal gepubliceerd. In de podcast staat iedere keer een in het oog springende uitspraak centraal. Willem-Jan van Brussel, senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, ontvangt iedere aflevering een collega die over een zaak komt vertellen. De Centrale Raad van Beroep maakt deze podcast om te vertellen over zijn werkterrein en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid.

Bron: De rechtspraak nieuwsbrief

Geplaatst op 9 april 2021 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

De oudere berichten staan in het archief.