Actueel

'Geef leraren voorrang bij coronatest'

Schoolleiders hebben moeite om voldoende personeel voor de klas te krijgen, doordat leraren met milde klachten vaak langer dan 48 uur moeten wachten op de uitslag van een coronatest, voordat ze weer aan de slag kunnen. Dat blijkt uit een peiling onder zeshonderd schooldirecteuren door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De AVS wil dat het onderwijs voorrang krijgt bij het testen.

83 procent van de schoolleiders in de peiling maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van leraren. Ze kampen al met personeelstekorten en die lopen op door coronabesmettingen en leraren die uit voorzorg thuisblijven met klachten. In 4 procent van de gevallen krijgen teamleden op school binnen 24 uur de testuitslag, bij 69 procent duurt het 24 tot 48 uur, en bij 13 procent meer dan 48 uur. Daar komt bij dat ze vaak al moesten wachten op de afname van een test.

Bron: AVS; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

'Scherm kwetsbaren af en geef jeugd de ruimte'

Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid moeten beter worden afgeschermd, zodat jongeren de ruimte krijgen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Daarvoor pleiten experts die hebben deelgenomen aan bijeenkomsten van het Outbreak Management Team (OMT) in het AD en Het Parool.

Voor jongeren is de coronatijd een verschrikkelijke situatie, zegt kinderarts Károly Illy. 'Medisch gezien hebben ze nauwelijks last van het virus, maar sociaal worden zij verreweg het hardst getroffen.' Als de ziekenhuizen voller raken en scholen brandhaarden blijken, zal de druk toenemen om scholen weer te sluiten en het leven van jongeren aan banden te leggen, vreest hij. Dat kan leiden tot ontwikkelingsachterstanden, sociaal isolement en groeiende ongelijkheid.

Bron: AD; Het Parool; RIVM

Geplaatst op 27 augustus 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Nieuwe lijn voor vaststellen boetes in bijstandszaken

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) gaat bij het vaststellen van de hoogte van de boete in bijstandszaken niet langer uit van een beslagvrije voet van 90% maar van 95% van de toepasselijke bijstandsnorm. De CRvB loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat de rechter, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, vanaf vandaag in bijstandszaken waarin hij zelf de boete vaststelt en waarbij hij rekening moet houden met de financiële omstandigheden (de draagkracht) van de betrokkene, uitgaat van een beslagvrije voet van 95%. Bestuursorganen zoals gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank zullen ook vanaf vandaag bij het opleggen van boetes in deze zaken niet langer moeten uitgaan van een beslagvrije voet van 90% maar van 95% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 10 augustus 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Hoogleraren: 'algemene mondkapjesplicht kan niet'.

Het kabinet kan niet op korte termijn beslissen tot een mondkapjesplicht in de openbare ruimte. Dat zeggen drie experts in het staats- en bestuursrecht tegen NRC.

De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden momenteel opgenomen in noodverordeningen en die zijn niet geschikt om grondrechten langdurig in te perken, zegt hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij een mondkapjesplicht is dat volgens hem aan de orde.

Door de recente stijging van het aantal besmettingen is een bredere mondkapjesplicht momenteel onderdeel van het publieke debat. Volgens hoogleraar Brouwer gaat een mondkapjesplicht in tegen artikel 10 van de Grondwet, waarin staat dat eenieder recht heeft op ‘eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer'. Volgens Brouwer kan de overheid niet zonder wettelijke grondslag kleding aan burgers gaan voorschrijven. Hij wijst op eerdere mislukte pogingen om zonder wetgeving petjes of motorkleding te verbieden met plaatselijke verordeningen.

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden geeft Brouwer gelijk en verwijst ook naar het boerkaverbod, dat vorig jaar zomer inging. ‘Burgemeesters wilden dat eerder al lokaal regelen, maar dit bleek niet mogelijk zonder een aparte wet.'

Ook Jerfi Uzman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Utrecht, deelt de visie van Brouwers. ‘Grondrechten beperken met een noodverordening kan alleen heel kort en tijdelijk, bij een acuut probleem. Maar de coronacrisis is inmiddels een langlopend probleem en zo'n mondkapjesplicht gaat niet om een paar dagen, maar eerder om een paar maanden.'

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Geplaatst op 10 augustus 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Wetsvoorstel taakstrafverbod naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat het taakstrafverbod uitbreidt, is op 14 juli 2020 bij de Tweede Kamer ingediend.

Het taakstrafverbod zou straks moeten gelden voor geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak, gericht op de handhaving van de openbare orde of veiligheid. Dat zijn niet alleen politiemensen, medewerkers van de brandweer of ambulance en buitengewoon opsporingsambtenaren, maar ook andere personen met een publieke taak die tijdens hun werk met geweld te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, verkeersregelaars en gevangenispersoneel.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 15 juli 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Uitbetaling UWV nog steeds op tijd dankzij maatregelen

UWV heeft in de afgelopen periode met succes de allerhoogste prioriteit gegeven aan het tijdig betalen van en beslissen over WW-uitkeringen. Ondanks capaciteitsdruk als gevolg van de invoering van de noodmaatregelen NOW en TOFA, en het stijgend aantal WW-aanvragen, betaalt UWV WW-uitkeringen nog steeds op tijd uit. Om dit te bewerkstelligen heeft UWV een aantal ingrijpende maatregelen moeten treffen.

UWV-medewerkers hebben de afgelopen maanden overgewerkt om het capaciteitstekort op te vangen. Ook worden medewerkers vanuit andere onderdelen van UWV waar mogelijk ingezet voor werkzaamheden rondom het uitkeringsproces. Voor de korte termijn biedt dit soelaas, maar om dit vol te blijven houden, zijn extra maatregelen en extra capaciteit nodig. UWV is daarom in hoog tempo gestart met het werven van nieuwe medewerkers.

Daarnaast heeft UWV tijdelijk een aantal maatregelen getroffen die de uitvoering van de wet raken. Het inzetten van extra capaciteit op het afhandelen van WW-aanvragen beperkt met name de handhavings- en controletaken die UWV uitvoert. Er worden minder maatregelen opgelegd als uitkeringsgerechtigden hun verplichtingen niet nakomen. Voorbeeld hiervan is de sollicitatie- of verschijningsplicht. Als werkzoekenden hier niet aan kunnen voldoen vanwege de beperkingen door het coronavirus, heeft dat tijdelijk geen gevolgen voor de uitkering. En voor wie als gevolg van de coronacrisis niet kan terugkeren naar Nederland, en daarom op de eerste werkloosheidsdag niet in Nederland is, heeft dit tijdelijk geen gevolgen voor het WW-recht.

De maatregelen gelden tot 1 september 2020. UWV en SZW bekijken in onderling overleg of voortzetten na die datum nodig is en informeren de Tweede Kamer hierover.

Geplaatst op 13 juli 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Geboorteverlof vaders vanaf 1 juli 2020

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen al een week vrij na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij daar nog eens vijf weken verlof bij. De vijf weken kunnen verspreid over het eerste halfjaar van het kind worden opgenomen, maar ook in één keer. UWV betaalt een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon.

Bron: schulinck.nl

Geplaatst op 2 juli 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat

Lees verder »

Helft ouders vindt opvoeden in coronatijd moeilijk

De helft van de ouders had de afgelopen maand moeite met de opvoeding van hun kinderen. Dat blijkt uit een peiling van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid onder ruim duizend ouders.

De ouders vulden de Balansmeter in, een vragenlijst die drie keer per jaar de draagkracht van ouders onderzoekt. De onderzoekers legden de resultaten van deze peiling naast die van de Balansmeter van voor de coronacrisis.

Ouders gaven voor de coronatijd hun balans gemiddeld een 7,9 en tijdens de coronatijd een 5,7. Een op de drie ouders ervaart de balans als onvoldoende: een 4 of minder. Dit is zeven keer zoveel als voor corona.

Het steun- en aanpassingsvermogen van ouders is tijdens de coronacrisis aanzienlijk veranderd. Zo'n 39 procent van de ouders ervaart weinig steun van anderen, zoals hun partner of familie, tegenover 17 procent voor corona. 45 procent vindt het moeilijk om met veranderingen en plotselinge gebeurtenissen om te gaan. Voor de coronacrisis was dit 7,5 procent.

'Er is veel onderzoek naar de beleving van ouders tijdens de coronacrisis. Met de informatie die dit oplevert, moeten we ons een beeld gaan vormen van wat er gebeurt en wat we daarvan kunnen leren', zegt Marielle Balledux van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Ook uit dit onderzoek blijkt weer dat opgroeien en opvoeden iets is waar we elkaar bij nodig hebben en in moeten steunen, ook in moeilijke tijden. Het is daarom belangrijk dat ouders in gesprek blijven. Met elkaar, maar ook met professionals.'

Bron: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Geplaatst op 2 juli 2020 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

UWV is te druk met coronacrisis om sollicitatieplicht te controleren

Het UWV heeft het zo druk met extra werk door de coronacrisis dat het aan sommige andere taken niet meer toekomt. Toezien op de verplichtingen van uitkeringsgerechtigden schiet er deels bij in, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandag.

Het UWV heeft de afgelopen periode "de allerhoogste prioriteit gegeven" aan het tijdig betalen van en beslissen over WW-uitkeringen. Het aantal aanvragen groeide door de crisis fors en dan waren er ook nog de noodmaatregelen NOW en TOFA.

Een voorbeeld van beleid waar de controle en handhaving nu minder sterk op is, is de sollicitatie- of verschijningsplicht. Als werkzoekenden zich hier niet aan houden, heeft dat tijdelijk geen gevolgen voor de uitkering. De maatregel geldt in ieder geval tot 1 september.

Volgens het ministerie heeft het UWV de afgelopen maanden overgewerkt, maar is de capaciteit krap. Er worden dan ook nieuwe medewerkers geworven en opgeleid bij de uitkeringsinstantie.

Bron: nu.nl

Geplaatst op 29 juni 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkering

Lees verder »

Nieuwe lijn CRvB voor tijdig indienen bezwaarschriften

Een bezwaar- of (hoger) beroepschrift is ook tijdig ingediend als het voor het einde van de bezwaar- of beroepstermijn bij een andere postaanbieder dan PostNL is aangeboden en het binnen een week na afloop van de bezwaar- of beroepstermijn is ontvangen. Voorwaarde is wel dat de postaanbieder geregistreerd is bij de Autoriteit Consument en Markt. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag geoordeeld. De CRvB volgt met deze uitspraak een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit is een nieuwe lijn in de rechtspraak.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 23 juni 2020 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

DJI: bezoek en verlof kan weer op alle locaties

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) breidt vanaf 16 juni bezoek en verlof verder uit. In alle gevangenissen kan straks bezoek worden ontvangen vanachter plexiglas. Ook mag je als bezoeker een kind tot en met 4 jaar meenemen. Voor tbs-gestelden en jeugdigen wordt verlof uitgebreid van 1 uur naar 2 uur per de week. Bij jeugdigen mogen naast ouders/wettelijk vertegenwoordigers ook anderen op bezoek komen. De overige maatregelen zoals het beheersen van de in- en uitstroom van gedetineerden blijven van kracht.

Versoepelingen per 16 juni:
In alle penitentiaire inrichtingen die de benodigde maatregelen hebben kunnen treffen om bezoek verantwoord toe te laten, wordt bezoek weer toegestaan (maximaal één uur per week één bezoeker).
Een bezoeker mag één kind van de leeftijd tot en met 4 jaar meenemen. Het kind blijft dan bij de bezoeker op schoot.
Incidenteel verlof, bijvoorbeeld voor studie, kan weer worden verleend.
Bezoek aan tbs-klinieken en jeugdinrichtingen wordt uitgebreid van 1 uur naar 2 uur per de week. Bij jeugdinrichtingen mogen vanaf dan ook anderen dan ouders/wettelijk vertegenwoordigers op bezoek komen.
In tbs-klinieken en jeugdinrichtingen wordt begeleid verlof geleidelijk uitgebreid. Waar mogelijk wordt onbegeleid verlof voor werk en school toegestaan.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 18 juni 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Intensieve begeleiding van het UWV helpt nauwelijks

Het UWV zet sinds enige jaren weer volop in op intensieve begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar werk. De effecten ervan zijn klein, meldt Trouw.

Mensen die net zijn ontslagen of door een reorganisatie hun baan verliezen, kloppen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) aan voor een WW-uitkering. Het UWV probeert deze werklozen te helpen om snel weer een baan te vinden. Dat doen ze bijvoorbeeld door speeddates met uitzendbureaus te organiseren, sollicitatietrainingen, of gewoon via een gesprek.

Uit eerdere onderzoeken, al in 2015 en daarvoor, bleek dat het nauwelijks effect heeft om mensen intensief te begeleiden. Toch blijft het UWV er heilig in geloven, en wil het de politiek overtuigen dat het echt belangrijk is. In het meest recente verslag hierover, van het UWV zelf, klinkt de aarzeling evenwel flink door. "Over het algemeen kunnen we de effecten van de dienstverlening aan werkzoekenden bescheiden noemen", meldt UWV-adviseur Han van der Heul in het meest recente UWV Kennisverslag.

Bron: ANP

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in UWV zaken

Lees verder »

Eerste meldingen fraude met NOW-regeling zijn binnen, zorgen over misbruik

Vanaf het begin van de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven zijn er al zorgen over mogelijk misbruik van die regelingen. De eerste steunronde zit erop, en accountants maken zich nog steeds zorgen.

Over de regeling voor zzp'ers (Tozo) en de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TOGS) zijn eerder al meldingen binnengekomen bij de Financial Intelligence Unit, het overheidsmeldpunt voor ongebruikelijke transacties en witwaspraktijken.

De steunmaatregel waar tot nu toe het meeste geld mee is gemoeid, is de NOW-regeling. Daarmee krijgen bedrijven een subsidie om hun personeel door te betalen als ze omzetverlies hebben. In totaal is er 8,7 miljard euro subsidie aangevraagd, waarvan 4,5 miljard is uitgekeerd.

Ondanks zorgen van accountants dat ondernemers door het schuiven met facturen kunnen sjoemelen met hun omzet, zijn daar nog maar heel beperkt meldingen over binnengekomen. Het UWV noemt tegenover de NOS een getal van 21 op een totaal van 144.000 aanmeldingen. Het gaat om werkgevers die facturen uitstellen zodat ze op papier minder omzet maken.

Die meldingen, die nog in onderzoek zijn, komen binnen bij het fraudemeldpunt. Ze zijn afkomstig van onder andere werknemers van het betrokken bedrijf of van klanten.

Bron: nos.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

DJI start bezoek en verlof gefaseerd weer op

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) start vanaf 2 juni gefaseerd met het versoepelen van de coronamaatregelen. Bezoek en verlof wordt op kleine schaal weer mogelijk. In 3 gevangenissen start een proef met bezoek achter plexiglas. Jeugdigen en tbs-gestelden kunnen bezoek ontvangen en als onderdeel van hun behandeling op begeleid verlof.

Het opstarten van het bezoek en verlof start op 2 juni. Het verloop van die versoepeling en de landelijke ontwikkelingen worden nauwgezet in de gaten gehouden. Als de versoepeling van de maatregelen geen nadelige effecten heeft op het aantal besmettingen, wordt bekeken of ze kunnen worden voortgezet en of verdere versoepeling van de maatregelen mogelijk is. Hier wordt voor 16 juni een beslissing over genomen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 1 juni 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

 

Lees verder »

Eerste kamer stemt in met nieuwe regels Wajong

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong. Hiermee is het wetvoorstel aangenomen. Nieuw is dat de studiemaatregelen al met het nieuwe studiejaar ingaan. Ook is er een uitzondering gemaakt voor een specifieke groep Wajongers. De regels die te maken hebben met de hoogte van de aanvullende Wajong-uitkering voor werkende Wajongers gaan per 2021 in, net als het uitbreiden en verbreden van de regels rond het eindigen en herleven van het recht op Wajong.

Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat werken moet lonen. De huidige regels pakken nu voor sommige groepen Wajongers gunstiger uit dan voor andere groepen. Door het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller meer geld over te houden als je gaat werken. Ook kun je altijd terugvallen op je Wajong-uitkering als je je werk verliest. Als je een opleiding volgt mag je je volledige uitkering houden. Dat is nu niet geval.

Iedere werkende Wajonger heeft met de nieuwe regels altijd minimaal hetzelfde inkomen als iemand die zonder Wajong met hetzelfde functieloon en uren werkt. UWV gaat daarnaast voor alle werkende Wajongers de nieuwe regels met de oude regels vergelijken. Als je uitkering op basis van de nieuwe regels lager uit zou komen dan de oude uitkering, krijg je een garantiebedrag dat het verschil tussen de oude en nieuwe situatie compenseert als je aan het werk bent.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Deel van werkgevers dreigt coronasteun te moeten terugbetalen

Bedrijven die loonsubsidie hebben gekregen in de coronacrisis moeten er in sommige gevallen rekening mee houden dat ze een deel, of zelfs alle overheidssteun moeten terugbetalen. Daarvoor waarschuwen fiscalisten van KPMG Meijburg & Co. Zij spreken van een "grote fout" in de zogeheten NOW-regeling, meldt het FD.

Het gaat om bedrijven die in januari incidenteel loon hebben uitbetaald, zoals een dertiende maand. Zij krijgen te maken met een terugvordering zodra het UWV de definitieve loonkostensubsidie vaststelt. Belastingadviseurs Olaf Leurs en Tijs van Ruitenbeek van Meijburg zien risico's voor een groot aantal bedrijven. In meer dan 20 procent van de loonaangiftes die Meijburg voor zijn klanten doet, zitten incidentele extra's.

De oorzaak van de problemen is dat de totale loonsom in januari het ijkpunt is van de voorlopige coronasteun, dus inclusief incidentele uitkeringen. Als achteraf blijkt dat de loonsom in maart, april en mei lager is geweest, vordert het UWV automatisch loonsubsidie terug. Ook al wordt die daling veroorzaakt door het achterwege blijven van incidentele beloning.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt het probleem op de radar te hebben en dat er wordt nagedacht over een eventuele oplossing.

Bron: ANP

Geplaatst op 15 mei 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in de Participatiewet

Lees verder »

Ouders krijgen straks 9 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald

Ouders krijgen vanaf augustus 2022 negen van de 26 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald. Ze moeten die negen weken wel in het eerste levensjaar van het kind opnemen.

Bron: ANP.nl

Geplaatst op 1 mei 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat

Lees verder »

Kabinet komt met regeling voor deelgezag en draagmoederschap

Er komt een regeling voor deelgezag voor opvoeders. Personen die een belangrijke rol spelen in de dagelijkse verzorging en opvoeding van een kind, zoals de grootouders, een stiefouder of een ander familielid, krijgen straks de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om samen met de ouders beslissingen te nemen. Dit is de kern van een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming dat via internet in consultatie is gegaan.

Nu is het voor buitenstaanders niet altijd duidelijk wat de rol is van die andere opvoeders. Wie zorgt er voor het kind en wie mag welke beslissingen nemen? Voor huisarts en leerkracht moet helder zijn met wie ze kunnen praten over het kind. Deelgezag biedt hiervoor een oplossing en zorgt ervoor dat ouders samen met maximaal twee andere personen ook naar buiten herkenbaar de verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse beslissingen over de opvoeding en verzorging.

Om het familierecht beter te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving komt minister Dekker ook met een wetsvoorstel over draagmoederschap. Dat biedt mensen met een kinderwens de mogelijkheid om ouders van een kind te worden. Vaak is het een laatste redmiddel.

Op dit moment is er geen regeling en dat brengt risico's met zich mee, zowel voor het kind en de wensouders als voor de draagmoeder. Zo is er vanaf de geboorte bijvoorbeeld geen zekerheid over vragen als wie uiteindelijk de ouders van het kind zijn, wie het verzorgt en opvoedt, welke geslachtsnaam het zal dragen en welke nationaliteit het zal hebben. Daarom komt er een regeling voor alle vormen van draagmoederschap die meer bescherming biedt aan het kind, de draagmoeder en toekomstige ouders.

Straks zijn de wensouders vanaf de geboorte van het kind de juridische ouders. Nu is dat nog de draagmoeder. Onder de nieuwe regeling bekijkt de rechter vooraf of aan alle voorwaarden voor draagmoederschap is voldaan. Dit biedt zekerheid over bijvoorbeeld naam en nationaliteit vanaf de geboorte, en biedt bescherming tegen verkoop van het kind. Het beschermt de draagmoeder tegen oneigenlijke druk. En het biedt de wensouders de garantie van een keuze voor verantwoord draagmoederschap in eigen land. Vóórdat de draagmoeder en de wensouders een verzoek bij de rechter kunnen indienen voor toestemming, moeten zij voorlichting en counseling volgen. Dit zorgt ervoor dat alle betrokkenen weten waaraan ze beginnen.

Ieder kind moet kunnen weten waar hij of zij vandaan komt, van wie hij of zij biologisch afstamt. Dat is van belang voor de ontwikkeling van de identiteit van het kind. Of het kind nu is geadopteerd, geboren uit een draagmoeder of verwekt met donorzaad. Deze informatie moet altijd makkelijk te vinden zijn, juist om problemen voor kinderen te voorkomen. Nu zijn deze gegevens soms onvolledig en moeilijk te achterhalen. Daarom komt er nu één loket, waar alle beschikbare informatie over identiteit en oorsprong is op te vragen.

Verder is het streven dat wensouders en vrouwen die als draagmoeder voor een ander een kind willen krijgen, bij één centrale instantie terecht kunnen. Met het mogelijk maken van deze "draagmoederschapsbank" (zonder winstoogmerk) komt het kabinet tegemoet aan een in de praktijk bestaande wens.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 29 april 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Hoge Raad: Euthanasie mag ook zonder herbevestiging van patiënt met dementie

De Hoge Raad heeft dinsdag bepaald dat een arts euthanasie mag toepassen bij een patiënt met vergevorderde dementie als die niet meer in staat is om een eerder verzoek te bevestigen. Het Openbaar Ministerie (OM) had om een nadere uitleg van de euthanasiewet gevraagd.

"Een arts mag gevolg geven aan een schriftelijk verzoek om euthanasie bij mensen met gevorderde dementie", aldus de Hoge Raad. Er moet dan wel sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Het verzoek van het OM volgde op een uitspraak in een rechtszaak tegen een voormalige arts die in 2016 euthanasie had toegepast op een vrouw met diepe dementie.

De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de arts ontslagen moest worden van alle rechtsvervolging, omdat zij aan alle zorgvuldigheidseisen had voldaan en er dus geen sprake was van een strafbaar feit.

Volgens het OM was de vrouw ondanks haar dementie nog steeds in staat te communiceren en had de arts met haar in gesprek moeten gaan om alle twijfel over haar doodswens weg te nemen.

De rechtbank oordeelde dat deze extra eis van het OM niet in de wet staat en daarnaast was de vrouw diep dement en daardoor niet zinvol.

Verzoek tot cassatie in belang der wet
Om hier helderheid over te krijgen, stelde justitie een zogenoemde cassatie in belang der wet in.

Het oordeel van de Hoge Raad was niet van belang voor de eerder genoemde arts. Die uitspraak blijft staan.

Bron: nu.nl

Geplaatst op 21 april 2020 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je via je woongemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als je tevens salaris ontvangt uit loondienst en je totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, kom je aanmerking voor deze regeling. Op een lening voor bedrijfskapitaal kun je een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Wanneer kun je beter geen Tozo aanvragen? Als het al een tijd slechter gaat met jouw onderneming en je denkt dat het verstandiger is om te stoppen met je bedrijf. Je kunt in dat geval overwegen van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen gebruik te maken. Hiermee kun je maximaal 12 maanden een uitkering voor levensonderhoud krijgen.

Let op: er vindt achteraf een controle plaats waarbij ook gekeken wordt of er juiste inlichtingen zijn verstrekt. Mochten hierbij problemen ontstaan dan is het verstandig juridisch advies in te willen!

Bron: kvk.nl

Geplaatst op 20 april 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Forse toestroom naar de bijstand, vooral jongeren met flexbanen

De aanvraag van bijstandsuitkeringen is de afgelopen weken fors gestegen, vooral in de vier grote steden. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs 32 wethouders van sociale zaken. Het is de eerste indicatie dat de werkloosheid ook in Nederland oploopt, ondanks de steunmaatregelen van het kabinet.

In de helft van de ondervraagde gemeenten verdubbelde het aantal bijstandsaanvragen de afgelopen weken, of zelfs meer dan dat. Slechts drie gemeenten zagen geen enkele stijging, zes gemeenten zagen alleen een lichte stijging. De sterkste toename zagen Amsterdam en Rotterdam. Zij kregen de afgelopen weken bijna drie keer zo veel aanvragen voor een bijstandsuitkering als voor de coronacrisis. Normaal kreeg Rotterdam 250 tot 300 aanvragen per week, afgelopen week waren dat er 800.

Wethouders verwachten dat de grootste stijging nog moet komen. De meeste mensen hebben eerst drie maanden recht op een - riantere - WW-uitkering voordat ze een bijstandsuitkering aanvragen.

Gemeenten zien veel bijstandsaanvragen van jongeren, onder wie veel twintigers en dertigers die een uitzend- of oproepcontract hadden.

Bron: ANP

Geplaatst op 13 april 2020 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in bijstand

Lees verder »

Omgang en bezoek tijdens de corona-crisis

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat het contact van kinderen en jongeren met hun ouders/opvoeders gewoon doorgaat, ook als zij niet in één huis verblijven. Door de maatregelen van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM is face-to-face contact niet vanzelfsprekend. Het kan dus zijn dat dit contact anders vormgegeven moet worden. Dat vraagt van professionals om met ouders, pleegouders, kinderen en jongeren en andere relevante partners creatief te kijken naar andere vormen van communicatie (bekijk ook de pagina Digitale zorg op afstand).
Een zorgvuldige afweging te maken over de vorm van het contact, waarin zowel de fysieke en mentale gezondheid van de jongere, en zijn ouders/opvoederen andere betrokkenen, als die van de henzelf gewogen wordt.

Dat betekent:

Houd sowieso contact.
Face-to-face contact is mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. Overleg met elkaar hoe dat vorm te geven en houd je aan de algemeen geldende adviezen
Zoek in alle overige situaties samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld Skype of FaceTime.

Mocht het ondanks klachten van hoesten, niezen, keelpijn of benauwdheid van groot belang zijn voor het welzijn van de jongere om elkaar in levende lijve te zien, bereid dit dan samen met betrokkenen goed voor. Houd je goed aan de richtlijnen van het RIVM. Zo maak je de kans op besmetting met het corona virus voor jezelf en anderen zo klein mogelijk.

Geen contact in levende lijve is de norm als één van de betrokkenen hoest of niest of keelpijn of benauwdheidsklachten en meer dan 38 graden koorts heeft.

Begeleide omgang
Een begeleide omgangsregeling vindt in principe niet face-to-face plaats maar via andere communicatiemiddelen.
De betrokken professional overlegt met de ouders welke communicatiemiddelen beschikbaar zijn en wat daarvan het beste alternatief is.
Hier kan van worden afgeweken. Zo'n besluit neemt de (gezins-)voogd altijd samen met jongere, ouders zijn leidinggevende en andere relevante partners.
De norm is dat face-to-face contact niet plaatsvindt als één van de betrokken hoest of niest of keelpijn of benauwdheidsklachten heeft of een temperatuur van meer dan 38 graden.


Bezoek aan een pleeggezin
Face-to-face contact is mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. Overleg met elkaar hoe dat vorm te geven (bijvoorbeeld in huis of liever buiten) en houd je aan de algemeen geldende adviezen
Zoek in alle overige situaties samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld Skype of Face-time.
Als het voor het welzijn van de jongere essentieel is om elkaar face-to-face te ontmoeten bij een pleeggezin of op een andere plek, ook al hoest of niest een betrokkene, of heeft hij keelpijn, dan wordt hierover samen besloten en wordt dit goed voorbereid.
Voor weekendpleeggezinnen geldt hetzelfde beleid als voor pleeggezinnen. Wanneer kinderen niet naar een weekendpleeggezin kunnen, betekent dit een extra belasting van ouders. Dit vraagt van de betrokken professionals dat zij extra alert zijn op de vraag of extra ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van frequent telefonisch contact.

Bezoek aan een gezinshuis
Voor bezoeken aan een gezinshuis gelden de algemene uitgangspunten. Omdat de verspreiding van het coronavirus ook samenhangt met het aantal ‘verplaatsingen' van personen maken we onderscheid tussen gezinshuizen met meer en minder dan 4 professionals die niet in het gezinshuis wonen.

Een gezinshuis waar 4 of minder professionals werken die daar niet wonen, hanteert dezelfde uitgangspunten zoals hierboven beschreven bij een bezoek aan een pleeggezin.
Een gezinshuis waar meer dan 4 professionals werken die daar niet wonen, hanteert de uitgangspunten van een residentiële instelling.

Bezoek aan een woon-, leef- of behandelgroep
Voor een bezoek aan een woon-, leef- of behandelgroep gelden de algemene adviezen zoals hierboven genoemd. Bij deze groepen worden de uitgangspunten van een residentiële instelling gehanteerd.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Huiselijk geweld melden bij apotheek

Alle apotheken in Nederland ondernemen actie als iemand het codewoord noemt.

Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19' uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch te melden. Het melden van huiselijk geweld via een codewoord bij de apotheek is al eerder in een aantal andere landen ingevoerd.

Bron: nieuwsbrief huiselijk geweld

Geplaatst op 7 april 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Uitzondering mantelzorgende zus, broer en opa blijft bestaan in Participatiewet

Als iemand in de bijstand een huishouden deelt en zorg verleent aan een zus, broer, opa of oma, wordt diegene toch niet gekort op zijn uitkering. Hoewel de regeling voor zogenoemde ‘tweedegraads bloedverwanten' afwijkt van de regeling voor bijvoorbeeld gehuwden, wil de Eerste Kamer dat de uitzondering in stand blijft.

De Hoge Raad oordeelde enkele jaren geleden dat het onderscheid in de Participatiewet tussen samenwonende stellen waarvan een persoon een langdurige zorgvraag heeft en samenwonende familieleden discriminerend is. Een man die voor zijn vrouw zorgt wordt gekort op zijn bijstand als ze beiden een uitkering hebben en samenwonen, maar bij grootouders en kleinkinderen en broers en zussen is dit niet het geval.

Organisaties waaronder Landelijke Cliëntenraad en vakbond FNV pleiten er juist voor alle huishoudens uit te zonderen van de kostendelersnorm, die inhoudt dat volwassenen in een huishouden worden gekort op hun uitkering omdat ze de kosten voor het huishouden delen. De Centrale Raad van Beroep deed al eerder zo'n oproep en veel oppositiepartijen lijken zich daarin te vinden.

Bron: ANP

Geplaatst op 4 juni 2020 door I.G.M. van Gorkum

Lees verder »

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte: vraag het tijdig aan

Op 1 april 2020 treedt de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Met deze compensatieregeling kunnen werkgevers de transitievergoeding die is betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen, gecompenseerd krijgen. Vraag de compensatie tijdig aan!

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer werkgevers compensatie kunnen aanvragen:

- Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kan de compensatie tot en met 30 september 2020 aangevraagd worden.
- Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet de aanvraag gedaan zijn binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding is betaald.

De compensatie transitievergoeding kan aangevraagd worden via het werkgeversportaal van UWV.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden de volgende voorwaarden:
- De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
- De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
- De werkgever betaalde hem een transitievergoeding.

Zie voor meer informatie de website van het UWV.

Bron: VOION.nl

Geplaatst op 1 april 2020 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht

Lees verder »

Woning via Airbnb verhuren in Den Haag verboden, gemeente gaat beboeten

Wie vanaf nu een woning of kamer via Airbnb verhuurt in Den Haag, kan een boete krijgen. Voor vakantieverhuur, waar Airbnb onder valt, wordt namelijk geen vergunning verleend door de gemeente. Het verhuren van een ruimte via Airbnb in de stad mocht alleen incidenteel. Maar veel mensen wisten dat niet en de gemeente deelde in de praktijk ook geen boetes uit. Vanaf nu gebeurt dat wel. Ook incidenteel verhuren mag niet meer.

Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State in januari, meldt Omroep West. Die zaak ging over een vrouw uit Amsterdam die een boete had gekregen van de gemeente omdat ze haar huis had verhuurd zonder dat te melden.

De gemeente Den Haag heeft daaruit de conclusie getrokken dat voor het verhuren van een woning via Airbnb dus een onttrekkingsvergunning afgegeven moet worden. Die gaf en geeft de gemeente niet. En dus is alle vakantieverhuur verboden, zegt de gemeente.

Het verbod op de verhuur van woningen via bijvoorbeeld Airbnb geldt waarschijnlijk tot het einde van het jaar. De gemeente wacht op landelijke regelgeving. Die wordt in januari volgend jaar verwacht. Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk.

Het zal waarschijnlijk mogelijk worden om een woning of kamer te verhuren wanneer je op vakantie gaat, dus voor bijvoorbeeld maximaal dertig dagen per jaar. "En dan willen we de verhuur toestaan, maar conform duidelijke spelregels. Woningen mogen niet structureel worden onttrokken aan de woonruimtevoorraad. Dat was in Den Haag soms wel het geval, maar daarvoor is de woningnood te hoog", zegt de wethouder.

Ook voor andere gemeenten levert de uitspraak van de Raad van State mogelijk problemen op. In de praktijk heeft nog geen enkele gemeente een vergunningssysteem voor vakantieverhuur, en dus mag verhuur via Airbnb eigenlijk sowieso niet, bleek destijds.

Bron: NOS.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

VPRO hoeft niet te rectificeren na kort geding Baudet

De rechtbank in Lelystad heeft de VPRO in het gelijk gesteld in de zaak die Forum voor Democratie en FvD-leider Thierry Baudet hebben aangespannen tegen de omroep. De VPRO hoeft uitspraken van de presentator van het tv-programma Buitenhof over een betoog van Baudet in de Tweede Kamer niet te rectificeren.

Baudet stapte naar de rechter omdat hij rectificatie eist van in zijn woorden "schandelijke uitspraken" van Buitenhof-presentator Natalie Righton. Die zei in het programma dat Baudet in de Kamer opzien had gebaard met de uitspraak "dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten".

De rechter oordeelde dat de parafrase van Righton gebrekkig was, omdat de woorden 'blank', 'ras' en 'vervanging' "een bijzonder negatief gewicht" hebben. Maar de rechter vond dit niet doorslaggevend.

In 2015 en 2017 deed Baudet uitspraken over "een blank en dominant Europa", en daar kan de parafrase van Righton niet los van worden gezien, aldus de rechter. Bovendien moet Baudet als publieke figuur volgens de rechtbank meer accepteren dan de gemiddelde burger. Tenslotte kan de uitlating van Righton worden gezien als een bijdrage aan het maatschappelijke debat, en in dat licht mag het recht op vrijheid van meningsuiting minder snel worden ingeperkt, oordeelde de rechtbank.

Bron: NOS.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Spanning loopt op: gedetineerden melden gezondheidsklachten niet meer

De spanningen in Nederlandse gevangenissen loopt steeds verder op nu gedetineerden weigeren om coronagerelateerde gezondheidsklachten door te geven. Daardoor is het moeilijk het besmettelijke virus uit de gevangenismuren te verdrijven, zeggen ingewijden.

In gevangenissen is de regel dat gedetineerden die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben in ‘medische afzondering' gaan en geen contact kunnen hebben met andere gedetineerden. Ook kunnen ze niet meer meedoen aan het werk of sociale activiteiten binnen de gevangenis. Deze maatregel wordt door gedetineerden beschouwd als een forse straf, en daarom weigeren veel van hen om klachten door te geven, vertellen meerdere bronnen binnen de gevangenismuren aan deze nieuwssite. ,,Niemand wil geïsoleerd worden, dus daarom besluiten mensen klachten niet door geven'', stelt een bron.

Een ander probleem dat momenteel speelt in de gevangenissen is de verplichte 1,5 meter afstand die door het kabinet wordt gepredikt. Dit blijkt in gevangenissen niet of nauwelijks mogelijk te zijn. Te meer omdat in een aantal gevangenissen gedetineerden met zijn tweeën op één cel verblijven.

Bron: AD.nl

Geplaatst door G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

ZZP’ers lopen de deur plat bij net opgerichte noodloketten

Nog voor de inkt droog was van het plan, openden afgelopen maandag de eerste loketten waar zzp'ers noodsteun kunnen aanvragen. De hulp is bedoeld voor zelfstandigen die direct in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Vandaag presenteert het kabinet de conceptversie van de regeling.

Het kabinet kondigde aan het begin van de coronacrisis al aan dat er een groot steunpakket voor zzp'ers zou komen. Een van de onderdelen is de aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau dat ondernemers versneld kunnen aanvragen bij hun gemeente. Binnen vier weken na aanvraag ontvangt de zzp'er de noodsteun.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Justis lanceert VOG-check

Online tool biedt inzicht in kansen op Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig heeft voor een baan of stage kan zich vanaf vandaag online oriënteren op zijn/haar VOG-kansen. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse branches - nu én in de toekomst. De VOG-check is een initiatief van Screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de tool wil Justis onnodige angst voor een afwijzing na de VOG-aanvraag bij mensen wegnemen.


Wie de nieuwe VOG-check opent, beantwoordt eerst een serie vragen: Hoe oud ben je? In welke branche wil je werken? Heb je een strafblad? Vervolgens krijgt de bezoeker zijn/haar kansen op een VOG te zien. Voor mensen met een strafblad worden de kansen uitgesplitst per branche (horeca, kinderopvang, beveiliging, et cetera). Daarmee toont de VOG-check aan dat een lage kans op een VOG in één branche niet automatisch een lage kans in álle branches betekent. Zij krijgen ook te zien op welk moment in de toekomst de kansen op een VOG in bepaalde branches toenemen. Tijdens het gebruik van de check blijven bezoekers volledig anoniem; hun privacy is gewaarborgd.

Bron: rijksoverheid.nl; www.justis.nl/vog

Geplaatst op 10 maart 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

2.300 illegale hennepkwekerijen ontmanteld in 2019

In 2019 werden 2.300 hennepkwekerijen ontmanteld die in totaal 114 miljoen kilowattuur stroom illegaal aftapten. Dat meldt Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie voor Nederlandse elektriciteit- en gasnetbeheerders, maandag. Dat is minder dan vorig jaar, toen er bijna 2.600 werden aangetroffen. In 2016 waren dat er nog ruim 5.500.

Dit wil niet zeggen dat er minder kwekerijen zijn, aldus een woordvoerder van de netbeheerders. De brancheorganisatie schat dat er een ongeveer constant aantal van dertigduizend illegale hennepkwekerijen in Nederland is. Criminelen worden volgens Netbeheer Nederland mogelijk handiger in het verstoppen van de hennepteelt, bijvoorbeeld in woonwijken.

Elk jaar tappen kwekerijen in totaal bijna 1 miljard kilowattuur aan elektriciteit af, „meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken", aldus Netbeheer Nederland. Dit kost netbeheerders - en daarmee de consument - volgens de brancheorganisatie jaarlijks zo'n 60 miljoen euro. De overheid zou hierdoor rond de 135 miljoen euro aan belastinginkomsten mislopen.

Volgens de netbeheerders zorgen de illegale kwekerijen bovendien voor „levensgevaarlijke situaties" omdat ze veelal ondeskundig worden aangesloten op het lichtnet en amateuristisch worden geïnstalleerd. Dat is zorgelijk, aldus Netbeheer Nederland, „vooral omdat illegale kwekerijen steeds vaker in woonwijken worden aangetroffen". Als gevolg van smeltende kabelisolatie en kortsluiting kunnen branden ontstaan.

 

Bron: NRC.nl

 

Geplaatst door mr. G.H. Fijma

Lees verder »

Illegale hennepkwekerijen stelen jaarlijks zeker 114 miljoen kWh stroom

De 2.300 illegale hennepkwekerijen die in 2019 zijn ontdekt en opgedoekt, hebben bij elkaar voor 114 miljoen kilowattuur (kWh) aan stroom gestolen. Dit staat gelijk aan een bedrag van 60 miljoen euro, maakt Netbeheer Nederland maandag bekend.

Netbeheer Nederland denkt dat dit het topje van de ijsberg is en schat dat zo'n 30.000 illegale kwekerijen jaarlijks zo'n 1 miljard kWh aan stroom aftappen. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands gezin verbruikt per jaar ongeveer 3.500 kWh.

Illegale hennepkwekerijen worden vaak ondeskundig aangesloten op het energienet. Ook de elektrische installatie in het pand zit vaak amateuristisch in elkaar. Ook doordat dergelijke kwekerijen langdurig veel stroom verbruiken - gemiddeld tussen de twaalf en achttien uur per dag - veroorzaken ze gevaarlijke situaties.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Airbnb moet servicekosten terugbetalen door het 'dienen van twee heren'

Website Airbnb handelt in strijd met de wet door bij zowel huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. Dat oordeelt de meervoudige kamer van kantonrechters van de rechtbank Amsterdam in een zaak die door een klant tegen het bedrijf was aangespannen. Airbnb moet de man de bemiddelingskosten van in het verleden gemaakte boekingen terugbetalen.

Woningbezitters die via Airbnb woonruimte aanbieden, betalen het bedrijf per boeking 3,6% van de totale huursom. Ook aan huurders worden door Airbnb servicekosten in rekening gebracht. Voor Nederlandse klanten van het bedrijf bedragen die gemiddeld 15% van de huursom. De klant boekte tussen 2016 en 2018 via Airbnb zeven vakantiewoningen in Nederland en het buitenland. Daarvoor bracht Airbnb hem in totaal 470 euro aan servicekosten in rekening. Daarna eiste de man dat Airbnb hem dat geld zou terugbetalen. Volgens hem handelde het bedrijf in strijd met het wettelijke verbod om bij het ‘dienen van twee heren' bemiddelingskosten te vragen van zowel de verhuurder als de particuliere huurder. Airbnb weigerde de servicekosten terug te betalen, waarna de man een gerechtelijke procedure aanspande.

In de procedure verweerde Airbnb zich onder meer door te stellen dat haar diensten onder het Ierse recht vallen, omdat het bedrijf in dat land gevestigd is. In de Ierse wet bestaat geen verbod op het dienen van twee heren. Daarom zou de klant op deze bepaling dus ook geen beroep kunnen doen. Bovendien zou de bepaling zoals die in Nederland geldt, bedoeld zijn voor de verhuur of verkoop van permanente woonruimte en niet voor tijdelijke (vakantie)verhuur. Ook zouden de diensten van Airbnb überhaupt niet kwalificeren als ‘bemiddeling'. Het bedrijf biedt slechts een platform voor verhuurders en huurders, aldus Airbnb.

De kantonrechters gaan in geen van de stellingen van Airbnb mee. Hoewel in de algemene voorwaarden van het bedrijf inderdaad het Ierse recht van toepassing is verklaard, staat in diezelfde voorwaarden ook dat wanneer het consumentenrecht van het land van de klant gunstiger voor hem uitpakt, die lokale wetgeving wordt gevolgd. Dat is hier het geval. Daarom kan wel degelijk een beroep worden gedaan op het Nederlandse verbod op het dienen van twee heren.
Ook concludeert de rechtbank dat niet uit de wet kan worden opgemaakt dat het verbod op dubbele bemiddelingskosten alleen geldt voor permanente woonruimte. De wet is juist bewust heel ruim geformuleerd om consumenten bescherming te bieden.

Bovendien oordelen de kantonrechters dat Airbnb wel degelijk als bemiddelaar optreedt. Het bedrijf bemoeit zich namelijk actief met alle aspecten van de totstandkoming van de huurovereenkomst. Airbnb bepaalt onder meer welke zoekresultaten een huurder op de website wel of niet te zien krijgt en wat de uiteindelijke prijs is die de huurder moet betalen. Ook kan een huurovereenkomst alleen tot stand komen door het gehele boekingsproces van Airbnb te doorlopen; doordat Airbnb contactgegevens en het exacte adres van de huurwoning pas prijsgeeft als de boeking is voltooid, hebben huurder en verhuurder geen mogelijkheid om buiten Airbnb om met elkaar in contact te treden.

Dit alles leidt de kantonrechters tot de conclusie dat de bemiddelingskosten voor de zeven boekingen van de man in strijd zijn met de wet zijn en daarom dienen te worden terugbetaald.

Bron: Rechtspraak.nl
Uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:1477

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Hoger beroep blijft onder wet USB mogelijk tegen beslissing TUL van voorwaardelijk opgelegde straf wegens nieuw strafbaar feit

Er blijft hoger beroep mogelijk tegen een beslissing tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf wegens een nieuw strafbaar feit, ook al staat dat niet meer expliciet in de (nieuwe) wet USB. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld naar aanleiding van een vordering tot cassatie in het belang van de wet tegen een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Op 13 januari 2020 legde de rechtbank Gelderland aan een verdachte een gevangenisstraf op van 15 maanden voor drugsdelicten. De verdachte liep nog in een proeftijd van een eerdere veroordeling tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Omdat de rechtbank tot een veroordeling voor de nieuwe strafbare feiten kwam, werd door de verdachte de aan die proeftijd verbonden algemene voorwaarde overtreden. Daarom boog de rechtbank zich in haar vonnis ook over de vraag of de eerder opgelegde voorwaardelijke straf van zes maanden alsnog ten uitvoer gelegd moest worden. De rechtbank oordeelde dat deze vordering moest worden afgewezen omdat de tenuitvoerlegging in strijd zou kunnen komen met het recht op een eerlijk proces. Dat hing samen met een recente wetswijziging in de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB).

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de mogelijkheid van hoger beroep tegen het vonnis waar de beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf wegens een nieuw strafbaar feit deel van uitmaakt, niet is afgeschaft. De (nieuwe) wet USB heeft namelijk twee al bestaande artikelen - artikel 361a en artikel 407 - uit het Wetboek van Strafvordering (Sv) ongewijzigd gelaten. Het zijn deze twee artikelen die bepalen dat, wanneer de rechter oordeelt over het nieuwe strafbare feit, in het vonnis ook de beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging wordt opgenomen en dat als hoger beroep tegen dat vonnis wordt ingesteld, door het gerechtshof opnieuw wordt beslist over die vordering. Er blijft daardoor hoger beroep mogelijk tegen de beslissing tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf wegens een nieuw strafbaar feit.

Bron: Rechtspraak.nl
Uitspraak: ECLI:NL:HR:2020:389

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Openbaar Ministerie moet 22.700 zaken uitstellen door capaciteitsgebrek

Het Openbaar Ministerie (OM) moet dit jaar naar verwachting zeker 22.700 rechtszaken uitstellen als gevolg van capaciteitsproblemen en "complexere rechtszaken", bevestigt een woordvoerder van het OM vrijdag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

Er lijkt vooral een gebrek aan ruimte en tijd bij de politierechter en kantonrechter te zijn. Laatstgenoemde komt met 6.500 zaken in de problemen, terwijl de politierechter er vermoedelijk zo'n 14.000 later dan verwacht zal behandelen, blijkt uit een interne analyse van het OM. De overige 2.200 rechtszaken zou het OM voorleggen aan de meervoudige strafkamer, waar meer ingewikkelde en zwaardere misdrijven behandeld worden. De verdachte hoort dan minimaal een strafeis van één jaar cel tegen zich.

De topman van het OM noemt jarenlange bezuinigingen bij zijn organisatie als reden voor de vertraging. Ook grote strafzaken als het Marengo-proces, waarin onder anderen Ridouan T. terechtstaat, en de zaak tegen motorbende Caloh Wagoh eisen veel tijd van officieren van justitie en overig personeel, aldus Van der Burg.

Ook de "complexere samenleving" wordt door Van der Burg als reden aangehaald. Volgens de politie werden er in 2019 zo'n 32.250 verwarde personen, die meer tijd en aandacht van het systeem vragen, gedwongen opgenomen: een stijging van 35 procent ten opzichte van vijf jaar eerder. In 65 procent van alle strafzaken had de verdachte "achterliggende problemen".

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Winkeldief die voor het eerst steelt niet meer vervolgd

Winkeldieven die voor het eerst de fout in gaan, worden in Amsterdam niet meer automatisch aangehouden en vervolgd. Hierdoor willen de politie en het Openbaar Ministerie meer capaciteit vrijmaken voor andere zaken.

Personen die voor het eerst iets stelen, krijgen voortaan - mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen - direct een schadeclaim opgelegd van 181 euro. Dat bedrag moeten ze betalen aan de gedupeerde ondernemer.

„De tijd van de afhandeling staat veelal niet in verhouding tot het delict en de schade", zegt Toine van Loenhout, districtschef bij de politie Amsterdam. „Politiemensen zijn gemiddeld zes tot acht uren bezig met de administratieve afhandelingen. Hierdoor zijn steeds minder politiemensen beschikbaar voor het afhandelen van andere ernstige misdrijven met een hogere prioriteit, zoals straatroven, geweld, stalking of fraude."

Politie kan zich richten op meer ernstige delicten
De nieuwe aanpak is tot stand gekomen in overleg met het Openbaar Ministerie. „De aanpak is een maatschappelijk verantwoorde en efficiënte afhandeling van dit soort winkeldiefstallen", zegt officier van justitie Frank van Dijk, die met zijn team verantwoordelijk is voor de afhandeling van de meeste winkeldiefstallen. „Als OM staan we achter deze alternatieve benadering. De ondernemer krijgt de schade vergoed die de diefstal met zich meebrengt, de minderjarige dader wordt niet in het jeugdstrafrecht getrokken en de politie kan zich richten op meer ernstige delicten."

De opsporingsdiensten vinden niet dat winkeldieven er met de nieuwe aanpak genadig vanaf komen. De politie blijft ter plaatse komen bij een winkeldiefstal. Naast de directe boete, vindt er een 'reprimande-gesprek' plaats met de betrokkene, waarbij wordt gewezen op de strafrechtelijke consequenties bij een eventuele volgende diefstal.

De politie merkt op dat het aantal winkeldiefstallen samenhangt met de toegenomen winkeltijden en de zelfscankassa's. Blijkbaar nodigt dat toch uit tot meer diefstallen uit winkels.

De nieuwe aanpak zal gefaseerd worden uitgerold binnen Amsterdam en omliggende Amstelland-gemeenten en geldt alleen bij aangesloten winkeliers.

Bron: Telegraaf.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma

Lees verder »

'Geef kind meer rechten bij familie- en jeugdzaken'

Nodig bij familie- en jeugdzaken kinderen al vanaf 8 jaar uit om gehoord te worden. En geef ze vanaf 12 jaar het recht om zelfstandig een gerechtelijke procedure te starten en in beroep te gaan. Dat zijn aanbevelingen uit een onderzoek van de Universiteit Leiden naar het hoorrecht en de procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming stuurde het onderzoek op 2 maart aan de Tweede Kamer.

De onderzoekers stellen voor de leeftijdsgrens voor het horen van kinderen in procedures die hen aangaan, te verlagen van 12 naar 8 jaar. Kinderen zijn in die leeftijd doorgaans in staat om hun mening te verwoorden. In een pilot bij een rechtbank kan de mogelijkheid onderzocht worden om kinderen al vanaf hun 4e jaar te horen.

Minderjarigen vanaf twaalf jaar zouden een eigen rechtsingang moeten hebben bij zaken over afstamming, adoptie, scheiding, gezag en omgang, en kinderbescherming. Zij kunnen dan zonder tussenkomst van een wettelijk vertegenwoordiger of bijzondere curator een procedure starten bij de rechter en in beroep gaan. Bij gezags- en kinderbeschermingszaken moeten hun belangen behartigd worden door een advocaat.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid; Universiteit Leiden

Geplaatst op 5 maart 2020 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Overheden en gerechtsdeurwaarders gaan burger met schulden beter beschermen

Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen dat, wanneer meerdere schuldeisers beslag leggen, mensen onder het bestaansminimum terechtkomen. Zo hebben deurwaarders nu geen inzicht in beslagen van publieke partijen. Dat gaat veranderen.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft samen met minister Dekker (Rechtsbescherming) het wetsvoorstel dat dit regelt aangeboden voor internetconsultatie. Het is een van de maatregelen uit het Actieplan brede schuldenaanpak van het kabinet.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 2 maart 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Bewindvoerders stalen tonnen van mensen in schuldsanering

Twee Limburgse bewindvoerders hebben, afzonderlijk van elkaar, ongeveer 400.000 euro gestolen van tweehonderd kwetsbare cliënten die probeerden hun schulden weg te werken, bevestigt het Openbaar Ministerie zaterdag na berichtgeving van 1Limburg. Het Openbaar Ministerie spant een strafzaak tegen hen aan.

Een van de verdachten zou verantwoordelijk zijn geweest voor mensen die onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) vallen. Cliënten krijgen dankzij die wet jarenlang financiële hulp en gedragshulp om uit de schulden te komen.

De 37-jarige man uit Bunde was wsnp-bewindvoerder, een schuldsaneerder die door een rechtbank wordt aangesteld om mensen met hoge schulden te helpen. Hij sluisde ruim 300.000 euro van 178 cliënten naar zijn eigen rekening en bezocht met dat geld veelvuldig het casino. Medio 2018 zou hij zijn daad hebben opgebiecht nadat de rechtbank Limburg aangifte tegen hem deed, schrijft de regionale omroep.

Ook een 33-jarige man uit Geleen, een beschermbewindvoerder, die het vermogen van een cliënt beheert en jaarlijks verslag uitbrengt aan de rechtbank, maakte zich schuldig aan het plunderen van de rekeningen van cliënten. Hij maakte zichzelf zeker 90.000 euro rijker door geld van zeventig kwetsbare mensen te stelen, aldus 1Limburg.

'Hopelijk verschijnt tweetal dit jaar in de rechtbank'
De man werd in 2016 al op non-actief gesteld, maar tot een strafzaak kwam het nog niet. Het Openbaar Ministerie zegt tegen de regionale omroep dat "het onderzoek nog loopt".

Een woordvoerder zegt in gesprek met NU.nl dat het tweetal "hopelijk" dit jaar in de rechtbank verschijnt. "Dat hangt van diverse zaken af, inclusief de capaciteit bij de rechtbank."

Alle gedupeerden hebben inmiddels nieuwe bewindvoerders.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Kamer stemt in met wijziging woonplaatsbeginsel

De oorspronkelijke gemeente waar een kind of jongere vandaan komt, is vanaf 2021 verantwoordelijk voor de financiering van jeugdhulp. De Tweede Kamer heeft op 28 januari ingestemd met deze wijzing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet.

Nu nog is de woonplaats van ouders met gezag bepalend voor de financiering van jeugdhulp. Daardoor moeten jeugdhulpinstellingen eerst uitzoeken wie het gezag heeft voordat ze een rekening kunnen indienen. Soms is ook moeilijk te achterhalen wat de woonplaats is van die ouder. Wanneer een kind onder voogdij staat, is de gemeente waar de voogdijinstelling gevestigd is verantwoordelijk voor de financiering. Dat is een probleem voor gemeenten met grote jeugdhulpinstellingen binnen hun grenzen.

In het aangepaste woonplaatsbeginsel is de woonplaats van het kind volgens de Basisregistratie Personen bepalend voor de financiering. Verblijft het kind in een instelling, dan is de oorspronkelijke gemeente waar het kind woonde verantwoordelijk. Gemeenten zijn verplicht mee te werken aan het bepalen van de oorspronkelijke woonplaats.

Bron: Tweede Kamer; VNG

Geplaatst door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Leeftijdsgrens gezinshuis naar 21 jaar

Jongeren kunnen voortaan tot hun 21e verjaardag in hun gezinshuis blijven. Dat hebben het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), brancheorganisaties en aanbieders van gezinshuiszorg afgesproken.

De leeftijdsgrens voor verblijf in een gezinshuis lag tot 1 februari op 18 jaar. Veel jongeren die wonen in een gezinshuis zijn echter op die leeftijd nog niet toe aan een zelfstandig bestaan. Het was al wel mogelijk om het verblijf te verlengen, maar dan moest de noodzaak daarvan worden aangetoond. Nu is het andersom: het verblijf duurt tot 21 jaar, tenzij er een reden is om daarvan af te wijken. Zo'n reden kan zijn dat de jongere of de gezinshuisouders het niet willen, of dat de jongere een andere vorm van hulp nodig heeft. Daarnaast blijft het mogelijk om het verblijf onder voorwaarden verder te verlengen tot 23 jaar.

De gemeenten krijgen van het rijk extra geld om de verlenging te financieren. Dat bedrag loopt op van 2,2 miljoen euro in 2019 tot jaarlijks 11,4 miljoen euro vanaf 2023. Na twee jaar wordt onderzocht wat de resultaten zijn van de nieuwe aanpak.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Geplaatst op 6 februari 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Anti-fraudesysteem SyRI moet van tafel, overheid maakt inbreuk op privéleven

De huidige wetgeving over het omstreden overheidsprogramma Systeem Risico Indicatie (SyRI) moet van tafel. Deze is niet controleerbaar en respecteert het privéleven van betrokken burgers onvoldoende, zegt de rechtbank Den Haag.

Er is geen sprake van een "fair balance" zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vereist. Hoe gegevens worden verwerkt en geanalyseerd in de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI), is niet transparant, zegt de rechtbank. Dat is wel belangrijk omdat anders "onbedoeld discriminerende en/of stigmatiserende effecten optreden".

Wel vindt de rechtbank dat de staat nieuwe technologische mogelijkheden moet benutten om fraude te voorkomen en te bestrijden.

SyRI is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken. Het werd gebruikt in Rotterdam, Eindhoven, Haarlem en Capelle aan den IJssel, maar problemen bij de uitvoering of techniek gooiden roet in het eten.

Ook de VN-rapporteur voor de mensenrechten is zeer kritisch over het systeem, meldde Nieuwsuur eerder. Volgens Philip Alston dreigt met systemen als SyRI een "technologische surveillancestaat".

Bron: NOS.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Makkelijker achternaam wijzigen na incest

Voor slachtoffers van incest wordt het makkelijker om hun achternaam te wijzigen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. Het wijzigen van de achternaam na incest is nu vaak nog lastig en in de meeste gevallen zijn er kosten aan verbonden. Het kabinet wil naamswijziging in deze gevallen vergemakkelijken en kosteloos maken.

Wat gaat er veranderen?
Op dit moment is het voor slachtoffers van incest in de praktijk al mogelijk om hun achternaam te wijzigen als zij een onherroepelijke veroordeling van de dader kunnen overleggen. In die gevallen is naamswijziging ook kosteloos. Met dit voorstel kunnen ook slachtoffers die geen veroordeling kunnen overleggen, gemakkelijker hun achternaam wijzigen.

Nu moeten zij nog een verklaring laten zien van een onafhankelijke deskundige waaruit blijkt dat zij lichamelijke of psychische hinder hebben van hun achternaam. Het moet ook voldoende zijn als de eigen behandelaar dat verklaart. In deze gevallen wordt naamswijziging ook kosteloos als het Schadefonds Geweldsmisdrijven een uitkering heeft toegekend aan het slachtoffer.

Voor wie?
De vereenvoudigingen gelden ook in gevallen waarin sprake is van bepaalde andere misdrijven, bijvoorbeeld misdrijven tegen de burgerlijke staat en ernstige geweldsmisdrijven in de familiekring.

Hoe werkt het?
Een aanvraag voor de wijziging van een achternaam kan ingediend worden bij Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervoor hebt u geen advocaat nodig.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 3 februari 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in naamswijziging

Lees verder »

UWV verwacht dit jaar 36.000 aanvragen voor vijfweeks partnerverlof

Het UWV verwacht in 2020 zo'n 65 miljoen euro kwijt te zijn aan het langere betaalde partnerverlof na de komst van een baby. Er zullen zo'n 36.000 partners een aanvraag indienen, schat het instituut in de dinsdag verschenen Januarinota.

De regeling geldt dit jaar voor alle kinderen die worden geboren vanaf 1 juli. Partners hebben vanaf die datum recht op maximaal vijf weken extra verlof tegen 70 procent van het dagloon. In de komende jaren verwacht het instituut dat het aantal jaarlijkse aanvragen verder zal oplopen naar 95.000, goed voor een bedrag van 173 miljoen euro.

Bron: UWV.nl

Geplaatst op 3 februari 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Verrassende uitspraak: voor vakantieverhuur is een vergunning nodig

Nederlanders die hun woning verhuren aan toeristen moeten een vergunning hebben. Dat stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een verrassende uitspraak. Iedereen die zijn woning aan toeristen verhuurt is dus in overtreding. Welke gevolgen deze uitspraak zal hebben is nog niet duidelijk. Maar wat niet mag is wat Amsterdam doet: inwoners een vrijstelling geven om 30 of 60 dagen zonder vergunning te verhuren.

De Huisvestingswet bepaalt dat het zonder vergunning verboden is woonruimte ‘te onttrekken aan de woningvoorraad'. Volgens de Raad van State is de consequentie daarvan dat een woning ook niet mag worden verhuurd aan toeristen. De Amsterdamse aanpak met een meldplicht en vrijstelling zonder vergunning is dan ook in strijd met de wet en daarom ‘onverbindend'. De rechtbank deed deze uitspraak in een zaak die een inwoonster tegen Amsterdam had aangespannen nadat ze in 2018 een boete van 6.000 euro had gekregen omdat ze haar woning vijf dagen had verhuurd aan toeristen. Ze kreeg de boete omdat zij deze verhuur niet vooraf had gemeld bij de gemeente.
De uitspraak betekent dat de verhuurster de boete niet hoeft te betalen. Weliswaar overtrad ze de Huisvestingswet, maar de boete was opgelegd omdat ze de verhuur niet had aangemeld. Daarvoor stond in Amsterdam een boete van 6.000 euro. Voor woningonttrekking is de maximum boete overigens 20.500 euro.

De consequenties van de uitspraak kunnen verreikend zijn. Wethouder Ivens noemt de uitspraak in Het Parool verrassend, maar ook een belangrijke kans in de strijd tegen de explosieve groei van vakantieverhuur. Amsterdam zou nu een vergunningstelsel kunnen invoeren in combinatie met het huidige meldpunt en de 30-dagen grens. Maar het optuigen van een vergunningstelsel lijkt nu niet erg aantrekkelijk omdat er nieuwe wetgeving in aantocht is die gemeenten de mogelijkheden geeft om vakantieverhuur te reguleren, met een meld- en registratieplicht. Mogelijk kan die wet in juli al ingaan. De grote vraag is wat in die tussentijd het gemeentebeleid gaat worden. Een van de prangende vragen is of en hoe Amsterdam nu gaat handhaven bij klachten van omwonenden. Het wordt weer lastiger een overtreding vast te stellen, maar er kunnen veel hogere boetes worden opgelegd.

Bron: nul20.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Advies RSJ: Minderjarigen zo kort mogelijk in cel

Het verblijf van minderjarige verdachten in een politiecel moet zo kort mogelijk zijn. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming.

Volgens de RSJ moeten minderjarigen maximaal 24 uur vastgehouden worden. Ook adviseert de raad minderjarige verdachten niet in een politiecel te plaatsen, maar op een meer kindvriendelijke locatie. Dat kan thuis bij de ouders, in een kleinschalige voorziening of in een justitiële jeugdinrichting. De wet laat dat al toe, maar het wordt in de praktijk weinig toegepast.

Pas wanneer een alternatieve en kindvriendelijke locatie niet mogelijk is, zou de minderjarige maximaal één nacht in een politiecel mogen verblijven.

Wanneer minderjarige verdachten toch in een politiecel verblijven, moeten zij volgens het rapport goed bejegend worden. Een speciale arrestantenverzorger kan daarvoor ingezet worden. De politie heeft al regels opgesteld voor de omgang met minderjarigen, maar een speciale opleiding en training van arrestantenverzorgers in de omgang met minderjarigen is volgens de RSJ wenselijk.

Daarnaast kunnen aanpassingen de politiecel kindvriendelijker maken, bijvoorbeeld door zachte kussens en dikkere dekens, een bank om op te zitten en een afgeschermd gedeelte voor het toilet. Ook literatuur, een informatiezuil en een krijtmuur om op te tekenen kunnen bijdragen aan een prettigere sfeer, aldus de RSJ.

Bron: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Geplaatst op 30 januari 2020 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Advies: ‘Sluit kinderen na overtreding niet meer op in politiecellen’

Kinderen horen niet in een politiecel, staat in een advies aan het kabinet. Toch worden ze daar nu nog regelmatig in opgesloten.

Minderjarige verdachten van een strafbaar feit moeten niet meer in de politiecel opgesloten worden. Dat uitgangspunt moet in de wet vastgelegd worden vindt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), die hierover woensdag een advies uitbrengt aan ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) en Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD).

Nu kunnen kinderen vanaf twaalf jaar die verdacht worden van een misdrijf of overtreding nog vastgezet worden in afwachting van verhoor. Bij zwaardere misdrijven kunnen ze daarna maximaal drie dagen in zogeheten verzekering worden gesteld als het politieonderzoek langer duurt. Dit overkomt jaarlijks duizenden kinderen: in 2018 werden 21.608 minderjarigen verdacht van een strafbaar feit en door de politie tijdelijk vastgezet, 4.675 kinderen bleven langer in de cel. Ze brachten de nacht vaak door in politiecellen die bedoeld zijn voor volwassenen.

Dat druist in tegen het belang van het kind, aldus de RSJ, het belangrijkste adviesorgaan van de minister op het gebied van jeugdbescherming. Volgens de RSJ is opsluiting in een cel vaak „traumatisch" voor kinderen. Van der Laan: „Er zijn weinig voorzieningen voor minderjarigen, de cellencomplexen zijn gebouwd voor volwassenen. Dat kan voor kinderen beangstigende situaties opleveren, bijvoorbeeld door geschreeuw van dronken of verwarde arrestanten."

Volgens de RSJ moet het belang van het kind altijd zwaarder wegen dan het belang van het politieonderzoek. Alleen bij grote „noodzaak" zouden kinderen nog in de cel gezet mogen worden. „Bijvoorbeeld omdat ze een direct gevaar voor de samenleving of hun omgeving vormen", zegt RSJ-onderzoeker Peter van der Laan. Die noodzaak moet beargumenteerd, vastgelegd en bekrachtigd worden door een officier van justitie. Een alternatief zou zijn om kinderen thuis de uitkomst van het politieonderzoek te laten afwachten. „Of, als dat niet kan vanwege de thuissituatie, bij familie of in een jeugdinstelling", aldus Van der Laan.

De Raad wil dat áls kinderen vastgezet worden, dat in speciale kindvriendelijke cellen gebeurt.
Arrestantenverzorgers moeten bovendien beter getraind worden in de omgang met minderjarige arrestanten. Van der Laan: „Ze zijn nu onvoldoende op de hoogte van de andere regels voor de omgang met kinderen."

De RSJ wil ook dat kinderen niet langer dan 24 uur vastgezet worden. Daarna moet een rechter-commissaris beoordelen of het kind naar huis mag of toch langer wordt vastgehouden.

Bron: NRC.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Strengere aanpak fraude met uitkering

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) scherpt de toegang tot de bijstand aan voor mensen met openstaande vorderingen en boetes wegens fraude in de sociale zekerheid. Zij kunnen nu nog in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, ook wanneer zij aanmerkelijke bezittingen hebben in binnen- of buitenland. De wet zorgt er voor dat het bezit eerst verkocht moet worden of de schuld afgelost, voordat er sprake kan zijn van het verstrekken van een uitkering.

Gemeenten en de Sociale verzekeringsbank (SVB) waren binnen de huidige Participatiewet gedwongen om na het vaststellen van fraude in voorkomende gevallen direct (weer) een bijstandsuitkering te verstrekken. Dit komt omdat de ontstane terugvorderingen en boetes als schuld kunnen worden afgetrokken van het bezit. Hierdoor kon iemand die gefraudeerd had toch onder de vermogensgrens in de bijstand uitkomen en daardoor (opnieuw) recht hebben op een uitkering. Die vermogensgrens is ruim 6.000 euro voor een alleenstaande en bijna 12.500 euro voor een alleenstaande ouder en voor gehuwden.

Met de wetswijziging worden vorderingen en boetes wegens fraude binnen de gehele sociale zekerheid niet meer meegeteld als schuld bij de vermogenstoets. Hiermee wordt het onterecht verkregen voordeel bij fraude dus weggenomen.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst door Ine van Gorkum op 16 januari 2020

Lees verder »

Verlies contact speelt vaak rol bij suïcide jongere

Bij jongeren die in 2017 zelfmoord pleegden, was vaak het contact met hun directe omgeving en eventuele hulpverlening verslechterd. Dat blijkt uit onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie naar patronen en achterliggende factoren die een rol speelden bij suïcides onder jongeren.

De onderzoekers concluderen dat jongeren allemaal een unieke aanloop naar de zelfdoding hadden, maar ontdekken ook patronen. Zo ondervonden veel van de jongeren problemen met het onderhouden van sociale relaties en leden ze onder pesten. Relatief veel meisjes hadden last van perfectionisme en faalangst. Daarnaast kregen vijf meisjes uit het onderzoek via sociale media suïcidale denkbeelden en kwamen zij op die manier in contact met gelijkgestemden. Het is vooral de stapeling van dergelijke factoren die leidde tot suïcide.

Een ander patroon hangt samen met de jeugdhulpverlening. 22 van de 35 onderzochte jongeren waren in beeld bij de hulpverlening. 17 jongeren hadden een of meerdere psychiatrische diagnoses. Door de lange wachtlijsten voor de behandeling van deze meervoudige problematiek escaleerden de problemen. Daarnaast zeggen veel nabestaanden dat het ontbreekt aan continuïteit in de zorg. Zij noemden vaak het wisselen van hulpverleners en de overstap naar een andere afdeling of instelling als belangrijk knelpunt.

Bron: 113 Zelfmoordpreventie; Nederlands Jeugdinstituut

Lees verder »

Adempauze voor mensen met schulden

Mensen die een schuld aflossen, krijgen recht op een adempauze van twee maanden per jaar. Dat wil de Tweede Kamer. Het geeft mensen met schulden net wat meer lucht.

Een meerderheid steunde het voorstel van regeringspartij D66 en oppositiepartij PvdA. Het gaat om een in de wet vastgelegde aflossingspauze voor mensen die hulp krijgen bij het afbouwen van hun schulden, dus in een zogenoemd schuldhulptraject zitten.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg denkt bijvoorbeeld aan het overslaan van een aflossing in de vakantiemaand juli en de kostbare feestmaand december. In Zweden zouden er met de pauze al goede ervaringen zijn opgedaan.

Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) noemde het idee sympathiek, maar is er wel op tegen. Betrokkenen kunnen zo'n pauze nu zelf al regelen. Daarnaast vreest ze dat mensen door de onderbrekingen nog langer met schulden kampen. Het verlengt de periode van aflossing.

Bron: ANP

Lees verder »

Achmea voorgetrokken bij proef met rechtsbijstand

Het kabinet wil dat verzekeraars een deel van de sociale rechtsbijstand gaan uitvoeren. Verzekeraar Achmea is bij de eerste proef voorgetrokken.

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft regels over het aanbesteden van overheidsprojecten ontweken bij een pilot met rechtsbijstand. Het gaat om een proef met consumentenzaken die werd toegewezen aan verzekeraar Achmea. Daarbij werd na inwinning van juridisch advies bewust het aantal zaken omlaag gebracht zodat het onder de grens van een verplichte aanbesteding kwam. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en documenten verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De RvR wilde voorkomen dat de pilot openbaar aanbesteed kon worden en ook andere verzekeraars konden meedingen, omdat met Achmea al nauw werd samengewerkt aan het opzetten van de pilot. Voor juridische diensten geldt dat vanaf 750.000 euro aanbesteed moet worden en de pilot met Achmea dreigt duurder te worden.

Een juridisch bureau adviseerde de RvR eind 2018 daarom „om toch een aanbesteding te starten of het aantal zaken dat in de pilot wordt getest te beperken". Dat laatste gebeurde, zodat de samenwerking met Achmea verder uitgebouwd kon worden

Lees verder!

Bron: NRC.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Veroordeling voor Utrechtse apotheker die drugsorganisatie leidde

Een 45-jarige man uit Utrecht, die de spil in een drugsorganisatie was, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ook verduisterde de man als Utrechtse apotheker medicijnen. Zes anderen die elk een eigen rol hadden in of bij de drugsorganisatie zijn veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen, taakstraffen en geldboetes.

De 45-jarige man stond aan het hoofd van een criminele organisatie. De medeverdachten zijn onder andere familieleden van de man. Van mei 2015 tot en met februari 2016 heeft hij zich mede schuldig gemaakt aan het opzetten van een hennepkwekerij in Spanje en het telen en verkopen van de drugs. In het onderzoek naar de leden van de organisatie zijn de verdachten onder andere afgeluisterd en gevolgd door de recherche. De drugs zijn onder andere verkocht aan coffeeshops in Amsterdam.
Apotheker

Naast het opzetten van een hennepkwekerij, het telen van wiet en het verkopen van drugs heeft de hoofdverdachte zich ook schuldig gemaakt aan verduistering van medicijnen. In het onderzoek naar de drugshandel is een afluisterapparaat geplaatst in een auto van de hoofdverdachte. Uit afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat verdachte zich ook schuldig heeft gemaakt aan de verduistering van medicijnen en de illegale verkoop daarvan. De man werkte in Utrecht als apotheker.
Daarnaast heeft hij een valse aangifte van een inbraak gedaan en zo geprobeerd om een verzekeraar op te lichten.
De zeven verdachten hebben met het kweken van de hennep en de verkoop daarvan enkel gedacht aan eigen geldelijk gewin. Bovendien hebben zij geen oog gehad voor de maatschappelijke problemen die de handel in softdrugs met zich meebrengt. Achter de illegale handel gaat bovendien een wereld van georganiseerde criminaliteit schuil die wordt gekenmerkt door intimidatie en geweld. Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank in alle gevallen gekeken naar straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd.

Op 9 februari 2016 is de politie een pand in Utrecht binnengevallen waarna enkele verdachten - onder wie de hoofdverdachte - zijn vastgezet. Dat er bijna vier jaar na de aanhoudingen pas een uitspraak komt, betekent dat de redelijke termijn van het strafproces fors is overschreden. Dat komt onder andere door het uitvoerige onderzoek dat nodig was. De rechtbank houdt bij het opleggen van de straf rekening met deze overschrijding. De hoofdverdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende twee jaar en 8 maanden niet aan het werk als apotheker. De overige verdachten zijn veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen, taakstraffen en geldboetes.

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

VK informeerde EU door fout niet over veroordeling van 75.000 criminelen

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie niet geïnformeerd over de veroordeling van 75.000 Europese criminelen, schrijft The Guardian dinsdagavond. Een systeemfout werd na vijf jaar ontdekt, waarna de Britse overheid de fout maandenlang probeerde geheim te houden uit angst voor gezichtsverlies, aldus de Britse krant.

Zodoende wist de EU niet dat tienduizenden Europeanen, die in het Verenigd Koninkrijk een misdaad hadden gepleegd, een straf opgelegd hadden gekregen van de Britse rechtbank. Ook was het recidivegevaar van deze personen daarna niet bekend bij hun landen van herkomst.

Onder de veroordeelden bevinden zich mogelijk zware criminelen als moordenaars en verkrachters, schrijft The Guardian. Zij konden terugreizen zonder dat autoriteiten op de hoogte waren van hun veroordeling.

Volgens de krant staat vast dat de Britse autoriteiten de zaak in de doofpot wilden stoppen. Bij een bijeenkomst in mei van de Britse dienst ACRO, die gegevens van criminelen bijhoudt, werd bevestigd dat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken terughoudend was wat betreft het openbaar maken van de gemaakte fout "door de reputatieschade" die het VK kon oplopen.

Een maand later werd om dezelfde reden opnieuw gezegd dat er "onzekerheid" was over het bekendmaken van de fout. De notulen zijn inmiddels van ACRO's website gehaald.

Het probleem is bekend bij het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid, zegt een woordvoerder tegen de NOS. De zaak wordt in EU-verband onderzocht.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Geestelijken die in de gevangenis werken hebben ook verschoningsrecht

Geestelijk hulpverleners, van welke stroming dan ook, hoeven niet te verklaren over bekentenissen van gedetineerden. Dat heeft de hoogste rechter bepaald.

Geestelijken die in gevangenissen werken mogen zwijgen over informatie die ze gehoord hebben van verdachten. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. Naast artsen, advocaten en notarissen geldt het zogenoemde verschoningsrecht ook voor geestelijken, ongeacht de stroming waartoe zij behoren.
De hoogste rechter van Nederland deed de uitspraak in een zaak over een moord in Axel. In 2012 ontvoerden en mishandelden twee verdachten een 86-jarige man, met als doel geld van hem te stelen. Het slachtoffer werd uiteindelijk om het leven gebracht, zijn lichaam werd achtergelaten in een sloot. De twee verdachten werden veroordeeld tot 15 en 24 jaar cel.
De verdachte met de laagste straf verklaarde later tegenover twee geestelijk hulpverleners in de gevangenis dat hij de moord alleen had gepleegd. Volgens de advocaat van de man met de hoogste straf zou dat zijn verdachte vrijpleiten.

De twee verzorgers weigerden over de uitspraken van de medeverdachte voor de rechter te verklaren, en beriepen zich op hun verschoningsrecht. De advocaat van de veroordeelde die in cassatie ging, maakte daar bezwaar tegen. Zij zouden als respectievelijk boeddhist en humanist niet als geestelijke aan te merken zijn, en dat recht daarom niet hebben.
In die redenering ging de Hoge Raad niet mee. Vanwege „de aard en inhoud van hun functie" hebben alle geestelijk verzorgers in de gevangenis het recht om te zwijgen, ongeacht de stroming waartoe zij behoren.

Bron: NRC.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

'Aantal jongeren met zware straf bij Halt in zes jaar tijd verdubbeld'

Het aantal jongeren dat met een zware straf voor jeugdcriminaliteit bij instantie Halt terechtkomt, is in zes jaar tijd verdubbeld, blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door NRC.

In 2014 had 13 procent van jongeren die zich bij Halt moest melden een zwaar vergrijp gepleegd; in 2019 is dat gestegen naar 25 procent. In 2019 belandden tot 1 december 3.718 jongeren bij Halt voor zware misdrijven als mishandeling, bedreiging en hacken.

Voorheen werden jongeren die zwaardere vergrijpen pleegden door het OM of de kinderrechter bestraft. Tegenwoordig gebeurt het echter steeds vaker dat politie, Halt en de kinderbescherming de misdrijven bestraffen, zonder vervolging door een rechter.

Vervolging kan soms wel een half jaar duren. Door samen te werken met Halt wordt er sneller gestraft en krijgen minderjarigen geen strafblad.

Volgens Halt-directeur Janet ten Hoope neemt de complexiteit van de groep criminele jongeren steeds verder toe. De jongeren komen vaker uit probleemgezinnen en hebben vaker een lichte verstandelijke beperking.

Het totale aantal zaken bij Halt daalde van 16.903 in 2014 naar 14.421 in 2018. In 2019 is een lichte stijging te zien, met al 14.633 zaken tot december.

Bron: NRC.nl / NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

OM over handhaving tijdens boerenprotesten: 'We hebben gefaald'

De autoriteiten hebben op 1 oktober gefaald bij het handhaven van het verbod op tractoren op de weg tijdens het boerenprotest in Den Haag, zegt officier van justitie Linda Bregman in een interview met Opportuun, het vakblad van het Openbaar Ministerie.

Desondanks denkt Bregman dat de politie verstandig handelde op de dag dat duizenden boeren naar het Malieveld kwamen om hun onvrede te uiten over het stikstofbeleid van het kabinet. "Zij (de politie, red.) heeft gekozen voor zoveel mogelijk veiligheid op de snelweg. Daar reden ook gewoon gezinnen en mensen op weg naar hun werk."

Bregman maakte die dag deel uit van de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO), een flexibele organisatie die bij een crisis of groot incident de politie-inzet aanstuurt en coördineert.

Volgens de officier van justitie was het voor de politie niet mogelijk om de boeren tegen te houden. Bovendien was er volgens haar veel alcohol in het spel. "Vergis je niet: de dynamiek was vaak echt niet fijn. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt van de boeren die bij het Malieveld door het hek heen reden?"

Daarbij speelde volgens Bregman ook mee dat "het grote publiek vrij massaal achter de demonstranten stond". "Als je dan stevig optreedt, kan de boel enorm escaleren, met alle risico's van dien."

Bron: OM.nl / NU.nl

Geplaatst door G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Commissie: 25.000 vertrouwelijke telefoontjes met advocaten opgenomen

Justitie heeft door een fout jarenlang veel meer vertrouwelijke telefoongesprekken tussen advocaten en cliënten opgenomen dan eerder werd gedacht. De onderzoekscommissie die de kwestie heeft onderzocht, vermoedt dat het gaat om ongeveer 25.000 gesprekken, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om telefoongesprekken die gedetineerden vanuit de cel met een advocaat voeren. Gesprekken tussen advocaten en hun cliënten zijn per definitie vertrouwelijk. Advocaten konden hun telefoonnummer doorgeven aan de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) om te voorkomen dat ze afgeluisterd werden. De NOvA deelde een actuele lijst van advocaten elke nacht met justitie.

Door programmeerfouten werkte de nummerherkenning, die telefoonnummers zou moeten filteren, echter niet goed. Dat gebeurde als een nummer meerdere keren in de lijst van de NOvA voorkwam, en als de lijst met vertraging werd doorgegeven aan justitie. Gesprekken werden daardoor alsnog opgenomen. De fouten zijn inmiddels hersteld.

Telio, de provider die betrokken is bij de telefoondienst, schatte het aantal per ongeluk opgenomen telefoontjes met advocaten sinds 2017 op ruim drieduizend. De onderzoekscommissie constateerde dat het gaat om 3.313 gesprekken in een periode van acht maanden, de bewaartermijn voor telefoontjes die gedetineerden vanuit hun cel maken.

De commissie komt tot een schatting van 25.000 telefoongesprekken tussen gedetineerden en advocaten sinds 2013, het jaar vanaf wanneer de telefoondienst gesprekken zou moeten filteren. Op basis van verdere berekeningen schat de commissie dat justitie 75 gesprekken heeft beluisterd en dat 200 gesprekken met de politie zijn gedeeld, terwijl ook dat vanwege de vertrouwelijkheid niet de bedoeling is.

Onderzoek na tip aan NOvA
Het onderzoek van de Commissie Telefonie voor Justitiabelen werd uitgevoerd nadat eind 2018 bleek dat een telefoongesprek tussen een advocaat en een cliënt was opgenomen. Een gesprek van een advocaat bleek te zijn opgenomen, terwijl het telefoonnummer was doorgegeven aan de NOvA.

Voor het huidige telefoonsysteem met filter in 2013 in werking trad, werden gesprekken van gedetineerden standaard opgenomen. In het begin van dat jaar beloofde toenmalig staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) daar verandering in te brengen, waarna het filter sinds oktober 2013 wordt toegepast.

 

Bron: NU.nl

 

Geplaatst door mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Rapport: Digitaal politiesysteem van 44 miljoen euro nodeloos ingewikkeld

Een nieuw digitaal politiesysteem dat al zeven jaar in ontwikkeling is en al tientallen miljoenen kostte wordt door het Bureau ICT-toetsing (Bit) als zodanig risicovol, nodeloos ingewikkeld en duur ervaren, dat de politie ermee moet stoppen. Het advies van Bit staat inmiddels online.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt in een reactie tegen Trouw dat hij het systeem wil verbeteren, maar niet de stekker eruit gaat halen. Hij wil een extern bureau instellen om onderzoek te doen naar verbeteringen.

Het gaat om het Operationeel Politie Platform (OPP) waar het korps straks massaal gegevens op kan bewaren. Administratieve taken, zoals het verwerken van bekeuringen, zouden daardoor veel sneller afgehandeld worden omdat het systeem het merendeel van de informatie al voor de agenten invult.

Er is al 44 miljoen euro in het systeem geïnvesteerd. Het Bit zegt de ambitie van de politie voor het digitaliseren te begrijpen, maar noemt de gemaakte keuzes "onverstandig". Zo zou er 16 miljoen euro zijn uitgetrokken om twee apps te bouwen op basis van het OPP, terwijl dat veel goedkoper had gekund.

Het Bit adviseert om het idee van "volledige vervanging" van de politiesystemen door OPP los te laten. De politie zou meer gebaat zijn bij meerdere kleinere systemen die goed samenwerken.

'Zelfde systeem, verschillende eisen'
Rechercheurs en agenten moeten met hetzelfde systeem werken, terwijl zij verschillende eisen hebben, constateert het Bit. Ook werkt het Operationeel Politie Platform met een eigen programmeertaal. Dat betekent dat specialisten bij de politie zelf onderdelen met "complexe aspecten" zoals data-integriteit moeten ontwikkelen en bijhouden.

De eigen programmeertaal maakt het ontwikkelen "ingewikkelder dan noodzakelijk", aldus het Bit. Ook heeft "de ontwikkelaar veel minder
gereedschappen voor foutdetectie, -diagnose en -herstel dan bij een gangbare ontwikkelomgeving."

Het zou bovendien moeilijk zijn en tijd kosten om nieuwe programmeurs te vinden, omdat deze eerst moeten worden opgeleid.

Bron: nu.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Klachtencentrum: Banken moeten beter beschermen tegen online oplichting

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) roept banken op om na te denken over betere bescherming tegen oplichting met internetbankieren. Het klachtencentrum wil dat banken maatregelen nemen om onlineoplichting te voorkomen.

De zorgen komen voort uit het feit dat consumenten vrijwel nooit recht hebben op een vergoeding als zij slachtoffer worden van onlineoplichting. Banken worden daar door de wet namelijk niet toe gedwongen als de consument zelf geld overmaakt naar een oplichter.

Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij wat WhatsApp-fraude wordt genoemd. Daarbij wordt een slachtoffer via WhatsApp benaderd met de vraag om geld over te boeken naar een bepaalde bankrekening. In een poging het doelwit te overtuigen dat te doen, doet de oplichter zich daarbij voor als een bekende, zoals een familielid.

De afgelopen maanden zijn meerdere mensen aangehouden en veroordeeld voor deze vorm van oplichting. In januari meldde de Fraudehelpdesk dat deze vorm van fraude in 2018 voor minimaal 257.000 euro aan schade heeft veroorzaakt.

Bron: Nu.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kinderombudsman: Zorginstellingen zetten belang van kind zelden voorop

Zorgprofessionals in Nederland verliezen bij het nemen van verregaande beslissingen over kinderen te vaak het belang van het kind uit het oog. Hierdoor raken veel kinderen tussen wal en schip, of worden zij een speelbal die van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dat stelt Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een rapportage die zij dinsdag presenteert op de verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

Heel vaak worden besluiten genomen op basis van financiële of praktische argumenten, en niet op basis van de vraag wat het beste voor het kind zou zijn.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Vertrouwenscrisis bij politie: aanpak zware misdaad en terrorisme in gevaar

Agenten klagen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie.

Een hoogoplopende vertrouwenscrisis tussen politieagenten van de Landelijke Eenheid belemmert in ernstige mate het inlichtingenwerk van deze politiedienst belast met de aanpak van de zware misdaad en terrorisme.

Bron: NRC.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma

Lees verder »

SCP: Participatiewet werkt niet en leidt niet tot banen voor doelgroep

De Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen voor mensen vanuit een sociale werkplaats of uitkering, zoals beoogd met de wet. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag in een eindevaluatie van de wet.

De in 2015 geïntroduceerde Participatiewet heeft als doel een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. De wet zou het voor werkgevers makkelijker moeten maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Bron: NU.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

‘Jaarlijks wordt in Nederland bijna 13 miljard euro witgewassen’

Onderzoekers mochten voor het eerst overzichten van verdachte transacties inzien. Het gaat in totaal om 12,8 miljard euro, blijkt daaruit.

Het grootste deel van het criminele geld dat in Nederland wordt witgewassen, is afkomstig uit Nederland zelf. Dat is een van de bevindingen van uitgebreid onderzoek naar witwassen door de Utrechtse hoogleraar economie Brigitte Unger waarover het FD woensdag schrijft. Volgens berekeningen gaat het in totaal om 12,8 miljard euro.

In Nederland wordt ieder jaar 15,7 miljard euro crimineel verdiend. De helft van dat geld wordt hier ook witgewassen. Uit het buitenland komt nog eens 5 miljard euro binnen, terwijl ruim 4 miljard euro van Nederland naar het buitenland stroomt. Al met al is zwart geld goed voor 1,6 procent van het bruto binnenlands product, blijkt volgens het FD uit het onderzoek. De cijfers tonen ook dat Nederland minder populair is als doorvoerland voor zwart geld dan werd gedacht. België en Luxemburg spelen daarin een grotere rol.

De cijfers van Unger zijn gebaseerd op gegevens van iCOV, waarin politie, justitie, de Belastingdienst en FIU Nederland samenwerken. Anders dan bij eerdere onderzoeken, betekende dat dat de onderzoeker niet hoefde te schatten maar inzicht kreeg in de daadwerkelijke gegevens van 77.000 verdachte transacties die bij die organisaties bekend zijn.

Bron: NRC.nl / FD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid © ANP Kabinet komt met meer opties om criminelen financieel te raken

Justitie krijgt meer mogelijkheden om de financiële handel en wandel van misdadigers in kaart te brengen en crimineel vermogen te ontnemen. Dat meldt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Grapperhaus wil dat gedurende langere tijd toezicht kan worden gehouden op het vermogen van veroordeelden die zich schuldig hebben gemaakt aan ondermijnende criminaliteit. Deze zogenoemde continue vermogensmonitor wordt ontwikkeld bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Daarnaast werkt de minister aan een wettelijke regeling voor strafrechtelijke curatele. Een veroordeelde die een ontnemingsmaatregel wordt opgelegd, krijgt dan ook minder te vertellen over het eigen vermogen. Er moet dan voor sommige transacties toestemming worden gevraagd aan een toezichthouder. ‘Dit is vergelijkbaar met de aanstelling van een bewindvoerder bij de verlening van een surseance van betaling als een bedrijf in financieel zwaar weer is beland', aldus Grapperhaus.

De komende maanden werkt het kabinet aan een plan om de criminaliteit nog verder aan te pakken. ‘Dat plan bestaat uit een combinatie van repressieve en preventie maatregelen: oprollen, afpakken en voorkomen', en moet in het voorjaar van 2020 klaar zijn.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in De Haag

Lees verder »

Google krijgt gezondheidsdata van miljoenen Amerikanen voor geheim project

Internetgigant Google heeft gezondheidsgegevens van tientallen miljoenen Amerikanen bemachtigd door een samenwerking met de Amerikaanse zorgaanbieder Ascension. Dat bevestigen Google en Ascension kort na berichtgeving van The Wall Street Journal.

Volgens de Amerikaanse krant zijn de betrokkenen nog niet van het delen van de gegevens op de hoogte gesteld, zo zou blijken uit verklaringen van ingewijden en vertrouwelijke documenten. Het project met de codenaam Nightingale moet de techgigant helpen voet aan de grond te krijgen in de omvangrijke zorgsector. Ook Amazon en Apple hebben dergelijke ambities, maar die bedrijven zouden nog niet kunnen beschikken over zo'n hoeveelheid data als Google.

De gegevens omvatten onder meer resultaten van laboratoriumonderzoeken en diagnoses, tot de complete medische geschiedenis van patiënten, compleet met naam en geboortedatum. Sommige medewerkers van Ascension hebben volgens de Wall Street Journal vragen gesteld over hoe wordt omgesprongen met de gegevens, zowel op technologisch als op ethisch vlak. Wetten lijken echter niet te zijn overtreden.

Google zegt in een verklaring met de hulp van Ascension belangrijke innovaties teweeg te willen brengen in de gezondheidszorg. Daarvoor worden gegevens in de cloud geanalyseerd door geavanceerde software. Dat zou levens moeten redden en moeten leiden tot kostenbesparingen. Het techconcern benadrukt dat geen privacyregels zijn overtreden en dat de gegevens goed worden beschermd.

Bron: AD.nl / The Wall Street Journal

Geplaatst door mr G.H Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Rechtspraak: passende vergoeding rechtsbijstand belangrijk voor toegang rechter

De Rechtspraak is net als de Nederlandse orde van advocaten bezorgd over de vergoeding die advocaten op dit moment ontvangen voor het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat benadrukt de Rechtspraak aan de vooravond van het Kamerdebat over dit thema.

Binnen onze democratische rechtsstaat heeft iedereen - ook als zijn of haar financiële middelen tekortschieten - het recht op toegang tot de rechter. Om van dat recht gebruik te kunnen maken is adequate rechtsbijstand door een advocaat vaak onmisbaar. Die rechtsbijstand kan alleen worden verleend als daarvoor een passende vergoeding bestaat. De scheiding der machten raakt uit balans als de rechter zijn controlerende taak niet meer volledig kan vervullen, omdat groepen burgers hem niet meer kunnen bereiken.

De advocatuur heeft aangekondigd de eerste 2 weken van januari te gaan staken. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke gevolgen de aangekondigde staking heeft op de voortgang van zittingen en welke maatregelen noodzakelijk zijn.

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Geplaatst door mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Hogere straf voor ernstige verkeersdelicten

De wet van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) die hogere straffen mogelijk maakt voor ernstige verkeersdelicten, is vandaag door de Eerste Kamer aanvaard en treedt op 1 januari 2020 in werking. Allereerst gaat de maximale straf voor gevaarlijk rijden van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. Dat is nodig om automobilisten steviger aan te pakken die - bijvoorbeeld door onverantwoorde inhaalacties - een gevaar op de weg zijn.

Veroorzaken zij met roekeloos rijgedrag een ernstig ongeluk, dan is straks een gevangenisstraf tot maximaal 6 jaar mogelijk. In de wet is duidelijker vastgelegd wanneer sprake is van roekeloos rijden. Dit verruimt de mogelijkheden om automobilisten te vervolgen die onaanvaardbare risico's nemen en de zwaarste ongelukken veroorzaken.

Verder gaan de strafmaxima voor verkeersdelicten als rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder (geldig) rijbewijs omhoog van 3 maanden gevangenisstraf naar 1 jaar.

Binnenkort gaat een wetsvoorstel in consultatie met diverse maatregelen om de aanpak van rijden onder invloed te versterken.

Geplaatst op 7 november 2019 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Aanbieders jeugdhulp in het gelijk gesteld in kort geding tegen 10 gemeenten

10 gemeenten in de regio Haaglanden, waaronder de gemeente Den Haag, zijn in april 2019 een gezamenlijke procedure gestart voor inkoop van jeugdhulp voor de periode 2020-2024. Volgens de gemeenten zijn de door hen in die inkoopprocedure gehanteerde tarieven reëel en noodzakelijk om de jeugdhulp efficiënter en effectiever te maken.

Jeugdformaat en 11 marktpartijen hebben een kort geding gevoerd tegen de gemeenten om deze tarieven aan te passen. Volgens de jeugdhulpaanbieders zijn de tarieven namelijk te laag en niet kostendekkend. Zij stellen dat zij niet langer in staat zijn goede jeugdhulp te verlenen als de tarieven niet worden aangepast en dat zij dan structureel verlies lijden.

De Haagse voorzieningenrechter komt onder meer tot de conclusie dat verschillende definities worden gehanteerd bij de diverse cijfers en percentages waar de gemeenten hun tarieven op baseren. Daardoor worden als het ware ‘appels met peren vergeleken'. Daarnaast is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende rekening gehouden met regionale en organisatie-specifieke aspecten die van invloed zijn op de kostprijs van de jeugdhulp. De 10 gemeenten moeten daarom opnieuw naar de tarieven kijken voor de inkoop van jeugdhulp en deze in overeenstemming brengen met de Jeugdwet, zodat de tarieven alsnog kostendekkend en reëel worden.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Rechtspraak voor afsplitsen vorderingen schadevergoedingen in strafrecht

De Raad voor de rechtspraak staat positief tegenover het wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) om de strafrechter de mogelijkheid te geven ingewikkelde schadevergoedingsvorderingen af te splitsen van de strafzaak. Dit schrijft de Raad in een wetgevingsadvies.

In de huidige situatie moeten slachtoffers zelf een civiele procedure starten als de strafrechter aangeeft een complexe vordering niet te kunnen behandelen. Volgens het wetsvoorstel hoeven slachtoffers bij afsplitsing niet meer zelf een procedure te starten, maar gebeurt dat automatisch na verwijzing door de strafrechter. De zaak wordt dan in een aparte schadevergoedingsprocedure behandeld door gespecialiseerde rechters.

De Raad voor de rechtspraak is voorstander van een eenvoudige verwijzingsmogelijkheid naar de civiele rechter als een vordering tot schadevergoeding te complex is. De Rechtspraak pleit er wel voor dat de voordelen die slachtoffers hebben in een strafrechtprocedure, zoals de voorschotregeling waarbij de staat toegewezen schadevergoedingen voorschiet, ook in de nieuwe procedure zoveel mogelijk behouden blijven. Dat is in de nu voorgestelde procedure nog niet het geval: toegekende schadevergoedingen worden, als daders niet kunnen betalen, niet zoals in strafzaken voorgeschoten door de staat.

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Gevangenisstraf voor jarenlange onttrekking aan ouderlijk gezag

Een 54-jarige vader is door de rechtbank tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij zijn beide minderjarige dochters aan het gezag van de moeder heeft onttrokken. Hij verbleef jarenlang met hen zonder toestemming van de moeder in Egypte, terwijl hij geen gezag over hen had.

De rechtbank stelt in haar vonnis vast dat de moeder als enige gezag (eenhoofdig gezag) over de beide minderjarige dochters had. De man kreeg van de moeder in 2003 toestemming voor een drieweekse vakantie (tot 8 augustus 2003) in Egypte met de kinderen, die toen 6 respectievelijk 2 jaar oud waren. De man is daarna met hen, in strijd met de gemaakte afspraak, in Egypte gebleven, tot aan zijn aanhouding in januari 2018 in België. Daarmee heeft de man de dochters jarenlang aan het wettig gezag van de moeder onttrokken.

Verder overweegt de rechtbank dat het niet uitmaakt of de man wellicht op enig moment in Egypte gezag over de minderjarige meisjes heeft gekregen. Dat doet niet af aan het bij de moeder berustende gezag. De man was daarom niet bevoegd met de kinderen zonder toestemming van de moeder langer dan de afgesproken vakantieperiode in Egypte te blijven.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 1 jaar tegen de man. Die eis, zo oordeelt de rechtbank, doet volstrekt geen recht aan de aard en de ernst van de strafbare feiten. De man nam de kinderen mee naar Egypte toen zij nog erg jong waren (6 en 2 jaar), en heeft hen daar zonder toestemming van de moeder bijna 15 jaar bij zich gehouden. Zij werden uit hun vertrouwde omgeving weggehaald, en van hun moeder en broer weggehouden. De man heeft de feitelijke uitoefening van het gezag door de moeder onmogelijk gemaakt. Daarmee heeft hij ernstig inbreuk gemaakt op de fundamentele norm dat kinderen in een beschermde omgeving opgevoed moeten kunnen worden. Gezien de jonge leeftijd was het van groot belang dat de moeder bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen werd betrokken. De rechtbank neemt de man bijzonder kwalijk dat hij in strijd met de belangen van de meisjes heeft gehandeld. Voor de moeder was het lot van de meisjes grotendeels onbekend. Dat heeft haar en haar zoon emotioneel enorm aangegrepen. Op een gegeven moment kreeg zij toestemming af en toe naar Egypte te komen om haar dochters te kunnen zien, maar dat betrof steeds maar een paar uur. Dat is voor haar telkens weer een kwellende en vernederende ervaring geweest.

De rechtbank kent de moeder voor haar immateriële schade een vergoeding van 25.000 euro toe. De overige gevorderde schade leent zich niet voor bespreking in het strafproces. Die vordering moet bij de burgerlijke rechter aangebracht worden. De gemachtigde van de moeder was niet gemachtigd schade namens de beide dochters te vorderen. Dus heeft de rechtbank die vorderingen niet inhoudelijk beoordeeld.

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Voortaan altijd celstraf voor geweld tegen hulpverlener

Wie geweld tegen een hulpverlener gebruikt, moet volgens het kabinet voortaan altijd een celstraf opgelegd krijgen. Dit staat in een wetsvoorstel van de ministers Sander Dekker van Rechtsbescherming en Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat maandag in consultatie is gegaan.

"Dit betekent dat plegers van geweld tegen politieagenten en hulpverleners, zoals ambulancebroeders en brandweermensen, zwaarder worden gestraft", zo laten de ministers weten.

Dekker en Grapperhaus noemen geweld tegen politieagenten en hulpverleners onaanvaardbaar. "Zij handhaven de orde, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen hulp aan mensen in nood. Niet zelden staan zij mensen bij die in levensbedreigende situaties verkeren. "

Het wetsvoorstel is een uitbreiding van al bestaande regelgeving. Zo is er een zogeheten taakstrafverbod voor plegers van ernstige geweldsmisdrijven en plegers van zedenmisdrijven.

VVD, PVV en CDA drongen eerder al aan op dergelijke wetgeving, waarna Dekker in maart van dit jaar toezegde aan het voorstel te gaan werken. De rechter kan overigens wel een taakstraf in combinatie met een celstraf opleggen.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Kabinet komt met lening voor huiseigenaren om asbestdak te verwijderen

Huiseigenaren die een dak met asbest hebben, kunnen straks geld lenen om dat dak te laten vervangen. Het kabinet meldt maandag hier een fonds voor te gaan oprichten.

Het fonds wordt gevuld met bijdragen van de rijksoverheid, provincies, gemeenten en banken.

Met het fonds, dat tot 2028 zal bestaan, wil het kabinet huiseigenaren stimuleren om in actie te komen. Eerder kwam een verbod op daken met asbest niet door de Eerste Kamer.

Hoewel er dus geen verbod komt, kunnen huiseigenaren met zo'n dak wel in de problemen komen. Zo willen verzekeraars in de toekomst geen daken met asbest meer verzekeren. Zonder verzekering is het niet mogelijk om een hypotheek te krijgen.

"Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf", zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). "Het is dus niet de vraag óf, maar hóé we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen."

Bron: NU.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Ruim negenduizend doodgeboren kinderen geregistreerd in vier maanden

Sinds ouders hun doodgeboren baby kunnen registreren in de Basisregistratie Personen (BRP), is dat ruim negenduizend keer gebeurd, meldt de Volkskrant dinsdag. Vier maanden geleden is de betreffende wet aangepast om dit mogelijk te maken.

In totaal zouden al 9.329 doodgeboren baby's zijn geregistreerd. Voorheen was het niet mogelijk om deze kinderen te registreren, waardoor zij - tot verdriet van hun ouders - formeel gezien niet hebben bestaan.

Vooral jaren geleden doodgeboren kinderen worden geregistreerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vooraf verwachtte het kabinet dat jaarlijks 550 ouders alsnog dergelijke geboortes zouden doorgeven, aldus de Volkskrant.

Bron: Volkskrant, NU.nl

Geplaatst op 10 september 2019 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in familierecht

Lees verder »

Voortaan geen cel maar ‘pittig gesprek’ met minderjarige verdachten

Minderjarigen die voor het eerst een klein vergrijp als een winkeldiefstal plegen, komen in de nabije toekomst weg met een stevige reprimande. De Politie Oost-Nederland experimenteerde afgelopen jaar in Twente met een aanpak waarbij minderjarigen die voor het eerst met de politie in aanraking komen, niet in de cel worden gegooid, maar een stevig gesprek met een agent krijgen, waarbij ook hun ouders aanwezig zijn. Die aanpak wordt landelijk overgenomen.
Een urenlang verblijf in de cel kan voor minderjarigen traumatisch zijn en uit de proef in Twente is gebleken dat een pittig gesprek veel beter werkt. Geen van de ongeveer 120 kinderen tussen 12 en 18 jaar die afgelopen jaar in Twente werden betrapt en bestraffend zijn toegesproken, kwam tot nu toe terug op het politiebureau vanwege een nieuw delict, stelt de politie.

Landelijk kan dat vele duizenden kinderen een verblijf in de cel besparen. Jaarlijks zijn er in Nederland rond de 30.000 politieverhoren met minderjarige verdachten. Nu gaan minderjarige delinquenten nog door dezelfde molen als meerderjarige verdachten. Dat betekent dat ze in een politieauto richting cellencomplex gaan en ze na fouillering vaak urenlang - soms ook 's nachts - in de cel zitten tot er een advocaat is die hen kan bijstaan in het verhoor.

Ook de politie is daar niet blij mee, stelt projectleider Jeannette de Vries van de politie. ,,Politiemensen hebben gekozen voor dit vak omdat ze het hart op de juiste plek hebben. Zij kunnen er ook slecht tegen dat kinderen urenlang huilend in de cel zitten omdat ze een blikje cola of zo hebben gestolen. Dat klopt gewoon niet.''

Het opsluiten van minderjarigen is onnodig, traumatiserend en het schiet het pedagogische doel voorbij, vinden onder meer Defence for Children, de Kinderombudsvrouw en de Vereniging van Nederlandse Jeugdadvocaten (VNJA). Bovendien staat het op gespannen voet met het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. De VNJA noemt verdere uitrol van het Twentse project dan ook ‘heel goed'. Marije Jeltes, docent jeugdrecht bij de universiteit Leiden en voormalig jeugdadvocaat, is ook enthousiast over de nieuwe aanpak. ,,Ik ken geen enkele jeugdrechtadvocaat die dit onverstandig vindt.''

De nieuwe aanpak wordt om te beginnen vanaf september in Overijssel en Gelderland ingevoerd.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Justitie wil bedrijf zelf fraude laten onderzoeken

Het Openbaar Ministerie (OM) wil in de toekomst vaker gebruikmaken van fraude- en corruptieonderzoek van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Dat legt minder beslag op rechercheurs van de Fiod, en het OM kan zaken dan sneller afwikkelen.

Thomas Bosch, coördinerend officier van justitie fraudeopsporing van het Functioneel Parket, bevestigt in het FD geluiden uit de advocatuur over deze ontwikkeling. ,,Alles kan, zolang maar duidelijk is vastgesteld dat het onderzoek dat buiten ons is gedaan, breed en diep genoeg is ­geweest" , zegt Bosch.

Waarheidsvinding aan bedrijven zelf overlaten ligt gevoelig. Politiek en samenleving eisen juist meer transparantie bij de aanpak van witteboordencriminaliteit.

,,We zien natuurlijk het liefst dat bedrijven zelf hun rotzooi opruimen en ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt", zegt Bosch. Hij benadrukt dat het OM altijd het laatste woord heeft over vervolging en de afhandeling.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

De oudere berichten staan in het archief.