Jeugdrecht

Het jeugdrecht is een breed begrip. Het omvat meerdere rechtsgebieden, waarbij het telkens draait om het minderjarige kinder, de jongere. De gespecialiseerde jeugdrecht advocaten van Hof-Recht Advocaten hebben altijd het belang van het kind voor ogen.

Wij kunnen de minderjarige bijstaan bij een strafzaak. Zowel bij de kinderrechter als tijdens een zogeheten transactiezitting bij de Officier van Justitie ("TRIP"-zitting).

Maar ook bij de civiele kant van het jeugdrecht (zoals een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of een gesloten machtiging) kunnen wij helpen en adviseren. Belangrijk voor de ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen is dat zowel ouders als jongeren in een vroeg stadium bij ons komen. Bel gerust voor een vrijblijvend advies. Voorkomen is beter dan genezen.

Vanaf 1 januari 2015 vindt de zogeheten transitie jeugdzorg plaats. Dat betekent dat nu de gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor hulp en zorg aan kinderen en hun ouders. Er is nog veel onzekerheid met betrekking tot de transitie jeugdzorg en de gevolgen. De gemeenten krijgen veel vrijheid in het organiseren van jeugdzorg. Dit zal ook de nodige problemen en vragen bij kinderen en ouders opleveren. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen. 

Als de belangen van de minderjarige niet overeenkomen met de belangen van zijn ouders, dan kan de rechter (op verzoek van het kind) een bijzonder curator aanwijzen. Een bijzonder curator is een advocaat die uitsluitend voor het kind optreedt en die de rechtbank informeert over wat in het belang van het kind noodzakelijk is. Onze advocaten zijn bevoegd om als bijzonder curator op te treden.

Bij jeugdrecht kunt u verder nog denken aan de volgende juridische problemen:

  • (ontheffing uit) ouderlijk gezag;
  • VOG (verklaring omtrent gedrag)
  • voogdij;
  • omgangsregeling;
  • afstammingskwesties;
  • naamswijzigingen;
  • klachten over Bureau Jeugdzorg;
  • klachten over Raad voor de Kinderbescherming.
  • klaagschrift tegen de inbeslagname van goederen;
  • bezwaarschrift tegen afname van celmateriaal ter bepaling van DNA.

Voor jeugdrecht hebben wij de volgende gespecialiseerde advocaten: